במאמרו עוסק הרב שרלו בשאלת היחס שבין הרשות השופטת, הסנהדרין, ובין סמכותו של המלך לשפוט: האם לכל רשות תחום שפיטה משלה או שמא לפנינו מערכות שפיטה מקבילות. כמו כן הוא עוסק בשאלת היקף סמכות המלך לשפוט ובהגבלות החלות עליו. 

מגדים , גיליון א