הרב יובל שרלו

Found 214 Search results

 1. סמכות השיפוט של המלך

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשמ"ו |

  במאמרו עוסק הרב שרלו בשאלת היחס שבין הרשות השופטת, הסנהדרין, ובין סמכותו של המלך לשפוט: האם לכל רשות תחום שפיטה משלה או שמא לפנינו מערכות שפיטה מקבילות. כמו כן הוא עוסק בשאלת היקף סמכות המלך לשפוט ובהגבלות החלות עליו. 

 2. רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם

  הרב יובל שרלו

  במאמר זה ננסה לחדד את המבט על תקופת יאשיהו ועל זאת שקדמה לה וננסה לחשוף את שורש הסיבה לאי הצלחת תשובת יאשיהו, ולמותו בקרב. נראה שסוג הבעיה וסיבת עזיבת ה' בתקופה זו שונה מכל מה שקדם לה, סטייה שהיא כה שורשית, עד כי תהליך גדול ופלאי של תשובה לא יכול לה.

 3. פסק ההלכה הנבואי על מהפכת חזקיהו

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסד | |

  כיצד יש להבין את תקופת מלכות חזקיהו? האם חזקיהו היה מלך צדיק, או שמא מלך שבתקופתו כמעט הובאה פורענות חריפה על יהודה? בשיעור ננסה לגשר בין הכתובים במלכים ודברי הימים ובין הכתוב בספרים ישעיהו ומיכה, ונבין: מיהו חזקיהו? ננסה לענות על שאלה רחבה יותר: כיצד יש להתייחס לאמירות נבואיות שונות המדברות על אותה תקופה? 

 4. מבנה ספר הושע ופשרו

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסה | |

  ספר הושע בנוי משני חלקים. החלק הראשון (א-ג) הוא בעצם קיצור נמרץ של החלק השני (ד-יד). נבחין באופי השוני של שני החלקים ונענה על השאלה המתבקשת, מדוע ספר הושע בנוי כך, ומה המסר שחבוי במבנה כזה?

 5. דמותו של חזקיהו בספרי הנביאים

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסה | | 56 minutes

  מקובל לומר שתקופת חזקיהו היא תקופת הזוהר במלכות יהודה: המהפכה הדתית שחזקיהו יזם, גרמה אף לחז"ל לראות בו מלך משיח. עיון בנביאי התקופה, מיכה וישעיהו, יגלה לנו תמונה שונה, ויענה על השאלה הנוקבת: מה ארע לפני המהפכה, והאם המהפכה השפיעה על העם?

 6. מזמורים מ"ב-מ"ג ומזמורי כיסופים נוספים

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסו | | Hour and 5 minutes

  במזמור מב מתייחס המשורר למתח בו הוא שרוי, בין עצמו ובין נפשו, בכיסופים ל-ה', ובנקודה מסוימת במזמור הוא אף מגיע למצב של ייאוש מקרבת ה'. כיצד מתמודד משורר תהילים עם מתח זה? הרב שרלו משרטט את מהלך המזמורים, שבסופו המשורר שרוי בשלום עם נפשו ובקרבת ה'.

 7. כיבוש העי - מפתח להבנת התערבות ה' בהסטוריה

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשע"ה | | Hour and 4 minutes

  האם ישראל נכשלו במלחמת העי בגלל חטא עכן, או בגלל טעות צבאית טקטית? במקומות רבים בתנ"ך ניתן לקרוא את הסיפור בקריאה נבואית, כמהלך אלוקי, ובמקביל בקריאה ריאלית (כמו במכירת יוסף ובהתדרדרות מלכות שלמה).  נראה כיצד ניתן לשלב בין שני המימדים בסיפור מלחמת העי, וממנו נלמד לכלל המאורעות.

 8. מפת ההתנחלות - את מה היא משקפת?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסז | |

  כיצד נעשתה חלוקת הנחלות - לפי החלטה אלוקית, או ע"י יוזמה אנושית, וכיבוש?

  עיון בפרשת ההתנחלות מלמד שהשבטים השונים עיצבו את מפת ההתנחלות על פי מעשיהם.

  מכאן נלמד לקח חשוב: אמנם יש תכנית אלוקית, אך ה' מצמצם את עצמו ומאפשר לאדם לפעול במציאות מתוך בחירה חופשית, גם אם הבחירה של האדם איננה חיובית ותגרום לשינוי בתכנית האלוקית..

 9. האם היה סיכוי לעמוס הנביא?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסח | | Hour and 4 minutes

  האם לנביא יש סיכוי לשנות משהו בנבואותיו? אם לא, מהי מטרת הנבואה והשליחות הנבואית? נתבונן בנבואות עמוס כדוגמה לנביאים נוספים ונבחין מדוע נשלח עמוס להינבא לישראל?

 10. ספר בראשית כבסיס ללימוד מחשבת ישראל

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסט | |

  לומדי ומלמדי מחשבת ישראל מתלבטים מאוד, מהם הנושאים הראויים ללימוד, מהו הסדר הנכון, ועל מה להתבסס. בשיעור נטען, כי אין הצעה טובה יותר מזו הכתובה בסדר התורה עצמו: עיסוק בבריאת האדם, טיבו ומהותו, התרחבות למשמעות הטוב והרע, האמת והחיים, ומשם להקמת האומה, בחירת הארץ והתורה.

 11. עשרת הדיברות - למה דווקא אלה?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשע | | Hour and 1 minutes

  במעמד הר סיני ניתנו מצוות שונות, המכונות בתורה 'עשרת הדברים'. מפני מה נבחרו דווקא מצוות אלה? האם הן מייצגות את התורה כולה? האם הן החשובות ביותר? היכן חלקים אחרים של התורה, שכלל אינם מיוצגים בעשרת הדברים?

 12. כיצד ניתן לפענח את הטיעונים המוסריים שהעלו דמויות המקרא כנגד הקב"ה

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשע | |

  לאורך התנ"ך כולו מתווכחים בני אדם עם ריבונו של עולם, ובין שאר הטיעונים מועלות טענות מוסריות, כגון: "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף ?". כיצד ניתן להבין את הרשות שבני אדם נטלו לעצמם לומר זאת, ומנגד – האם ריבונו של עולם נוהג ח"ו בצורה בלתי מוסרית ?

 13. למה בסופו של דבר נכנסה מגילת אסתר לתנ"ך?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעא | |

  לכאורה לא קרה כלום בסיפור המגילה. מדוע היא נכתבה ומדוע הוכנסה לתנ"ך? בשיעור יעסוק בשאלות אלה תוך אפיון התנ"ך ואפיון המגילה כדי להראות מדוע המגילה היא הכרחית בתנ"ך.

 14. שני נביאים ה'מכחישים' זה את זה

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעב | |

  בלימוד נעסוק בשאלה עקרונית העולה מלימוד נביאים, והיא: כיצד נתמודד מול נביאים שונים, שקוראים בדבר ה' לערכים, מסרים ותובנות, הנראים שונים ואף סותרים. מתוך אמונתנו בבוחר 'בנביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת', נבקש אחר דרך ללמוד את הוראות הנבואות, שלכאורה 'מכחישות' זו את זו: נבואת חגי מול נבואת נתן בעניין המקדש, נבואת ישעיהו מול נבואת ירמיהו בשאלת ההישענות על ה' ועוד.

 15. פשר מגילת שיר השירים

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מגילת שיר השירים הוגדרה על ידי רבי עקיבא כ'קודש קודשים'. יש לכך משמעות כפולה: יש לקרוא אותה כמשל, העוסק בנמשל שהוא קודש קודשים. איך אפוא לקרוא אותה כמשל? ומהו הנמשל? בשיעור נציג את הבשורה שבמשל ואת האפשרויות העקרוניות של הנמשל.

 16. עולמו הפנימי של הנביא

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעב | |

  גיבורי התנ"ך לא שיתפו אותנו בדרך כלל בעולם החוויות שלהם. דרך משל, אין אנו יודעים מה חש אברהם אבינו בדרך לעקידה. מיוחד הוא ירמיהו, שבספרו אנו מוצאים הרבה הפניות לחוויות האוטוביוגרפיות. בשיעור נעבור על מקומות, אלה ונלמד מהם, מהו עולמו הפנימי של הנביא.

 17. על הוויכוחים שבין האדם לריבונו של עולם

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מימי אדם הראשון, שטען כנגד הקב"ה 'האשה אשר נתת עמדי', אנו מוצאים את האדם מתווכח עם ריבונו של עולם. ויכוח זה הוא בעל משמעויות קיומיות עמוקות לדמותו של האדם, ובעל משמעויות תיאולוגיות מורכבות בדבר יחסי אדם ואלוקים. השיעור ידון במקצת הוויכוחים האלה, ובעיקר במשמעותם.

 18. פשר מגילת קהלת

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ספר קהלת הוא מהקשים ביותר לקריאה, בשל העובדה שרצף הפסוקים אינו נותן תמונה מלאה, מהי השאלה ומהי התשובה. השיעור יעסוק באחת ההצעות לקרוא את ספר קהלת כיומן קיומי, המעלה את השאלת מהות הקיום מול מורכבות העולם, והתשובה המיוחדת שמחבר ספר קהלת מוצא בסופו של דבר.

 19. מה מלמד העדר העולם הבא מן התנ"ך על התנ"ך

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעג | |

  עולם הבא אינו מופיע בתנ"ך, אפילו במקומות שלכאורה "דורשים" את הופעתו, כגון בפרשיות השכר והעונש, בהתמודדות עם סוגיית צדיק ורע לו וכדו'. הראשונים התמודדו עם שאלה זו, וענו תשובות מרתקות, המנמקות את היעדרות עולם הבא מהתנ"ך. יותר שמתשובות אלה מלמדות על עולם הבא, הן מלמדות על התנ"ך, לפי שיטת הראשונים: מה כלול בו ומה לא כלול בו. השיעור יעסוק בחלק מהתשובות ובמשמעותן הן לגבי התנ"ך והן לגבי החיים הדתיים שלנו

 20. מה קרה בין בני הזוג עם סיום שיר השירים

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעג | |

  שיר השירים מסתיים בפסוק "ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האיילים על הרי בשמים". האם משמעות הדבר ששיר השירים מסתיים בפרידה בין בני הזוג ? אם כן – מהי המשמעות של הנתק הזה ? אם לא – מפני מה זה הפסוק האחרון? מה אירע לבני הזוג לאחר הפירוד הזה? בנושאים אלה יעסוק השיעור, ולקראת סופו ננסה להשליך משאלה זו על ימינו אנו.

 21. דוד מלך ישראל חי וקיים

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: אייר תשעג |

  בבואנו לעסוק בחטאו של דוד המלך, עלינו להבין את גודל דמותו, ועם זאת עלינו לקרא את הכתובים ביושר, ולהבין מתוכם את המסר שרצו להעביר לקורא. נראה כי קריאה כזו תחנך את הקורא לכך שאין לטשטש עוולות מוסריות, וכמו כן - הוא ילמד מדוד דרך תשובה שהיא מעלה חשובה מאד.

 22. שיקום נישואין שנהרסו - מבנה ספר הושע

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשע"ה | | 45 minutes

  עיקרו של ספר הושע מופיע בפרקים א-ג, כמשל העוסק ביחסים בין איש לאשתו אשר בגדה בו. הפרקים הבאים, ד-יב, מבוססים על משל זה, ומפתחים את הרעיונות המופיעים במשל. נעסוק בעיקר בפרק ב, המתאר את בגידת האשה בבעלה, ואת האפשרות לשיקום הנישואין ע"י תקופת אירוסין מחודשים, בה משקמים את הנאמנות, ורק לאחר מכן ניתן לחזור לחיי נישואין. לאחר מכן נראה כיצד רעיון זה מתפרט בפרקים הבאים, וכיצד הוא מתאר את היחסים בין ה' לישראל. 

 23. תוספת למאמרו של א' בזק - "גָּלָה כָבוֹד מִיִּשְׂרָאֵל אֶל הִלָּקַח אֲרוֹן הָאֱלֹהִים".

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשנ"ח |

  הרב אמנון בזק הראה במאמרו כיצד הפך ארון ה' בתקופת עלי לסמל חיצוני אשר מייחסים לו כוח עצמאי שאינו קשור לתוכן הפנימי שלו. טעות זו נובעת מהתמקדות יתר בארון כשלעצמו. אולם יש סכנה הפוכה והיא התעלמות מהארון ומקדושתו ככלי מרכבתו של השכינה. סכנה זו באה לידי ביטוי בסיפור חזרתו של הארון משדה פלשתים. מסתבר שעונשם הכבד של אנשי בית שמש נבע מזלול בארון ובקדושתו מה שגרם להם לראות 'בארון ה'.  

 24. האם הנביאים חידשו משהו שלא כתוב בתורה?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסט | | 54 minutes

  מן המפורסמות הוא, שהנביאים טענו, שריבונו של עולם אינו חפץ בעבודת הקורבנות, אלא אם כן קיימת תשתית מוסרית ראויה. לכאורה, רעיון זה איננו מופיע בתורה, ואין אנו מוצאים בה התניה של טהרה מוסרית החייבת להקדים את העלייה למקדש. האומנם כך?

 25. על מוסריותם של הגויים

  הרב יובל שרלו

 26. עקרותה של רחל - לקח לדורות

  הרב יובל שרלו

 27. אל נא נהיה כעשו איש הדמים

  הרב יובל שרלו

 28. לשאוב מים לכולם

  הרב יובל שרלו

 29. יוסף הצדיק - מורה דרך לדורות

  הרב יובל שרלו

 30. קניין שדה המכפלה - גמול או ניסיון?

  הרב יובל שרלו

 31. לתביעה המוסרית אין חסינות

  הרב יובל שרלו

 32. כיצד בונים מנהיגות אמיתית?

  הרב יובל שרלו

 33. להאמין בטוב שבאדם

  הרב יובל שרלו

 34. מעשה סדום - קריאה לתיקון חברתי

  הרב יובל שרלו

 35. שקיעת הערבות בימינו

  הרב יובל שרלו

 36. אסונות טבע - על מי האחריות?

  הרב יובל שרלו

 37. מתי תהיה אחרית הימים?

  הרב יובל שרלו

 38. מתי מותר לשקר?

  הרב יובל שרלו

 39. מה זו הכבדת לב?

  הרב יובל שרלו

 40. למה אוכלים מרור בפסח?

  הרב יובל שרלו

 41. יציאת מצרים לשם עבודת ה'

  הרב יובל שרלו

 42. אחריות האדם לרכושו ולמעשיו

  הרב יובל שרלו

 43. שפת החובה ושפת ההתנדבות

  הרב יובל שרלו

 44. על הכהונה וסכנותיה

  הרב יובל שרלו

 45. הקשר בין אלוקים לאדם

  הרב יובל שרלו

 46. המשכן לכתחילה

  הרב יובל שרלו

 47. ענן הקטורת - ביטוי להתוועדות עם ה'

  הרב יובל שרלו

 48. ערך הפיוס וההשלמה

  הרב יובל שרלו

 49. הקרבנות בימינו

  הרב יובל שרלו

 50. שכינה בצניעות

  הרב יובל שרלו

 51. נקיות כפיים קודמת לקורבנות

  הרב יובל שרלו

 52. להיזהר מאש זרה

  הרב יובל שרלו

 53. שכינה ביניהם

  הרב יובל שרלו

 54. לשון הרע לצורך

  הרב יובל שרלו

 55. קדושתו של הגוף

  הרב יובל שרלו

 56. צניעותה של רות

  הרב יובל שרלו

 57. להיזהר לא להכשיל בשום צורה

  הרב יובל שרלו

 58. היכן שורה השכינה?

  הרב יובל שרלו

 59. צדק חברתי

  הרב יובל שרלו

 60. הכתובה שבינינו ובין ריבונו של עולם

  הרב יובל שרלו

 61. הייחוד והיחד

  הרב יובל שרלו

 62. יחד עם צבא ישראל ננצח

  הרב יובל שרלו

 63. מי בפנים ומי בחוץ

  הרב יובל שרלו

 64. לשון הרע - לא בשבילי

  הרב יובל שרלו

 65. כללים למחלוקת לשם שמים

  הרב יובל שרלו

 66. נחש הנחושת - לברכה או לקללה

  הרב יובל שרלו

 67. הכל בעיני המתבונן

  הרב יובל שרלו

 68. הצניעות - הבשורה של עם ישראל

  הרב יובל שרלו

 69. שיוויון בנטל

  הרב יובל שרלו

 70. קדושת המילים

  הרב יובל שרלו

 71. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

  הרב יובל שרלו

 72. להיות אנשים טובים

  הרב יובל שרלו

 73. סוגיית המים בישראל

  הרב יובל שרלו

 74. לעבדו - בכל לבבכם!

  הרב יובל שרלו

 75. חשיבות ההבדלה בין גברים לנשים

  הרב יובל שרלו

 76. מלקות או בית סוהר - מה עדיף?

  הרב יובל שרלו

 77. יחסי עובד-מעביד

  הרב יובל שרלו

 78. להתרחק מן הארור

  הרב יובל שרלו

 79. החליט שלא להחליט

  הרב יובל שרלו

 80. מהפכה שנכשלה

  הרב יובל שרלו

 81. שערי התשובה ננעלו

  הרב יובל שרלו

 82. מבוא לספר יחזקאל

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: 29 במאי 2013 | |

  על מנת להבין את כובד שליחותו של יחזקאל, נצטרך להקדים וללמוד את הרקע ההיסטורי שקדם לנבואותיו. הבבלים מגלים את יהויכין וכל שריו, מלכות יהודה מפוצלת בין בבל לירושלים ומתח כבד שורר בין הגולים לדלת הארץ. החורבן עוד לא התרחש וגולי בבל מיואשים וכואבים את גלותם. בתוך כל המציאות הזאת נשלח יחזקאל לנבא בבבל.

  באדיבות ישיבת אורות שאול

 83. סיפור רצח גדליה אקטואלי תמיד

  הרב יובל שרלו

 84. ברצונו נטלה מאתנו ונתנה לגויים

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעו | |

  האם לעלות ולהילחם על ארץ ישראל הן מצוות? בנבואות ירמיהו מתברר, שהתמונה הרבה יותר מורכבת, וירמיהו מבשר דווקא את חובת הכניעה וההליכה לגלות. כיצד ניתן להבין זאת? מהי המשמעות של נבואתו לדורות? מהי ההשלכה על קריאת המובאה הראשונה של רש"י על התורה? ובעיקר – כיצד הנבואה הזו מהווה מבוא נרחב לשליחותו של הנביא בעיני א-לוהים ואדם? 

 85. הדוד והרעיה בספר הושע

  הרב יובל שרלו

 86. האם לעמוס היה סיכוי?

  הרב יובל שרלו

 87. נבואות חגי ותקופתו

  הרב יובל שרלו | 35 minutes

  חגי הוא מנביאי שיבת ציון. במה עוסק ספר חגי? עם אילו התמודדויות חגי מתמודד שלא הכירו קודמיו, ומה הבשורה של הנביא?

 88. מדוע אנחנו עדיין צמים?

  הרב יובל שרלו

 89. הפולמוס והתשובות בספר איוב

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסז | | Hour and 3 minutes

  מה צריך לעשות אדם שבאה עליו רעה מה' והוא משוכנע שהיא אינה מגיעה לו? שאלה זו עומדת בבסיס הפולמוס שבספר איוב. בשיעור נלמד את תשובותיהם השונות של המשתתפים בפולמוס, וננסה לברר מהי המסקנה הסופית.

 90. מותר להתווכח עם ה'?

  הרב יובל שרלו

 91. האם הטענות לגיטימיות?

  הרב יובל שרלו

 92. מהו גורלם של הרשעים בעולם?

  הרב יובל שרלו

 93. המחלוקת בין אליפז לאיוב

  הרב יובל שרלו

 94. עשיית טוב היא החכמה

  הרב יובל שרלו

 95. דברי הרֵעים הם חילול השם

  הרב יובל שרלו

 96. שיר הפיוס של הרעיה לדוד

  הרב יובל שרלו

 97. מה שמספרים פסוקי הסיום

  הרב יובל שרלו

 98. סיום שיר השירים וסיכומו

  הרב יובל שרלו

 99. מה מספרים פסוקי הסיום של שיר השירים

  הרב יובל שרלו | 26 minutes

  בשיעור נלמד את פשט הפסוקים האחרונים במגילת שיר השירים וננסה להבין את תכנם ואת מקומם במגילה. נשאל איך התמודדו הדוד והרעיה עם הפערים ביניהם, נבאר את המחלוקת שבין הרעיה לאחיה, וניישב את הקושי שמעלה הסוף - "ברח לך דודי".

 100. רות - אמה של מלכות

  הרב יובל שרלו

 101. סיכום שהוא מבוא למגילת איכה

  הרב יובל שרלו | 37 minutes

  למה אשור מופיעה במגילה ולא בבל? מה הקשר של אדום לחורבן? בשיעור זה, ננסה לסכם את המגילה באמצעות שאלות מבוא: מה משמעותו של הספר, מה תוקפו, מי חיבר אותו ובאיזו תקופה. ולבסוף, נעמוד על היחס בין ירמיהו וקינותיו ובין מגילת איכה על פי מדרשי חז"ל. 

 102. אשר הוגה ה' ביום חרון אפו

  הרב יובל שרלו | 26 minutes

  בשיעור זה, ננסה להבין את החלוקה בפרק א' בין גוף ראשון לשלישי, ואת תיאור בדידותה של ירושלים. בהמשך, נראה כיצד המתח ביחס לקב"ה מתבטא בשלושה ניגודים: הצדקת הדין על החורבן, בקשת הרחמים מקב"ה ודרישת הנקמה בגויים שביצעו בפועל את החורבן.

   

 103. מבוא למגילת איכה

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  נתחיל את לימודינו בספר איכה דווקא בפרק ג', הפותח ביומנו האישי של המחבר. המחבר פותח את הפרק בתחושות קשות ביחסו לקב"ה, שמתוארות בחוויות של יאוש וחוסר תקווה. בשיעור הבא, נלמד שכשם שהיאוש עמוק, כך גדולה הישועה והרחמים של הקב"ה: " כי לא כלו רחמיו... אולי יש תקוה".

 104. מקומם של האויבים בצער המחבר

  הרב יובל שרלו | 32 minutes

  בחלקו השני של פרק ד', מקונן המחבר על שמחת הגויים בחורבן ירושלים. מה היה קורה אילו צדקיהו המלך היה מקבל את מדיניות ירמיהו ונכנע בפני בבל? נראה כי דווקא ההתעקשות על המלחמה וההישענות על המצרים הם שהביאו לחורבן.

 105. תעודת הזהות של העליה

  הרב יובל שרלו

 106. אחדות לצד התבוללות

  הרב יובל שרלו

 107. עזרא - מנהיגות לשם שמים

  הרב יובל שרלו

 108. תפילת אזהרה

  הרב יובל שרלו

 109. הבטחת התשובה

  הרב יובל שרלו

 110. להיכנס לתיבה

  הרב יובל שרלו

 111. לצאת מן התיבה

  הרב יובל שרלו

 112. נביאי שקר- האם היו לנביאי האמת כלים יעילים להתמודד עימם?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 4 minutes

  נביאי השקר היוו את אחד המחסומים העיקריים שעמדו בפני נבואת אמת. הם הציעו נבואות הגיוניות יותר, לעתים 'דתיות' יותר, ומאפשרות יותר. האם היה לנביאי האמת כלי ראוי להתמודד עימם? כיצד יכלו השומעים לקבוע האם מדובר בנביא אמת או בנביא שקר? האם לשאלות אלו יש משמעות גם לימינו, בהם "אין חזון נפרץ", ביחס ליכולת ההבחנה בין אמת ושקר?

 113. על מה אנו משבחים את רבש"ע?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  הפרק הנלמד בתוכנית לימוד התנ"ך הציבורית - 929 - הוא תהילים קיג, ואנו נשתתף בלימודו. השיעור יעסוק בניסיון להבין למה אנו מתכוונים כשאנו אומרים "ללמוד פרק בתהלים", ובאופן ממוקד בשאלה מה אנו מחפשים בפרק קיג, ואיזה עולם הפרק הקצר הזה יכול ליצור בנו.

 114. שמונה דרכי התמודדות עם מצוקתו של איוב

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשע"ה | | Hour and 6 minutes

  שלא כמו שרגילים לחשוב, ספר איוב אינו עוסק בשאלות פילוסופיות מחשבתיות בלבד, אלא בשאלה אחת קיומית: כיצד יתמודד אדם עם מציאות מורכבת בה קיימים שלושת הנתונים - קיים אלוה פועל צדק, האדם מכיר בצדקותו ותמותו, אך חייו הם חיי סבל. נראה כי הספר מציע מגוון של גישות והתמודדויות עם המציאות הזו, מתוכם נציג כמה.

 115. בין ראש השנה ליום הכיפורים

  הרב יובל שרלו

 116. החינוך בהוראת המקרא ופרשנותו

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  הוראת התנ"ך ולימודה לא נועדו להיות חוויה אינטלקטואלית בלבד, אלא גם להוות גורם חינוכי. כיצד אפוא הופכים את לימוד התנ"ך לחוויה חינוכית - למן פתיחת השיעור, דרך התכנים השונים, ועד חתימתו. השיעור מיועד למורים, ונועד לסייע לפתח כלים פשוטים למיצוי המשמעויות החינוכיות של הנלמד.

   

 117. מי שמרחם על כנענים

  הרב יובל שרלו

 118. עיקרון-העל של דוד

  הרב יובל שרלו

 119. סרבני גאולה: אתגריהם של נביאי הגאולה מול סרבניה

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעט | | 59 minutes

  את השיעור נפתח בהקדמה המסבירה ומדגימה מקרים שבהם העם נתן למציאות פרשנות דתית (!) שונה מן הנביא. לאחר מכן נתמקד בנבואות הגאולה בישעיהו מ-מא. מתוך דברי העם המצוטטים על ידי הנביא אנו רואים שהעם השומע לדבר הנביא השתכנע מדברי הנביאים שה' כבר לא חפץ בהם בגלל חטאיהם ולכן מתקשים לקבל את בשורת הגאולה. עלינו ללמוד מכך להיות ענווים, לדעת שאנו איננו יודעים האם אנו מפרשים נכונה את המציאות ובנוסף לא להיות סרבנים. 

 120. תקופת חזקיהו - תקופת שיא או ימי שפל?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשס"ז | |

  האם ימי חזקיהו היו ימי שיא או ימי שפל? נחדד את השאלה על ידי עיון והשוואה בין דברי הימים למלכים ב' באשר לתקופת מלכותו של חזקיהו. נראה תמונה כוללת ומורכבת יותר על תקופה זו. האם ימי חזקיהו הם מודל למציאות אידאלית? כיצד יתכן שמסע סנחריב היה דווקא בימי חזקיהו שעשה הישר בעיני ה'?  

 121. מבוא לישעיהו - כיצד יש ללמוד נבואה?

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  בשיעור נעיין בחציו הראשון של פרק א בישעיהו ונסביר את השיטה על פיה צריך ללמוד את דבר הנביא - עלינו לנסות להבין מן הפסוקים כנגד איזו תפיסה של העם הנביא מנבא, מתוך הבנה שגם לעם יש פרשנות למציאות - פרשנות לוגית או אפילו דתית, שאינה זהה לפרשנות הדתית שאותה מציג הנביא. אם נבין מהי הפרשנות של העם למציאות, נוכל להבין מהו המסר שאותו הנביא מעוניין להעביר. 

 122. ויכוח בין ישעיהו לעם - מהי עבודת ה'?

  הרב יובל שרלו | 40 minutes

  בשיעור נעיין בפרק א בישעיהו. נראה שהעם סבר שרמה הדתית קשורה למצוות של בין אדם למקום, לעבודת ה' במקדש. הבשורה של ישעיהו היא שיש סדר לדברים ואי אפשר לוותר על הקומה הבסיסית של הצדק. כדי להביא את הגאולה יש להיאבק למען הצדק ולמען החלש שבחברה. לימוד נבואה מחייב אותנו לשאול מה אנו יכולים לשפר אצלנו, לאיזה מקום אנו יכולים להתקדם.

 123. הרקע לישעיהו פרק א - חלק א

  מעוזיהו ועד אחז

  הרב יובל שרלו | 29 minutes

  בשיעור נעיין בפרקים העוסקים בימי מלכותם של עוזיהו, יותם ואחז מלכי יהודה בספר דברי הימים, על מנת להבין מתי נאמרה הנבואה של ישעיהו בפרק א.

 124. הרקע לישעיהו פרק א - חלק ב

  אחז וחזקיהו

  הרב יובל שרלו | 39 minutes

  נעיין בתיאור מלכותם של אחז ושל חזקיהו בדברי הימים. נראה את המהפכה הגדולה שעשה כל אחד מהם - אחז השליט עבודה זרה וחזקיהו החזיר את עבודת ה'. לאור זאת נעסוק בשאלה הקשה - כיצד ייתכן שדווקא בימי חזקיהו מגיעה בשורת החורבן?

 125. ישעיהו א - על ציר הזמן

  הרב יובל שרלו | 29 minutes

  לאור הרקע ההיסטורי שאליו התוודענו בשיעורים הקודמים ננסה לגלות בימי איזה מלך נאמרה נבואה זו. השוואה של הנבואה לנבואתו של מיכה, נבואה שכמעט זהה בתוכן לנבואה בפרקנו, מביאה למסקנה שנבואתנו נאמרה בימי חזקיהו.מתברר שבימי חזקיהו הייתה מהפכה רוחנית ומדינית אך הייתה גם שחיתות.

   

 126. ישעיהו ב'-ד' - נבואת "היום ההוא"

  הרב יובל שרלו | 38 minutes

  פרקים ב-ד הם יחידה אחת המדברת על מה שיהיה ב"יום ההוא". היא פותחת בחזון על אחרית הימים - התקופה שאחרי הימים האלה. מתוך החזון הנביא מתבונן על המציאות שבה יש שגשוג ותחושה של הצלחה אך בגלל חטאיהם ה' אומר שיהיה אסון תביא שיביא לכך שתהיה התמוטטות - האדם יושפל וכולם ישליכו את האלילים ויברחו למחילות.

 127. ישעיהו ב' - נבואת אחרית הימים מול המצב העכשווי

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  חזון אחרית הימים מבשר על מוקד רוחני שיביא להפצת תורה ולשלום כלל עולמי. מתוך החזון הנביא מוכיח את העם על מעשיהם בהווה - על כך שהם בונים את כל חוסנם על מעשי ידי אדם ומבשר להם שבעקבות זאת יגיע יום ה' שיביא לקריסה מוחלטת של כל מעשי האדם. התוצאה תהיה שהאדם יושפל וה' יתנשא. 

 128. ישעיהו ג'-ד' - נבואת יום ה'

  הרב יובל שרלו | 31 minutes

  ישעיהו נשלח להנבא בתקופת השגשוג, כנראה בימי עוזיהו. הנביא מבשר על אסון שיגיע על הארץ ביום ה' שיגרום לקריסה בשל התשתיות, של ההנהגה החברתית ושל השגשוג הכלכלי. אחרי התקופה הזו תצמח 'הנהגת סוכה' - ה' יסוכך על ישראל. 

 129. ישעיהו ה' - מבנה הפרק והקשר לפרקים הקודמים

  הרב יובל שרלו | 31 minutes

  מה הקשר בין משל הכרם ונבואות ה'הוי' והאם יש לפרק כולו קשר לפרקים ב'-ד' העוסקים ברעידת האדמה שתבוא ביום ה'? נראה שפרק ה' עוסק בנושא שונה - האויב שיגיע ובכל זאת יש קשר לפרקים ב-ד והוא - השפלת האדם. בסוף השיעור נציע בפרק ה כולו הוא אוסף נבואות קצרות שונות שכולן מתקשרות לנבואת יום ה' בפרקים ב'-ד'.

 130. ישעיהו ו' - נבואת ההקדשה של ישעיהו?

  הרב יובל שרלו | 35 minutes

  בשיעור נראה את הצדדים השונים האם להגדיר את ישעיהו ו' כנבואת ההקדשה או שמדובר כאן בשליחות חדשה של ישעיהו שכבר ניבא זמן מה? בנוסף נראה שהנבואה כאן חריגה - הנביא נשלח כדי לגרום לישראל לא לשוב בתשובה. נעלה מספר שאלות שעליהן נענה בשיעור הבא.

 131. ישעיהו ו' - תחילת עזיבת השכינה

  הרב יובל שרלו | 29 minutes

  חזיון ישעיהו מתאר את תחילת עזיבת השכינה עוד בימי עוזיהו ובכך מבשר שהחורבן בלתי נמנע. סילוק השכינה הסופי יהיה בימי יחזקאל.

   

 132. ישעיהו ז' - המסר של ישעיהו לאחז

  הרב יובל שרלו | 36 minutes

  בפרקנו אנו רואים שתפקיד הנבואה אינו רק להשפיע על ההתנהגות הדתית של העם אלא גם להתוות את מדיניות החוץ והביטחון על פי רצון ה'. נבואת ישעיהו נראית בלתי אמינה ולכן הוא מציע לאחז אות. אחז מסרב לאות מכיוון שהוא אינו רוצה קשר עם ה'. 

   

 133. ישעיהו ח' - מי השילוח ההולכים לאט

  הרב יובל שרלו | 29 minutes

  "מפלגת מי השילוח" שאותה הנביא מציג כדרך הנכונה להתמודד עם הגעת האימפריה האשורית היא זו שאומרת לא להצטרף לאף צד, אלא לחכות ולהמתין שהדברים יסתדרו. זו דרישה קשה שה' דורש הן מהנביא והן מהעם. 

   

 134. ישעיהו ז'-ח' - נבואה לאחז ולעם

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  ישעיהו תומך באחז בכך שאינו מצטרף לארם וישראל ומתנגד להצטרפותו לאשור שתביא את מלך אשור על הארץ. באותו זמן יהיה שפע כלכלי בגלל מיעוט האנשים שיישארו. בהמשך הנביא מוכיח את הקבוצה שתומכת בארם ובישראל ואומר מה על העם לעשות - לבחור ב'מי השילוח ההולכים לאט'. בשיעור הבא נראה מהם מי השילוח ההולכים לאט.

 135. "אין ישועתה לו" או "מגן בעדי"?

  האם ה' עם דוד או שהוא עזב אותו?

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  במזמור שדוד אומר בברחו מפני אבשלום בנו מופיעות שתי נקודות מבט לגבי המציאות: הרבים שרואים את דוד נרדף ומסיקים מכך שה' עזב אותו ולא עוזר לו, ודוד עצמו שבטוח שה' איתו והוא פונה לה' ומבקש ממנו שיכריע בין שתי נקודות המבט: יראה לכולם שהוא אכן איתו. המזמור מראה את עוצמת המשבר והכאב של דוד מחד ואת גודל אמונתו בעת הצרה מאידך. בנוסף הוא מעלה את הקושי להבחין עם מי ה' נמצא ומלמד אותנו להתפלל לה' שיאיר עינינו עם מי הוא נמצא ומי הוא הצדיק והצודק במציאות שנגלית לעינינו.

 136. לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך - מה הקשר בין המזמור לכותרת?

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  מה היחס בין המזמור לכותרת המייחסת אותו למפגש עם אכיש מלך גת (המכונה כאן אבימלך) לאחר סיפור נוב עיר הכהנים? נציע שלושה פירושים : 1. אין קשר ביניהם. 2. יש קשר, אך המזמור ניתן היה להיאמר גם בהקשרים נוספים של הודיה. 3. המזמור מתייחס דווקא למאורע הספציפי של דוד שה' פדה אותו מאכיש. בעקבות הצלה זו הוא מודה לה' אך בנוסף הוא מסיק שתי מסקנות ומשנה את המדיניות שלו: 1. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה - דוד מקבל על עצמו לא לשקר. 2. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו - דוד מקבל על עצמו לא להילחם בשאול ולנהוג מעתה בדרך השלום, וכך הוא אכן נוהג בהמשך חייו.

 137. הבהירות שמגיעה ביום השבת

  "בפרח רשעים כמו עשב" מול "צדיק כתמר יפרח"

  הרב יובל שרלו | 36 minutes

  המשורר אומר שטוב להודות לה' בגלל מעשיו הטובים - שהרשעים פורחים כמו עשב שעומד ליבול והצדיקים כמו תמר משגשג ויציב. המשורר מנגיד בין נקודת מבטו לנקודת מבט הכסיל והבער שהם לא מבינים שהרשעים פורחים - להשמדם עדי עד. השיר הוא מזמור שיר ליום השבת משום שהפרק מתאר את החוויה של המשורר שכשנכנסת שבת והוא נזכר ש"אתה מרום לעולם ה' " העולם מתיישב, הוא נזכר שהרשעים יפלו והצדיקים פורחים.

 138. בקשה ונימוקה

  הרב יובל שרלו

 139. מדוע הגיב העם בקרירות לדברי ה' "אהבתי אתכם"?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשפ"א | |

  הנביא מלאכי נשלח על ידי הקב"ה להציף מחדש את אהבת ה' לעם ישראל - מדוע היה צורך בזה, ומדוע היא התקבלה כנראה בקרירות ? לימוד ימי בית שני יבהירו היטב את הדו-שיח שבין עם ישראל לנביא.

 140. מלכות יותם

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  בשיעור נברר את מאפייניה של מלכות יותם תוך השוואה בין המסופר במלכים לתיאור המופיע בדברי הימים, ונעסוק במשמעות המלחמה עם ארם וישראל, שמתוארת במלכים, ובשאלה שהיא מעוררת.

 141. נפילת חזקיהו

  הרב יובל שרלו | 32 minutes

  בשיעור נפתח בשאלות על תיאור מלכות חזקיהו ובקושי לעמוד על דמותו, ונמשיך בלימוד פרק ל"ב בדברי הימים ב ממנו ננסה להבין במה חטא חזקיהו ועל מה נענש.

 142. מהי עבודת ה'?

  הרב יובל שרלו | 40 minutes

  העם חושב שעבודת ה' היא במצוות שבין אדם למקום ובעיקר בעבודת ה' שבמקדש. ישעיהו מלמד את העם שהצדק הוא הקומה הבסיסית בעבודת ה' והוא שיביא את הגאולה. אנו צריכים לשאול את עצמנו מה בעצם הנבואה דורשת מאיתנו.

 143. שגשוג שיביא למפלה

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  העם מאמינים שה' איתם שהרי המציאות בהווה משגשגת. ישעיהו מלמד את העם שהתעצמותם ובניית ההצלחה על מעשה האדם אינה רצויה בעיני ה' ולכן עוד מעט יגיע יום ה' שבו ה' ישפיל את הגאים "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא".

 144. תחילת עזיבת השכינה

  הרב יובל שרלו | 28 minutes

  חזיון ישעיהו מתאר את תחילת עזיבת השכינה עוד בימי עוזיהו ובכך מבשר שהחורבן בלתי נמנע. סילוק השכינה הסופי יהיה בימי יחזקאל.

 145. הקשר עם ה'

  הרב יובל שרלו | 36 minutes

  בפרקנו אנו רואים שתפקיד הנבואה אינו רק להשפיע על ההתנהגות הדתית של העם אלא גם להתוות את מדיניות החוץ והביטחון על פי רצון ה'. נבואת ישעיהו נראית בלתי אמינה ולכן הוא מציע לאחז אות. אחז מסרב לאות מכיוון שהוא אינו רוצה קשר עם ה'. 

 146. מהם "מי השילוח"?

  הרב יובל שרלו | 29 minutes

  "מפלגת מי השילוח" שאותה הנביא מציג כדרך הנכונה להתמודד עם הגעת האימפריה האשורית היא זו שאומרת לא להצטרף לאף צד, אלא לחכות ולהמתין שהדברים יסתדרו. זו דרישה קשה שה' דורש הן מהנביא והן מהעם. 

 147. נבואות המשא

  הרב יובל שרלו | 31 minutes

  בפרק י"ג פותח ספר ישעיהו בקובץ נבואות המופנות אל הגויים. מה פשר המילה "משא" המופיעה בפתיחת כל אחת מהנבואות הללו? ומה מנבא ה' על בבל בפרקנו?

 148. קריאה שגויה של המציאות

  הרב יובל שרלו | 33 minutes

  הנביא מוכיח את העם על כך שהם אינם קוראים את המציאות של המצור נכון, הם אינם מביטים אל ה' ופונים אל פתרונות ביטחוניים, מחד, וחוגגים מתוך תפיסה של 'אכול ושתה כי מחר נמות', מאידך. קשה לדעת מתי נאמרה הנבואה מכיוון שהיא מתאימה למציאות הפוליטית בימי חזקיהו אך לא למצב הרוחני באותה העת. 

 149. התרחשות קוסמית משיחית

  הרב יובל שרלו | 32 minutes

  הנבואה מתארת רעידת אדמה קוסמית שבאה בשל העובדה שממלכת עוזיהו איבדה את הזכות לעוצמתה. רעידת האדמה תביא להתמוטטות הארץ שמתוכה תצא שארית, אשר תדאג להמלכת ה' בעולם ולכינון סדר חברתי חדש. אלו הציפיות המשיחיות מחזקיהו. 

 150. מהי נבואה?

  הרב יובל שרלו | 31 minutes

  ישנה מחלוקת גדולה בשאלה האם נבואה היא תכונה נרכשת או תכונה מואצלת? האם היא דורשת הכנה או שהאדם נבחר מלמעלה? יסודות המחלוקת נעוצים בפרקנו.

 151. אין להישען על האומות

  הרב יובל שרלו | 33 minutes

  משתי סיבות מתנגד התנ"ך להישענות על האומות: האחת, מכיוון שזה מבטא חיסרון באמונה בקב"ה. והשניה, משום שיש לכך השפעות שליליות על עיצוב האומה. ומלבד כל זאת הרי שבאמת, בסופו של דבר, פועלות האומות מתוך המניעים שלהן.

 152. תשובה היא תהליך

  הרב יובל שרלו | 26 minutes

  פעמים רבות מתוארת בתנ"ך תשובה בוסרית - העם מקבל תוכחה ומיד מבקש לשנות את דרכו מתוך ציפייה שמיד ייסלח לו, זאת במקום לעשות תהליך של בירור עמוק.

 153. יומנו של ירמיהו

  הרב יובל שרלו | 28 minutes

  ישנו קרע בנפשו של הנביא והוא מציג אותו ביומנו האישי שלא מפי הקב"ה. קשה לו עם הגזירה הקשה שנגזרה על ישראל והוא מתאר את רגשותיו ביחס לכך.

 154. התקופה שלפני המהפכה

  הרב יובל שרלו | 32 minutes

  ירמיהו מתאר את המצב השפל בו נמצא עם ישראל הן מבחינה רוחנית והן מבחינה מוסרית. דומה שהתקופה היא שנת השלוש עשרה למלך יאשיהו קודם למהפכה הדתית שלו.

   

  לכיוון אחר בשאלת התארוך של הנבואה ניתן לשמוע את שיעורו של הרב ד"ר בני לאו

 155. מה ה' דורש מאיתנו?

  הרב יובל שרלו | 22 minutes

  בפרקים ח'-ט' מופיעה קינת ירמיהו על החורבן העתידי. הנביא מיואש מהעם השבוי בתפיסה אידיאולגית שונה ולא פתוח לשינוי. טענת ירמיהו היא שהעם איבד את זכות הקיום שלו בגלל השחיתות המוסרית. מכך אנו לומדים שדרישת ה' מאיתנו היא קודם כל בתחום המוסרי.

 156. ירמיהו תוקף את העבודה הזרה

  הרב יובל שרלו | 20 minutes

  הנביא ירמיהו תוקף את העבודה הזרה. מדוע ירמיהו צריך להשקיע כל כך הרבה אנרגיות במאבק בעבודה הזרה? ומה הטענה העיקרית שלו כלפי העבודה הזרה?

 157. מהי ברית?

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  הנביא ירמיה מדבר על הברית שבין עם ישראל לקב"ה. בברית ישנם שני צדדים וישנה הדדיות. כדרך שאנו זקוקים לקב"ה כך גם הוא, במידה מסוימת, כביכול זקוק לנו.

 158. נחמה שמעצימה את הפורענות

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  הנביא ירמיה מסיים את נבואתו בכך שהישועה מגלות בבל תהיה כל כך גדולה שלא יזכרו עוד את יציאת מצרים. זוהי נבואת נחמה אולם היא מצביעה על קטסטרופה נוראית שעומדת להגיע קודם לכן.

 159. מעשה מרכבה

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  בשיעור זה ננסה להבין את משמעות תיאור המרכבה בפרק א'. יחזקאל רואה את המרכבה על נהר כבר ומבין שהמקדש ריק ושכבוד ה' כבר אינו שוכן במקדשו. בכך נוצר פער משמעותי בין מה שעיניו של יחזקאל רואות לבין מה שעיני העם רואות – העם רואים את המקדש קיים ועומד על תלו, ולא מבינים שהקב"ה כבר לא משרה את שכינתו בתוכו.

 160. הקדשת יחזקאל

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  בשיעור זה נעסוק בנבואת ההקדשה של יחזקאל ובמעשה אכילת המגילה. נלמד על המתח הקיים בנביא ביחסו לנבואתו, ונראה כיצד מקבל יחזקאל שליחות מאת ה' ללכת אל ארץ הגולה להגיד את דבר ה' לעם שלא רוצה בקשר עם בורא עולם ובטח שלא רוצה להקשיב לו.

 161. הכשרת יחזקאל לנבואותיו

  הרב יובל שרלו | 21 minutes

  לאחר הקדשתו מגיע יחזקאל לגולה ויושב שם שומם ושותק שבעת ימים. לאחר מכן, הקב"ה מכשיר את יחזקאל ומעביר אותו את נבואותיו על ידי עשיית רצף מעשים סמליים ביניהם: לקיחת הלבנה ועשיית כעין מצור עליה, שכיבה על הצד, אכילת עוגת שעורים וגילוח שערו. ניתן לראות, כי נבואותיו של יחזקאל ייחודיות ברמת פורענותן, ואין בהן רחמים ונחמה כפי שמצינו אצל נביאי חורבן אחרים.

 162. החרבת הנהגת העם

  הרב יובל שרלו | 23 minutes

  בשיעור זה נעיין בפרקים ו'-ז'. נראה כיצד יחזקאל מקבל נבואת פורענות על הרי ארץ ישראל, המלווה בתיאורים מהחורבן הצפוי, כל זאת עקב העבודה הזרה שנעשתה עליהם. כמו כן נלמד כיצד ריסוק ההנהגה בגלות יהויכין הוביל להתמוטטות מוסרית בעם, לאיבוד הדרך ולאנרכיה.

 163. עזיבת השכינה, חורבן המקדש

  הרב יובל שרלו | 21 minutes

  בשיעור זה, נלמד על הדרגתיות עזיבת השכינה את המקדש כתוצאה מחטאי יהודה. נראה כי יחזקאל נלקח בשיער ראשו למסע בירושלים על מנת לראות את התועבות הנעשות במקדש. אך מנגד, טוען העם שהקב"ה עזב את הארץ ואין הוא רואה את מעשיהם. לבסוף, נבין שכל עוד השכינה לא שוכנת במקדש, הוא חסר משמעות ובעצם כבר נחרב.

 164. היא לא תהיה לכם לסיר

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  בשיעור זה נראה כיצד יוצא יחזקאל נגד העם שבירושלים המפרשים את גלות יהויכין כחיזוק למעשיהם ולכך שהם הולכים בדרך הישר. הנשארים בארץ חושבים שהם בטוחים בירושלים עיר האלוקים מפני חורבן וטוענים נגד הגולים שהקב"ה עזב אותם. במהלך השיעור נלמד שההיפך הוא הנכון. יחזקאל מנבא נחמה לגולים שעוד ישבו ארצה ודווקא פורענות קשה לנשארים בארץ.

 165. לשכנע את בית המרי

  הרב יובל שרלו | 21 minutes

  בשיעור זה נראה כיצד יחזקאל חוזר לבבל על מנת לשכנע את גולי בבל שתהיה גלות נוספת וכי החורבן קרוב לבוא. יחזקאל מצטווה לעשות כלי גולה ולהמחיש את הגלות והחורבן לעיני הגולים. בהמשך נלמד שיחזקאל יוצא כנגד נביאי השקר שמהווים את המחסום העיקרי בשכנוע הגולים באמיתות נבואות ה', אשר מנבאים לגולים שלום ומחזקים את אמונתם שלא יהיה חורבן כל עוד המקדש עומד על תילו.

 166. נביאי השקר והמכשפות

  הרב יובל שרלו | 23 minutes

  בשיעור זה, ננסה לעשות הבחנה בין נביאי השקר לבין המכשפות ונראה כיצד נביאי השקר עסקו בשאלות הכלליות של העם ולעומתם, המכשפות עסקו בשאלות האישיות של היחידים. בהמשך נבין שכוחם והשפעתם על העם הייתה גדולה ומאוד הקשתה על הנביא יחזקאל להעביר את המסר האלוקי.

 167. תורת הגמול

  הרב יובל שרלו | 20 minutes

  בשיעור זה, ננסה להתבונן בתורת הגמול האלוקית. בתחילת הנבואה מדגיש יחזקאל כי הקב"ה מציל את הצדיקים ומעניש את הרשעים, אבל בהמשך, מתואר דבר מעניין. שארית הפליטה אשר תגיע לבבל תורכב משתי קבוצות קיצוניות בעם: האחת צדיקים גמורים, והשניה רשעים גמורים. יחזקאל יורד לעומק הקושי שעלול להתעורר ומסביר כי ברגע שהגולים הרשעים יגיעו לבבל, אז יבינו אנשי בבל כי החורבן היה מוצדק. וזו סיבת הצלתם.

 168. מבט נבואי על קורות עם ישראל

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  מעיון בפרק ט"ז ניתן ללמוד כיצד מתבונן יחזקאל במבט נבואי על קורות עם ישראל, כמשל לאישה שהקב"ה לקח אותה תחת חסותו החל מיום הולדתה, אך היא זנתה עם עמים אחרים, ולא די בכך, אלא שהיא אף השתמשה בכלים ובכל מה שהקב"ה העניק לה בכדי לזנות. לאחר התיאור הנבואי הקשה, ממשיך יחזקאל ומנבא כיצד ישראל ישובו ארצה לאחר הגלות בבושת פנים על חטאם ותתחדש הברית בין העם לאלוקיו.

 169. הפרת הברית עם בבל

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  בפרק י"ז, נלמד משל על הנשר הגדול שעוקר את עץ הארז ממקומו ומשאיר גפן שפופה תחתיו, שסותה מן הדרך. הנמשל הוא לצדקיהו שמורד בנבוכדנאצר לאחר שכרת עימו ברית, אחרי גלות יהויכין. בשיעור נראה כיצד הפרת הברית עם בבל היא חילול ה' גדול, ועל כן צדקיהו ייענש והגפן תעקר. לבסוף, נלמד כיצד הקב"ה ישוב ויצמיח ארז גדול ואדיר מאותו עץ ארז כרות.

 170. מתכון לצדיק

  הרב יובל שרלו | 22 minutes

  בחלקו הראשון של פרק י"ח, אנו רואים כיצד העם מתלונן על הנהגת ה' בעולם, בטענה שסבלם נגרם עקב חטאות אבותיהם. בתגובה, מתאר יחזקאל את תורת הגמול האישית לפיה צדיק מקבל גמול על צדקותו ורשע נענש על חטאו. במקביל, מציג יחזקאל 'מתכון' לצדיק: עשה משפט וצדקה, השיב את הגזלה, לא קרב אל אישה נידה ואת אשת חברו לא טימא, לא לקח שוחד ומשפט אמת עשה, ובמילים אחרות, ללכת בדרכי ה'.

 171. לדרוש את ה'?

  הרב יובל שרלו | 22 minutes

  זקני ישראל באים אל יחזקאל על מנת לדרוש את ה', אך לא ברור מה הם באמת מבקשים. בתגובה לבקשתם מונה יחזקאל את כל הנפילות של עם ישראל החל מזמן יציאת מצרים, דרך תקופת המדבר, שבה לא הלכו בדרכי ה' אלא אחרי גילוליהם. במהלך השיעור נגלה שדרישת ה' הייתה מורכבת מאולטימטום: או שתחזיר אותנו מבבל לארץ, או שנלך אחר הע"ז והאומה תפסיק מלהתקיים.

 172. הארץ מחכה ליושביה

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  בפרק ל"ו, מתאר יחזקאל בתחילה את השממה הניכרת השורה בארץ בזמן שעם ישראל בגלות, ולאחר מכן מגיעה דרישתו של הנביא מהארץ שתתחיל להצמיח את פירותיה ותחדש את תבואתה לקראת שיבתם של גולי בבל. בחלקו השני של הפרק, מתאר הנביא כי הגאולה מגיעה כדי לקדש את שם ה' אשר חולל בגויים, ולאו דווקא בגלל מעשיהם של עם ישראל.

 173. פערי מעמדות בחברה

  הרב יובל שרלו | 28 minutes

  בפרק ו' יוצא עמוס כנגד פערי המעמדות המוגזמים בחברה. עמוס מתאר את החטאים החברתיים של העם, ומוכיח את העשירים על כך שאין להם רגישות כלפי החלשים בחברה. כתוצאה מכך, טוען עמוס, שאין לממלכה זכות קיום, משום שאינה מתקיימת בתור חברה מוסרית בהנהגה אלוקית, אלא בשחיתות מוסרית ומתוך חיים ראוותניים.

  עוד על אותו נושא ניתן לקרוא בפוסט מאת ד"ר צחי לב-רן

 174. שעון החורבן מתקתק

  הרב יובל שרלו | 20 minutes

  בפרק ח' מתאר עמוס את החטאים החברתיים, הגזל ועשיקת העניים, שעוגנו בחוק בממלכת ישראל. הנביא מבשר על סופה של ממלכת ישראל שאין לה כבר זכות קיום בעקבות חטאיה הרבים כלפי העניים והחלשים. בהמשך מתאר הנביא כיצד יתרחש החורבן. עוד הוא מתאר כיצד לאחר החורבן ממלכת ישראל תיגלה ולא יהיה להם לאן לפנות, יהיה רעב גדול לדבר ה', אך לא יהיה מענה.

 175. ימי הבית השני - דז'ה וו?

  הרב יובל שרלו | 28 minutes

  ימי הבית השני מהווים תקווה גדולה לחידוש הישיבה בארץ, השלטון העצמאי ועוד. האם הטעויות שנעשו בימי הבית הראשון חוזרות על עצמן בימי הבית השני? נעיין בנבואת מלאכי שעלולה להזכיר נבואות קודמות, מימי בית ראשון, שתעלה את השאלה: האם ימי הבית השני הם פספוס?

 176. הישועה והנפילה כהרף עין

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  במזמור ל' על שני חלקיו דוד מתאר שתי חוויות שונות לחלוטין. בתחילה, דוד מודה לריבונו של עולם על ישועתו מחוליו. בהמשך המזמור, דוד נזכר, כי כמו שישועתו הייתה כהרף עין, כך גם הנפילה יכולה להיות כהרף עין. לכן, דוד הופך את המזמור מהודיה לתחינה על מנת שלא יפול שוב.

  לשיעור המשך על מזמור ל'

 177. בקש שלום ורודפהו

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  במזמור ל"ד דוד משבח ומודה לקב"ה על ישועתו והצלתו מפני אבימלך. מהנאמר בהמשך המזמור ניתן ללמוד כי דוד לוקח אחריות על הריגת נוב עיר הכהנים, לאחר ששיקר לאחימלך. וכתוצאה מכך, דוד מקבל על עצמו מדיניות חדשה, לנצור לשונו משקר, לסור מרע ולעשות טוב, לברוח ממלחמות ולרדוף שלום.

 178. יאוש מהמציאות הקשה

  הרב יובל שרלו | 23 minutes

  בתחילת מזמור מ"ב מתאר המשורר את זיכרונותיו וכיסופיו לבית ה'. לאחר מכן מתלונן המשורר בפני ה' כי הוא נטש ושכח אותו, לאור המציאות הקשה שאויביו רודפים אותו. לבסוף, פונה המשורר אל נפשו מתוך תשוקה לה' בבקשה לא להתייאש מהמצב הנורא, ולהמשיך להתפלל לישועת ה'.

  לשיעור המשך על פרק מ"ב

 179. חוויית החוטא ורצונו לשוב בתשובה

  הרב יובל שרלו | 28 minutes

  כיצד חש דוד כשנודע לו שחטא בבת שבע? כיצד אמור להרגיש כל חוטא, כשנודע לו שחטא? מזמור נ"א מציג תחושה כפולה של החוטא: מחד, ההכרה כי האדם מלא חטאים מעצם מהותו. ומאידך, תקווה גדולה ורצון לתקן את המעשים.

 180. תפילת יואב בשובו מהמלחמה

  הרב יובל שרלו | 31 minutes

  מזמור ס' נפתח בתיאור ניצחון גדול על ארם ואדום, ישועת ה'. למרות זאת בהמשך המזמור מופיע תיאור של מפלה קשה: "הראית עמך קשה, השקיתנו יין תרעלה" (ה). במה עוסק המזמור? ומהי עמדת המשורר כלפי הקב"ה?

 181. צדיק ורע לו בספר תהילים

  הרב יובל שרלו | 38 minutes

  כיצד ייתכן שהרשעים מצליחים ומנהלים את העולם, בעוד שהצדיקים נכשלים? במשך רוב המזמור, המשורר נמצא במשבר, עד שהוא מגיע למקדש ושם הוא משנה את השקפת עולמו. קרבת ה' היא ערך ויתרון שיש לצדיקים ואין לרשעים, והיא שווה יותר מהיתרון החומרי שיש לרשעים.

 182. מיציאת מצרים ועד דוד המלך

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  מזמור ע"ח הוא מזמור היסטורי העוסק בסיפור ההיסטוריה של עם ישראל, החל מיציאת מצרים ועד הבחירה בדוד. מדוע לספר את ההיסטוריה? מה הטעם בכך? מההיסטוריה ניתן ללמוד לקח - הבחירה בבית דוד נגרמה בגלל מאיסה בשבטי יוסף, ומותנית גם היא בשמירת התורה.

 183. בהירות בסדרו של עולם

  הרב יובל שרלו | 36 minutes

  מזמור צ"ב הוא מזמור שבח והודיה לה' שנאמר ביום השבת. השבת מביאה את האדם לראות את ההנהגה האלוקית בעולם באופן שלם ובהיר. 

 184. ארץ ישראל היא העיקר

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  פרק ק"ה מדגיש את המרכזיות של ארץ ישראל בהיסטוריה היהודית. לפי פרק זה ארץ ישראל היא השורש והיסוד של הברית בין ה' לישראל. המשורר משבח את ה' על הבטחת הארץ שניתנה לאברהם, על הברית שכרת ה' עם אברהם בנושא ירושת הארץ, ועל קיום הברית.

 185. השאלה של ספר איוב

  הרב יובל שרלו | 34 minutes

  נעיין בסיפורו של איוב המופיע בפרקים א'-ב'. מתוך כך נראה כי ספר איוב אינו מעלה שאלות פילוסופיות או תיאולוגיות אלא עוסק בשאלה קיומית: מה יעשה אדם שסובל ייסורים, ומשוכנע שנעשה לו עוול, שה' פוגע בו על אף צידקותו? 

 186. להשלים עם חוסר הידיעה

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  טענתו של צופר בפרק י"א היא שהאדם צריך להשלים עם העובדה שהוא לא מבין ויודע הכל. מתוך הבנה זו עליו להתייחס לייסורים הבאים עליו כהזדמנות לבדיקה עצמית, לזיהוי הכוחות שלו, ולהתקדמות. בפרק י"ב איוב עונה לרעיו, וטוען שהוא מסכים איתם שה' הוא גדל-כוח, ומנהל את העולם. אולם, בשונה מחבריו, הוא מוכן לטעון שנעשה לו עוול, ולהתווכח עם ה'.

 187. האם איוב היה צדיק?

  הרב יובל שרלו | 28 minutes

  בפרק כ"ט מתאר איוב את מצבו הטוב בעבר. איוב היה במעמד גבוה מאוד, אך לא ניצל את כוחו לרעה אלא כדי להיטיב עם אנשים, לעשות חסד ולשפוט בצדק. אך האם באמת היה איוב צדיק? נבחן זאת לאור דברי אליפז, מדרשי חז"ל ודברי הרב סולוביצ'יק.

 188. ארבע גישות להבנת מענה ה' לאיוב

  הרב יובל שרלו | 28 minutes

  קשה להבין מהי תשובת ה' לאיוב במענה השני. בשיעור זה נבחן ארבע גישות שונות: א. עצם ההתגלות היא משמעותית  ב. ה' מראה לאיוב את קטנותו לעומתו  ג. ה' טוען שאם איוב יהיה במקומו הוא ינהג באותו האופן  ד. גם ה' פועל בתוך מערכת מגבלות, שבה יש גם רוע, ואין אפשרות להימנע ממנו (לא בגלל חוסר יכולתו של ה', אלא מפני שהוא עצמו החליט להתנהל בתוך מערכת החוקים אותה קבע)

 189. בין רועָה למלך

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  בשיעור נלמד על טיב הקשר הראשוני בין הרעיה לדוד כפי שהוא משתקף מהשיח הראשון ביניהם, ונעמוד על הפער המובנה ביניהם שקיים גם בקשר שלנו עם הקב"ה.

 190. הדרך אל המפגש שבאירוסין

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  בשיעור נלמד את השיר השני של הדוד והרעיה שמתאר את ניסיונותיהם להיפגש לאחר שכבר יש ביניהם קשר ראשוני. ננסה להבין מה שונה בשיר זה לעומת השיר הקודם, מה משמעות דברי הרעיה, ומה בסופו של דבר קורה במפגש ביניהם.

 191. פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  בשיעור נלמד את תגובת הרעיה לניסיונות הפיוס של הדוד ואת תוצאותיה. נלמד את הסיפור משתי נקודות מבט שונות - זו של הרעיה וזו של הדוד, ונקבל מצורת לימוד זו הנהגה טובה לחיים.

 192. שישים המה מלכות, אחת היא יונתי

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  בשיעור נלמד את סוף השיר השלישי במגילה ואת תחילת השיר הרביעי. נעקוב אחרי התפתחות הקשר של הרעיה והדוד, ונלמד מתוך תיאור הרעיה כיצד הדוד רואה את הקשר ביניהם.

 193. איכה יעיב באפו ה'?

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  הפסוקים הראשונים של פרקנו עוסקים בעומק המשבר שיש בין הקב"ה לישראל מנקודת המבט של כנסת ישראל, 'הרעיה'. לאחר מכן מתארים הפסוקים את יחסו של הקב"ה כלפי ישראל בזמן החורבן. בנוסף, נראה כיצד מתאר המחבר את קריסתם של מוסדות המלוכה, המשפט והנהגת ישראל בעקבות החורבן.

 194. המהפך של מחבר איכה

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  בפתיחת פרק ג', מתאר המחבר את ייסוריו ומכאוביו שהביאו אותו עד לכדי ייאוש עמוק ללא תקווה. לאחר מכן, מתהפכת תפיסתו של המחבר מייאוש עמוק לתפילה לפני הקב"ה לרחמים וגאולה. מהפך זה מלמדנו שלמרות שנראה שהקב"ה מנהיג את העולם במידת הדין, צריכים לזכור כי ישנה הנהגה נוספת והיא של חסד ורחמים.

 195. איכה יועם זהב?

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  פרק ד' במגילת איכה מתחלק לשני נושאים מרכזיים. בחלקו הראשון, מתוארות החוויות הקשות שחוו האנשים בירושלים בעת החורבן. בחלקו השני, מתוארת התנהגותם הנוראה של הכובשים הבבלים. הפרק מסתיים בתחינה שהמצב יתהפך.

 196. השיבנו ה' אליך ונשובה

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  פרק ה' במגילת איכה הינו יוצא דופן מבחינת מבנה ותוכן. תיאורי הצער והחורבן בתחילת הפרק, לא מהווים עוד קינה אלא מצע לתפילה. המקונן מבקש ומתפלל לחידוש הברית עם הקב"ה, למרות כל החטאים שהובילו לחורבן. אם לא למעננו אז למענו, על מנת למנוע את חילול השם שנוצר בעקבות הגלות.

 197. דימוי ירושלים לאלמנה

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  מחבר איכה פותח את המגילה בדימוי של ירושלים לאלמנה מהקב"ה כדי לתאר את כאבו הגדול ואת תחושת המשבר הקשה. בשיעור נעמוד על מהות הדימוי של הקשר בין ירושלים לה' כקשר זוגי, ונבין את המשבר הכואב שהוא ממחיש.

 198. הפערים שבהצהרת כורש

  הרב יובל שרלו | 34 minutes

  בשיעור נציג את הרקע להצהרת כורש, ונברר כיצד התקבלה ההצהרה בקרב עם ישראל. נבדוק אילו ציפיות היו בעם ביחס לתהליך הגאולה, האם ההצהרה עומדת בציפיות אלו, וכיצד הגיב העם בפועל.

 199. הפער בין הציפייה למימוש

  הרב יובל שרלו | 23 minutes

  בשיעור נלווה את שבי ציון כשהם חוזרים לציין את החגים בירושלים, מחדשים את עבודת המזבח ומתחילים בבניית המקדש. נסביר את מצבם המורכב של היהודים בארץ, ונעסוק בפער שבין הציפיות שהיו להם לבין המציאות שהם חווים בפועל. 

 200. אגרת השטנה והשפעתה

  הרב יובל שרלו | 26 minutes

  בשיעור נלמד את אגרת השטנה ששלחו צרי יהודה ובנימין למלך הפרסי ואת תשובת המלך. נסביר במה מאשימים עם הארץ את היהודים ולמה גורמת האגרת ששלחו, ונעסוק במצבם ההולך ומדרדר של מהיהודים בארץ.

 201. עזרא - סמכות מדינית והשפעה דתית

  הרב יובל שרלו | 23 minutes

  בשיעור נבחן את תפקידו של עזרא העולה ארצה, ונבאר את כתב המינוי שמעניק לו המלך הפרסי. נבין את תפקידו ההיסטורי של עזרא בהשתלשלות התורה בעם ישראל, ונסביר את הזכויות הרבות הניתנות לו בכתב המינוי ואת משמעותן.

 202. נחמיה - תפילה ומעשה

  הרב יובל שרלו | 22 minutes

  בפרק הראשון של נחמיה אנו שומעים על מצבם הקשה של שבי ציון, ומתוודעים לתגובתו של נחמיה המגלמת את המסר התנ"כי ומשלבת בין תפילה למעשה, ובין המישור הרוחני למישור מעשי.

 203. ככה בונים חומה!

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  בפרק ג' נסקור את תוכניתו של נחמיה לשיקום חומת ירושלים ולבניינה ואת תגובות היהודים והגויים לתוכנית זו. בפרק ד' נבחן את ההתמודדות עם האיום מצד הגויים ואת תהליך שינוי התודעה והקמת המערך המלחמתי הראשון של שבי ציון.

 204. התמודדות עם פערים חברתיים

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  בשיעור נסקור את הבעיה הכלכלית-חברתית שנוצרה בקרב שבי ציון, נדון ביחס התורה אליה ונלמד ממנהיגותו של נחמיה ומדרך התמודדותו עם בעיה זו.

 205. שיר השירים – איזה סיפור מסופר בו, ומה משמעותו?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשף | | 50 minutes

  האם מגילת שיר השירים היא אוסף של שירים ללא הקשר או שהיא מספרת לנו סיפור אחד רציף שכתוב בשפה שירית? בשיעור זה נספר את עלילת הסיפור של שיר השירים. נקרא את הפסוקים וננסה לאפיין את הדמויות הראשיות והמשניות, להכיר לעומק את הרעיה ולהבין את פערי השפה הקיימים בדיאלוגים בינה לבין הדוד. מובן שהירידה לפרטי המשל תעזור לנו להבין את הנמשל טוב יותר.

 206. הנביא עמוס - מדוע לא נקלט המסר שלו על צדק חברתי?

  הרב יובל שרלו | 56 minutes

  אם היינו חיים בממלכת ישראל בימי ירבעם השני, האם היינו נשמעים לנביא עמוס? בשיעור זה נראה כי רוב הסיכויים שהתשובה לשאלה זו היא- לא. נביא שקורא לשינוי דרכי החיים מבצע משימה קשה, נביא שקורא לכך כשהמציאות נגדו, כשהנבואות הקדומות נגדו וכשמוסד הנבואה 'מפספס' כבר כמה דורות, מבצע משימה קשה הרבה יותר.

 207. מיהו צדיק?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשפב | | 54 minutes

  לאורך התנ"ך ישנן רשימות שונות המתארות את האדם הצדיק - באלו תחומים צדיקות באה לידי ביטוי. השיעור יעקב אחר רשימות אלה, ומהן נלמד מיהו האדם הראוי בעיני הקב"ה, וכיצד מכוון התנ"ך את האדם לעצב את הדרך הראויה בפני ריבונו של עולם.

 208. התדרדרות ממלכת יהודה

  הרב יובל שרלו | 26 minutes

  לאחר מלכות יהושפט, ואולי בעקבותיה, ממלכת יהודה מאבדת את זהותה, וסופגת שרשרת של זעזועים. בשיעור נעקוב אחר המכות שבאות על ממלכת יהודה, נדון בגורמים שלהן, ונסביר את השפעתן על הממלכה.

 209. הצרות של אחז

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  בשיעור נלמד את תיאור מלכות אחז כפי שהוא מופיע בספר דברי הימים, נסביר את גדולתם של ישראל שמקשיבים לנביא ומשחררים את השבויים היהודיים, ונעסוק במצוקה הקשה שאחז נמצא בה ובהתמודדותו איתה. 

 210. מה בדיוק מעסיק את איוב, ומהן התשובות שניתנו לו?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשפא | | 42 minutes

  ספר איוב לא מתעסק בבעיית הרע בעולם כפי שמקובל לחשוב, ספר איוב אינו ספר פילוסופי. זהו ספר קיומי, של אדם שנפל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא והוא משוכנע שאין לכך הצדקה. מה על אדם לעשות במצב זה ? מה אמור לעשות אדם שהקב"ה עשה לו עוול'? על כך מתקיים הדיון בספר איוב, בו שותפים איוב, הרעים, אשת איוב וכמובן הקב"ה.

  לעילוי נשמת שמואל יוסף הכהן בן שלמה דוד ושיינע פייגיל

 211. האם נבואות חייבות להתגשם?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשפג | | Hour and 10 minutes

  כל הלומד תנ"ך מודע מאוד לעובדה שכמעט כל הנבואות הכתובות בו - לא התקיימו כפי שנכתבו. הדברים אמורים בעיקר לנבואות הנחמה, ולא רק לנבואות הרעות, שעם אי-התגשמותן מתמודד הרמב"ם. מטרת השיעור אפוא היא לדון ביחס בין נבואה להתגשמותה, ומה הדבר אומר ביחס לראיית תקופתנו כ"ראשית צמיחת גאולתנו".

 212. סולם התיקון הנבואי המונע את החורבן

  הרב יובל שרלו |

  ירמיהו משרטט סולם התקרבות לה' השם דגש על עשרת הדיברות כיסוד משמעותי המבליט את חשיבותם של ערכי החברה, הצדק והמוסר. לפי גישה זו, הקורבנות הם רק שלב נוסף מעל ולא היסוד בעצמם.

   

  השיעור הועבר במסגרת לימוד הפרק היומי בתנ"ך

 213. חדוות ה' היא מעוזכם

  הרב יובל שרלו |

  בשיעור נדון בעמדתם הנפשית של האנשים השומעים ומקבלים את התורה שעזרא מקריא, ונעסוק בשמחה שנובעת ממעמד של קדושה. נבין מדוע העם מגיב בבכי לשמע דברי התורה, וכיצד מורים להם עזרא ונחמיה לנהוג. 

 214. תקווה לעתיד טוב יותר

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  מזמור מ"ג הינו המשך ישיר של מזמור מ"ב. מזמור מ"ב עניינו תיאור של קושי וייאוש מן המציאות ואילו מזמור מ"ג עוסק בפנייה לעתיד טוב יותר. בתחילת המזמור מתחנן המשורר להשתחרר מהמציאות הקשה בה הוא שרוי, בהמשכו, מתאר המשורר את הכיסופים להגיע לבית ה', שרק אז תשמח נפשו ויוכל להודות לה' על הצלתו.