הרב אלחנן סמט

Found 508 Search results

 1. בין שירת האזינו לברכת משה

  הרב אלחנן סמט

  ישנם קשרים בולטים בין שירת האזינו לבין הברכות בפרשת "וזאת הברכה", הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן והעניין. המאמר עוסק בהשוואה זו, בנקודות הדומות ובעיקר בהבדלים שבין הפרשיות.

 2. מתי אמר ראובן "אל תחטאו בילד"

  הרב אלחנן סמט

  כיצד ראובן אומר לאחים "אל תחטאו בילד", והרי הוא הציע להם לזרוק אותו אל הבור? מעיון מדוקדק בפרשת המכירה, ניתן להבין שראובן ניסה גם לומר לאחיו לא לחטוא בילד. המאמר עוסק גם במושג הספרותי 'הבטה לאחור'.

 3. פרידה מיעקב אבינו

  הרב אלחנן סמט

  נראה שלכל אורך חייו של יעקב - כל מעשיו נעשים תמיד משני מניעים: מניע מקומי ומניע אלוקי. אלא שיש הבדלים ביניהם. מדוע זהו המצב? מה פשר ההבדלים הנ"ל?

 4. סיפור הבריאה והמשבר האקולוגי של דורנו

  הרב אלחנן סמט

  התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון.

 5. המפגש הכפול בין יעקב לעשיו

  הרב אלחנן סמט

  הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער.

 6. סיפור השעבוד וגזירת המתת הבנים

  הרב אלחנן סמט

  עיון מדוקדק בתחילת ספר שמות, בפרשת שעבודו של עם ישראל, תוך כדי חלוקת הסיפור לשניים והקבלה בין שני סוגי הגזירות: השעבוד והמתת הבנים.

 7. סיפור בקיעת הים

  הרב אלחנן סמט

  לסיפור בקיעת הים יש שתי מטרות: המטרה המוצהרת כלפי מצרים, והמטרה הנסתרת כלפי ישראל. קביעה זו נובעת מניתוח ספרותי של הפרשה, הכולל חצִייה של הסיפור והקבלה בין שתי מחציותיו.

 8. דיני נזיקין - מגילת זכויות האדם

  הרב אלחנן סמט

  לכאורה נראה שהסדר של דיני הנזיקין בפרשה כלל לא הגיוני. למעשה, סודרו דיני הנזיקין לפי סדר הניזקים ולא לפי סדר המזיקים. מדוע בחרה התורה בסדר זה?

 9. טומאת יולדת ומילה לשמונה

  הרב אלחנן סמט

  עיונים במיקומה של פרשת טומאת היולדת, בטעם המילה דווקא ביום השמיני ובקשר שבין שניהם.

 10. לפני עיוור לא תתן מכשול

  הרב אלחנן סמט

  עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא.

 11. עבד עברי - אחד או שניים?

  הרב אלחנן סמט

  ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם?

 12. המפקדים במדבר

  הרב אלחנן סמט

  המפקדים המוזכרים בחומש במדבר מעלים מספר שאלות. מאמר זה מתמקד בשתי שאלות: איך יכול להיות שמספר בני ישראל זהה למספרם במפקד המוזכר בסוף ספר שמות? ומה הצורך בשני מפקדים כאשר ההפרש ביניהם הוא כשבעה חודשים בלבד?

 13. פרשת עולת התמיד

  הרב אלחנן סמט

  המאמר דן בשאלת מעמדו של מזבח העולה, על רקע פרשת עולת התמיד, שנראית כמצויה לא במקומה. פרשה זו נראית גם כמיותרת, שהרי התורה חוזרת עליה בפרשת פינחס. האם יש קשר בין עולת התמיד לבין הציווי להקטיר קטורת "תמיד"?

 14. המבוא לתיאור עשיית המשכן

  הרב אלחנן סמט

  המבוא הארוך לבניית המשכן בנוי על שני 'עמודים': התרומה והעשייה. המאמר עוסק בעיון במבוא זה, ובמשמעות שני ה'עמודים' הללו.

 15. מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי

  הרב אלחנן סמט

  האם פרשיות ויקהל ופקודי, מבחינה ספרותית, הן פרשה אחת או שתי פרשיות? מדוע ה'דין וחשבון' שמשה מוסר מופיע בין תיאור עשיית הכלים לבין תיאור עשיית הבגדים, ולא אחר כך? עיון בפרשת פקודי מראה שהיא אכן נבדלת מפרשת ויקהל, וכך ניתן להסביר גם את מיקומה של פרשת עשיית הבגדים.

 16. טעמם של איסורי העריות

  הרב אלחנן סמט

  כבר בחז"ל ובראשונים מצאנו מחלוקת בטעמו של איסור גילוי עריות: האם הוא נחשב לחוק או למשפט. המאמר דן בשיטות המגדירות את איסור גילוי העריות כמשפט, ומביא טעמים שונים לאיסור זה.

 17. ממחרת השבת

  הרב אלחנן סמט

  עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בפירוש הפסוק "ממחרת השבת", שיוחס ע"י חז"ל, כידוע, למחרת יו"ט הראשון של פסח.

 18. מנהיגות במשבר

  הרב אלחנן סמט

  עיון מדוקדק בפרשיות המתאוננים והמתאווים: מהות התלונות, טענתו של משה ופתרונו של הקב"ה בדמות שבעים הזקנים ובהתנבאותם של אלדד ומידד.

 19. פרשת דרכים בספר במדבר

  הרב אלחנן סמט

  האירועים המתוארים בפרשת חקת אירעו בשנה הארבעים. בשנה זו, עם ישראל הורכב מדור הבנים של חוטאי חטא המרגלים. עובדה זו מאירה באור אחר את מעשיהם, ובעיקר את תלונותיהם ואת חטאם של משה ואהרן.

 20. פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה

  הרב אלחנן סמט

  נראה שפרשת האתון אינה תורמת דבר לעלילה שבפרשתנו, אלא רק מעלה מספר תמיהות. מה תפקידה של פרשת האתון? מה היא באה ללמד? המאמר מציע שפרשה זו נועדה ללמד את בלעם מה צפוי לו בהמשך, ומדוע כך הם הדברים

 21. היחיד והשבט בנחלות הארץ

  הרב אלחנן סמט

  בפרשתנו מוזכרת בעייתם של בני שבט מנשה עם הירושה של בנות צלפחד. ניתוח ספרותי מראה שפרשה זו היא חציה השני של פרשת בקשתן של בנות צלפחד. אם כן - מדוע הפרידה התורה בין שני הסיפורים, ודחתה את המחצית השנייה עד פרשתנו?

 22. מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה בפרשת ראה

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק במצוות הנגזרות מאיסור עבודה זרה, ובעיקר במסית ועיר הנידחת: פרטי האיסורים ודיניהם, ומשמעות מיקומם ומיקומו של האיסור העקרוני של עבודה זרה.

 23. מצות מינוי המלך

  הרב אלחנן סמט

  מצוַת מינוי המלך - האם היא מצווה חיובית או מצווה המותנית ברצון העם? המאמר מעיין בשיטות השונות על רקע הפסוקים שבפרשת שופטים ועל רקע מינוי שאול, המלך הראשון, על ידי שמואל.

 24. עמלק

  הרב אלחנן סמט

  נראה שמצוות מחיית עמלק היא מן המצוות ה'מבוארות' - כלומר, מצווה שכבר הוזכרה בעבר, ורק ביאורה ניתן כאן. אך מדוע המתינה התורה וכתבה את דיני מצווה זו רק בפרשתנו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח ספרותי של איסור שכחת מעשה עמלק, ועל רקע ההקבלה הניגודית שבין שתי מחציות הפרשה.

 25. ביכורים

  הרב אלחנן סמט

  מצד אחד, נראה שמצוַת הביכורים היא אחת ממצוות ה'ראשית': תרומה, ראשית הגז וכו'. מצד שני, יש במצווה זו הרבה הלכות המייחדות אותה: מקרא ביכורים, החובה להביאה דווקא משבעת המינים, ועוד. מהו טעמה המיוחד של מצוַת הביכורים?

 26. מבוא לשירת האזינו

  הרב אלחנן סמט

  מדוע נאמרה שירת האזינו דווקא בצורת שירה? מי כתב את השירה הזו? מיהו המדבר בגוף ראשון בשירה? המאמר עוסק במהותה של תופעת השירה על רקע ההבדל בינה לבין ה'הלל', ועל רקע ההבדל בינה לבין שאר השירות שבמקרא.

 27. מבוא קצר לפרקי אלישע

  הרב אלחנן סמט

  בדרך כלל ה' ממנה את הנביא. הקשר בין ה' לנביא הוא אישי, ואינו קשור לנביא אחר. לעומת זאת, אליהו הוא שממנה את אלישע לנביא, ואלישע משמש כתלמידו של אליהו. חריגה זו באה ללמד אותנו שאף שדרכו של אלישע שונה משל אליהו - היא מהווה המשך והשלמה לדרכו.

 28. המפגש הראשון בין אליהו לאלישע

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק במפגש הראשון בין אליהו ואלישע. נעמוד על משמעות השלכת האדרת ועל תפיסות הנבואה השונות העולות מתוך הדו-שיח שבין אליהו ואלישע. נראה איך בסיפור זה מצויים בקצרה כל המשותף והמפריד בין שני הנביאים.

 29. עליית אליהו בסערה, וכניסת אלישע לתפקיד נביא תחתיו- חלק א

  הרב אלחנן סמט

  לאחר עלייתו של אליהו לשמיים, הולך אלישע בדרך שבה הלך עם אליהו וממשיך להר הכרמל, מקום משמעותי בחיי אליהו. בכך הוא מבטא את היותו יורשו של אליהו. נסביר מה היתה מטרתו של אליהו בבחירת הדרך, ומדוע הוא הסתלק דווקא בעבר הירדן. נדון במבנה הסיפור, בלשונותיו ובתיחומו. כמו כן, מתוך המפגשים בין אליהו לאלישע נעמוד על היחס ביניהם ובין תקופותיהם.

 30. עליית אליהו בסערה, וכניסת אלישע לתפקיד נביא תחתיו- חלק ב

  הרב אלחנן סמט

  אלישע מבקש מאליהו לקבל "פי שנים ברוחך אלי". נדון במשמעות הביטוי "פי שניים", ונסביר את בקשת אלישע. נעמוד על תגובתו של אלישע להסתלקותו של אליהו, ונעמיק במשמעות הקריאה "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" ובמשמעות קריעת הבגדים ונטילת אדרת אליהו. מתוך הבנת מעמד הפרידה ותגובת אלישע, נבין את משמעות היחס בין אליהו ובין אלישע יורשו, ואת היחס בין דרכיהם השונות.

 31. אלישע בראשית דרכו - חלק א

  המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו

  הרב אלחנן סמט

  לאחר הסתלקות אליהו, אלישע נאבק לזכות בהכרה מצד בני הנביאים והעם. נדון בנס חציית הירדן ונסביר את חשיבות האמירה של אלישע "איה ה' א-לוהי אליהו". בני הנביאים אינם משלימים עם הסתלקותו של אליהו ומבקשים לחפש אותו. עימות זה עם בני הנביאים מהווה שלב חשוב בהכרה של בני הנביאים באלישע כיורשו של אליהו.

 32. אלישע בראשית דרכו - חלק ב

  המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו

  הרב אלחנן סמט

  אנשי יריחו מבקשים מאלישע לתקן את מי עירם. בבקשה זו הם מראים שהם מכירים בו כיורשו של אליהו. עם זאת, הבקשה עצמה מבטאת הבנה שדרכו של אלישע היא אחרת מדרכו של אליהו. בניגוד לאליהו, שמעשהו הראשון כנביא היה מניעת מים, אלישע ממתיק את מי יריחו ובכך מתקן וממתיק את דרך רבו - אליהו.

 33. אלישע בראשית דרכו - חלק ג

  המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו

  הרב אלחנן סמט

  התקלסות הנערים באלישע היא חלק ממאבקו לזכות בהכרה כיורשו של אליהו. בעזרת הבנה זו, נסביר את משמעות הקריאה "עלה קרח", את תגובתו החריפה של אלישע ואת דרך הענישה - דובים.

 34. המלחמה במואב - עיוני מבוא חלק א

  הרב אלחנן סמט

  עיון זה הוא פתיחה לסדרת עיונים על סיפור המלחמה במואב (מל"ב ג). נעמוד על מבנה הסיפור והנושאים המרכזיים בו.

 35. המלחמה במואב - עיוני מבוא חלק ב

  הרב אלחנן סמט

  עיון זה הוא פתיחה לסדרת עיונים על סיפור המלחמה במואב (מל"ב ג). נעסוק ברקע הגיאוגרפי-פיזי, ההיסטורי-מדיני והאקלימי החשוב להבנת הסיפור.

 36. המלחמה במואב - עיוני מבוא חלק ג

  הרב אלחנן סמט

  נשווה את המלחמה במואב למלחמת אחאב ברמות גלעד. בשתי המלחמות בולטת השתתפותו של יהושפט מלך יהודה. הנביא ביקר את השתתפותו של יהושפט במלחמה לצד אחאב, ונראה שיהושפט חזר בתשובה על שיתוף הפעולה עם בית אחאב. אם כן, מדוע כאן חוזר יהושפט לשתף פעולה עם בית אחאב, ומדוע אין כל תוכחה נבואית או עונש? שאלה נוספת שנדון בה בשיעור זה נוגעת לציוויו של אלישע לפגוע בעצי מואב ולהותיר "אדמה חרוכה". האם אין ציווי זה סותר את דברי התורה שלא להשחית עצי פרי במלחמה?

 37. המלחמה במואב - חלק א

  הרב אלחנן סמט

  שיעור זה מוקדש למצבת מישע. נדון בנוסח המצבה ובתוכנה, ונעמוד על הרקע הגיאוגרפי לאירועים המתוארים בה ועל זמנם.

 38. המלחמה במואב - חלק ב

  הרב אלחנן סמט

  מהו היחס בין מצבת מישע לבין הכתוב במקרא? מדוע הדברים המפורטים במצבת מישע אינם מתוארים במקרא, וכיצד מצבת מישע מתאימה לנבואות המתייחסות למואב?

 39. המלחמה במואב - חלק ג

  הרב אלחנן סמט

  מצבת מישע תורמת רבות להבנת סיפור המלחמה במואב. נראה איך המצבה מסבירה רבות מן השאלות שהתלבטנו בהן בעיונים הקודמים: תוואי המלחמה, הסיבה להשתתפותו של מלך אדום, הסיבה לציוויו החריג של אלישע להשחית את מואב, והסיבה ליחס הדו-ערכי למלחמה כפי העולה מן הכתובים.

 40. המלחמה במואב - חלק ד

  הרב אלחנן סמט

  המלחמה מסתיימת בעקבות מעשה של מלך מואב וקצף על ישראל. האירועים המתוארים קשים ביותר להבנה, ופירושים שונים הוצעו להבנתם. נבחן את הפירושים המופיעים בחז"ל, בפרשני המקרא המודרניים ובספרו של פרופ' אליצור, ונדון בקשיים העולים מפירושיהם. לאחר מכן נביא את הפירוש של רוב פרשני הפשט מימי הביניים והלאה.

 41. המלחמה במואב - חלק ה

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נעסוק בפירוש שהובא בעיון הקודם - פירוש פרשני הפשט. נסביר את התאמתו של הפירוש להקשרו המיידי וכן להקשרים מתאימים אחרים במקרא, ונעמוד על התאמת הפירוש לתפיסת העולם המקראית. נראה איך פירוש זה תורם להבנה של הסיפור כולו ולראייה מחודשת ושלמה של האירועים

 42. המלחמה במואב - חלק ו

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נעסוק בדמותו של אלישע כפי שהיא עולה מן הסיפור. נשווה בין אלישע לאליהו, השוואה העולה מתיאורו של אלישע בסיפור כמי "אשר יצק מים על ידי אליהו". אף ששניהם קשורים למחסור במים ולירידת גשמים, אליהו מזוהה עם הבצורת ואילו אלישע עם בוא המים.

 43. אלישע ואלמנת אחד בני הנביאים - חלק א

  הרב אלחנן סמט

  האלמנה צועקת אל אלישע. הצעקה אל המלך היתה מוסד חברתי ידוע ואפשר פניה בלתי אמצעית אל המלך לבקש תיקון עוולות. נסביר מדוע האישה בוחרת לצעוק דווקא אל אלישע, ואת משמעות תשובתו "מה אעשה לך".

 44. אלישע ואלמנת אחד בני הנביאים - חלק ב

  הנס במקרא

  הרב אלחנן סמט

  מתוך סיפור האלמנה נעמוד על תפיסת הנס במקרא. נסים הם ברכת ה', והיא יכולה לשרות רק על דבר קיים. נס הינו חיבור בין מעשי האדם וברכת ה' שמרבה ומעצימה אותם מעבר לחוקי הטבע.

 45. אלישע ואלמנת אחד בני הנביאים - חלק ג

  הנס במקרא

  הרב אלחנן סמט

  בהתאם למגמת המקרא לצמצום הנס, פרטי הנס בסיפורינו מלמדים על צמצום הנס מבחינות רבות כגון הזמן והמקום. אך כל ההגבלות והצמצומים האלה אינם קוצבים את השפע והברכה. מידת הברכה תלויה רק במעשי האישה.

 46. אלישע ואלמנת אחד בני הנביאים - חלק ד

  הרב אלחנן סמט

  סיפור האלמנה מקביל לשני סיפורים מחיי אליהו: הסיפור אודות האישה הצרפית (מל"א יז) והמפגש עם עובדיהו (מל"א יח). ההשוואה בין סיפורים אלו לבין סיפור הנס שעשה אלישע לאלמנה מדגישה את הדומה והשונה בין אלישע לבין אליהו רבו.

 47. אלישע ואלמנת אחד בני הנביאים - חלק ה

  העבדות במקרא

  הרב אלחנן סמט

  מהסיפור עולה תופעה איומה של מכירת ילדים לעבדות. נדון ביחס לעבדות בתורה ובדרכי ההתמודדות של אלישע, ירמיהו ונחמיה עם נוהג אכזרי זה.

 48. אלישע והשונמית - חלק א

  הרב אלחנן סמט

  נדון ביחס בין סיפור זה לסיפור נס אסוך השמן שקדם לו ולסיפור תיאור 'הגדולות אשר עשה אלישע' בפרק ח'. נציג את מבנה הסיפור ונראה את חשיבותו של הציר המרכזי של הסיפור להבנתו.

 49. אלישע והשונמית - חלק ב

  הרב אלחנן סמט

  המחצית הראשונה של הסיפור בונה את הבעיה המרכזית בסיפור. נדון במצג של הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד ממנו לגבי דמויותיהם של אלישע והשונמית.

 50. אלישע והשונמית - חלק ג

  הבטחת הבן

  הרב אלחנן סמט

  נדון בדו שיח בין אלישע והשונמית. איך יתכן שאלישע לא שם לב לעקרותה של השונמית? מדוע אין אלישע מדבר ישירות אל השונמית אלא רק דרך גיחזי? מדוע תגובתה של השונמית כה מסויגת?

 51. אלישע והשונמית - חלק ד

  מות הבן

  הרב אלחנן סמט

  נדון במחצית השנייה של סיפור השונמית (פסוקים כה-לז). נסביר מדוע נמנעת השונמית מלומר בפירוש שבנה מת, ונדון בשאלה מדוע נכשל ניסיון ההחייאה באמצעות גיחזי.

 52. אלישע והשונמית - חלק ה

  הרב אלחנן סמט

  בשאר סיפורי המקרא על נשים עקרות, הן סובלות מחסרון פרי הבטן ונאבקות למימוש אימהותן. בניגוד אליהן, נראה שהאישה השונמית השלימה עם עקרותה ואף אינה חשה בחסרון הבנים. אלישע אמנם מבטיח לה בן, אך אינו מכין אותה לשינוי גדול זה בחייה. גם לאחר הולדת הבן האישה השונמית אינה משתנה. השנוי בא לאחר מות הבן, והחייאתו ע"י אלישע.

 53. אלישע והשונמית - חלק ו

  החייאת הבן

  הרב אלחנן סמט

  בסיפור על החייאת בן השונמית, קיימת ביקורת על אלישע. אלישע בוחר לשמור על ריחוק מהשונמית ואינו מגלה אחריות כלפי הילד שנולד בגזרתו. רק כאשר אלישע יוצר קשר אישי וישיר עם הילד ומכיר באחריותו כלפיו קם הילד לתחיה.

 54. אלישע והשונמית - חלק ז

  הרב אלחנן סמט

  נקביל בין חלקי הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד מתוך ההקבלה. נשווה בין סיפור זה לסיפור החייאת בן האלמנה בידי אליהו ונדון בתפקיד הסיפור כהפטרת פרשת וירא.

 55. הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה - חלק א

  הרב אלחנן סמט

  נדון בשני נסים סמוכים שעשה אלישע: נס הנזיד ונס הלחם, ונראה שאין כאן רק סמיכות בין שני סיפורים דומים אלא יחידה ספרותית אחת. לשני הסיפורים מגמה גלויה משותפת, להראות לנו את דאגתו של אלישע לתלמידיו בימי הרעב. נראה שלשני הסיפורים מגמה נוספת מהותית יותר. 

 56. הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה - חלק ב

  הרב אלחנן סמט

  נעמוד על ההבדלים בין הנסים בשני הסיפורים. הבדלים אלו נובעים מהבדלים במהות שני הנסים. כאשר נס גורם לשינוי בעולם הפיזי צריך לעשות מעשה, וה' עושה נס ובכך משלים את השתדלותו של האדם. לעומת זאת כאשר הנס מעוגן בחוקי העולם, ועיקרו תזמון או ידיעת העתיד אין כל צורך

 57. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק א

  מבוא

  הרב אלחנן סמט

  נסקור את יחסי ישראל-ארם לאורך השנים, ונסביר מדוע לא הופיע נושא זה בסיפורי אלישע עד כה. נעסוק במבנה הסיפור ובשאלה האם סיפור צרעת גיחזי היא חלק מסיפור צרעת נעמן או סיפור עצמאי בעל נושא משל עצמו.

 58. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק ב

  מדוע הצטרע נעמן?

  הרב אלחנן סמט

  נדון בדמותו של נעמן כפי שעולה מן המצג לסיפור. נעסוק בסיבה לצרעתו של נעמן על פי מדרשי חז"ל. כמו כן, נסביר את חשיבותה של העצה של הנערה הקטנה מארץ ישראל ומה היה יכול נעמן ללמוד מתוך עצה זו.

 59. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק ג

  הפנייה אל המלך

  הרב אלחנן סמט

  מפנייתו של נעמן למלך ארם ומעשיו של מלך ארם ניתן לעמוד על חוסר הבנתם את ההבדל בין הנביא בישראל לנביאי אומות העולם. הפניה למלך ישראל נבעה מחוסר הבנה של המסתתר בעצת הנערה ולכן נדונה לכישלון. כמה עצוב הדבר שאף מלך ישראל אינו מבין את ייחודו של עם ה'.

 60. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק ד

  פגישת אלישע ונעמן

  הרב אלחנן סמט

  התערבות אלישע ופניית נעמן אליו מכינות את ההצלחה. אלישע מוכיח את מלך ישראל ומזמין את נעמן אליו. נעמן מגיע אל אלישע אך הוא עדין מחזיק בהשקפתו הגאוותנית המוטעית. נדון בסיבות לכישלון המפגש בין אלישע ונעמן ובתהליך שהוביל בסופו של דבר להליכתו של נעמן לירדן.

 61. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק ה

  המהפך באישיותו של נעמן

  הרב אלחנן סמט

  המהפך באישיותו של נעמן. נעמן עולה מן הירדן אדם חדש. הוא משנה את יחסו אל הנביא וחוזר לביתו מלא ענוה והכרת תודה. הוא מכיר בעליונותם של עם ישראל, הנביא בישראל וארץ ישראל, ומגיע אף להכרה דתית בה' אלוקי ישראל.

 62. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק ו

  מתנת נעמן וסירוב אלישע

  הרב אלחנן סמט

  סירובו של אלישע לקחת את מתנת נעמן ומניעיו. נדון בהקשר זה ביחס במדרש ובהלכה לקבלת מתנות בכלל ובידי נביאים בפרט. נראה שבסיפורינו קיימת סיבה מיוחדת לסירוב. קבלת המתנה הייתה פוגעת במטרת הסיפור כולו.

 63. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק ז

  מעשה גיחזי

  הרב אלחנן סמט

  נדון בהצדקה של גיחזי למעשהו ומניעיו האמיתיים. נסביר את ההשלכות של החטא ומדוע היה כה חמור.

 64. אלישע - הנביא בישראל, מרפא את נעמן - שר צבא ארם מצרעתו - חלק ח

  צרעת גיחזי

  הרב אלחנן סמט

  נסביר מדוע אלישע כה החמיר עם גיחזי. כמו כן נסביר מדוע נענש גיחזי דווקא בצרעת ומדוע נענשו גם בניו. נסביר מדוע משמש סיפור אלישע ונעמן הפטרת פרשת תזריע.

 65. אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן - חלק א

  תכנית הבניה והסתייגות אלישע

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק במבנה הסיפור ובהקבלת שתי מחציותיו. נעמוד על הסיבות לתכנית הבניה של בני הנביאים, נראה שאלישע התנגד לתכנית זו ונסביר את העומד מאחורי הסתייגותו.

 66. אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן - חלק ב

  נפילת הגרזן ונס הצפתו

  הרב אלחנן סמט

  נדון במחצית השנייה של הסיפור. נסביר את העומד מאחורי נפילת הגרזן למים ומדוע קרתה דווקא תקלה זו. נסביר מדוע נענה אלישע לצעקת תלמידו ובאופן ניסי גרם לגרזן לצוף.

 67. אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן - חלק ג

  הנס

  הרב אלחנן סמט

  נדון בדרך עשית הנס הגרזן בהקשר של "תורת הנס" במקרא בכלל.

 68. אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן - חלק ד

  אלישע ובני הנביאים

  הרב אלחנן סמט

  נדון בספור נס הגרזן מתוך השוואה לסיפורים האחרים על אלישע, העוסקים ביחסים שבין אלישע לבני הנביאים.

 69. מזמור כז - ה' אורי וישעי

  הרב אלחנן סמט

  מהו המבנה של המזמור? מהו ההבדל מבחינת עמדתו של המשורר, בין שני חלקיו העיקריים של המזמור? כיצד בכל זאת אפשר לשמור על אחדותו של המזמור? מה המשמעות של חיבור שני חלקים אלו למזמור אחד?

 70. מזמור קל - ממעמקים קראתיך

  הרב אלחנן סמט

  למה נבחר מזמור זה להיאמר דווקא בהקשר של ימי אלול ועשרת ימי תשובה? מה כוונתו של המזמור, מתוך הסתכלת על חלקיו השונים והבנת יחסי הגומלין ביניהם? האם לאור הבנת המכלול כולו של המזמור (בניגוד להסתכלות על פסוקים בודדים), עדיין הוא ראוי להיאמר בימים אלו?

 71. מזמור צ"א - שיר של פגעים

  הרב אלחנן סמט

  לאורך כל המזמור, מתחלפים מגוף ראשון לגוף שלישי נסתר וחוזר חלילה. למה זה קורה? איך התמודדו המפרשים עם תופעה זו? האם ניתן להתייחס לשינויי הגופים כדו שיח? אם כן, מיהם המשתפפים בדו שיח זה? כמה פעמים חוזר דו שיח זה? מדוע?

 72. מזמור קכ"ז - בין "שוא" ל"שנא"

  הרב אלחנן סמט

  נראה שהמזמור מחולק לשני חלקים: שמאמצי האדם כשלעצמם לא יתנו פירות, אם ה' לא יהא שותף במאמציו, ובברכה שיש לאדם שנולדו לו 'בני נעורים'. מה הקשר בין שני חלקי המזמור? האם ישנו רעיון אחד שהמזמור כולו נועד לבטאו? מה פירוש הביטוי "כן יתן לידידו שֵׁנָא"? לאיזה חלק של המזמור שייך ביטוי זה?

 73. מזמור קכ"ח - בין "אשרי כל ירא ה'", לבין "יבורך גבר ירא ה'"

  הרב אלחנן סמט

  מהם הקשרים בין מזמור זה למזמור קכ"ז, ומהו השוני בתוך קשרים אלו? מה פשר המעברים מגוף נסתר לגוף נוכח, החוזרים במזמור פעמיים? האם המילה "כי" בפסוק "יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ" באה כתנאי או כברכה שתבוא למי שיגע ועמל? האם המזמור מאפיין כאן את מדותיו הטובות של ירא ה' ההולך בדרכיו, או שהוא מפרט את גמולו של איש זה? האם ניתן לחשוף במזמור קיומו של מבנה ספרותי, התואם את המקובל במזמורי תהילים אחרים?

 74. מזמור קלא - נפשי ו"אני"

  הרב אלחנן סמט

  מהו ה'שיר' במזמור קל"א? מה המשמעות של פתיחת המזמור בפנייה לקב"ה? מהו היחס בין חלקיו של המזמור ומהי דרך ארגונם? מה משמעות הדימוי לתינוק גמול לעומת תינוק יונק? האם ניתן להפריד בין ה"אני" לבין "נפשי"? ומהן ההקבלות השונות העולות בשיר?

 75. מזמור ל - ארוממך ה' כי דליתני

  הרב אלחנן סמט

  מהם הקשרים הלשוניים והרעיוניים בין שלושת חלקיו של המזמור? האם הצרה המדוברת בחצי השני של המזמור היא אותה הצרה המדוברת בחציו הראשון? האם חתימת המזמור קשורה למחצית הראשונה או השניה? מה הקשר בין המזמור לבין חנוכה?

 76. אלישע, הנביא אשר בישראל, אל מול צבא ארם - א

  הצלה אישית או לאומית?

  הרב אלחנן סמט

  העימות בין אלישע לגדודי ארם יכול להראות כמאבק אישי של אלישע נגד השתקתו. אך לאחר לימוד המבנה והתוכן של הסיפור, והשוואה לסיפור צרעת נעמן, נראה שמדובר בעניין לאומי: אלישע הופך את הצלתו האישית לאירוע שיש לו המשך במישור הלאומי, והביא להצלתם של ישראל מידי גדודי ארם.

 77. אלישע, הנביא אשר בישראל, אל מול צבא ארם - ב

  אלישע, מלך ישראל ומלך ארם

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נבחן את יחסי הנביא עם מלך ישראל ועם מלך ארם. בסיפור קיים מתח בין הנביא אלישע ליהורם מלך ישראל. המתבטא בחוסר אמון של המלך בדברי הנביא, ובחוסר הבנה של מעשיו. יחסו של מלך ארם לנביא משתנה במהלך הסיפור, מחוסר הכרה וחוסר הבנה של תפקיד הנביא בישראל, ומחשבה שאפשר להשתיקו בכח, עד להכרה בעצמתו הרוחנית המיוחדת

 78. אלישע, הנביא אשר בישראל, אל מול צבא ארם - ג

  סוסי אש ורכב אש

  הרב אלחנן סמט

  נערו של אלישע חושש מפני העצמה הצבאית של ארם. אלישע מרגיע אותו ע"י חזון נבואי הממחיש את עדיפותה של המציאות הרוחנית על פני המציאות הריאלית. סוסי אש ורכב אש המקיפים את אלישע, והקיפו את אליהו בעלותו השמיימה, הם דמוי נבואי לכח אלוקי המגן על ישראל בזכות הנביא.

 79. אלישע, הנביא אשר בישראל, אל מול צבא ארם - ד

  הובלת חיילי ארם לשומרון

  הרב אלחנן סמט

  מדוע אלישע אינו מסתפק בהכאת חיילי ארם בסנוורים, כך שלא יפגעו בו, אלא מובילם לשומרון? מה משמעות הדיון בין מלך ישראל לאלישע לגבי היחס לשבויים? מה גרם למלך ארם להפסיק לשלוח את גדודיו לישראל?

 80. אלישע, הנביא אשר בישראל, אל מול צבא ארם - ה

  הרב אלחנן סמט

  בסיפור זה, אלישע מתפלל שלוש פעמים: על פקיחת עיני הנער, על ההכאה בסנוורים, ועל פקיחת עיני הארמים. נשווה בין התפילות, ומתוך כך נעמוד על משמעותן ונחיצותן. נשווה את תפילותיו אלה לתפילתו על החייאת בן השונמית, וכן נשווה את תפילותיו לתפילות אליהו בהר הכרמל ובהחייאת בן האלמנה.

 81. אלישע, הנביא אשר בישראל, אל מול צבא ארם - ו

  נספחים

  הרב אלחנן סמט

  נשווה בין פעולת הנביא בסיפורנו לשני סיפורים אחרים: א. סיפור מלחמת אחאב בארם, (במלכים א כ,) בה כועס הנביא על אחאב על ששילח את חיילי ארם בשלום, ב. סיפור אליהו ושליחי אחזיה (במלכים ב א), נראה את ההבדלים בין פעילות הנביא בכל אחד מהמקרים, ונדון בשאלת ההבדלים בין הנביאים: האם אישיות הנביא משפיעה על דבריו? או שמא יש הבדל בסיטאציה, המשפיע על תוכן הנבואה ועל מעשי הנביא?

 82. המצור על שומרון, הרעב בה, והצלתה מהם - א

  הרב אלחנן סמט

  סופו של הסיפור הקודם הוא ש"לא יספו עוד גדודי ארם לבא בארץ ישראל", אך סיפורנו פותח במצור ארם על שומרון. מהו היחס בין שני הסיפורים? נשווה גם בין סיפורנו לסיפור מלחמת אחאב בארם (מלכים א כ) ונראה את ההבדלים באופי הצלת שומרון בשני הסיפורים, ובסיבתם. נשווה את סיפורנו גם לסיפור המלחמה במואב, (מלכים ב ג), שני סיפורי הצלה לאומית ע"י נבואת אלישע.

 83. המצור על שומרון, הרעב בה, והצלתה מהם - ב

  מבנה הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נעסוק במבנה הסיפור, נקביל בין שתי מחציות הסיפור, ומתוך כך נראה כי עיקרו של הסיפור הוא השפעת הנס על האישים השונים המתוארים בסיפור

 84. המצור על שומרון, הרעב בה, והצלתה מהם - ג

  מלך ישראל מול העם ומול הנביא

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נעסוק בדמותו של מלך ישראל בסיפור המצור: דאגתו לעם במצור, תגובתו הכואבת לסיפור האשה על אכילת הבנים, יחסו אל אלישע וחוסר האמון בנבואתו, תגובתו לישועה, ולבסוף - חלקו במות השליש.

 85. המצור על שומרון, הרעב בה, והצלתה מהם - ד

  הנס וארבעת המצורעים

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נדון בנבואת אלישע על הצלה נסית של שומרון, ובהתקיימותה. נבחן את אופיו של הנס, ונגלה שנס זה נעשה בדוחק ולא במאור פנים. נעסוק גם בארבעת המצורעים - בדמותם, בהחלטתם ללכת אל מחנה ארם, ובאופי הנס הנעשה על-ידם.

 86. המצור על שומרון, הרעב בה, והצלתה מהם - ה

  ארבעת המצורעים

  הרב אלחנן סמט

  נמשיך לעסוק בארבעת המצורעים: בדמותם, במעשיהם במחנה ארם. ונעלה אפשרויות לזהוי המצורעים. לסיכום, נעיין בסיפור כהפטרה לפרשת מצורע

 87. זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע - א

  הרב אלחנן סמט

  אלישע ממשיך לדאוג לקיומם של האישה השונמית ובנה, ומורה להם לעזוב את הארץ לשבע שנים, מפני הרעב הצפוי. בסיפור זה מתרחשים שני נסים: הנס הראשון הוא ידיעת העתיד, והנס השני הוא זימון האישה הבאה לצעוק אל המלך בדיוק בזמן שגיחזי מספר למלך על נפלאות אלישע.

 88. זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע - ב

  הרב אלחנן סמט

  סיפור השונמית ובנה בפרק ח מקביל בכמה נקודות לסיפור הקודם על השונמית ובנה בפרק ד: בשניהם מופיעה הפניה אל המלך, בשניהם יש עצה של אלישע שגורמת בהמשך לבעיה, בשניהם הנביא מאפשר את המשך הקיום של הבן. נעסוק גם בהופעתו של גיחזי בסיפורנו: האם גיחזי אינו מצורע? האם הוא עדיין משרתו של אלישע? 

 89. זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע - ג

  הרב אלחנן סמט

  נמשיך לעסוק בדמותו של גיחזי, תוך השוואה בין סיפור השונמית בפרק ד לסיפור השונמית בפרק ח. כמו כן, נדון ברקע המשפטי של סיפורנו - האם אכן היה צריך להשיב לאישה השונמית את השדה?

 90. אלישע בדמשק - א

  הרב אלחנן סמט

  האם סיפור נבואות אלישע בדמשק למלך ארם הן חלק ממעשי הנסים של אלישע? ומה פשר בכיו של הנביא? נעמוד על מבנה הסיפור, ועל משמעות בכיו של אלישע הממוקם בין שני חלקי הסיפור - בין הנבואה על מות בן הדד, לבין הנבואה על מלכות חזאל

 91. אלישע בדמשק - ב

  הרב אלחנן סמט

  נבואת אלישע על מות בן הדד מורכבת, מצד אחד - "אמר לו חיה תחיה", ומצד שני: "הראני ה' כי מות ימות". האם אלישע מצווה לשקר לבן הדד? אם כן - מדוע? וכיצד ימנע את חילול ה' שיווצר בעקבות נבואה שלא תתקיים? ומה הקשר בין שתי נבואותיו של אלישע - הנבואה על מות בן הדד והנבואה על מלכות חזאל? כיצד מת בן הדד? והאם זו הייתה כוונת הנביא?

 92. אלישע בדמשק - ג

  הרב אלחנן סמט

  מטרתו של אלישע בנבואותיו למלך ארם איננה הגדת עתידות, אלא הטבת מצבו של עם ישראל אל מול הלחץ הארמי. בכיו של אלישע, הניצב כציר מרכזי בסיפור, הוא אשר השפיע על חזאל, וגרם לשנוי, כך שנבואתו של אלישע על אכזריות חזאל כלפי ישראל לא התקיימה במלואה, אך אי הקיום של נבואה זו, הוא מטרתה: אלישע מעוניין בשנוי זה, ולשם כך ניבא לחזאל.

 93. אלישע מחולל את מרד יהוא - א

  הרב אלחנן סמט

  הסיפור הבא מסדרת סיפורי אליהו ואלישע הוא סיפור מרד יהוא, המתאר את הכרתת בית אחאב בישראל וביהודה, כדבר ה'. כרקע לסיפור זה, מתוארים בפרק ח' פס' טז-כט מלכי יהודה יהורם ואחזיה, ומתואר הקשר בין בית יהודה לבית אחאב, אשר גרם להתדרדרות מלכות יהודה, עד להענשתה עם כל בית אחאב. נעסוק גם בשאלת משיחת יהוא ע"י שליח.

 94. אלישע מחולל את מרד יהוא - ב

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נמשיך לעסוק בשאלת משיחת יהוא ע"י שליח, ונראה שאלישע נמנע ממשיחת יהוא בעצמו כדי שהנבואה על הכרתת בית אחאב תהיה בעוצמה הנכונה: לא רכה מדי (כאופיו של אלישע), אך ללא גב נבואי חזק מדי. נעמוד גם על ההתאמה בין מעשי יהוא לבין נבואות אליהו על בית אחאב.

 95. אלישע מחולל את מרד יהוא - ג

  הרב אלחנן סמט

  נמשיך לעיין בהתאמה בין מעשי יהוא לבין נבואות אליהו, ונראה שיהוא מהווה את התגלמותו הפוליטית של אליהו. נעסוק גם בשאלת היעלמותו של אלישע לאחר משיחת יהוא

 96. אפילוג לפרקי אלישע - א

  הרב אלחנן סמט

  אלישע פעל בחייו להקטנת הלחץ של ארם על ישראל. לפני מותו חוזה אלישע את היפוך היחסים בין ארם לישראל: את נצחון ישראל על ארם. נעסוק בגבולות הסיפור ובמבנהו.

 97. אפילוג לפרקי אלישע - ב

  הרב אלחנן סמט

  אלישע מכונה ע"י מלך ישראל "רכב ישראל ופרשיו", מעלתו הרוחנית היא המגינה על ישראל, ומעשיו של אלישע מכוונים להצלת ישראל מיד ארם. נעסוק בשני המעשים הסמליים: יריית החץ קדמה, והכאת החצים ארצה, מה משמעות כל מעשה? מה ההבדלים ביניהם? מהי מידת השותפות של מלך ישראל במעשים, ומדוע כועס הנביא על המלך?

 98. אפילוג לפרקי אלישע - ג

  הרב אלחנן סמט

  הנס האחרון בסדרת נסי אלישע נעשה אחרי מותו: תחיית המת שנגע בעצמות אלישע. סיפור זה מעורר תמיהות רבות. נעמוד עליהן וננסה לענות עליהן ועל השאלה המרכזית: מה מטרתו של נס זה? מה בא סיפור זה ללמדנו? וכן - האם יש כאן נס פרטי, או נס בעל משמעות לאומית?

 99. אפילוג לפרקי אלישע - ד

  הרב אלחנן סמט

  נשווה בין אלישע לאליהו בתיאור הסתלקותם: אליהו לא מת אלא עלה בסערה השמיימה, ואילו אלישע חלה, מת, ונקבר כאחד האדם. אמנם, אצל שניהם מופיעה פעילות נסית שלהם לאחר מותם. אליהו לא מת, ולכן הוא חרות יותר בתודעה הציבורית.

 100. וישע... לא שעה, מדוע?

  הרב אלחנן סמט

  מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין.

 101. החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה

  ושח גבהות אדם

  הרב אלחנן סמט

  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה.

 102. פרשת המבול - בין שתי בריתות

  הרב אלחנן סמט

  על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן?

 103. סיפור המבול - מבנהו המשוכלל

  פרשת נח

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נעסוק במבנה סיפור המבול, ומתוך כך נכיר באחדות הסיפור. לסיום, נעסוק במילים המנחות בסיפור המבול: ארץ, מים.

  לשמיעת שיעור של הרב סמט בנושא זה

 104. האם חטאה אמנו בעינוי הגר

  הרב אלחנן סמט

  חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, שהרי זוהי התנהגות שאינה מוסרית לכאורה. אך מסתבר שעיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה רואה באור שונה את מעשיה של שרה

 105. ניסיון כפול - ירידת אברהם למצרים

  הרב אלחנן סמט

  אימתי לוט נפרד מאברהם? האם הירידה למצרים קשורה להיפרדות לוט מעמו? בירור גבולות סיפור הירידה למצרים של אברהם תבהיר כי אברהם עובר ניסיון כפול: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט.

 106. "מארצך" אל "הארץ הזאת"

  הרב אלחנן סמט

  צווי ה' לאברם "לך לך מארצך" פותח את הסיפור העומד ביסוד התנ"ך כולו: סיפור בחירתו של עם ישראל והבאתו אל ארץ ייעודו, סיפור שיש בו עליות ומורדות בהתאמה לנאמנותו של ישראל לא-לוהיו. מהי המילה המנחה בסיפור ומה היא מלמדת? מהי המתיחות בסיפור?

 107. מלאכים כבני אדם ואדם שהוא כמלאך ה'

  קריאת סיפור אברהם והמלאכים בעקבות רשב"ם

  הרב אלחנן סמט

  נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא.

 108. בין אברהם ללוט

  הסיפור בבראשית יח-יט - מבנהו ומגמתו

  הרב אלחנן סמט

  נקביל בין שני הסיפורים בתחילת פרשת וירא: סיפור התגלות המלאכים לאברהם, וסיפור המלאכים בסדום. מתוך השוואה זו נעמוד על ההבדלים בין אברהם ללוט, ונעמוד על התפתחות היחסים בין אברהם ללוט מהליכתם המשותפת לכנען עד לפרידה הסופית..

 109. יפה שתיקתן של עבדי אבות

  הרב אלחנן סמט

  אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה?

 110. קבורת שרה במערת המכפלה

  הרב אלחנן סמט

  מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם.

 111. דרך בחירתה של רבקה

  הרב אלחנן סמט

  האם העבד הצטווה לקחת בת ממשפחת אברהם? מה משמעות המבחן שערך העבד לנערה? ומדוע הקדים תפילה למבחן? מהו חלקו של אברהם במבחן שקבע העבד? האם מעשהו של העבד נחשב ניחוש והאם הוא מותר? ובת כמה הייתה רבקה בעת התרחשות הסיפור?

 112. ברכות יצחק

  הרב אלחנן סמט

  סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור.

 113. ויתרוצצו הבנים

  סיפור הולדתם ונערותם של יעקב ועשיו כתשתית לבאות

  הרב אלחנן סמט

  בחלקו הראשון, עוסק המאמר בתיחום הסיפור המופיע בתחילת פרשתנו. המסקנה היא שהסיפור עוסק בלידתם, ומכוח זה - גם בנערותם של יעקב ועשיו. בחלקו השני, המאמר עוסק בהשפעתו של הסיפור הזה על המשך השתלשלות העניינים, ובעיקר על גניבת הברכות.

 114. סיפור ברכותיו של יצחק - מבנהו ופרשנות תמונה אחת מתוכו

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק במבנה סיפור ברכותיו של יצחק, ונתמקד בסצנה אחת מתוך הסיפור, שבמרכזה עומדים יצחק ועשו לאחר שיעקב נטל את ברכת אחיו: עשיו מתחנן לקבל ברכה, ויצחק מסרב כמה פעמים. מה משמעות הסירוב? ומה משמעות הברכה שמקבל עשיו לבסוף?

 115. מבנה פרשת ויצא

  הרב אלחנן סמט

  מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו.

 116. המפגש על הבאר

  הרב אלחנן סמט

  מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מַטרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר.

 117. "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ"

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק בסיפור התגלות ה' ליעקב בבית אל, בחלום הסולם. נראה את השנוי שחל ביחסו של יעקב אל המקום - מ"מקום" ,אל "בית אלוקים" ו"שער השמים". מה היחס בין ההבטחה ליעקב לגבי החזרה לארץ, ואיך זה קשור לנדר של יעקב?

 118. סיפור מותה של רחל בעת לידתה

  הרב אלחנן סמט

  מות רחל מדווח בצורה קרה ובלי רגש מצד יעקב, אישהּ האהוב. מדוע יעקב אינו מביע צער או רגש כלשהו דווקא במות אשתו האהובה? ואיך שאלה זו קשורה לכפל השמות של הבן הנולד במיתת רחל: בנימין ובן אוני?

 119. שמעון ולוי אחי דינה

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק בסיפור אונס דינה בשכם. כיצד מצטיירת דמותו של שכם? כיצד שופט סיפורנו את תגובותיו השונות של יעקב? כיצד הוא שופט את מעשיהם השונים של בני יעקב? ואת מי מצדיק הסיפור בוויכוח שבין יעקב לבין שמעון ולוי?האם מעשה שמעון ולוי היה טבח המוני או התגוננות?

 120. פשרם של חלומות יוסף

  הרב אלחנן סמט

  מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל?

 121. סיפור יהודה ותמר

  הרב אלחנן סמט

  סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה?

 122. יוסף פותר חלומות בארץ מצרים

  חלומות שר המשקים ושר האופים

  הרב אלחנן סמט

  מה פשר הדומיננטיות של החלומות דווקא בסיפור יוסף ואחיו, יותר מבשאר סיפורי ספר בראשית? בעיון זה נעסוק בחלומות שר המשקים ושר האופים ובפתרונות שפתר להם יוסף. נקדים מבוא בו נברר בקיצור כיצד נתפס החלום בעולם העתיק, בייחוד במצרים ובבבל, וכיצד הוא נתפס במקרא, כשברקע דברינו ניצבת התפיסה המודרנית של מהות החלום.

 123. סיפור יוסף ואחיו - מה בא ללמדנו?

  הרב אלחנן סמט

  מהו המסר של סיפור מכירת יוסף? מהי מטרתו מבחינת השתלשלות העניינים? האם זהו רק ריב בין האחים, או שהוא מייצג את תחילת התגשמותה של ברית בין הבתרים? בשאלות אלו ואחרות עוסק המאמר על פרשתנו, המציע ניתוח ספרותי של סיפור מכירת יוסף והאירועים שבאו בעקבותיו. כמו כן, עוסק המאמר במשמעות הפתיחה "ואלה תולדות...", המופיעה רבות בחומש בראשית.

 124. יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א)

  הרב אלחנן סמט

  בהמשך לסוגיית החלומות ופתרונם, נעסוק בסוגי החלומות לפי הקדמת האברבנאל לפרשת מקץ, ומתוך כך נעסוק בסוג החלום של פרעה, וננסה להבין מדוע שלח ה' לפרעה את החלום? מניין ידע פרעה מהו הפתרון האמיתי?

 125. יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ג) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א)

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק בהבדלים בין חלומו המקורי של פרעה לבין סיפורו את החלום, ובמשמעותם. ננסה להבין כיצד ידע יוסף את פתרון החלום, וכיצד הצליח לשכנע את פרעה שפתרונו הוא הנכון, ושתכנית הפעולה של יוסף היא הדבר המתחייב מן החלום ומפתרונו, וכן שיוסף הוא האדם הראוי להפקיד בידיו את ביצועה

 126. נאום יהודה ואפשרות הרשומון בסיפור המקראי

  הרב אלחנן סמט

  רֵשומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם.

 127. בשבעים נפש

  הרב אלחנן סמט

  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא?

 128. מצרימה

  הרב אלחנן סמט

  סיפור ירידת ישראל למצרים מתאפיין בסיבתיות כפולה: קנאה ושנאה בין בני יעקב לבין יוסף אחיהם הביאו למכירתו של יוסף מצרימה, ובעקבותיו הגיעה לשם כל משפחת יעקב. אולם לשינוי הדרמטי הזה בקורות משפחת יעקב קדמה גזרת ה' שנאמרה לאברם בברית בין הבתרים.

 129. אפרים ומנשה

  הרב אלחנן סמט

  בדרך כלל, נהוג להסביר את דברי יעקב ליוסף בדבר קבורתה של רחל, בכך שיעקב ביקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען. המאמר דן בהסבר זה, מקשה עליו מספר קושיות מפשט הכתובים ומביא את פירושו של הרס"ג על הקשיים שבו ועל פירוקם. הסבר זה גם מבהיר את הקשר בין שלושת נושאי דבריו של יעקב: ההתגלות בבית אל, מעמדם של אפרים ומנשה ומותה של רחל.

 130. "מי אלה?" - המפגש בין יעקב לבין יוסף ובניו

  הרב אלחנן סמט

  המפגש בין יעקב ליוסף מתואר בפרק מ"ו בשני פסוקים בלבד, העוסקים רק בהתרגשות של יעקב מן המפגש. מה עוד קרה שם? היכן זה מתואר? ומדוע פוצל הסיפור לשני חלקים?

 131. לידתו הכפולה של משה

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק בסיפורו המופלא של משה בילדותו, המרמז על מצבו של עם ישראל באותה שעה. כיצד התמודדו בני ישראל עם גזירותיו של פרעה? מדוע דווקא בת-פרעה היא זו שהצילה את משה? מדוע גדל משה דווקא בבית המלוכה? האם יש בכך 'לידה מחודשת' של משה?

 132. זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ

  הרב אלחנן סמט

  בסיפורי 'לידה ונעורים' בתנ"ך מהווה תיאור הנעורים הוצאה מן הכוח אל הפועל של מה שהוטבע בנער בסיפור לידתו המיוחדת. כיצד קשור סיפור לידתו של משה ואימוצו על ידי בת פרעה לסיפורים המתרחשים ביוצאו אל אחיו? מה תפקיד ההשגחה האלוקית בסיפור? ומה משמעות ישיבתו במדין?

 133. נאום ה' בראש פרשת וארא- מבנהו ומשמעותו

  הרב אלחנן סמט

  בתחילת פרשתנו ישנו פסק זמן בתהליך היציאה ממצרים, ובו מופיע נאום ה'. עיון מדוקדק בנאום זה, תוך חלוקתו לשני חצאים ועיון בהקבלה ביניהם ובהקבלה הכיאסטית, מלמד שפסק הזמן הזה נועד לרומם את השליחות של משה משליחות מוסרית-פרטית לשליחות היסטורית-לאומית.

 134. ההבטחה שקוימה וזו שלא קוימה

  הרב אלחנן סמט

  מה כוונת המילים "ושמי ה' לא נודעתי להם"? הרי הקב"ה התגלה לאבות גם בשם הוי"ה? המאמר עוסק בשאלה זו ובתשובות השונות שניתנו לה. העקרון המנחה הוא שלא מדובר על שמו של הקב"ה, אלא על הבטחות מסויימות הקשורות לשמות השונים.

 135. המכה השביעית - מכת ברד

  הרב אלחנן סמט

  מכת ברד היא המכה השביעית, ושונה משאר המכות באריכות התיאור, בכך שהיה בה נס מובהק - אש מתלקחת בתוך הברד, אשר לווה בקולות, ופגיעתה היתה בצומח, בחי ובאדם. בעקבותיה פרעה מודה: "חטאתי לה' אלקיכם ולכם", אך בכל זאת "ויוסף לחטוא ויכבד לבו" - הפעם פרעה מכביד את לבו, ולא ה' מחזק את לב פרעה.

 136. שאילת הכלים

  הרב אלחנן סמט

  כיצד יכלו בני ישראל "לשאול" כלים מהמצרים, הרי הם מעולם לא התכוונו להחזיר להם אותם? המאמר מביא הן את הפתרונות האפולוגטיים שהוצעו במהלך הדורות, והן את הפתרונות מהכיוון השני.

 137. סיפור מכת בכורות ופרשת "החודש הזה לכם" הכלולה בו

  הרב אלחנן סמט

  בפרקים יא-יג יש שילוב בין קטעים סיפוריים על מכת בכורות ויציאת מצרים לבין קטעים הלכתיים. האם פרשת החודש היא חלק מסיפור מכת בכורות, או שהיא חוצצת בין שני חלקי הסיפור? ומדוע נקבעה פרשת החודש דווקא במקום זה?

 138. המלחמה בעמלק

  הרב אלחנן סמט

  מה היה חטאו הנורא של עמלק? מה המשמעות של הרמת ידיו של משה? המאמר עוסק בשאלות אלו, כאשר הקו המנחה הוא שיש פה ערבוב של הנהגות: הנהגה אלוקית, המיוצגת ע"י משה, והנהגה טבעית, המיוצגת ע"י יהושע. פתרון השאלות נעשה ע"י השוואה בין מלחמת עמלק לבין קריעת ים סוף.

 139. עץ חיים היא למחזיקים בה

  הרב אלחנן סמט

  במרה מתרחשים שני אירועים שונים: המתקת המים המרים, ונתינת חוק ומשפט. מה קושר בין שני האירועים והופכם לסיפור אחד? מהו החוק והמשפט שניתנו במרה? ומה פשר השכר: "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך"?

 140. בואו של יתרו אל משה ואל ישראל

  הרב אלחנן סמט

  מהו המוקד של סיפור הגעת יתרו? האם זהו סיפור משפחתי או סיפור בעל מימד רוחני? מתוך ניתוח ספרותי, הכולל חלוקת הסיפור לשני חלקים והשוואה בין שניהם, עולה שחלקו הראשון של הסיפור הוא אכן סיפור משפחתי, אלא שאז חל שינוי והסיפור מקבל משמעות רוחנית.

 141. הדיבר העשירי - לא תחמד, וטעמו

  הרב אלחנן סמט

  האם "לא תחמוד" ו"לא תתאווה" הם שני איסורים שונים, או איסור אחד? מהו טעמו של האיסור לא לחמוד? כיצד אפשר לצוות ציוויים בתחום הרגש? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת פילון והרס"ג, המדגישים את הפגיעה באדם החומד עצמו.

 142. מקומה של המשפחה בשליחותו של משה במצרים

  הרב אלחנן סמט

  מהו מקומה של המשפחה בשליחותו של משה? האם משה גירש את ציפורה, או שמסיבה כלשהי היא חזרה לבית אביה? מה הייתה הסיבה לכך?

 143. עבדות

  הרב אלחנן סמט

  המאמר בוחן את יחסה של התורה למוסד העבדות בהשוואה ליחסם של אומות העולם בתקופה זו. ההשוואה נעשית לפי דיני העבד הכנעני דווקא: העונש על הריגתו, והחיוב לשלחו תחת עינו או שינו.

 144. מעמדו של עבד כנעני

  הרב אלחנן סמט

  נעיין בדין שור שנגח עבד כנעני, ונראה שדיני העבד הכנעני בפרשתנו מציגים תפיסה אחידה של העבדות: להפקיע את תפיסת העבד כרכוש גמור של אדוניו ולהעלותו לדרגת אדם בעל ערך עצמאי.

 145. הארון ובדיו וכפורת הכרובים

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק בעיון בתפקידו המיוחד של ארון העדות, וביחס בין הארון לכפורת, על פי ניתוח ספרותי של פרשת הארון והכפורת.

 146. מזבח העולה ומעמדו

  הרב אלחנן סמט

  מהו מעמדו של מזבח העולה לאור מבנה פרשת תרומה ולאור ה'פזמון החוזר' והמסכם של כל חלק?

 147. מבוא לפרשות המשכן (א) - משכן ההיוועדות בספר שמות

  הרב אלחנן סמט

  מהי תכליתו של המשכן? ומהי תכליתו של אוהל מועד? האם מרכז העניין הוא עבודת הקורבנות או אולי המפגש עם השכינה?

 148. מזבח הקטורת- מקומו במשכן ומיקומו בפרשה

  הרב אלחנן סמט

  מיקומה המפתיע של פרשת מזבח הקטורת בציווי על המשכן הביא את הפרשנים לשתי גישות שונות: 'הקטנה' בערכו מחד, ו'הגדלה' בערכו מאידך. המאמר עוסק בשאלה זו ומציע אפשרות ביניים המתבססת על הבנת משמעותה של מצוַת הקטרת הקטורת.

 149. תפקידם של הכהנים במשכן ההיוועדות ובמשכן העבודה

  הרב אלחנן סמט

  פרשת תצווה עוסקת בתפקיד הכהנים במשכן. מה מקומן של פרשת המנורה ופרשת מזבח הקטורת בפרשה זו? מדוע יש ארבעה ציוויים שונים על הקדשת הכהנים? האם הכהנים הם שלוחי עם ישראל או שלוחי שמים?

 150. הפטרת פרשת כי תשא: המבחן בכרמל

  תפילתו הכפולה של אליהו כמפתח למשמעות האירוע

  הרב אלחנן סמט

  אליהו הנביא, במעמד בהר הכרמל, נושא תפילה הכוללת שתי תפילות שונות. הבנת משמעותן של שתי התפילות מלמדת אותנו על שתי המטרות של אליהו במעמד זה: הכחשת נבואות הבעל מזה, והתפקיד הרגיל של הנביא - המשך הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל - מזה.

 151. השבת והמשכן

  הרב אלחנן סמט

  מדוע מופיעה פרשת השבת בסוף הציווי על המשכן? מאיפה למדו המפרשים שיש איסור לבנות את המשכן בשבת? מהו הקשר המהותי בין השבת למשכן?

 152. מחצית השקל - מצווה לשעתה או מצווה לדורות

  הרב אלחנן סמט

  נעיין בפרשת מחצית השקל, ונראה כי עיקר עניינו של מחצית השקל הוא כפרה על המפקד, אך מכיוון שהמפקד נעשה בזמן הקמת המשכן, ניתן הכסף כתרומה למשכן. מדוע ציוותה התורה דווקא על מחצית שקל ולא יותר? האם הציווי בפרשתנו הוא לשעה או לדורות?

 153. תפקידם הכפול של הכהנים

  פרשת ויקהל-פקודי

  הרב אלחנן סמט

  מדוע לא מבצע משה את מה שצווה ביחס למשיחת הכלים והכוהנים, כפי שביצע את הציוויים אודות הקמת המשכן, והמתין עד לחומש ויקרא? נראה, שלמשכן יש תפקיד כפול: התוועדות ה' עם משה והקרבת קרבנותיהם של ישראל. במקביל, קיים גם תפקיד כפול לכוהנים.

 154. מלאכות שבת ומלאכות המשכן

  הרב אלחנן סמט

  איסור עשיית מלאכה בשבת נזכר בתורה פעמים רבות, אך רק מלאכות מעטות נזכרו בפירוש,כגון "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". כיצד הגיעה המשנה לשלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת? מניין ברור לתַּנאים ולאמוראים במסכת שבת, כי המקור למלאכות שבת הוא במלאכות שנעשו לשם הקמת המשכן? ומדוע המשכן אינו דוחה שבת?

 155. בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה

  הרב אלחנן סמט

  קרבנות הנדבה (עולה, שלמים ומנחה) באים מרצונו החפשי של האדם שעלה על לבו להביא קרבנו לה', קרבנות החובה (חטאת ואשם) באים ככפרה על חטא. למרות הגבול הברור בין נדבה לחובה, יש קרבנות עולה הבאים ככפרה על חטא, ויש"אשם תלוי" הבא בנדבה.

 156. מנחת חינוך ומנחת חביתין

  הרב אלחנן סמט

  מפשט הכתובים, נראה שהפרשה העוסקת במנחת החינוך ובמנחת החביתין עוסקת בעצם רק במנחה אחת. בשל סתירות בפרשה זו, למדו חז"ל שהתורה מצווה על שתי מנחות שונות. המאמר סוקר את שיטות המפרשים השונות בהבנת פשוטו של המקרא.

 157. דיני בעלי החיים

  הרב אלחנן סמט

  כאשר בוחנים את מבנה הפרק, נראה שהתורה מערבבת בין איסורי האכילה לבין ענייני הטומאה. האם יש קשר בין איסורי האכילה לבין הטומאות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הרמיזות הספרותיות שבפרק.

 158. בין החיה הנאכלת לבין החיה אשר לא תאכל

  הרב אלחנן סמט

  מה משמעותו של סדר החיות האסורות באכילה? מה דינם של חיות שאיסורם לא הוזכר במפורש, אבל אין להם סימני טהרה? מה דינו של בשר אדם? מדוע לא נזכר דינו בתורה במפורש?

 159. "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" – יכול בראש חודש?!

  הרב אלחנן סמט

  מתי התרחשו ימי המילואים והיום השמיני? האם בסוף חודש אדר עד ראש חודש ניסן, או לאחר ראש חודש ניסן? מהי הסיבה שהביאה את רבותינו ליצור סדר זמנים וסדר מעשים שהם כה רחוקים מפשוטו של מקרא? מעיון ב"מגילת המקדש" מתברר שהיה בנושא זה פולמוס עם אחת הכתות.

 160. טעמי טומאת הצרעת ושאר טומאות

  הרב אלחנן סמט

  מה מלמד אותנו המבנה של פרשת הצרעת? מהי הצרעת? מה המשמעות של טומאת הצרעת? המאמר דן בשאלות אלו על רקע הדיון בשאלת משמעות כל הטומאות שבתורה; ובפרט - טומאת הצרעת.

 161. דיני הטומאה והטהרה בספר ויקרא

  הרב אלחנן סמט

  עיוננו יעסוק במכלול דיני הטומאה והטהרה בספר ויקרא משני היבטים: בחלקו הראשון של העיון ננסה לבאר את סדר הפרשיות העוסקות בדינים אלו, ואילו בחלקו השני נעמוד על המבנה של כל פרשה ופרשה בפני עצמה

 162. ואשה אל אחותה לא תקח

  הרב אלחנן סמט

  המאמר דן בהסבר האיסור של שתי אחיות, כולל הסברים של כתות שפרשו מהיהדות. המאמר גם דן בסיבת האיסור, ובהסבר מעשהו של יעקב, שנשא שתי אחיות.

 163. "דָּם שָׁפָךְ" – "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ"

  יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם

  הרב אלחנן סמט

  פרק יז עוסק בענייני קרבנות והמשכן, וביחס אל דם בעלי החיים (איסור שחוטי חוץ, איסור אכילת דם, מצוות כסוי הדם, איסור אכילת נבלה וטרפה). נעסוק במחלוקת ר' עקיבא ור' ישמעאל בעניין בשר תאווה, ונעלה את השאלה מהו יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם?

 164. פרשת המועדות

  הרב אלחנן סמט

  פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות.

 165. סיום מרומם לספר ויקרא

  הרב אלחנן סמט

  האם פרשיות בהר ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות והקללות לבין מצוות השמיטה והיובל?

 166. ארבע מצוות הספירה שבתורה

  היובל, העומר, הזב והזבה

  הרב אלחנן סמט

  האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות?

 167. הברכות והקללות - המבנה ומשמעותו

  הרב אלחנן סמט

  מהו המבנה הספרותי של נאום הברכות והקללות בפרשת בחוקותי, וכיצד יכולה חשיפת המבנה לתרום להעמקה בהבנתה של היחידה הספרותית הזאת? מדוע הברכות תופסות רבע מן היחידה הספרותית, והקללות – שלושה רבעים?

 168. מזמור מד- כי עליך הורגנו כל היום

  הרב אלחנן סמט

  מזמור מד הוא מזמור תלונה לאומי. נדון במאפיינים של מזמורי התלונה בספרנו, ובשאלה התיאולוגית המתעוררת מחמת עצם הימצאותם של מזמורים כאלה במקרא.  ננתח את המזמור בדרך שתבהיר לנו את מהות התלונה המובעת בו, וכן נעסוק בשאלת הרקע ההיסטורי המשמש מצע לתלונה זו.

 169. מזמור קלז- בזכירה סוד הגאולה

  הרב אלחנן סמט

  מזמור קלז מתאר את חורבן ירושלים והגלות בצורה קונקרטית. המזמור מתאר את התהליך הנפשי שעבר על גולי בבל משעת כניסתם לבבל, דרך התיישבותם בארץ גלותם, ועד להופעת התקוות הראשונות לבוא הגאולה. נראה את דברי ירמיהו בפרק כט המבקש מהגולים להתיישב בבבל, ואת הדרכת ר' יהושוע את הפרושים לאחר חורבן בית שני.

 170. מזמור קכו- בשוב ה' את שיבת ציון

  הרב אלחנן סמט

  מזמור קכ"ו מתאר את חוויית השיבה לציון, והוא מלא שחוק, שמחה ורינה..מה הרעיון המובע במחצית הראשונה של המזמור? האם המזמור מתאר את 'שוב ה' את שיבת ציון' כמעשה שכבר היה, או כתקווה לעתיד? וכיצד המחצית הראשונה משתלבת עם המחצית השנייה של המזמור?

 171. מזמור פ' - מה בין תפילה לתלונה

  הרב אלחנן סמט

  מזמור פ' עוסק במלחמה הנערכת ע"י בני רחל. התלונה הנשמעת במזמור פ' מרוכזת כולה בגורלו המר של עם ישראל, באסון שהביא עליו ה' באמצעות הגויים. מהו הרקע ההיסטורי למזמור? תקופת השופטים או סוף תקופת מלכי ישראל?

 172. מזמור קיא-קיב- סמוכים לעד לעולם

  הרב אלחנן סמט

  מזמורים קיא וקיב דומים בסממנים חיצוניים רבים, כך שניכר כי ידו של משורר אחד כתבה את שני המזמורים הללו על פי תבנית אחת, והם נוצרו מלכתחילה כצמד. אולם שני המזמורים הללו עוסקים בנושאים שונים לגמרי. נעסוק בכל מזמור בנפרד ולאחר מכן נעמוד על הקשרים שביניהם

 173. מזמור ק"ד- כולם בחכמה עשית

  הרב אלחנן סמט

  בעיוננו במזמור קד נעסוק תחילה במפעלו ושיטתו של מאיר ויס בפרשנות המקרא. מזמור קד - "ברכי נפשי" - הוא תיאור הטבע המפורט והמגוון ביותר במקרא, ומטרתו להלל את חכמת הבורא. מה היחס בין תיאור הבריאה במזמור קד לתיאור הבריאה בבראשית? ומה היחס בין שני חלקי המזמור?

 174. מזמור ו- שמע ה' קול בכיי

  הרב אלחנן סמט

  במזמור ו, הנאמר בנפילת אפיים, מתואר סבלו הנפשי והגופני של הדובר במזמור. אך לא ברור ממה בדיוק סבל. ערפול זה אופייני למזמורי תהלים, ומטרתו להכשיר את המזמור להזדהותם של אישים רבים הנתונים בצרות מסוגים שונים. בתחילת המזמור מתוארת תפילה, אך היא לא נענית, דובר המזמור עובר לבכי, שאותו שומע ה'.

 175. מזמור ק"ז- יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם

  הרב אלחנן סמט

  במזמור קז נפרסת לפנינו 'תורת ההודיה': מה הם המצבים שבהם מתקיימת חובת ההודיה, וכיצד יש לקיים חובה זו. האם המזמור אוניברסלי, או עוסק באירועים מעברו של עם ישראל? או אולי מדבר על הגאולה העתידית?

 176. מזמור קכ"ב- שאלו שלום ירושלים

  הרב אלחנן סמט

  מזמור קכב הוקרא ברדיו בעת כיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים. במשמעותו המקורית, נראה שהוא שירם של עולי הרגל לירושלים אשר עלו לבית ה'. המזמור מתאר את שבחה של ירושלים בזיקה אל חווייתם של עולי רגלים בעת מפגשם עם העיר. בשיעור זה נעסוק בפירוש בתי השיר, ובהתפתחות במהלך המזמור.

 177. מזמור י"ט- השמים מספרים כבוד א-ל

  הרב אלחנן סמט

  מזמור יט מחולק לשתי מחציות ברורות. השאלה הבולטת היא מהו הקשר בין המחצית הראשונה של המזמור לבין מחציתו השנייה? שתי המחציות הללו שונות זו מזו בתוכנן שינוי בולט, ואף בסגנונן הן נבדלות מאד זו מזו, עד שקשה להצביע על קשרים מילוליים, סגנוניים או רעיוניים בין שתיהן. נעמוד על הקשר שבין המחציות ונבין את מגמתו התיאולוגית של המזמור

 178. שיטת עיגול המספרים במפקדי בני ישראל

  הרב אלחנן סמט

  מהי שיטת מסירת המספרים בתורה? האם התורה מעגלת למאות שלמות, לעשרות שלמות, או שמא היא אינה מעגלת כלל?

 179. מה צורך היה במניין הזה?

  מפקד בני ישראל בפרשת במדבר

  הרב אלחנן סמט

  מה מטרת המפקד בפרשת במדבר? נדון בתשובות השונות שנתנו המפרשים לשאלה זו, ובהמשך לשיטת רש"י, הטוען שכשבא להשרות שכינתו מנאן, נאמר שהמפקד בפרשת במדבר הוא אותו מפקד שכבר נעשה עם הקמת המשכן, עם נתינת מחצית השקל, אלא שבפרשת במדבר מופיע שוב אותו מניין בצורתו המשוכללת: לא רק הסכום הכללי של העדה, אלא גם מניינו של כל שבט, כל משפחה וכל בית אב, ושייכותו המשפחתית של כל יחיד ויחיד.

 180. מפקדי הלויים ומספר הבכורות

  פרשת נשא ובמדבר

  הרב אלחנן סמט

  מפקד הלויים בספר במדבר מעלה מספר שאלות, ובעיקר את השאלה מדוע מספרם של בני לוי קטן בהרבה ממספרם של כל שאר השבטים. המאמר עוסק בשאלה זו על רקע דברי המפרשים, ועל רקע מודל מדעי שנבנה כדי לאמת את הנתונים הללו.

 181. עיון בפרשת סוטה

  הרב אלחנן סמט

  פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניוּת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. 

 182. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

  ברכת כהנים במקדש ובגבולין

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק במצוות ברכת כהנים, ובקיומה במשך הדורות. האם עיקר קיומה של מצוה זו הוא דווקא במקדש, או שהיא נוהגת בכל מקום? בלשון המצוה שבתורה אין ציון זמן או מקום שבו על הכהנים לברך את בני ישראל. מן המקורות במשנה ובתלמוד ברור שזוהי חובה יום-יומית. אם כן - כיצד נוצר המנהג הרווח בחוצה לארץ, שמברכים ברכת כהנים רק במוספין של ימים טובים?

 183. משה, אהרון ומרים והאישה הכושית

  הרב אלחנן סמט

  מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים.

 184. החצוצרות

  פרשת בהעלותך

  הרב אלחנן סמט

  השימוש בחצוצרות נעשה בארבעה אירועים שונים, חלקם במדבר וחלקם לדורות, ויש סוגי קולות שונים (תרועה ותקיעה) אך כולם נועדו למטרה אחת: החצוצרות הן כלים שנועדו להשמעת קולות מסוגים שונים לשם מתן כבוד מלכות לה', הן בעת הופעתו בקרב עמו במקדשו והן בעת עזבו את מקדשו בקרב עמו.

 185. חטא התרים את הארץ

  הרב אלחנן סמט

  במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של "לתור את הארץ"?

 186. המעפילים

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים.

 187. בין סיפור התרים את הארץ לבין סיפור המרגלים ביריחו

  פרשת שלח והפטרתה

  הרב אלחנן סמט

  סיפור המרגלים בספר יהושע נקרא כהפטרה לסיפור התרים את הארץ בפרשת שלח, יש הבדלים גדולים בין שני הסיפורים, וניתן לראות שבסיפור המאוחר ישנו תיקון לקלקול שבסיפור המוקדם: חריגתם החיובית של מרגלי יהושע מתפקידם הצבאי המקצועי, אל המסקנה האמונית החיובית שלהם ביחס לירושת הארץ, יש בה תיקון לחריגתם ההפוכה של התרים את הארץ

 188. משה אל מול המורדים: מנהיגות במבחן ההתמודדות בשתי חזיתות

  הרב אלחנן סמט

  בפרשת קרח נראה שנשזרו שני סיפורים שאינם קשורים זה בזה: תלונתו של קרח מצד אחד ותלונתם של דתן ואבירם מצד שני. האם אלו באמת שני סיפורים, או רק סיפור אחד המתרחש בשני מקומות? המאמר עוסק בשאלה זו ובקשיים אחרים, הן לפי התוכן והן לפי האמצעים הספרותיים השונים.

 189. דתן ואבירם

  הרב אלחנן סמט

  המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו.

 190. משה מול המערערים על שליחותו

  הרב אלחנן סמט

  מבחן הקטורת, בליעת המורדים באדמה ועצירת המגפה בקטורת – האם מעשים אלו נעשו ביזמתו העצמאית של משה, או שנצטווה על כך בנבואה מאת ה'? מהו יחס בין מעשים שעושה הנביא מדעתו למעשים הנעשים על פי נבואה? ומדוע דווקא במחלוקת קרח יש צורך ביוזמה של משה?

 191. מי מריבה

  הרב אלחנן סמט

  הרבה קולמוסים נשברו על השאלה במה חטאו משה ואהרן. המאמר דן בשאלה מדוע לא זכו משה ואהרן להכניס את עם ישראל לארצו, על רקע ההבחנה בין דור המדבר, יוצאי מצרים, לבין הדור החדש הנכנס לארץ. האם התאימו משה ואהרן לדור החדש, לדור באי הארץ?

 192. פרשת פרה

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור נעסוק בדין פרה אדומה. נראה שעשיית הפרה עצמה מהווה עבודה בעלת חשיבות עצמאית, וכל פרט בעבודה זו יש לו משמעות. מתוך השוואה בין פרה אדומה לקרבנות נראה שפרה אדומה נחשבת כמעין קרבן הנעשה מחוץ למקדש ונעסוק במחלוקת הצדוקים בעניין זה. נדון גם בשאלת ההיטמאות של העוסקים בפרה לעומת מטרת הפרה - לטהר את הטמאים.

 193. סיפור החטא בבעל פעור בחתימת פרשת בלק ובלעם

  הרב אלחנן סמט

  מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה.

 194. האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות?

  הרב אלחנן סמט

  האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים.

 195. מתי נצטווה משה לעלות להר העברים ומתי נסמך יהושע על ידו?

  הרב אלחנן סמט

  בפרשתנו מופיע הציווי למשה לעלות אל הר העברים, ולהיאסף שם אל עמיו. בפועל, עד מיתתו של משה אירעו עוד מאורעות רבים. מדוע הציווי מוזכר דווקא פה? המאמר עוסק בדברי המפרשים השונים, ומציע שציווי זה נאמר על העתיד, כהקדמה לפרשת מינויו של יהושע.

 196. פרשת התמידין והמוספין כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר

  הרב אלחנן סמט

  פרשת המועדות שבפרשת פנחס מכילה רשימה של קורבנות תמידים ומוספים. מדוע נכתבה פרשה זו דווקא בספר במדבר, בין פרשיות ההכנה לקראת הכניסה לארץ, ולא בויקרא, כפי שהיינו מצפים? נראה שמיקום הפרשיה מרמז שהזיקה בין העם למשכן הבאה לידי ביטוי בתמידין ובמוספין תתקיים לדורות גם לאחר הכניסה לארץ.

 197. דברי משה לבני גד ולבני ראובן - ביקורת צודקת או אי-הבנה?

  הרב אלחנן סמט

  תגובתו החריפה של משה לנוכח בקשתם של בני גד ובני ראובן, ותשובתם של בני גד ובני ראובן, מעלות את השאלה הבאה: האם הייתה פה אי-הבנה בין משה לבין שני השבטים, או שמא שינו השבטים את דעתם לאחר התגובה החריפה?

 198. ערי מקלט - משמעות השם

  הרב אלחנן סמט

  הציווי על ערי מקלט מופיע בתורה ארבע פעמים, אך רק בפרשת מסעי מופיע השם "מקלט", וכאן הוא מופיע 10 פעמים. מה משמעות המילה "מקלט"? מהם שני התפקידים של עיר המקלט?

 199. חטא המרגלים

  סיפור התרים את הארץ בפרשת שלח והחזרה עליו בנאומו של משה בפרשת דברים

  הרב אלחנן סמט

  מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים.

 200. הנאום הראשון בספר דברים: המבוא ההיסטורי

  הרב אלחנן סמט

  ספר דברים מכיל את הנאום הגדול שנשא משה לפני בני ישראל בימים שלפני הסתלקותו. בעיון זה נעסוק במבנה של הנאום הראשון, הנאום ההיסטורי. נדון בהבדל בין דור המדבר לדור הבנים הנכנסים לארץ, נעסוק בהשוואה בין האירועים כפי שהם מסופרים בספר דברים ובשאר החומשים, ונראה מהי מגמתו של הנאום.

 201. השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו

  הרב אלחנן סמט

  גם בתחילת פרשת ואתחנן וגם בתחילת פרשת עקב, משה עוסק במפגש של עם ישראל עם הארץ. האם משה חוזר על דבריו פעמיים, או שישנו הבדל מהותי בין שני הנאומים?

 202. זכרון ההתגלות בהר חורב

  הרב אלחנן סמט

  סיפור מעמד הר סיני מוזכר בפרשתנו בשלושה מקומות שונים. מדוע הפריד משה בין שלושת המקומות? המאמר עוסק בשאלה זו תוך חלוקת הספר לחטיבות, על פי הנאומים השונים, ותוך ניתוח המבנה של פרשתנו. מה אופי האיסור לשכוח את מעמד הר סיני? האם הוא מתייחס לכל המצוות, או רק לאיסור עבודה זרה?

 203. כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי

  המקור לייחוס בן הישראלי והנכרית אחר אמו

  הרב אלחנן סמט

  מפגש ישראל עם עמי כנען עלול לגרום להגררות אחרי תרבותם. כדי למנוע זאת, מופיעים בפרשתנו כמה ציוויים: החרם תחרימם, לא תתחתן בם, לא תחנם. נתמקד באיסור להתחתן עם עמי הארץ, ובתוצאתו: כי יסיר את בנך מאחרי" - האם החשש הוא מעבודה זרה או שהולד לא יהיה שייך לעם ישראל? נעסוק בסוגיית הגמרא ובדברי המפרשים.

 204. בין מדבר לנהר

  שבחה הכפול של הארץ בפרשת עקב

  הרב אלחנן סמט

  בפרשת עקב מופיעות שתי פרשיות המלמדות על שבחה של ארץ ישראל. מדוע הכפילות? הפרשה הראשונה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למדבר, ואילו הפרשה השנייה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למצרים.

 205. מעשי ה' ובריתו עם ישראל

  הרב אלחנן סמט

  כריתות הברית בפרשתנו מעלות שתי שאלות: ראשית - מהזכרת נסי מצרים משמע שהברית נכרתה רק עם יוצאי מצרים, ולא עם כל הדורות. שנית - בכריתת הברית נאמר "לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת", והרי יודעים אנו שהקב"ה כרת ברית גם עם אבותיהם? המאמר עוסק בשאלות אלו באמצעות ניתוח לשוני של תבניות דקדוקיות: "לא... כי אם" ו"לא... כי".

 206. איסור גאווה מן התורה - מניין?

  הרב אלחנן סמט

  בפרשת ואתחנן ובפרשת עקב מופיעה האזהרה: "השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך". האם יש כאן מצווה, השייכת למנין המצוות, או שמדובר בצווי כללי הנוגע לעבודת ה' ולקיום כל המצוות? על פי דברי ר' משה מקוצי, נראה שבפרשת עקב מדובר באיסור גאווה, המביאה לשכחת ה' ולהפסקת קיום המצוות.

 207. שמיטת כספים ושמיטת קרקעות

  הרב אלחנן סמט

  האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר?

 208. אכילת מצה בשבעת ימי חג המצות

  פרשת המועדות בספר דברים

  הרב אלחנן סמט

  השוואת פרשת המועדות שבספר דברים,לקודמותיה בחומשים שמות, ויקרא ובמדבר מעוררת את השאלה: מה ייחודה של פרשתנו? לשם מה חוזרת התורה בספרנו על נושא המועדות שכבר נידון בתורה פעמים רבות ולצרכים שונים?

 209. כִּי לא נחש ביעקב

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק במחלוקת בין הרמב"ם לבין הראב"ד ושאר חכמי פרובנס בנושא הגדרת איסור הניחוש. לכאורה נראה שהמחלוקת היא הלכתית גרידא, אך בעיון מעמיק נגלה שהמחלוקת היא עקרונית בנושא עבודת ה'.

 210. "וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה" - מהו "הדבר" וכיצד נתבררה אמיתותו?

  פרשית מוציא שם רע

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק בפרשת "מוציא שם רע" - אדם הטוען שכלתו זינתה בתקופת אירוסיה ואין לה בתולים. נעסוק בעיקר בפסוקים האחרונים של הפרשה, הדנים במקרה בו הבעל צודק, ואכן הנערה זינתה. נביא את דברי חז"ל, ומספר פירושים, ונראה כיצד ברמב"ן מיישב את דברי חז"ל עם פשוטו של מקרא.

 211. הברית משני צדי הירדן

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך.

 212. וידוי מעשרות

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק בוידוי המעשרות, המופיע בפרשת כי תבוא. מדוע הוא נקרא" וידוי"? מדוע הוא מופיע בסמוך לפרשיית מקרא ביכורים, ולא בסמוך לפרשיית ביעור מעשרות, בפרק יד? מדוע מקרא ביכורים ווידוי מעשרות מהוות את סיום נאום המצוות?

 213. פרשת התשובה והגאולה

  הרב אלחנן סמט

  האם הגאולה תלויה בתשובה, או שהיא מובטחת לעם ישראל גם בלי תשובה? ניתוחה הספרותי של פרשת התשובה מעלה תשובה לשאלה זו.

 214. הקהל

  הרב אלחנן סמט

  מדוע הזכירה התורה את מצוַת הקהֵל רק ביומו האחרון של משה? מהו טעמה של מצוַת הקהֵל? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם. המאמר גם דן בחלוקות השונות של הסדרים והפרשיות שנהגו מקדמא דנא, ועל הקשר בין החלוקה לבין מצוַת הקהֵל.

 215. ובחרת בחיים

  פרשת נצבים-וילך

  הרב אלחנן סמט

  האם פרשות נצבים-וילך מחוברות או נפרדות בתוכנן? נעיין בנאום הקצר בסוף פרשת נצבים (סוף פרק ל)החותם את נאומי הברית כולם, ובעצם את המהלך הרטורי העצום הנמשך מראשו של ספר דברים ועד אליו. נאום זה מלמד כי ה' נותן לאדם בחירה חופשית בין דרך הטוב והחיים, לדרך הרע והמוות, אך עם זאת הוא מצווה על האדם "ובחרת בחיים".

 216. לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה?

  פרשת האזינו

  הרב אלחנן סמט

  הדעה המקובלת בפרשנים היא שפרשת האזינו סוקרת את כל האירועים בחייו של עם ישראל. קביעה זו מעלה מספר תמיהות: מדוע לא הוזכרו יציאת מצרים, מעמד הר סיני ותקופת האבות? מדוע אין אזכור מפורש של עונש הגלות? נראה, שפרשת האזינו עוסקת רק בתקופת הישיבה בארץ לאחר הכיבוש וההתנחלות.

 217. סיפור מיתתו של משה

  הרב אלחנן סמט

  סיפור מיתתו של משה נחלק לשניים: חלק אחד בסוף האזינו, וחלק שני בסוף פרשתנו, מדוע? המאמר עוסק בשאלה זו ובניתוח של סיפור מיתתו של משה על אופיו, סגנונו ומשמעויותיו. בחתימתו, עוסק המאמר בשאלה המפורסמת: מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה?

 218. מי כתב את הפסוקים האחרונים בתורה?

  הרב אלחנן סמט

  הסיפור על מותו של משה ועל קבורתו, וכן על מה שהתרחש אחר כך במחנה ישראל - האם נכתב ע"י משה, בנבואה? או שמישהו אחר כתב פסוקים אלה? נעיין בפרושי חז"ל והמפרשים השונים, ונראה כמה אפשרויות לענות על שאלה זו.

 219. גדול הוא קידוש השם מחילול השם - מלכים א' פרק י"ג - הסיפור ופשרו

  הרב אלחנן סמט

  המאמר יעסוק בפרשת איש האלוהים אשר בא מיהודה וניבא על מזבח ירבעם. למרות כשלונו של הנביא, חשיבותו של פרקנו הוא במסר המיוחד שלו, הנצרך לדורות: בפרקנו נפתח צוהר להכיר את דרכי ההשגחה בבואה לשתף את האדם בהפיכתו של חילול ה' לקידוש ה'.

 220. אֶל נכון

  הרב אלחנן סמט

  הבטוי "אל נכון" מופיע פעמיים בלבד בתנ"ך, ושתיהן בספר שמואל, בשני סיפורי ההלשנה של הזיפים על דוד. מה משמעות הבטוי? האם "בוודאות", כדעת רב המפרשים, או שמא זהו שם מקום, כדעת ר' יונה אבן ג'נאח?

 221. עיונים בפרשת נבות

  הרב אלחנן סמט

  נעסוק בפרשת כרם נבות היזרעאלי. האם הייתה לאחאב זכות לקבל את הכרם? מדוע נבות מסרב? מהם היחסים בין אחאב לאיזבל? מה מקום הסיפור בתולדות אחאב? מהו עונשו של אחאב, ובאיזו צורה הוא נאמר? מה ניתן ללמוד על דמותו של אחאב? בנוסף לדבריו מציע המחבר נושאים נוספים ושאלות נוספות לעיונם של קוראיו.

 222. ויברח אבשלום... ואבשלום ברח... ואבשלום ברח...

  הרב אלחנן סמט

  בריחת אבשלום צוינה בכתוב שלוש פעמים במקומות בלתי צפויים. נעסוק במשמעויות של רצח אח במקרא, ונראה כי שלושת ציוני בריחתו של אבשלום, הם שלושה שלבים פסיכולוגיים ביחסו של דוד אל אבשלום בנו הבורח: ההכרה המרה בקרע שחל בין בניו ובאבדן הבן הרוצח, ניסיון ההסתגלות לניתוק ע"י אבלות, ולבסוף - הגעגועים אל אבשלום הבורח.

 223. נוספות ל"ויברח אבשלום..." בסיפור מרד אבשלום

  תגובות והערות

  הרב אלחנן סמט

  א. סמט מוסיף על מאמרו "ויברח אבשלום". בסיפור מרד אבשלום יש עוד כמה פעמים בהן חוזר הסיפור ומתאר עובדה יותר מפעם אחת, ולעתים הוא קובע אותה במקום שאינו מתאים מבחינת סדר הזמנים, כדי לרמז על רגשות האנשים המעורבים בסיפור. כך לגבי תאור יופיו של אבשלום, תאור הגעתו לירושלים, ותאור מנוסת תומכי אבשלום.

 224. 'החיבוק הכפול' - הסיפור על אלישע והאישה השונמית ופשרו

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק בסיפור אלישע והאשה השונמית שקריאתו מעלה מספר שאלות: מדוע לא ידוע מתחילת הסיפור שהאשה עקרה? במה שונה האשה השונמית מעקרות אחרות שנפקדו? מדוע מת הילד? מדוע אלישע אינו יודע שהוא מת? ומדוע נכשל נסיון ההחייאה הראשון? טענתו העיקרית של הרב סמט היא שמות הילד נובע מהתנהלות הוריו שלא ייחלו וציפו לילד ורק מותו גרם להם להתאמץ ולהתחנן על דבר זה. 

 225. המלחמות הראשונות בין אחאב ובן-הדד

  הרב אלחנן סמט

  אחאב מנצח את בן הדד מלך ארם בכמה מלחמות, ולא זו בלבד - אלא שנביא מנבא לו על כך. מפני מה זכו אחאב ובני דורו לכך? מה משמעות סירובו של אחאב לדרישתו של בן הדד? כיצד אירע הנצחון? מדוע שיחרר אחאב את בן הדד, ומדוע זה כל כך בעייתי בעיני הנביא?

 226. אליהו בהר חורב

  הרב אלחנן סמט

  נעיין בסיפור אליהו בהר חורב. מה מטרת הליכתו של אליהו אל המדבר? מה משמעות ההתגלות הכפולה של המלאך? מדוע הובל אליהו דווקא להר חורב? מה מלמדת ההשוואה למשה? מה פשר המעמד שחווה אליהו בהר חורב? מה ניתן ללמוד על אליהו ואלישע?

 227. המפגש הראשון בין אליהו לאלישע

  הרב אלחנן סמט

  המפגש הראשון בין אליהו לאלישע הוא מפגש המסמן פתיחה של תקופה חדשה: תקופת נבואתו של אלישע. כבבואה משתקפים עברו של אליהו ועתידו של אלישע במפגשם הראשון הזה. על כן כל פרט בתיאור הקצר הוא רב ערך לשם הבנת היחס בין שני האישים ובין שתי התקופות, תקופת נבואתו של אליהו וזו של אלישע.

 228. אליהו מול אחזיה ושלוחיו - עיונים במל"ב פרק א'

  הרב אלחנן סמט

  א' סמט מציג ניתוח מבני ספרותי של פרשת אליהו מול שלוחי אחזיהו (מל"ב א') וחושף את משמעותה. לדעת הכותב, הפרשה משקפת מאבק בין דבר ה' ונביאו לדבר המלך. המאמר כתוב כסדרת עיונים, ובסוף כל אחד מהם שאלות לעיון ולהעמקה. העיונים מצטרפים לפירוש רצוף של הפרק, שיהיה כלי מועיל ללומדיו ולמלמדיו.

 229. מחיפוש האתונות ועד המשיחה למלוכה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסד | |

  עיון ספרותי בסיפור המלכת שאול.

  הסיפור מתחיל עם מסגרת הקשר אחת: איכר המחפש אתונות, ואילו בחלק השני מתברר שמסגרת ההקשר היא אחרת: מתברר שזה לא סתם איכר אלא אדם המיועד למלוכה, וצריך לקרא מחדש את הסיפור לפי ההבנה הזו. הסיפור מסופר בדרך מיוחדת ותמוהה זו, מפני שזה מה שעובר על שאול. צניעותו הרבה היא תכונה חיובית, אך גם בעייתית אצל מלך. שאול צריך לעבור הכנה כדי שיוכל לקבל את המלוכה. גם האותות מיועדים לחזק את שאול בשובו לביתו, כדי שיבין שהמלכתו הופכת להיות מציאות, ולא מתבטלת.

 230. יוסף ואשת פוטיפר

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסז | |

  בשיעור זה מתבאר פרק ל"ט בספר בראשית כיחידה סיפורית בפני עצמה המהווה חלק מן הסיפור הגדול על יוסף. במסגרת הניתוח הפרשני והמבני נידונות בעיקר שתי שאלות: א. מדוע עברה אשת פוטיפר מרדיפה מתמשכת אחרי יוסף להעללת עלילה עליו, עד להשלכתו לבית הסוהר? ב. מדוע עמידתו המעוררת התפעלות של יוסף בניסיונות הרבים והמתמשכים שאשת פוטיפר העמידה אותו בהם, הביאה עליו ירידה קשה ממעמדו הגבוה (יחסית) בבית פוטיפר לכליאתו בבית הסוהר לתקופה ממושכת? 

 231. מזמור ל' - מבנה ומשמעות

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסח | |

  מזמור ל' הוא מזמור הודיה של יחיד. מה הם האירועים שאליהם מתייחסת ההודאה במזמור? מה ייחודו של מזמור הודיה זה בהשוואה למזמורי הודיה אחרים במקרא? כדי לענות על כך יש לעמוד על סגנונו של המזמור ועל מבנהו

 232. יפתח כמנהיג וכראש משפחה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסט | |

  הסיפור על יפתח מתארו לסירוגין משני היבטים: כמנהיג וכאיש משפחה. השאלה היא, מהי הזיקה המהותית בין שני תחומים אלו הן בדמותו של יפתח והן בדמותו של כל מנהיג. בהקשר לכך יידון בייחוד פשרו של מעשה בת יפתח.

 233. 'הבטה לאחור' בסיפורים שבמקרא

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסט | | Hour and 10 minutes

  'הבטה לאחור' היא סטייה מן הזמן שבו מתרחש הסיפור, אל אירועים שקדמו לזמן זה. סטייה זו, יש שהיא נעשית על ידי הכתוב עצמו, ויש שהיא נעשית בדיבורו או במחשבתו של אחד המשתתפים בעלילת הסיפור. מהו תפקידה של ה'הבטה לאחור' בסיפור המקראי, ומהו ההבדל בין שני סוגי ה'הבטה לאחור' הללו?

 234. מה צריכים ישראל ללמוד מבית הרכבים?

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסט | |

  פרק שלם מוקדש לסיפור בני הרכבים. רוב הפרשנים לא התקשו בפרק, וכמעט ולא התייחסו אליו. אך עלינו לברר, מדוע ירמיהו הולך דווקא לבני יהונדב בן רכב? מי היה יהונדב בן רכב, ומה מיוחד בדמות זו? ובכלל, מה משמעות ההליכה לבני רכב? 

 235. יוסף מתנכר לאחיו

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסט | |

  מפרשים בכל הדורות ניסו, ועדיין מנסים, לפרש את מניעיו של יוסף בהתנכרו לאחיו. ננסה לבחון את התאמתן של התשובות העיקריות שהוצעו באמצעות קריאת הסיפור השלם על כל רכיביו, וננסה להכריע ביניהן.

 236. על נהרות בבל - מזמור קל"ז

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשע | |

  בשיעור נעמוד על מבנה המזמור המחולק לשלוש חטיבות ולחמישה בתים, נראה שהמבנה זוקק אותנו להסביר שישנה התפתחות בעלילת המזמור וחובר בכמה נקודות זמן. המשורר יסייע בידינו להתייחס נכון אל הגלות ואל הציפייה לגאולה.

 237. 'בשוב ה' את שיבת ציון' - מזמור קכ"ו

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעא | | Hour and 11 minutes

  בשיעור תיערך השוואה בין מזמור קכ"ו ומזמור קל"ז. שניהם הפכו לפרקים מקדימים לברכת המזון. מדוע? השיעור יעסוק בניתוח הפרק לעומק תוך הבנת רקעו ההסטורי של ימי כורש.

 238. משיחתו של דוד והופעתו כמנגן לפני שאול (שמ"א ט"ז)

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעא | |

  השיעור יעסוק בשמואל א טז העוסק במשיחת דוד ע"י שאול. פרק זה מעלה שאלות רבות ביחס לפרק הבא והדרך לפתרונן הוא הקדמת זמנו של פרק יז לזמנו של פרק טז. בנוסף, בשיעור ייערך ניתוח ספרותי של יחידה ספרותית זאת בכדי להבין לעומק את חילופי השלטון ביון שאול לדוד ואת חלקו של שמואל בסיפורים אלה.

 239. האם הצטוו דורות ראשונים עד לנח על צמחונות?

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעא | |

  השיעור יעסוק בהבנת ברכת ה' לאדם ועל מה שהותר לו לאכול. בנוסף, השיעור יעסוק במוסריות אכילת בעלי-חיים בתורה, בדגש על פרשיות בראשית ונח.

 240. יחס התורה אל העבדות על פי בחינת דיני עבד כנעני

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעא | |

  אנחנו חיים בעולם שאין בו כמעט עבדות. כיצד מתייחסת התורה למוסד זה? האם העבד בתורה הוא אותו העבד המודרני? האם ישנה גישה אחידה לעבדות בתורה? מה ההבדל בין עבד בתורה לעבד אצל העמים הקדומים? השיעור יעסוק בשאלות אלו וינסה להבין דרכן את מושג העבדות בתנ"ך.

 241. יחס התורה להריגת בעלי חיים לאכילה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעב | | Hour and 12 minutes

  נושאו של פרק י"ז בספר ויקרא נראה רחוק משאלת יחס התורה אל הצמחונות, ובכל זאת עיון בפשוטו של פרק זה מוביל למסקנה שנושא הצמחונות מונח בתשתית של פרק זה.

 242. צחוקו של אברהם, צחוקה של שרה, והשם יצחק

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מדוע פירשו רבים מן המפרשים, כי צחוקו של אברהם הוא ביטוי לשמחתו, ואילו צחוקה של שרה הוא ביטוי לחוסר אמונתה בלידה העתידה? האם משוא פנים יש בדבר?

 243. עיון במזמור התקיעות

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעב | | Hour and 7 minutes

  מזמור מ"ז נאמר על פי המנהג הרווח לפני תקיעת השופר בראש השנה, אך במסכת סופרים רואים בו "שיר של יום" לראש השנה. האם מלבד הזכרת השופר במזמור, ניתן למצוא בו הד לתוכנו העיקרי של יום זה?

 244. דוד, ציבא ומפיבשת בן יהונתן

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מערכת היחסים בין דוד, מפיבשת וציבא עוברת תהפוכות, המתוארות בשלושה מקומות שונים בספר שמואל. נראה שהברית בין יהונתן לדוד היא הסיבה לרצונו של דוד לגמול חסד עם מפיבשת, אך מה הסיבה לשינוי שחל ביחסו אל מפיבשת בזמן מרד אבשלום? כיצד הצליח ציבא עבד שאול להטעות את דוד ולהחזיר לעצמו את השליטה ברכוש של בית שאול? כיצד שופט המקרא את מעשהו של דוד?

 245. התינוקת האסופית שהפכה לנסיכה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעב | |

  המשל המדמה את יחסי ה' וישראל בראש פרק ט"ז ביחזקאל ליחסי בעל ואישה הוא מן הנפוצים במקרא, אך התיאור כאן הוא שונה ומיוחד מכל שאר המקומות במקרא. נעמוד בשיעור על המיוחד בתיאור זה.

 246. תפקידה של המילה המנחה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעב | |

  המילה המנחה כאמצעי ספרותי מרכזי במקרא, משמשת בו בכל הסוגות הספרותיות, והיא אמצעי משוכלל ומתוחכם, שראוי להכירו ולהשתמש בו בלימוד המקרא. בשיעור נדגים זאת ונעמוד על כמה עקרונות הקשורים בניתוח המילה המנחה.

 247. מעשה דינה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעג | |

  נעסוק בסיפור אונס דינה בשכם. כיצד מצטיירת דמותו של שכם? כיצד שופט סיפורנו את תגובותיו השונות של יעקב? כיצד הוא שופט את מעשיהם השונים של בני יעקב? ואת מי מצדיק הסיפור בוויכוח שבין יעקב לבין שמעון ולוי?האם מעשה שמעון ולוי היה טבח המוני או התגוננות?

 248. העימות בין ירמיהו לחנניה בן עזור

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעג | |

  ירמיהו מתמודד עם נביאי השקר לאורך תקופת נבואתו. פרק כ"ח בירמיהו חושף בפנינו עימות חי בין ירמיהו לנביא השקר, חנניה בן עזור. עיון בפרק ילמד אותנו על הקושי בזיהוי נביא שקר: כיצד העם מתמודד עם התופעה, וכיצד ירמיהו עצמו מתמודד איתה?

 249. מות אבשלום - יואב מול דוד

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעג | |

  המלחמה בין צבאו של דוד לבין צבאו של אבשלום מעמידה את דוד ואנשיו במצב בלתי אפשרי. דוד הוא לא רק מלך אלא גם אבא, ולכן הוא מצווה על אנשיו לא להרוג את אבשלום, למרות שבכך תסתיים המלחמה. יואב הוא היחיד אשר מעז לעשות את המעשה הנכון, ולהרוג את אבשלום, ולעמוד מול דוד לאחר מכן ולהוכיחו, למרות שהוא ישלם על כך מחיר כבד.

 250. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (טז)

  "דְּבַר ה'" ובין אחאב לשאול– עיון מסכם

  הרב אלחנן סמט

  'דבר ה'' משמש כצירוף מנחה בסיפור, כשהמאבק לאורך הסיפור הוא על השאלה מיהו נביא האמת שבאמצעותו נשלח דבר ה' ומהו דבר ה' הזה. אחאב נדרש להכריע בדילמה זו. בהמשך המאמר נערוך השוואה בין שני המלכים, אחאב ושאול, השוואה המלמדת על טיבה של המלוכה ועל הסכנות הכרוכות בה. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 251. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (יח)

  סיפורנו והמשכו בספר דברי הימים

  הרב אלחנן סמט

  בספר דברי הימים מתוארת מלחמת רמות גלעד כאירוע הקשור בתולדות יהושפט. התחברותו של יהושפט לאחאב זוכה לביקורת נבואית, ועל חטאו זה נענש. אך לאחר שעשה תשובה הוא ניצל מעונשו ונושע.

 252. מבוא קצר לפרקי נביאים ולפרקי אחיה השילני

  הרב אלחנן סמט

  במוקד ספר מלכים ניצבות לא רק דמויות של מלכים אלא גם דמויותיהם של נביאים. אמנם בספר מלכים מוזכר מספר רב של מלכים, ולעומתם מוזכרים רק נביאים בודדים, אולם הנביאים מופיעים בו כדמויות מרכזיות. ספר מלכים מתאר בהרחבה ניכרת את העימותים בין אותם נביאים ובין המלכים שפעלו בתקופתם. נפתח את הסדרה בעיון בהתדרדרות מלכות שלמה, ובחטאי שלמה.

   

 253. חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (א)

  נבואת התוכחה והעונש לשלמה

  הרב אלחנן סמט

  שלוש פעמים במהלכם של פרקי שלמה, ואף בפרקנו, היה דבר ה' אל שלמה. לעיתים על ידי התגלות ה' אליו ולעיתים באמצעות נביא. מה ההבדל בין שני סוגי הדיבור האלוקי לשלמה? מה נחיצותה של ההתגלות האלוקית אליו ומדוע לעיתים נאמרו הדברים דרך נביא ולא ישירות? מיהו אותו נביא ומדוע מעלים הכתוב את זהותו? מה היה עונשו של שלמה ומה הסיבות להקלות שניתנו לו בעונש זה?

 254. חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (ב)

  "אֲשֶׁר בְּהַעֲוֹתוֹ, וְהֹכַחְתִּיו בְּשֵׁבֶט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּנֵי אָדָם" (שמ"ב, ז', יד)

  הרב אלחנן סמט

  בסמוך לאחר נבואת העונש לשלמה, מתוארים שני 'שטנים' – שני אישים שהפריעו לשלמה, ועמדו לו למכשול בדרכו כמלך ישראל. האם יש קשר בין נבואת העונש (פס' יא–יג) לבין תיאורם של שני השטנים? ובכלל מה משמעות תיאור קורות חייהם המפורט של שני השטנים ובמה הוא תורם למגמת סיפורנו?

 255. חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (ג)

  ירבעם "אשר הרים יד במלך" - מה עשה ומדוע?

  הרב אלחנן סמט

  הכתוב מתאר את ירבעם בן נבט כפקיד גבוה במנגנון השלטוני שבנה שלמה. ירבעם ראה את העוולות שנעשו תחת שלטונו של שלמה, ולא היה מוכן להמשיך להיות שותף להם, ולכן "יצא מירושלים", התפטר. התפטרותו של פקיד בכיר וסירובו למלא את תפקידו מטעמים של הסתייגות פוליטית ומצפונית, נחשבים "הרמת יד במלך", ולכן הם מטופלים בחומרה. 

 256. חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (ד)

  נבואת אחיה השילוני לירבעם

  הרב אלחנן סמט

  מהם הרקע והנסיבות לפגישת אחיה וירבעם, וכיצד תורמות עובדות הרקע הללו להבנת השליחות שמטיל אחיה על ירבעם? כיצד משפיעה נבואת אחיה על האופן בו ממשיך מרד ירבעם? איזו שלמה נקרעה במעשה הסמלי, ומה המשמעות של הקריעה? ומדוע יש צורך במעשה סמלי?

 257. חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (ה)

  נבואת אחיה השילוני לירבעם - חלק שני, ומבנה הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  במה שונה הנבואה לירבעם מן הנבואה לשלמה על עונשו? בהמשך נעסוק במבנה הכללי של סיפור חטאי שלמה ונבואת העונש, ונראה כי המבנה הייחודי של הסיפור נובע מאופיו המיוחד של העונש הניתן לשלמה, והוא מבטא את מורכבותו של עונש זה.

 258. פילוג הממלכה (א)

  מבוא: בין סיפור חטאי שלמה ועונשו לסיפור פילוג הממלכה

  הרב אלחנן סמט

  פרק י"ב מספר לנו סיפור שונה באופיו ובסוגו מהסיפור שבפרק י"א, אך למרות זאת הסיפור בפרק י"ב הוא המשכו הישיר של קודמו, והרצף ביניהם לא ניתן לקטיעה. בפרק י"א מוצגת דמותו של ירבעם והסיבה לבחירת העם בירבעם, וכן מתוארת ראשית המרד של ירבעם בשלמה, ונבואת אחיה השילוני. כל אלה מהווים רקע הכרחי לסיפור בפרק י"ב. בשולי המאמר, נראה את ההבדלים בין הסיפור במלכים לסיפור בדברי הימים.

 259. פילוג הממלכה (ב)

  מצעד האיוולת של רחבעם

  הרב אלחנן סמט

  העלילה בפרק י"ב היא אמנם מימוש של הנבואה בפרק י"א, ובכל זאת היא מתפתחת באופן טבעי, ללא צורך בהתערבות א-לוהית. את העיון הנוכחי נקדיש להסבר הניתן בסיפורנו לפילוג הממלכה. דמותו של רחבעם, ההחלטות שקיבל, מעשיו ומניעיו הם שמקדמים את העלילה בסיפור עד לשיאה – פילוג הממלכה.

 260. פילוג הממלכה (ג)

  מצעד האיוולת של רחבעם - חלק שני

  הרב אלחנן סמט

  במאמר זה נבחן את פניית רחבעם ל"ילדים" - היועצים הצעירים, ואת העצה שקיבל מהם. נראה כי בשתי נקודות טעו "הילדים": ביחסם לשבטי ישראל כאל פורעי חוק שיש להשליט בהם משמעת, וביחסם למלכותו של רחבעם על שבטי ישראל כמציאות שאין לערער עליה. מדוע רחבעם מקבל את עצתם? וכיצד הוא מנסח את תשובתו אל העם?

 261. פילוג הממלכה (ד)

  מצעד האיוולת של רחבעם - חלק שלישי

  הרב אלחנן סמט

  תשובתו השחצנית והאכזרית של רחבעם הוכיחה לעם כי אין טעם להמשך המשא ומתן. לאחר שהעם מביע חוסר הכרה ברחבעם, שליחת אדורם אשר על המס מעידה שרחבעם אינו מבין את חומרת המצב. הצעד החיובי היחיד שרחבעם עושה הוא השמיעה לנבואת שמעיה, וההמנעות ממלחמת אחים.

 262. פילוג הממלכה (ה)

  סיבתיות כפולה

  הרב אלחנן סמט

  נדון בעיקרון הסיבתיות הכפולה במקרא, ובסיפור פילוג הממלכה בפרט. מהו היחס בין הסיבה הרוחנית לפילוג הממלכה לבין הסיבה ההיסטורית? בעיוננו נראה שחטאיו הדתיים של שלמה מביאים את ה' לגזור עליו עונש, ועונש זה מתרחש 'מעצמו' בעקבות חטאיו כלפי העם, ובעקבות התנהגותו של רחבעם כלפי העם. כך שגביית החוב הא-לוהית על חטא שלמה בעבודה הזרה, נעשית באמצעות תוצאותיו הטבעיות של חטאו בשעבוד העם. 

 263. פילוג הממלכה (ו)

  אבשלום ורחבעם עולים על "הר העצה הרעה"

  הרב אלחנן סמט

  סיפור ההתייעצות של רחבעם עם הזקנים ועם הילדים, מזכיר לנו את סיפור מרד אבשלום. בשני הסיפורים מלך צעיר וחסר ניסיון פונה להתייעצות, ומכריע בין שתי עצות סותרות. מה משמעותה של ההקבלה המפורטת והנרחבת בין שני הסיפורים? שני הסיפורים מלמדים כי האיוולת והיהירות פועלות בכל מקום שבו הן קיימות בדרך דומה, ומביאות על ראש בעליהן פורענויות שונות. ואף משמשות בידי ההשגחה הא-לוהית מכשיר יעיל לקידום מטרות שההשגחה חפצה בהן. 

 264. פילוג הממלכה (ז)

  על החזרות בסיפור פילוג הממלכה

  הרב אלחנן סמט

  סיפור מרד ירבעם ברחבעם משופע בחזרות מילוליות מסוגים שונים. מה פשרן של חזרות מרובות אלו בסיפור שלנו ובסיפור המקראי בכלל, החותר תמיד אל הקיצור והצמצום? נראה שכשהכתוב נוקט בחזרה מילולית כוונתו תמיד להסב את תשומת לבו של הקורא לעיון ולהשוואה בין המקומות. אין במקרא חזרה מיותרת, תמיד היא טומנת בתוכה משמעות המעשירה ומקדמת את הבנת הסיפור. 

 265. פילוג הממלכה (ח)

  מבנה הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  בעיון האחרון לסיפור פילוג הממלכה, אנו מבקשים לתאר את מבנה הסיפור באופן מסודר ושלם. בעיון הנוכחי יתברר כי לחזרות בסיפור המקראי תפקיד ספרותי נוסף: הן משמשות 'שלד' למבנה הסיפור. מבנהו המורכב של סיפורנו משקף את הסיבתיות הכפולה העומדת מאחוריו. עיקרון זה של 'סיבתיות כפולה' הוא העיקרון המרכזי העומד בבסיס סיפורנו, כסיפור על התגשמות דבר ה'.   

 266. חטאות ירבעם (א)

  התפקיד הכפול של רשימת חטאי ירבעם

  הרב אלחנן סמט

  בסוף פרק יב נמצאת פסקה הנותנת הערכה מסכמת של מלכות ירבעם, ומתארת את נפילתו של ירבעם, את חטאיו, אשר ילוו את ממלכת ישראל בכל שנות קיומה. פסקה זו גם מהווה הקדמה לסיפור הבא, ומבהירה כיצד הפך ירבעם, בחיר הנבואה, למתנגדה, ומהו הרקע לקיומו של מזבח בלתי חוקי בבית אל. בנוסף, נברר מדוע בנה ירבעם את פנואל? ומדוע מתעלם המקרא ממסע שישק לארץ ישראל בימי ירבעם?

 267. חטאות ירבעם (ב)

  המהפכה הדתית שחולל ירבעם

  הרב אלחנן סמט

  ירבעם מחולל מהפכה דתית, אך המקרא אינו מגלה לנו מהם השיקולים למהפכה זו, משום שהוא סבור שאינם כנים, אלא נועדו לחפות על שיקוליו האישיים של ירבעם. ננסה בכל זאת לשחזר את התפיסה הדתית העומדת ביסוד מעשיו של ירבעם, על פי רמזים שונים, כדי שנוכל לעצב הערכה נכונה ביחס ל'חטאות ירבעם'. 

 268. חטאות ירבעם (ג)

  עגלי ירבעם בעקבות העגל במדבר

  הרב אלחנן סמט

  בעיון זה ננסה לעמוד על טיבם של עגלי ירבעם. ירבעם מנסה לשחזר את מעשה העגל הקדום, וכדי להבין את מעשהו של ירבעם, ננסה להבין מה משמעותו של חטא העגל - האם עבודה זרה? או עבודת ה' בצורה מוחשית שאינה ראויה? או שמא העגל מסמל את מעשה המרכבה?

 269. חטאות ירבעם (ד)

  עגלי ירבעם בעקבות העגל במדבר - המשך

  הרב אלחנן סמט

  בעיון זה נראה שמשמעותה של המהפכה הדתית שעשה ירבעם היא חזרה לתפיסה הדתית שהיתה לפני ירידת משה מהר סיני, לפני בניית המשכן. 

  בנוסף, ננסה להבין מדוע בכמה מקומות בתנ"ך מתייחסים לחטא העגל ולעגלים שעשה ירבעם כחטא של עבודה זרה?

   

 270. נגד מזבח בית אל וכהניו (א)

  מבוא - גבולות הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נעיין בנבואת איש האלוקים מיהודה על ירבעם והמזבח בבית אל, ונראה שסופו של סיפור הנבואה הזו הוא בהתגשמותה בימי יאשיהו. יאשיהו אינו פועל מתוך ידיעת הנבואה של איש הא-לוהים אלא מדעת עצמו, אולם,הכתוב הוא שמעיד שפעולותיו נעשו בהתאם לנבואה, ומחבר את שני הסיפורים לסיפור אחד.

 271. נגד מזבח בית אל וכהניו (ב)

  מבוא - חלקי הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה נציג את שלוש המערכות של הסיפור: נבואת איש האלקים לירבעם, הנביא הזקן מול איש האלקים, וקיום הנבואה ע"י יאשיהו. נעיר הערות אחדות ביחס לקשרים ולזיקות המתגלים בין חלקי הסיפור, ולבסוף נראה כי מגמת הסיפור היא להתמודד עם שאלת הלגיטימיות של קיומו של מקדש בבית אל  במקביל למקדש בירושלים.

 272. נגד מזבח בית אל וכהניו (ג)

  מערכה ראשונה

  הרב אלחנן סמט

  מתוך כל חטאי ירבעם מתמקדת נבואת איש האלקים מיהודה דווקא בעצם קיומו של מזבח בבית אל. מנקודת מבטה של הנבואה דווקא בית הבמות בבית אל הוא המאיים באופן החמור ביותר על מרכזיותו של המקדש בירושלים.

  מה עושה איש האלקים כדי שנבואתו לעתיד הרחוק תהיה בעלת השפעה כבר בהווה? ומה פשר הציווי האלוקי לאיש האלקים שלא לאכול ולשתות בבית אל, ושלא לשוב באותה דרך?

   

 273. נגד מזבח בית אל וכהניו (ד)

  מערכה שניה - הבעיות

  הרב אלחנן סמט

  המערכה השניה מספרת את סיפור הנביא הזקן המשיב את איש האלקים. האם הנביא הזקן היה נביא אמת או נביא שקר? מדוע הכשיל את איש האלקים? ומדוע זכה להתגלות ה' ולהצלת עצמותיו? מדוע עבר איש האלקים על דבר ה'? ומודע נענש על שגגתו? מהי כוונת הנביא הזקן בצוואתו?

   

 274. נגד מזבח בית אל וכהניו (ה)

  מערכה שניה, פסקה ראשונה

  הרב אלחנן סמט

  תוך עיון בפסוקים, נראה שהנביא הזקן משתייך לחבורת כהני המזבח בבית אל. ומשמש סמכות דתית המעניקה גיבוי לקיום הפולחן בבית אל. הנביא הזקן מנסה להשיג מאיש האלוקים הכרה בו כנביא אמת בכיר ממנו. הכרה כזו של איש הא-לוהים בנביא הזקן תזכה את בית אל בלגיטימציה נבואית רשמית

 275. נגד מזבח בית אל וכהניו (ו)

  מערכה שניה, פסקה שניה

  הרב אלחנן סמט

  הנזק הציבורי החמור שנעשה לדבר ה' עם שיבת איש הא-לוהים לבית אל תוקן באופן מיידי: איש הא-לוהים קיבל את עונשו לעיני אנשי בית אל. אולם פרסום הדבר בקרב אנשי בית אל, התאפשר רק הודות לפרשנותו של הנביא הזקן. דבריו אישרו מחדש את הצו הא-לוהי המחרים את בית אל, ביתר תוקף.

 276. נגד מזבח בית אל וכהניו (ז)

  מערכה שניה, פסקה שלישית

  הרב אלחנן סמט

  בפסקה השלישית נשלמים שני תהליכים שהחלו בפסקה השנייה של מערכה זו, ושניהם כרוכים זה בזה: עונשו הפומבי של איש הא-לוהים,ותהליך הפיכת הנביא הזקן למי שמקומם את הנבואה שהייתה בפי איש הא-לוהים מ'נפילתה'. בפסקה זו מגיעה אל שיאה פעילותו של הנביא הזקן שנועדה להפוך את חילול השם שנעשה בבית אל לקידוש השם בה. 

 277. נגד מזבח בית אל וכהניו (ח)

  מערכה שלישית

  הרב אלחנן סמט

  יאשיהו פועל מדעת עצמו וממניעים שלו, אך המעשים שהוא עושה במזבח בבית אל נצפו כבר כשלוש מאות שנה קודם לכן, על ידי איש האלקים מיהודה. גם צוואת הנביא הזקן הופכת למעין נבואה שמתקיימת ע"י יאשיהו.

 278. נגד מזבח בית אל וכהניו (ט)

  סיכום: מבנה הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  בשיעור זה, נראה את המבנה הכללי של כל סיפור הנבואה על המזבח בבית אל, ונראה כי מגמת הסיפור היא להראות כיצד הבטיחה ההשגחה את מימושו העתידי של דבר ה' מתוך שימורו המתמיד בתודעה ובאמצעות עירבון הקבר המשותף, עד שיגיע זמנו להתגשם. 

 279. אשת ירבעם מול אחיה הנביא (א)

  מבוא: מבנה הסיפור

  הרב אלחנן סמט

  בעיון זה נעסוק במבנה הסיפור על אשת ירבעם מול אחיה הנביא, ונבחן את הזיקה בין סיפור זה לסיפורים הקודמים: סיפור נבואת איש האלקים מיהודה, תיאור חטאי ירבעם, ונבואת אחיה השילוני לירבעם. נראה כי ההשגחה מובילה את ירבעם ליזום מפגש עם אחיה הנביא, בו הוא ישמע את תוכחת ה' על חטאיו.

 280. אשת ירבעם מול אחיה הנביא (ב)

  ירבעם שולח את אשתו אל הנביא

  הרב אלחנן סמט

  דרישה בה' בעת מחלה מופיעה כמה פעמים במקרא. גם ההתחפשות היא מוטיב חוזר במקרא. בסיפור אשת ירבעם אצל אחיה השילוני ניכר יחסו המורכב של ירבעם אל הנבואה. נבחן את שני תפקידי הנביא בעם ישראל (מגלה נסתרות ושליח הא-ל), וננסה להבין את החשיבה של ירבעם, אשר שולח את אשתו אל הנביא בתחפושת. 

 281. אשת ירבעם מול אחיה הנביא (ג)

  אחיה מקבל את פני אשת ירבעם

  הרב אלחנן סמט

  בפסוקים ד-ו מתאר הכתוב את כשלון ההתחפשות של אשת ירבעם. מדוע מדגיש הכתוב את עוורונו של אחיה הנביא? מה חשיבותה של ההתגלות הישירה שאחיה הנביא העיוור זוכה לה, שרק מכוחה הוא יודע מי העומדת לפניו?

 282. אשת ירבעם מול אחיה הנביא (ד)

  הנבואה כנגד ירבעם

  הרב אלחנן סמט

  נבואת אחיה השילוני לירבעם כוללת תיאור של חטאי ירבעם ונבואה על עונשו - הכרתת בית ירבעם, ומות בנו. לשונה של הנבואה דומה לשתי נבואות נוספות: הנבואה על הכרתת בית בעשא והנבואה על הכרתת בית אחאב. מה משמעות הנבואות הללו? מה הזיקה בין הנבואה על מות הבן לנבואה על הכרתת בית ירבעם? מדוע זוכה אביה בן ירבעם ליחס חיובי? ומדוע מופיעה כאן נבואה על גלות ישראל?

 283. אשת ירבעם מול אחיה הנביא (ה)

  על האירוניה בסיפורנו

  הרב אלחנן סמט

  סדר העונשים בנבואת אחיה לאשת ירבעם איננו הגיוני, אך הוא קשור לאירוניה המתבטאת בעלילת הסיפור.

 284. אשת ירבעם מול אחיה הנביא (ו)

  פנייה לנביא כ"רואה" מנוצלת לנבואת שליחות

  הרב אלחנן סמט

  בעיון זה נצביע על מוטיב נוסף שמופיע בסיפורנו וחוזר בעוד סיפורים במקרא: פנייתו של אדם לנביא כדי שיגיד לו עתידות בתחום הנוגע לו אישית, מנוצלת תמיד במקרא להשמעת דבר ה' באוזני הפונה בעניין רחב בהרבה מנושא פנייתו (לדוגמא: שאול חיפש אתונות ומצא מלוכה). מוטיב זה נוגע במהות הנבואה ובתפקידו של הנביא בישראל.

 285. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (א)

  מבוא

  הרב אלחנן סמט

  בעיון המבוא נסקור בקצרה את יחסי ישראל–ארם כפי שהם מתוארים במקרא עד לסיפורנו; בהמשך, נעמוד על הפתעות ותהפוכות המצויות בסיפורנו. בחלק השלישי נתאר תיאור ראשוני את מבנה הסיפור.

 286. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ב)

  דורו של אחאב היו יוצאים למלחמה ונוצחין - למה?

  הרב אלחנן סמט

  במה זכו אחאב וישראל שה' ייתן את ארם בידם? האם ראויים הם לתשועה זו? נעיין בזכויותיהם של אחאב ובני דורו, המשתקפות בסיפורים הקודמים ובסיפורנו.

 287. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ג)

  המשא ומתן בין אחאב ובן הדד וכשלונו

  הרב אלחנן סמט

  נעיין במשא ומתן בין אחאב לבן-הדד על תנאי הכניעה של ישראל לארם. נראה את השלבים של המשא ומתן ואת התהליך שעובר אחאב, מתחושת כניעה לתחושת גבורה בעמידה מול ארם. 

 288. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ד)

  המערכה הראשונה

  הרב אלחנן סמט

  הנבואה לאחאב בעת המצור על שומרון לא רק מבטיחה ניצחון, אלא גם מַתְנָה ניצחון זה בעמידתו של אחאב במבחן אמונה: האם יישמע להוראות הנביא, וייזום פעולה נועזת ומסוכנת מתוך אמונה בדבר ה'? היענותו של אחאב לדבר ה' זיכתה אותו בניצחון. לא כמתנת חינם אלא כתוצאה של התגברות של אמונה ושל תעוזה צבאית. בנקודה זו דומה אחאב לגדעון וליהונתן במלחמותיהם.

 289. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ה)

  המערכה השנייה - מאויב לאוהב

  הרב אלחנן סמט

  מדוע לאחר המלחמה שינה אחאב את יחסו לבן הדד, וקרא לו "אחי", ואף כרת עמו ברית? האם היה כאן שיקול פוליטי? או מעשה חסד? או שמא אחאב מרגיש הזדהות מעמדית עם בן הדד?

 290. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ו)

  התוכחה הנבואית על חנינת בן הדד

  הרב אלחנן סמט

  סיפור תוכחת הנביא לאחאב על חנינת בן הדד מורכב משלושה חלקים: סיפור הכאת הנביא; סיפור המשל; והתוכחה הגלויה. הלקח מסיפור המשל הוא שאם חייל רשלן ראוי לעונש על ששחרר בלא כוונה את השבוי הארמי האלמוני שהופקד בידיו, קל וחומר שאחאב, אשר שחרר את בן-הדד מלך ארם בכוונה תחילה, ראוי לעונש.

 291. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ז)

  התוכחה לאחאב על חנינת בן הדד - המשך

  הרב אלחנן סמט

  דברי הביקורת שבפי הנביא אינם מתייחסים למניעיו של אחאב, אלא לעצם המעשה שעשה: שילוחו של בן-הדד מידיו. מהי מהות חטאו של אחאב לפי המדרש ולפי הפשט? האם הבעיה היא בהתעלמות מהנס שנעשה לו? או בשילוח אדם שחייב מיתה? או שאולי בן הדד נחשב כאויב של ה' ושילוחו הוא מעילה בחרם?

 292. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ח)

  כמה נביאים בסיפורנו?

  הרב אלחנן סמט

  האם הנביא המוכיח את אחאב בעקבות שחרור בן הדד, הוא אותו נביא אשר ניבא לו נצחון בתחילת המלחמה? ואם כן - מדוע הוא מכונה בכינויים שונים במהלך הפרק? נראה כי חילוף כינוייו של הנביא מבטא את יחסו המשתנה של אחאב כלפי הנביא במהלך הסיפור.

 293. אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (ט)

  סיכום: מבנה הסיפור ומשמעותו

  הרב אלחנן סמט

  עיון במבנה הסיפור על המלחמה בארם, ובהקבלות בין שני חלקיו (שתי המלחמות) ילמד אותנו כי מעשה החנינה מהווה נקודת שבר בסיפורנו. הנביא שליווה את אחאב ואת ישראל יד ביד לכל אורך הסיפור כדורש טובתם ומבשר ניצחונם, נזנח על ידי אחאב ברגע של גאווה, לפיכך בסיום הסיפור שב הנביא אל אחאב, כדי להבהיר לו את חומרת מעשהו ותוצאותיו.

 294. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (א)

  מבוא: גבולות הסיפור והדמויות המרכזיות

  הרב אלחנן סמט

  מהם גבולות הסיפור על המלחמה ברמות גלעד? האם פס' א שייך לסיפור הקודם (לפי חלוקת המסורה), או לסיפור זה? האם הסיפור מסתיים בפס' מ (לפי חלוקת המסורה), או בפס' לח?נכיר את חלקי הסיפור ואת הדמויות המרכזיות הפועלות בו: אחאב מלך ישראל, יהושפט מלך יהודה, והנביא מיכיהו בן ימלה. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 295. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (ב)

  מבוא: פרק כ ופרק כב כמכלול סיפורי

  הרב אלחנן סמט

  הסיפור בפרק כ"ב, על מלחמת רמות גלעד, הוא המשכו הספרותי וההיסטורי של הסיפור בפרק כ, על שתי המלחמות בארם. נראה את הקשרים הלשוניים, הסגנוניים והמבניים בין הסיפורים, וכן את הקשר העלילתי: כיצד הביא סיום המלחמה באפק למלחמה הנוספת עם ארם ברמות גלעד, וכיצד קשור מות אחאב לסיפורים אלה.

 296. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (ג)

  מבוא: מקומו של סיפור נבות בתוך המכלול הסיפורי המקיף אותו

  הרב אלחנן סמט

  מדוע שובץ סיפור כרם נבות בתוך המכלול הסיפורי של המלחמות של אחאב בארם? במה תורם סיפור זה להערכת מעשה החנינה של בן הדד? מהו השורש המשותף לשני חטאיו של אחאב? מהי תרומתו של סיפור כרם נבות לסיפור מלחמת רמות גלעד?

 297. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (ד)

  יזמת אחאב ליציאה למלחמה להשבת רמות גלעד

  הרב אלחנן סמט

  מהו הרקע ההיסטורי למלחמת רמות גלעד? מדוע עד עכשיו לא יצאו למלחמה זו? האם היוזמה ליציאה למלחמה היתה חיובית או שיש עליה ביקורת?

 298. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (ה)

  ההבחנה בין נבואת אמת לנבואת שקר: יהושפט ואחאב

  הרב אלחנן סמט

  מדוע יהושפט מבקש את דבר ה' לאחר שכבר הסכים לצאת למלחמה עם אחאב? מיהם ארבע מאות הנביאים - נביאי עבודה זרה או נביאי שקר המתנבאים בשם ה'? כיצד זיהה יהושפט שהם נביאי שקר? כיצד התייחס אחאב לנביאים אלה, ולנבואה בכלל? 

  (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 299. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (ו)

  מי אתה מיכיהו בן ימלה?

  הרב אלחנן סמט

  שמו של הנביא - מיכיהו בן ימלה מופיע כאן לראשונה. חז"ל קישרו בין מיכיהו בן ימלה לבין הנביא מפרק כ. מתוך עיון בקשרים בין הסיפורים נראה כי הגיוני מאד להניח שאותו נביא ניבא בשני הסיפורים. מדוע, אם כן, מעלים הכתוב את שם הנביא בפרק כ, ומגלה את שמו רק בפרק כב? מה טיב היחסים בין אחאב לבין מיכיהו בן ימלה? (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 300. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (ז)

  תפקידו של מיכיהו בן ימלה בסיפור

  הרב אלחנן סמט

  בחלקו המרכזי של סיפורנו משקיע מיכיהו מאמץ רטורי אדיר כדי לשכנע את אחאב באמתות נבואתו. תפקידו של מיכיהו בסיפור הולם את מגמת הסיפור להראות כיצד ניתנת לכל אדם, גם חוטא, אפשרות בחירה בין טוב לרע. אחאב נכשל בבחירה זו והחמיץ את האפשרות שניתנה לו לחזור בתשובה ולהימלט מגזרת מותו. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 301. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (ח)

  ראשית הדו-שיח בין מיכיהו לאחאב

  הרב אלחנן סמט

  מה פשר דבריו הראשונים של מיכיהו לאחאב המחזקים אותו לצאת למלחמה כדברי נביאי השקר? רש"י ובעל העקידה רואים בדבריו איחול אישי, ואילו רד"ק רואה בהם דברי היתול. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 302. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (ט)

  ראשית הדו-שיח בין מיכיהו לאחאב - המשך

  הרב אלחנן סמט

  מהי אירוניה ומהו סרקזם? כיצד ניתן לזהות אירוניה בפי דובר במקרא? מדוע חשוב לזהות דיבור אירוני? נראה כי כמה מגדולי פרשנינו נמנעו מלפרש דיבורים במקרא כאירוניים, תוך תשלום פרשני כבד והחמצת משמעויות חשובות. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 303. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (י)

  הנבואה הראשונה של מיכיהו בן ימלה

  הרב אלחנן סמט

  נבואתו הראשונה של מיכיהו היא חיזיון העוסק בגורל ישראל במלחמה ורומז למותו של אחאב. במקום לנצל את הנבואה שניתנה לו כהזדמנות 'לרדת מהסולם' בכבוד, טוען אחאב כי דברי הנבואה מכוונים אישית נגדו. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 304. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (יא)

  נבואתו השניה של מיכיהו בן ימלה

  הרב אלחנן סמט

  המעמד השמיימי שמתאר מיכיהו בנבואתו השנייה מעורר תהיות קשות. כמה מהראשונים פירשו כי מעמד זה לא אירע באמת, ומיכיהו בדה אותו כהמחשה ציורית לדבר ה' על אחאב. מבנה הנבואה וסגנונה מחזקים פירוש זה. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 305. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (יב)

  נבואתו השניה של מיכיהו בן ימלה והעימות בין צדקיה למיכיהו

  הרב אלחנן סמט

  החזון השמיימי שתיאר מיכיהו מקבל משמעות לאור ההקבלה בינו לבין המעמד הארצי שהתרחש זה עתה כשצדקיה הופיע לפני אחאב עם נביאיו. חזון מיכיהו מתברר כתכסיס רטורי מתוחכם שנועד לעקר ולשלול את נבואת השקר, ועל כך יצא קצפו של צדקיה בן כנענה. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 306. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (יג)

  סיום העימות בין מיכיהו לאחאב

  הרב אלחנן סמט

  מיכיהו מושלך לכלא על ידי אחאב, אך נפרד מאחאב מתוך דבקות בשליחותו.

   צמד המילים 'טוב' ו'רע' הוא צמד הפכים מנחה לאורך סיפורנו והוא מביע את נושאו המרכזי של סיפורנו: המאבק בין שני מושגים אלה וההכרעה ביניהם.

  (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 307. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (יד)

  המלחמה

  הרב אלחנן סמט

  מה התפקיד שמייעד אחאב לעצמו במלחמת רמות גלעד, ומה הוא מייעד ליהושפט, וכיצד התייחסו הארמים לכל אחד משניהם?

  (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 308. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (טו)

  מות אחאב וקבורתו

  הרב אלחנן סמט

  בתיאור מותו של אחאב וקבורתו משמשים בערבוביה השפלה ורוממות. למרות שנגזר על אחאב מוות בזוי, בזכות מעשהו ההירואי האחרון, עונשו מתרכך והוא זוכה במותו לכבוד מלכות. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 309. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (יז)

  יהושפט

  הרב אלחנן סמט

  מדוע הצטרף יהושפט לאחאב למלחמה למרות התנגדותו הנבואית של מיכיהו שאת הזמנתו יזם יהושפט עצמו?

  (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 310. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (יט)

  מבנה הסיפור ומשמעותו - עיון מסכם

  הרב אלחנן סמט

  פרק כב בנוי משתי מחציות הכוללות סיפור בתוך סיפור, כאשר הסיפור הפנימי הנבואי מעניק משמעות מוסרית לסיפור המלחמה שבמעטפת. ההכרעה של אחאב בין לקבל את השקר ולדחות את האמת, להעדיף את הרע על פני הטוב – היא שחרצה את גורלו. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 311. נספח: ירמיהו מול חנניה בן עזור (א)

  סיפור שלישי במקרא על עימות בין נביא אמת לנביא שקר

  הרב אלחנן סמט

  כנספח לעיונים שעסקו בעימותים שבין נביא שקר לנביא אמת בספר מלכים, נעיין בסיפור העימות שבין ירמיהו לנביא השקר חנניה בן עזור - ירמיהו כ"ח. נראה מהו הקשר בין סיפור זה לנבואות הקודמות של ירמיהו (פרק כ"ז), ונעלה תמיהות על תגובותיו של ירמיהו לחנניה.

 312. נספח: ירמיהו מול חנניה בן עזור (ב)

  סיפור שלישי במקרא על עימות בין נביא אמת לנביא שקר - המשך

  הרב אלחנן סמט

  התמיהות שהעלינו בסעיף הקודם ביחס לתגובותיו השונות של ירמיהו (או לחוסר תגובותיו) במהלך עימותו עם חנניה בן עזור, מוליכות אל ההנחה הבלתי נמנעת, כי ירמיהו אינו יודע שחנניה הוא נביא שקר. מה ניתן ללמוד על נבואת השקר משלושת הסיפורים המתארים עימות בין נביא אמת לנביא שקר?

 313. סיפור הבריאה והמשבר האקולוגי

  הרב אלחנן סמט

 314. השבת והמשכן

  הרב אלחנן סמט

 315. המחלוקת על "ממחרת השבת"

  הרב אלחנן סמט

 316. שיטת עיגול המספרים במפקד

  הרב אלחנן סמט

 317. בדיוק אותו מספר

  הרב אלחנן סמט

 318. ברכת כהנים במקדש ובגבולין

  הרב אלחנן סמט

 319. תקיעה בחצוצרות לכבוד המלך

  הרב אלחנן סמט

 320. ריגול צבאי

  הרב אלחנן סמט

 321. תשובה המשולבת בהפרת צו ה'

  הרב אלחנן סמט

 322. חוצפתם של דתן ואבירם

  הרב אלחנן סמט

 323. חותמת אלוקית על מעשי הנביא

  הרב אלחנן סמט

 324. פרה אדומה מטהרת וגם מטמאת?

  הרב אלחנן סמט

 325. אין מחילה על פגיעה בעבד ה'

  הרב אלחנן סמט

 326. משחק סימולציה

  הרב אלחנן סמט

 327. על בנות צלפחד ועל פמיניזם

  הרב אלחנן סמט

 328. קשר יומיומי בין העם לה'

  הרב אלחנן סמט

 329. עיר מקלט - בין גלות להגנה

  הרב אלחנן סמט

 330. ירושת היחיד והשבט

  הרב אלחנן סמט

 331. העם הפכפך

  הרב אלחנן סמט

 332. השפע החומרי של ארץ ישראל

  הרב אלחנן סמט

 333. זכרון ההתגלות בהר חורב

  הרב אלחנן סמט

 334. בין מדבר לנהר

  הרב אלחנן סמט

 335. למנוע היגררות תרבותית

  הרב אלחנן סמט

 336. דחיית פרעון ולא מחיקת חובות

  הרב אלחנן סמט

 337. שלישייה של עבודה זרה

  הרב אלחנן סמט

 338. כמה ימים אוכלים מצות?

  הרב אלחנן סמט

 339. אנרכיה או מונרכיה?

  הרב אלחנן סמט

 340. ניחוש - מותר או אסור?

  הרב אלחנן סמט

 341. אויב נצחי

  הרב אלחנן סמט

 342. שני נאומים ושתי בריתות

  הרב אלחנן סמט

 343. שתי שִׁירוֹת ומה שביניהן

  הרב אלחנן סמט

 344. מה ראה משה מראש הר נבו?

  הרב אלחנן סמט

 345. לאבד שני בנים

  הרב אלחנן סמט

 346. אני מתפטר!

  הרב אלחנן סמט

 347. מסע שישק ובריחת ירבעם לפנואל

  הרב אלחנן סמט

 348. מה הקטע של הנביא הזקן?

  הרב אלחנן סמט

 349. העיוור הפיקח

  הרב אלחנן סמט

 350. הנביא הבודד והנביא המחובר

  הרב אלחנן סמט

 351. אחוות מלכים

  הרב אלחנן סמט

 352. ניצול המעמד לטובות אישיות

  הרב אלחנן סמט

 353. נביאי השקר ממלאים שליחות אלוקית

  הרב אלחנן סמט

 354. תהליך ההכרה באלישע כנביא

  הרב אלחנן סמט

 355. מצבת מישע מול התיאור התנ"כי

  הרב אלחנן סמט

 356. אלישע מול תופעת העבדות

  הרב אלחנן סמט

 357. המלך מחובר למצוקת העם

  הרב אלחנן סמט

 358. טומאה דוחה פיקוח נפש

  הרב אלחנן סמט

 359. אוי לרשע ואוי לבעל בריתו

  הרב אלחנן סמט

 360. מהפכת יהוא - אינטרס לאומי

  הרב אלחנן סמט

 361. הכרחי לבער את העבודה הזרה

  הרב אלחנן סמט

 362. השפעת הנביא לאחר מותו

  הרב אלחנן סמט

 363. לנצל את החולשה של בבל

  הרב אלחנן סמט

 364. מי אתה חנניה בן עזור?

  הרב אלחנן סמט

 365. מי אלה - ברכות יעקב לאפרים ולמנשה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעו | |

  בפרק מח, במפגש בין יעקב ליוסף ובניו, לא ברור מדוע יעקב שואל "מי אלה"?, ומדוע נאמר "ויוצא אותם מעם ברכיו". בשיעור נלמד על תופעת "הסיפור המפוצל", ונראה כי כמה משפטים מפרק מח שייכים לסיפור המפגש הראשוני בין יעקב ליוסף, בפרק מו.

 366. כולו הפך לבן טהור הוא - מפתח להבנת דיני טומאה וטהרה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעו | | Hour and 10 minutes

  אחד הדינים הפרדוקסליים בתורה הוא הדין הקובע, שאם פרחה צרעת בכל עורו של המצורע הוא הופך לטהור. הניסיון להבין דין זה עשוי להעמידנו על מהותם של דיני הטומאה והטהרה בכללם.

 367. בכיו של נביא - אלישע בדמשק

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעו | |

  אחד הסיפורים האחרונים על אלישע הוא סיפור הופעתו התמוהה בדמשק, בירת ממלכת האויב המרכזי של ישראל באותו דור, לשם התערבות בפוליטיקה הארמית באותה שעה. המיוחד בסיפור זה הוא, שאלישע פורץ בבכי באמצע פעילותו - מה שלא מצאנו כדוגמתו עוד במקרא. מדוע בא אלישע לדמשק ומה פשר בכיו שם?

 368. גאולת הארץ וגאולת העם בנבואת יחזקאל (ל"ו)

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעה | | Hour and 10 minutes

  מה בין גאולת העם לגאולת הארץ? האם ניתן לנבא על גאולת הארץ ללא גאולת העם, או לנבא על גאולת העם ללא גאולת הארץ? הנביא מתאר גאולה משותפת ואינטגראלית מחד, ועוסק בכל גאולה בנפרד, מאידך. בשיעור נעסוק ביחסים שבין שתי הגאולות, והקשר ביניהם.

 369. סיבתיות כפולה בירידה למצרים

  הרב אלחנן סמט |

  הסיבה לירידת בני ישראל למצרים כפולה. מחד, יש כאן סיבות טבעיות התלויות במעשים בחיריים של בני אדם. מאידך, ישנה תכנית אלוקית המובילה את כל התהליך. מעין הסתירה בין ידיעה לבחירה. האם גם גיבורי העלילה מודעים לכך?

   

  באדיבות אתר ישיבת שבות ישראל

 370. אליהו הנביא - קנאי או רחמן?

  הרב אלחנן סמט

 371. צירוף-מילים מנחה וצמד הפכים מנחה בסיפור המקראי

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעו | | Hour and 6 minutes

  תופעת המילה המנחה היא תופעה ספרותית ידועה ומוכרת. בשיעור נבחן את התופעה בשני צדדים נוספים: כיצד צירוף מילים יכול להוות מנחה? ואיך צמד מילים הפוכות, כמו טוב ורע הוא צירוף מנחה בסיפור?

 372. מזמור י"א - פולמוס תיאולוגי ומעשי במזמור תהילים

  הרב אלחנן סמט

  בחלקו הראשון של מזמור י"א מביא המשורר בהרחבה את דברי חבריו המייעצים לו לנדוד ממקומו מפני תגרת ידם של הרשעים. בחלקו השני מתפלמס המשורר עם תפיסתם ופורש בפירוט את תפיסתו התיאולוגית המתנגדת לדבריהם, מה היחס בין שני חלקי המזמור?

 373. מזמור ק - בין תהילה לתהילה

  הרב אלחנן סמט

  הבדלים משמעותיים ניכרים בין שתי מחציותיו של מזמור ק. בחינת המזמור מעלה כי זהו מזמור תהילה לימי אחרית הימים. הגאולה מעוררת את הקריאה הן לעמים כולם והן לעם ישראל להלל את ה', כל אחד מהם בדרכו שלו.

 374. מזמור ק' - כותרת המזמור ושימושיו בסדר התפילות

  הרב אלחנן סמט

  מה פירושה של הכותרת למזמורנו, 'מִזְמוֹר לְתוֹדָה'? נעמוד על משמעותה, נברר מה הקשר בינה ובין גוף המזמור, ונראה כיצד השפיעה הפרשנות לכותרת על שימושיו של המזמור בסידור התפילה.

 375. מזמורים צ"ה–ק' – שישה מזמורי תהילה

  הרב אלחנן סמט

  פרשנים וחוקרים בני זמננו העמידונו על הקשרים הבולטים בין המזמורים צ"ה עד ק', השייכים כולם לסוג מזמורי התהילה בספר תהילים. נציג מערכת הקבלות חלקית בין צמדי מזמורים שמסודרים בצורה כיאסטית ונבין את המשמעות של מבנה זה

 376. מזמור קי"ג - המזמור הפותח את ההלל

  הרב אלחנן סמט

  מהו המבנה של מזמור קי"ג, המזמור שפותח את פרקי ההלל שבספר תהילים, ומה משמעות המבנה?

 377. מזמור י"ג - מתלונה לתחינה ומתפילה לתהילה

  הרב אלחנן סמט

  מזמור י"ג, בנוי בדגם ייחודי של שלושה חלקים מתקצרים הנבדלים זה מזה הן בתוכנם והן בסגנונם. נעמוד על משמעות המבנה ועל התהליך שמתרחש במזמור

 378. מזמור כ"ב - תלונה, תחינה והודיה

  הרב אלחנן סמט

  כבר בקריאה ראשונה של מזמור כ"ב הארוך והמורכב, מתגלֶה בו תהליך נפשי דינמי. המזמור כולל תלונה, תחינה והודיה. המזמור נחלק לשלושה חלקים לפי שלושת השלבים האלו. במאמר נבאר את הצריך ביאור בכל אחד משלושת השלישים, נצדיק את גבולותיו, נבהיר את מבנהו ונעמוד על תוכנו המיוחד

 379. מזמור קי"ז - המזמור הקצר בספר תהילים

  הרב אלחנן סמט

  מזמור קי"ז הוא המזמור הקצר ביותר בספר תהילים: שני פסוקים אורכו, האם אפשר ששני פסוקים קצרים יוגדרו כמזמור בפני עצמו בספר תהילים? במאמר נבחין בשתי מחציות של המזמור ונבין את משמעותו

 380. מזמור קמב - יציאת הנפש ממסגר הבדידות

  הרב אלחנן סמט

  מזמורי תחינת היחיד דומים מאוד זה לזה. במאמר נרצה להבחין במגמתו המיוחדת של מזמור קמ"ב משאר מזמורי תחינות היחיד. חשיפת מבנה המזמור היא שתקרבנו, יותר מכל דבר אחר, אל נושאו המיוחד לו ואל מגמתו הייחודית. 

 381. מזמור פ"ב - עד מתי תשפטו עוול?

  הרב אלחנן סמט

  במאמר נבחן מיהו הדובר במזמור פ"ב, והאם הוא דובר יחיד לכל אורכו? אל מי (או על מי) הוא נושא את דבריו? למעשה הגדרת נושא המזמור תשמש בידינו כעוגן יציב לפרשנות המזמור כולו, וממנה נגזור את התשובות גם לשתי השאלות

 382. מזמור פ"ב – "השיר שהיו הלוויים אומרים במקדש"

  הרב אלחנן סמט

  מזמור פ"ב הוא "שיר של יום" של יום שלישי. מדוע דווקא מזמור זה נבחר ליום שלישי? ובאופן כולל מה העניין של שיר של יום? 

 383. מה למלאכי השמים במשפט הארצי?

  הרב אלחנן סמט

 384. מזמור קכ"א – מזמור ברכת הדרך

  הרב אלחנן סמט

  מהי הסיטואציה שמתוכה צומח מזמורנו? מהי המצוקה שבגללה מחפש הדובר עזר? הפרשנים הראשונים וגם החדשים התלבטו בשאלה זו. בעזרת עמידה על מבנה המזמור ועיון ספרותי מדוקדק בו, הרקע של המזמור יובהר היטב

 385. שערי דמעה לא ננעלו

  הרב אלחנן סמט

 386. ארץ ניתנה ביד רשע?!

  הרב אלחנן סמט

 387. מהפך או תהליך?

  הרב אלחנן סמט

 388. לדוד ה' אורי וישעי

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסו | | 59 minutes

  כיצד מתנהג האדם ביחס לא-להיו בשעה שהוא שרוי בטוב? וכיצד בשעה שהוא שרוי ברע? עיון במזמור כז מגלה שעל האדם לבטוח ב-ה' בכל מצב ממצבי חייו וכן מסביר מדוע האשכנזים אומרים אותו בימי התשובה.

 389. ערפול האירועים במזמורי תהילים

  הרב אלחנן סמט

 390. כי עליך הורגנו כל היום

  הרב אלחנן סמט

 391. למה פרצת גדריה?

  הרב אלחנן סמט

 392. בין חרדה לאדישות

  הרב אלחנן סמט

 393. דברים שרואים מכאן לא רואים משם

  הרב אלחנן סמט

 394. מקומו של האדם בתיאורי הבריאה

  הרב אלחנן סמט

 395. האדם המתפלל

  הרב אלחנן סמט

 396. מרד יהוא והערכתו במקרא

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעז | | Hour and 6 minutes

  מרד יהוא הוא מאורע דרמטי ומשמעותי בתולדות ממלכת ישראל. בהתאם, מקדיש לו התנ"ך סיפור ארוך. בקריאת הסיפור הקורא מרגיש אי נוחות מהתנהגותו של יהוא שאינה מתאימה לנורמות ההתנהגות שלנו, אפילו בתחום הפוליטיקה. אך כיצד הכתוב שופט את התנהגותו של יהוא? וכיצד ניתן לישב את ההבדלים בין השיפוט של הקורא ובין השיפוט של הכתוב?

 397. התרוממות

  הרב אלחנן סמט

 398. להתחבר למחוזות הנצח

  הרב אלחנן סמט

 399. הלל מכל הלב

  הרב אלחנן סמט

 400. בין ישראל לעמים

  הרב אלחנן סמט

 401. מעשי ה' בעולמו ובעמו

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעז | | Hour and 10 minutes

  מזמור קי"א הוא מסוג מזמורי השבח והלל בספר תהילים ולו מבנה בצורת אכרוסטיכון.  את המזמור ניתן לחלק לשניים: בחלק הראשון מתוארת בריאת העולם ומחויבותו לאנושות. החלק השני -  מתאר את המעורבות האלוקית במהלך ההיסטוריה של עם ישראל ואת נתינת התורה לעמו.  המזמור חותם בפסוק מסכם המורכב משני חלקים הקשורים למבנה הדואלי של המזמור ובחלק שלישי שחותם את המזמור באופן כללי.  

 402. אל המרחקים

  הרב אלחנן סמט

 403. ביטוי לרחשי הלב

  הרב אלחנן סמט

 404. 'ושוחד לא תיקח' - במה עובר הנותן?

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעז | | Hour and 11 minutes

  בתורה מופיע איסור השוחד בשני מקומות, ובשניהם הוא מתייחס לשופט נוטל השוחד. האם יש איסור בתורה על נתינת שוחד? נציע בשיעור הגדרה הגיונית לאיסור שוחד ולכל מצוה דומה בתורה: כל מצוה שכדי לקיימה או כדי לעבור עליה חייבים להיות שני אישים שכל אחד מהם נותן לחברו וגם מקבל ממנו באותו מעשה עצמו (שוחד, ריבית, מסחר, יחסי אישות) שני הצדדים נחשבים למקיימי המצוה או לעוברי העבירה בשווה, אף אם התורה התייחסה רק לאחד מהם.

 405. ברכי נפשי

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסז | |

  נראה שהמזמור מכיל רצף אקראי של תיאורי טבע, אך בחינתו מלמדת שיש בו מבנה ספרותי מסודר המשקף, כמו תיאורי הטבע האחרים בתנ"ך, מידה מסויימת של הנהגת הקב"ה בעולם. מהי המידה, וכיצד מבטא אותה המבנה הספרותי? על כך נעמוד בשיעור.

 406. ערך ההשתדלות

  הרב אלחנן סמט

 407. יראת ה' מביאה לאושר ולברכת ה'

  הרב אלחנן סמט

 408. היענות לא גלויה אך וודאית

  הרב אלחנן סמט

 409. יאמרו גאולי ה' - מזמור ק"ז

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסה | |

  נהוג לחשוב שמזמור ק"ז מדבר על עם ישראל, אך בגמרא נראה כי חז"ל לא הבינו כך. במי אם כן עוסק המזמור? מסתבר כי יש למזמור שני פנים, והתשובה שונה אם לומדים אותו בפני עצמו או כהמשך למזמורים הקודמים.

   

 410. שני וידויים אישיים במזמורי תהלים (קל-קלא)

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסד | |

  באמצעות ניתוחו הספרותי של אריה לודוויג שטראוס למזמורים אלה נברר את תוכן הווידויים האישיים שבמזמורים קל"א וק"ל. במזמור קל"א נבין את התהליך הנפשי שהמחבר מתאר שעבר, ובמזמור ק"ל נתחבר לקריאתו הנואשת של המחבר אל ה' ולציפייתו לתשובת ה' ולהופעתו.

 411. הנפש - כגמול עלי אימו

  הרב אלחנן סמט

 412. לא נשכח

  הרב אלחנן סמט

 413. מ"היינו כחולמים" ל"היינו שמחים"

  הרב אלחנן סמט

 414. אנשי השוא וידיד ה'

  הרב אלחנן סמט | Hour and 11 minutes

  בחלקו הראשון עוסק המזמור באנשי ה"שוא" המועדים לכשלון למרות מאמציהם, ואילו בחלקו השני הוא עוסק בשכר שניתן מה' כברכה במשפחה. מה הקשר בין שני החלקים? ולאן שייכת האמירה "כן יתן לידידו שנא"? התשובה תבהיר את המסר של המזמור ואת מבנהו.

   

 415. פתרון למצוקת הבדידות

  הרב אלחנן סמט

 416. מי נתן למי את הערים?

  הרב אלחנן סמט

 417. האם שלמה לא חטא?

  הרב אלחנן סמט

 418. התערבות אלוקית גלויה

  הרב אלחנן סמט

 419. נבואת יהוא בן חנני החוזה

  הרב אלחנן סמט

 420. אמונתו של יהושפט

  הרב אלחנן סמט

 421. דמותו של חזקיהו

  הרב אלחנן סמט | Hour and 15 minutes

  בשיעור נברר את דמותו של חזקיהו כפי שהיא מצטיירת מתוך צירוף של מקורות שונים בתנ"ך. נכיר את הצדדים השונים באישיותו של חזקיהו, נסביר מדוע מקורות שונים מדגישים היבטים אחרים בדמותו, ונבין מהם מפעליו הגדולים.  

   

 422. חזקיהו בעיני שבי ציון

  הרב אלחנן סמט

 423. מנשה - בן חזקיהו?

  הרב אלחנן סמט

 424. קורות יאשיהו

  תהליך התשובה הגדול וסופו

  הרב אלחנן סמט | Hour and 19 minutes

  בשיעור נברר מדוע מציאת ספר התורה הסעירה את יאשיהו ואת אנשיו, נעסוק בנבואת חולדה, ונדון בסדר התרחשות המעשים המיוחסים ליאשיהו. נבאר קושי שעולה מתיאור סדר הדברים במלכים באמצעות השוואה לדברי הימים, ונסביר את ההבדלים ביניהם.

 425. לפתח חטאת רובץ

  הרב אלחנן סמט

 426. כרונולוגיה מול חשיבות

  הרב אלחנן סמט

 427. מבנה סיפור המבול

  דוגמה לניתוח ספרותי של סיפור מקראי

  הרב אלחנן סמט | 59 minutes

  באמצעות עיון בסיפור המבול נדגים כיצד לנתח מבנה ספרותי של סיפור מקראי. נתחיל בתיחום הסיפור ונעסוק בביטוי "אלה תולדות", נמשיך בשלבי הניתוח הספרותי, ונגלה סיפור אחדותי הבנוי לתפארת עם הקבלה מדהימה בין חלקיו, ביגוד לטענות ביקורת המקרא.

  לקריאת מאמר של הרב סמט בנושא זה

 428. "כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט" - תורת הלחימה במקרא

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 10 minutes

  נעסוק בשלוש מלחמות: מלחמת אחאב בארם, מלחמת גדעון, והכאת יונתן את מצב פלישתים. נראה כי בשלושתן ישראל היו בנחיתות גדולה מול האויב, והישועה באה לא ע"י נס אלא ע"י חיזוק האמונה בכך ש"אין לה' מעצור להושיע", עוז רוח של של המנהיג, והבנה מעמיקה של המצב הצבאי.

 429. סיפור מכירת יוסף

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעח | |

  סיפור זה מהווה חוליה ראשונה בסיפור הגדול על יוסף ואחיו המשתרע מכאן ועד לסיום ספר בראשית, ובפרספקטיבה רחבה יותר: בסיפור זה שורש הגלות של ישראל במצרים, שעליה מסופר בספר שמות. הסיפור כשלעצמו הוא סיפור על שבר עצום שנשברה משפחת יעקב. מי האשמים בשבר זה? כל חלקי המשפחה כמעט: יעקב, שהעדיף את יוסף; יוסף בהתנשאו על אחיו; והאחים בשנאתם העזה לאחיהם הצעיר, ובהשלכתו אל הבור. ניתוח רגיש של הסיפור ילמדנו כי כל חלקי המשפחה ניסו להתעשת ולחזור בהם מן הדרך הרעה שבה הלכו, אך הדבר לא הועיל משום שהיה מעט מדי מאוחר מדי.
   

 430. סיפור גן עדן

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 16 minutes

  בשיעור ננסה לעמוד על משמעותו של סיפור גן עדן. נצעד בדרכם של רוב הפרשנים הטוענים שסיפור גן עדן הוא משל ולא בהכרח סיפור באופי ריאליסטי. ננסה לחשוף את הנמשל של הסיפור על ידי מבנהו. נבחין בשתי מחציות הסיפור, שהן למעשה הפכים: המחצית הראשונה מציגה אידיליה ואילו המחצית השנייה מציגה שבר. נראה כי הסיפור מתרכז במשמעות האדם בעולם והתבגרות האדם במהלך הסיפור.

 431. תעניות החורבן במקרא ובדברי חז"ל

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 9 minutes

  בשיעור נתחקה אחר מקומם של צומות החורבן (עשרה בטבת, י"ז בתמוז ותשעה באב) במקרא ותפיסתם בדברי חז"ל, ולאחר מכן נוכל להבין מה מקומם של צומות החורבן בתקופת תקומה, בתחילת ימי הבית השני ובימינו.

 432. אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה

  הרב אלחנן סמט

  אף שהאדם צווה לרדות בבעלי החיים, לא הותרה לו אכילת בשר בעלי חיים. אולם, לאחר המבול הותר הבשר לבני האדם. חז"ל והפרשנים הקדומים והמאוחרים התעסקו ביחס בין הוראות שונות אלו. מה פשר שינוי ייחס זה לבעלי החיים? ומהי העמדה המוסרית המשתקפת משינויים אלו?

 433. מזמור קי"ג - מבנה ומשמעות

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 7 minutes

  בחינה של המזמור הפותח את ההלל, מזמור קי"ג מגלה שתי תפיסות של מציאות ה' בעולם. המחצית הראשונה של המזמור מדגישה שה' הוא אל מרוחק, טרנסצנדנטי ואילו במחצית השנייה של המזמור מודגשת התפיסה ההפוכה - אל קרוב ואימננטי. כיצד המזמור מפשר על שני הקצוות האלה?

 434. האם לוט שייך לסדום?

  הרב אלחנן סמט

 435. מיהי שותפתו של אברהם?

  הרב אלחנן סמט

 436. פגישה סמלית על הבאר

  הרב אלחנן סמט

 437. המפנה במפגש יעקב ועשו

  הרב אלחנן סמט

 438. הטוב והרע בסיפור דינה

  הרב אלחנן סמט

 439. סיפור לידה ומיתה

  הרב אלחנן סמט

 440. הייעוד בחלומות יוסף

  הרב אלחנן סמט

 441. אלה תולדות יעקב

  הרב אלחנן סמט

 442. נצחון מוחץ

  הרב אלחנן סמט

 443. להיולד מחדש

  הרב אלחנן סמט

 444. קיום ההבטחה לאבות

  הרב אלחנן סמט

 445. הפספוס של מכת ברד

  הרב אלחנן סמט

 446. מיראת מצרים ליראת ה'

  הרב אלחנן סמט

 447. ריפוי המים

  הרב אלחנן סמט

 448. בין מסה ומריבה למי מריבה

  הרב אלחנן סמט

 449. אפשר לא לחמוד

  הרב אלחנן סמט

 450. זכויות האדם

  הרב אלחנן סמט

 451. מקומו וחשיבותו של מזבח העולה

  הרב אלחנן סמט

 452. משמעות מבנה הארון

  הרב אלחנן סמט

 453. ממך הכל ומידך נתנו לך

  הרב אלחנן סמט

 454. החטאת והאשם - על אילו חטאים הם באים

  הרב אלחנן סמט

  נבחן מן הפסוקים ובסיוע דרשות חז"ל על אילו חטאים מובאים קרבנות החטאת והאשם.  דרך עיון זה נבין גם את סדרן של הפרשיות ואת חלוקתן הפנימית.

 455. אשרי איש ירא את ה' - תהלים קי"ב

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  למרות התבנית החיצונית המשותפת למזמור זה ולקודמו, מבנה מזמור קי"ב שונה משל קודמו: הוא מחולק לשלושה חלקים שווים, ובכל אחד מהם מתוארים מעשיו הטובים של האיש ירא ה' בתחום מסוים וגמולו על אותם המעשים. צירוף שלושת הבתים- שלושת התחומים שבהם מתוארת צדקתו של האיש, נותן עולם דתי שלם של אותו האיש.

 456. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

  הרב אלחנן סמט

 457. היום השמיני - בח' בניסן

  הרב אלחנן סמט

 458. האם מותר לאכול בשר אדם?

  הרב אלחנן סמט

 459. שמונה ימי מילה

  הרב אלחנן סמט

 460. מדוע המצורע טמא?

  הרב אלחנן סמט

 461. ללמוד מסיפור נישואי יעקב

  הרב אלחנן סמט

 462. צריך נס

  הרב אלחנן סמט

 463. התמודדות חדשה

  הרב אלחנן סמט

 464. בין משה לבין בני גד וראובן

  הרב אלחנן סמט

 465. מדוע נשארו בני ישראל במצרים לאחר חמש שנות הרעב?

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  ממקומות אחדים בסיפור יוסף נראה שהזמנת המשפחה למצרים ובואם של האחים אליה נועדו לאפשר את קיומה של משפחת הרועים בחמש שנות הרעב שנותרו. על השאלה מדוע לא חזרו אז לארצם אין לענות כי ירידתם למצרים נועדה להתחיל את הגלות, משום שטעם זה נוגע להשגחה ולא לסיבתיות האנושית. התורה מנמקת את אי-שיבתם ביחידה סיפורית שלמה שהיא מקדישה לנושא זה.

 466. הקשר בין שמיטת כספים לשמיטת קרקעות

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשע"ה | |

  האם יש קשר בין שמיטת כספים לשמיטת קרקעות? לכאורה הדמיון ביניהן בולט לעין אך נראה כי יש הבדל מהותי בין השניים. נלמד פירושים שונים המסבירים את הקשר בין שתי מצוות אלו ואת גישתו של בעל היראים המציג תפיסה מהפכנית לגבי שמיטת כספים. 

 467. סיפור יהודה ותמר

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשע"ה | |

  בשיעור נלמד את סיפור יהודה ותמר. מהי מצוות ייבום המתגלה בסיפור יהודה ותמר? כיצד יכול להיות שאישה שהייתה ערווה עד עכשיו פתאום נהיית מותרת ואפילו מצווה להתחתן איתה? מדוע יהודה לא רצה לתת את שלה בנו לתמר? 

 468. דיני המלחמה בספר דברים: סדרם ומגמתם

  הרב אלחנן סמט

  פרק כ' בספר דברים פותח סדרת דינים של התנהגות במלחמה, חלקם מרוכזים יחדיו וחלקם מפוזרים בהמשך נאום המצוות. מאמר זה ידון בארבעת הדינים המרכזיים של המלחמה: השבים ממנה, קריאה לשלום, דיני מצור ואשת יפת תואר; בסדרן ובעקרונות העולים מהם, יחד עם הבנת מיקומה של דין עגלה ערופה בתוכם.

   

  מתוך הספר "עיונים בפרשות השבוע" באדיבות אתר דעת

 469. יונה - בין מרד לבין ויכוח

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשע"ה | |

  בשיעור נראה כי ספר יונה מכיל שני סיפורים שניתן לקרוא כל אחד מהם בפני עצמו. הסיפורים קשורים זה בזה, יש בינהם המשכיות ובכל אופן אלו שני סיפורים נפרדים. מהי המגמה של מכלול הספר ומהו הרעיון שעומד מאחורי ספר יונה? 

 470. מותו של אחאב ברמות גלעד

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשע"ה | |

  בשיעור נלמד את פרקים כ-כב בספר מלכים א. בפרק כ מסופר על חטאו של אחאב במלחמה מול ארם. בפרק כא מסופר על חטאו של אחאב בכרם נבות. אל פרק כב מגיע אחאב עם שני גזרי דין מוות, מדוע בסופו של דבר מותו של אחאב שונה מגזר הדין שניבאו לו? 

 471. "אל-נכון"

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק במשמעות הצירוף "אל-נכון" המופיע פעמיים בלבד בתנ"ך ושניהם בשמואל בפרקי הבריחה של דוד משאול. המאמר סוקר את הפירושים השונים המובאים בפרשנים, בתרגומים ובמחקר ומראה שההקשר מסייע להכריע מהו הפירוש הנכון.

 472. מרגלי יהושע בבית רחב

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשס"ח | |

  כיבוש יריחו נעשה באמצעות נס שלא הצריך את שילוח המרגלים קודם לכן. מדוע, אפוא, שלח יהושע מרגלים ליריחו, ומדוע נכתב הסיפור על כך במקרא? מה בעצם הייתה מטרת השליחות של המרגלים? נראה כי רחב היא הדמות המרכזית בסיפור, אם כן, מה מיוחד בדמותה של רחב, מה היא מלמדת אותנו ומדוע סיפור זה נמצא בראש ספר יהושע? 

 473. "מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ" (מזמור ק)

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעט | | Hour and 11 minutes

  "מזמור לתודה" שייך לקבוצת מזמורי התהילה בספר תהילים. בשיעור נראה מה מאפיין את מזמורי התהילה, נראה כי אף מזמורנו בנוי בדרך זו, וכדי לעמוד על ייחודו יש לברר מיהו הקורא בו להלל את ה', ובעיקר, אל מי מופנית קריאתו במסגרת התהילה הראשונה, ואל מי במסגרת השנייה. כמו כן ננסה לברר לאיזו מציאות היסטורית מתאימה הקריאה להלל את ה', האם לזמן חיבורו של המזמור או שמא לאחרית הימים?

 474. הסעודה המוזרה שערך יוסף המתנכר לאחיו (בראשית מ"ג-מ"ד)

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעט | | Hour and 14 minutes

  ההתנהלות של יוסף למול הגעתם של אחיו למצרים מתמיהה מאוד. הוא מתנכר אליהם ומתכנן מהלך ארוך שלכאורה היה אפשר לוותר עליו. בשיעור ננסה להבין את פשר מעשיו המוזרים של יוסף, ונראה כי הם נובעים מהבנתו את חלומותיו כמסמלים את האחריות שלו כלפי המשפחה ולא את השלטון שלו. ולכן הוא פועל להשגת אחדות המשפחה, שתלויה בו הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית.
   

 475. 'כי לא נחש ביעקב' - מדוע מתנגדת התורה למאגיה?

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעט | | Hour and 5 minutes

  הדתות האליליות כולן ראו את אלוהיהן כפופים למציאות על-אלוהית שיש לה חוקים נסתרים, שמי שבא בסודם מסוגל להפעיל את ההוויה הזאת לתועלתו. לפי השקפתם, האל והאדם כאחד תלויים בהוויה זו, ועוסקים שניהם במאגיה. אמונת ישראל  היא היחידה שעבדה א-ל כל-יכול שאינו כפוף לשום הוויה אחרת חוצה לו. ההודאה באמיתות המאגיה אינה יכולה להתיישב עם אמונת ישראל זו. לכן, מאבקה של התורה בעבודה זרה כולל גם את המאבק שלה בעבודת ה' שלא תהא בסגנון אלילי, והדבר מתבטא בכמה עניינים מרכזיים בתורה, מלבד איסורי המאגיה.

 476. אשת ירבעם מול אחיה השילוני

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעט | | Hour and 8 minutes

  מדוע וכיצד נקלעה אשת ירבעם לעימות העקיף שבין אחיה הנביא לבין ירבעם מלך ישראל? והאם יש לה תפקיד בסיפור זה, או שמא איננה אלא שליחת בעלה אל הנביא ושליחת הנביא אל בעלה? מדוע ירבעם אינו הולך בעצמו או שולח שליח אחר אל הנביא? ומדוע הוא מצווה על אשתו להסתיר את זהותה מפני הנביא? והאם הוא ואשתו סבורים שהנביא ידע מה יעלה בגורל בנם החולה, אך לא ידע מי הם השואלים זאת מאתו?

 477. 'סיפור מפוצל' במקרא - הסיבות לתופעה וחשיבות הזיהוי שלה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעט | | Hour and 15 minutes

  תנאי ראשון לכל ניסיון ללבן סיפור במקרא הוא בקביעת גבולותיו. טעות בקביעת הגבולות עלולה לעוות את המסר של הסיפור. אחד הקשיים בקביעת גבולותיו של הסיפור הוא כשהסיפור אינו מונח לפני המעיין במקום אחד, אלא הוא מפוצל בשני מקומות שונים במקרא. נעמוד על הסיבות לפיצול סיפורים במקרא, ונראה כי לצורך לימוד הסיפור עלינו להשיב לו את אחדותו הראשונית ולעסוק בו בשלמותו.

 478. מדוע נשרפו שליחי אחזיה?

  הרב אלחנן סמט

 479. אליהו בנחל כרית

  הרב אלחנן סמט

  מדוע נצטווה אליהו ללכת לנחל כרית, מה פשר הפער הקיים בניסוח הפסוקים בין הציווי לקיומו ומדוע התייבש הנחל? במאמר נענה על השאלות ומתוך כך נראה שמטרת הסיפור הוא להוכיח את אליהו על עצירת הגשמים. אליהו אינו מוכן לסגת משבועתו, ולכן ה' מייבש את הנחל וממשיך את הוויכוח עם אליהו במקום אחר ובדרך אחרת. 

 480. אליהו בצרפת אל מול האלמנה

  הרב אלחנן סמט

  במאמר נשווה בין תיאור שהותו של אליהו בנחל כרית לתיאור שהותו בצרפת. באמצעות עיון מדוקדק בפסוקים ועמידה על מבנה הפסקה נראה שיש כאן טקטיקה שונה מזו שננקטה בנחל כרית. מטרת השהות בצרפת היא הפגשת אליהו עם מצוקת העם ובעיקר עם נאום 'התוכחה' של האלמנה. תגובת אליהו מוכיחה שאליהו שינה את עמדתו. 

   

   

 481. אליהו מחיה את בן הצרפית

  הרב אלחנן סמט

  מות בנה של הצרפית הוא התוצאה הקשה ביותר של הבצורת שאיתה צריך להתמודד אליהו - הכרתת חיי אדם.  סיפור זה הוא השלב השלישי של הוויכוח של ה' עם אליהו. במאמר נשווה בין סיפור זה לסיפורים הקודמים, נעיין בפסוקים ונעמוד על מבנה הסיפור ומתוך כך על התפתחותו ועל משמעותו. 

 482. הוויכוח בין ה' לאליהו

  הרב אלחנן סמט

 483. על חזקים וחלשים

  הרב אלחנן סמט

 484. מדוע נשרפו שני שרי החמישים וחמישיהם?

  הרב אלחנן סמט

  מדוע אליהו גוזר על שריפת שרי החמישים וחמישיהם ומדוע ה' נענה לו? נראה שמלבד התגוננות וענישת השליחים על ביצוע הפקודה, ישנו צורך בניצחון עצמאי של הנביא על שליחי אחזיה - ניצחון זה מבשר על ניצחונו הקרוב של דבר ה' שבפיו.

   

 485. מבוא לסיפורי הנביאים בספר מלכים - א

  הרב אלחנן סמט

  במבוא זה נסקור את מבנהו של ספר מלכים ואת הרכב סיפוריו.
  עיקרו של ספר מלכים אמנם עוסק במלכי ישראל ויהודה השונים, אך עיון בתוכן הסיפורים מציג תמונה מורכבת יותר - סיפורי מלכי ישראל רבים יותר על אלו של מלכי יהודה, והם כולם עוסקים בנבואות ובנביאים שפעלו בימי מלכים אלו. לעומתם - כל סיפורי מלכי יהודה נוגעים למתרחש בבית המקדש.

 486. מבוא לסיפורי הנביאים בספר מלכים - ב

  הרב אלחנן סמט

  במבוא זה נסקור את מבנהו של ספר מלכים ואת הרכב סיפוריו.
  לאחר שהבחנו בהבדלים בין סיפורי מלכי ישראל למלכי יהודה, נדון במשמעותם ונתמקד במקומם ובמבנם של סיפורי הנביאים בממלכת ישראל.

 487. מרד יהוא - מבוא א

  הרב אלחנן סמט

  במבוא זה נגע במקומו המשמעותי של מרד יהוא בתוך ספר מלכים. במבט ראשון לא ברור כי מרד יהוא נחשב 'סיפור נבואי' המתאים לסדרת עיונים זו, כיוון שאין הנביא מלווה אותו לאורכו. עם זאת, אין להתעלם מההבחנה הברורה כי דבר הנביא מלווה את הסיפור לכל אורכו, ויהוא מודע לכך במעשיו.

 488. תפילת שלמה

  הרב אלחנן סמט | 10 hours and 1 minutes

  בחנוכת המקדש, שלמה נושא אל ה' תפילה ארוכה שעיקר תוכנה בבקשה מהקב"ה לקבל את תפילתם של ישראל וכן של הנכרי.  נעמוד על המבנה המורכב של התפילה המופלאה הזו, ובעקבות ניתוחה נגלה את תפקידו של בית המקדש בתפילה ובעבודת ה'.  

 489. פרשת הנזיר

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעד | | Hour and 10 minutes

  מה הם המניעים של אדם לנדור נדר נזירות? ומהו המכנה המשותף של שלוש המצוות המוטלות על הנזיר: איסורו לשתות יין ולאכול ענבים; איסורו לגלח את שער ראשו; איסורו להיטמא למת, כולל לקרוביו?  איסור שתית יין מצאנו בכהנים בעת עבודתם; איסור טומאה כמו של הנזיר מצאנו בכהן גדול; ושערו המהווה " נזר א-להיו על ראשו" מזכיר את נזר הקודש שעל ראש הכהן הגדול, הלא הוא הציץ. נזירות היא אפוא כניסה זמנית של אדם לדיני קדושת הכהנים אף בלא להיות כהן.

 490. סיפורי הנביאים בממלכת ישראל

  הרב אלחנן סמט

 491. ברכת כהנים

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפא | | Hour and 5 minutes

  בשיעור נעיין בתוכן ובמבנה של ברכת כהנים, ובמעמדם ההלכתי של הכהנים ושל העם המתברכים על ידיהם. מתוך כך, ננסה להבין מהו ההקשר שבו אמורה להתקיים ברכת הכהנים.
   

  -
  Dedicated by Lynn and Joel Mael in memory of Ephraim Grumet A"h, Ephraim ben Yaakov Dovid Hakohen who proudly performed his Kehuna responsibilities as a badge of honor

 492. חוקים הכתובים כשירה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפא | | Hour and 5 minutes

  ישנן פרשיות הלכתיות בתורה שהניתוח הספרותי שלהן חושף שהן כתובות בסגנון מרומם, המכיל אמצעים אמנותיים שונים.
  כתיבתן של פרשיות אלו מתוך התחשבות בתכונות שנחשפו, מגלה שהן כתובות כשירה. נדגים זאת באמצעות פרשיות אחדות, ונשאל מה לשירה אצל החוק, ומדוע דווקא בפרשיות אלו.

 493. דוד, נבל ואביגיל

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפ"א | | Hour and 15 minutes

  הסיפור על דוד נבל ואביגיל חורג באופן בולט מהסיפורים הסובבים אותו, שנושאם הוא המרדף של שאול אחר דוד. חריגה זו מתבטאת הן בנושא הסיפור, הן באוירה השוררת בו והן בתיאור דמותו של דוד המשמש כדמות הראשית בכל הסיפורים הללו. ננסה לעמוד על טעמה של חריגה זו.

 494. ושנאתי את החיים

  הרב אלחנן סמט | 50 minutes

  בשיעור נעקוב אחר הנסיונות השונים של קהלת למצוא משמעות לחייו, נבחין בהבדלים שבין הנסיונות ונברר מדוע רעיון המוות מפריע לו כל כך ומונע ממנו למצוא ערך ומשמעות בחיים.

 495. הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו.

 496. מי אתה אביה?

  הרב אלחנן סמט | 32 minutes

  בשיעור נעסוק במלכות אביה (אבים) בן רחבעם שבספר מלכים ובסיפור מלחמת אביה בירבעם המתואר בדברי הימים, ומתוך ההשוואה בין שני התיאורים נבין טוב יותר את דמותו של אביה ואת תיאורו בפסוקים.

 497. הללו את ה‘ כל גוים – המזמור הקצר בתהלים

  הרב אלחנן סמט | 50 minutes

  מזמור קי"ז הוא הפרק הקצר ביותר בכל התנ"ך, והוא שייך לקבוצת המזמורים הנקראת 'מזמורי תהילה'. בעזרת השוואות למקומות אחרים במקרא נבאר את המזמור ונגלה משמעויות מרתקות במילותיו. ננסה להבין מדוע יש ציפייה מכל הגויים להלל את ה' למרות שחסדו גבר עלינו- עם ישראל ולא עליהם, ונראה עד כמה המסר של המזמור אקטואלי היום יותר מאי פעם.

 498. האירועים השונים במרה

  הרב אלחנן סמט | Hour and 5 minutes

  מיד לאחר קריעת ים סוף עם ישראל הצמא מגיע למרה, במרה מסופר על המתקת המים, וגם מסופר על נתינת מצוות במרה. שני עניינים אלו לכאורה אינם קשורים זה בזה אך התורה קושרת אותם יחד במבנה ספרותי אחד. מדוע? כדי לענות על כך יש לקרוא בעיון את שני חלקי הסיפור ולברר מהי 'המחלה אשר שמתי במצרים'.

 499. עונשי שלושה גנבים בפרשת משפטים

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפב | | Hour and 5 minutes

  בתוך דיני הנזיקין הכלולים בפרשת משפטים, מופיעים בשלושה מקומות דינים שונים של גנבים:גונב נפש שדינו מיתה, גונב שור או שה שדינו יכול להגיע לתשלומי ארבעה וחמישה וגונב כסף או כלים שדינו לשלם כפל הגניבה. מה טעמם של עונשים אלו, והאם יש קשר בין דיני הגנבים השונים? ומדוע אינם באים בפרשה אחת?

 500. נאום הנרדף על לא עוול בכפו בסיפור המקראי

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפב | | Hour and 5 minutes

  התנ"ך מחולק לז'אנרים שונים- הסיפור, השירה, החוק, הרשימה והנאום. הנאום המשולב בסיפור המקראי הוא ז'אנר בפני עצמו, יש לנתח נאומים בפני עצמם וגם כחלק מהסיפור בו הם משובצים. אחד מסוגי הנאומים הוא נאום הנרדף על לא עוול בכפו, ועל נאומים אלו נדבר בשיעור.

 501. מיכיהו בן ימלה מול צדקיהו בן כנענה - כיצד מבחינים בין נביא אמת לנביא שקר

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפב | | Hour and 5 minutes

  סיפור היציאה למלחמה ברמות גלעד הוא אחד משלושה סיפורים במקרא שבהם מתואר עימות דרמטי בין נביא אמת לנביא שקר. המעיין בסיפורים יודע מי הוא נביא האמת, אולם כיצד אמורים לדעת זאת האישים הפועלים בסיפור?

 502. הסיפור שמאחורי מסע שישק

  הרב אלחנן סמט | 55 minutes

  מדוע יש הבדלים בין תיאור מסע שישק בתנך לעולה מהממצאים הארכיאולוגיים? מה גרם לשישק לעלות למלחמה על ארץ ישראל? בשיעור נעיין במאמרו של פרופסור יהודה אליצור, נבין מה פשר ההבדלים בידיעות על מסע שישק, נברר כיצד ניתן להסביר את עלייתו של שישק על ירושלים ואת נסיגתו ממנה, ונעיר שתי הערות על הצעתו.

 503. ספירת העומר וחג השבועות

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפא | | Hour

  את חג השבועות אנו חוגגים כיום בו' בניסן, אולם מהתורה לחג זה אין כלל תאריך. הוא תמיד נחגג בסיומה של ספירת העומר שנמשכת 49 יום החל ממוצאי פסח. ובאמת בתקופה שבה נעשה קידוש החודש בבית דין לא היה לשבועות תאריך קבוע. בשיעור נסביר מדוע הדבר נקבע כך ונעמיק במשמעותה של ספירת העומר.

 504. מהו זמנו של סדר העבודה של הכהן הגדול?

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 5 minutes

  סדר העבודה של הכהן הגדול מתחיל באזהרה "ואל יבוא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת", אך בהמשך הפסוקים לא נאמר מתי הוא זמן ביאתו, ורק קרוב לסיום הפרשה אנו למדים על כך בעקיפין. בשיעור נתבונן על טעמו של דבר זה.

   

  שיעור זה מוקדש בידי לין ויואל מייל לזכרו של אפרים גרומט ע"ה. אפרים בן יעקב דוד הכהן היה גאה באחריות הכהונה שזכה לה ומילא את האחריות הכרוכה בתפקיד בגאווה רבה.

 505. מכלול סיפורי מהו? זיקות מסוגים שונים בין סיפורים במקרא

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 5 minutes

  הסיפור במקרא עומד על רגליו שלו ומובן מתוך עצמו, אך בדרך כלל הוא מצוי בזיקה עם סיפורים נוספים בסביבתו. בשיעור נמיין את סוגי הזיקות הללו, ונדגים סוג אחד של זיקה בין סיפורים המהווים יחד 'מכלול סיפורי'.

 506. 'מצעד האיוולת' של רחבעם עד לפילוג המלוכה

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 5 minutes

  בשיעור זה נראה כי התנהלותו של רחבעם הביאה עליו את פילוג הממלכה. בשיעור אנחנו נראה כי רחבעם עשה שישה צעדים, מאז שהוא מגיע לשכם ועד סופו של הסיפור, שגררו בעקבותיהם את פילוג הממלכה. 

 507. ”הבו לה‘ בני אלים“ - מזמור קבלת שבת

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 5 minutes

  מזמור כט בתהילים זהו מזמור הלל שנאמר בקבלת שבת בכל קהילות ישראל. מהו המבנה של מזמור זה? כיצד מתכנסים חלקיו השונים תחת קורת גג אחת? מתי והיכן הפך המזמור למבוא לערבית של ליל שבת ומדוע? 

   

  שיעור זה מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן אברהם יוסף הלוי ז"ל על ידי משפחת סטאום

 508. ראש השנה של שבי ציון

  הרב אלחנן סמט |

  בשיעור נלמד את תיאור חנוכת המזבח בעזרא ונברר מתוכו ומתוך המסופר בנחמיה כיצד ציינו שבי ציון את ראש השנה. בנוסף, נדון במצבם של שבי ציון בארץ ובמעמד ייסוד המקדש.

   

  באדיבות ישיבת ברכת משה מעלה אדומים