המאמר יעסוק בפרשת איש האלוהים אשר בא מיהודה וניבא על מזבח ירבעם. למרות כשלונו של הנביא, חשיבותו של פרקנו הוא במסר המיוחד שלו, הנצרך לדורות: בפרקנו נפתח צוהר להכיר את דרכי ההשגחה בבואה לשתף את האדם בהפיכתו של חילול ה' לקידוש ה'.

31 עמודים
הפניות נוספות
מלכים ב, כג;
מגדים , גיליון ו