הרב יעקב מדן

נמצאו 378 תוצאות חיפוש

 1. הקדמה למגילת איכה

  הרב יעקב מדן | 33 דקות

  חז"ל קבעו כי ירמיהו כתב את מגילת איכה. האם ניתן למצוא הקבלות בין ספר ירמיהו למגילת הקינות? בשיעור זה נתמקד בפירושו של פרק כ"ו בספר ירמיהו העוסק בכתיבת מגילת הקינות. דרך פרק זה נדון במשמעות הייחודית של כתיבת ספר קינות ולא מגילה בלבד.

 2. איכה פרק א - בדידות ובגידה

  הרב יעקב מדן | 30 דקות

  המוטיב החוזר בקינה הראשונה במגילת איכה הינו הבדידות ובגידת הרעים. בשיעור זה ננסה להבין את הרקע ההיסטורי והרוחני לבגידה זו דרך עיון בפרק כ"ז בספר ירמיהו, העוסק בברית העמים נגד נבוכדנצר.

 3. ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים

  הרב יעקב מדן

  בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל".

 4. הפסח

  הרב יעקב מדן

  מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח.

 5. מעט על ראשית מעשיו של משה

  הרב יעקב מדן

  במאמר נדון בכמה סוגיות מראשית ימיו של משה: החל מהמילדות העבריות דרך מדרשי חז"ל עליהן, על הוויכוח בין מרים ועמרם ועל הגדי שמשה רדף אחריו. נדון גם בעניין האותות ופשרם, וכיצד הם מוכיחים את נבואתו של משה?

 6. קורות משה עד יציאת מצרים

  הרב יעקב מדן

  משה ברח למדין בגיל עשרים, והחל לדבר לפני פרעה בגיל שמונים. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו?

 7. יתרו

  הרב יעקב מדן

  לשם מה בא יתרו למחנה ישראל? האם הוא צדק בעצתו למשה, והאם משה ציית לעצה זו? מתי אירעה פרשת יתרו, ומתי אירעו הפרשיות המקבילות לה - מינוי הזקנים ומינוי השופטים? מדוע עונשם של ישראל בקברות התאווה היה כה חמור, ומהו ההבדל בין בקשת הבשר שבפרשת בהעלותך לבין בקשת הבשר שבפרשת בשלח?

 8. הרוצח בעורמה

  הרב יעקב מדן

  מיהו הרוצח שנאמר עליו "מעם מזבחי תיקחנו למות"? חז"ל דרשו פסוק זה על הרוצח במזיד, אך בפשט הפסוקים - פרט לרוצח במזיד ולרוצח בשוגג, קיים גם סוג שלישי של רוצח: רוצח בעורמה, המסתיר את מעשיו, את זדונו או את המניעים האמיתיים למעשהו. דוגמאות לרוצח בעורמה מצויות לאורך כל התנ"ך: החל מקין הרוצח את הבל, דרך יואב בן צרויה הרוצח את אבנר, עשאל ואוריה עד לישמעאל בן נתניה הרוצח את גדליה בן אחיקם.

 9. ענייני משכן

  הרב יעקב מדן

  למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה"מקדש" הוא שמו של ארון העדות, ה"משכן" הוא יריעות המשכן, ו"האוהל" הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב"ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן.

 10. האם נענש משה בשל חטא המרגלים ומדוע?

  הרב יעקב מדן

  מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם?

 11. איכה פרק ב - עצמת החרבן

  הרב יעקב מדן |

  לאחר השלמת הדיון בסוגיית הבגידה שבקינה הראשונה, נפנה את מבטינו לקינה בפרק ב'. פרק ב' עוסק בעיקר בתיאור חי של עוצמת החורבן: הפגיעה בבית המקדש עצמו, בחומות העיר ובבית המלך. בשיעור זה נתמקד בעיקר בתיאור של אכילת הבנים על ידי האמהות - האם אכן ייתכן מצב שבו אמא תעדיף את חייה על פני חיי בנה; מה פשרו של תיאור קשה זה?

 12. חטאו וענשו של הנחש

  פרשת בראשית

  הרב יעקב מדן

  במה חטא הנחש? חז"ל והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: אולי היה מסית, אולי סיפר לשון הרע, ואולי בא על חווה ("הטיל בה זוהמה"). מחטאו של הנחש לומדים הלכות רבות מדיני המסית: אין מהפכין בזכותו והוא נענש אף בלי התראה. נראה, שההבדל בין עונשו של הנחש לבין עונשו של האדם מלמדנו גם על מותר האדם - "צלם א-לוהים" - על פני חיות הטבע.

  לשמיעת הקראה של המאמר

 13. למך אבי נח

  הרב יעקב מדן

  כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ"בני האלוהים", בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב"ה.

 14. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה

  הרב יעקב מדן

  מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב"שירת הכרם" של ישעיהו).

  לשמיעת הקראה של המאמר

 15. ברית בין הבתרים

  הרב יעקב מדן

  מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים.

  לשמיעת הקראה של המאמר

 16. דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט

  הרב יעקב מדן

  מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב"ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו.

 17. קטורה

  הרב יעקב מדן

  לשם מה נשא אברהם את קטורה? אפשר שהתשובה לשאלה זו מהווה מפתח להבנת היחס שבין יצחק לבין שאר בניו של אברהם. מי הוא זה שאמור לרשת את ארץ ישראל מהפרת עד החידקל?

  לשמיעת הקראה של המאמר

 18. על המאבק שבין יעקב לעשיו

  הרב יעקב מדן

  האם טעה יצחק כאשר ביקש לתת את הברכה לעשו? מה הייתה כוונתו של יצחק, ומה הייתה כוונתה של רבקה? מדוע רבקה מתנהלת בצורה כזו, ומי צדק?

 19. זכותו של עשו

  הרב יעקב מדן

  עם כל עוינותם לעשו, חז"ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצוֹת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף.

  לשמיעת הקראה של המאמר

 20. בית אל

  הרב יעקב מדן

  כיצד בית אל היא "בית א-להים", ומה היחס בינה ובין ירושלים? נעלה אפשרויות שונות שפרשנים העלו לגבי שאלת מקום המקדש והיחס לסולם יעקב. בעיוננו נבחין בצורת סולם יעקב שיבהיר את התהיות שהעלנו. כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו? 

  לשמיעת הקראה של המאמר

 21. מעמק חברון לעמק דותן

  הרב יעקב מדן

  מסעו של יוסף מעמק חברון לאחיו שבעמק דותן מעלה קשיים פרשניים רבים. יש שהציעו שהמדרשים על פרשה זו אינם עולים בקנה אחד עם התיאור הריאליסטי של האיזור; אך למעשה - המדרשים רק עוזרים לנו להבין את הרקע של הסיפור המצומצם המתואר בפסוקים.

 22. פשר ההתנכרות

  הרב יעקב מדן

  מדוע התנכר יוסף לאחיו, ומדוע לא שלח שליחים להודיע לאביו כי הוא חי? ניתן להציע, שיוסף ידע שחלומותיו אינם אלא נבואות, ופעל במרץ להגשמתם. כמו כן, יוסף פעל להחזיר את אחיו בתשובה על מכירתו. מה ההבדל בין תשובתו של ראובן לבין תשובתו של יהודה? מה מקומה של התשובה בספר בראשית? מדוע חטאיהם של אבות האומה הם מינוריים, ודווקא בניו של יעקב חוטאים לפתע חטאים הזוקקים תשובה גדולה?

 23. יוסף ויהודה

  הרב יעקב מדן

  מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים.

 24. מות רחל וקבורתה

  הרב יעקב מדן

  היכן נקברה רחל? מדוע דווקא היא מבכה על בניה, והקב"ה נענה לתפילתה? התשובה לשאלה זו היא מסע מרתק, העובר דרך תולדות יוסף ובנימין (מהולדת בנימין ומכירת יוסף ועד לפילגש בגבעה, חורבן שילה וגלות עשרת השבטים) ודרך מלחמות האחים לאורך ההיסטוריה (ממכירת יוסף, דרך רצח גדליה ועד לחורבן הבית השני ומרד בר כוכבא). זכותה הכפולה של רחל - מסירת נפשה על הולדת בנימין ומסירת הסימנים לאחותה - עמדה לה, כדי שהקב"ה ישמע לתפילתה בכל דור ודור.

 25. "פרו וישרצו וירבו ויעצמו"

  הרב יעקב מדן

  כמה זמן ארכה גלות מצרים, 420 שנים או רק 210? כמה דורות עברו מהירידה למצרים עד לגאולה? כיצד ייתכן שבני ישראל ירדו למצרים בשבעים נפש, ויצאו משם שישים ריבוא?

 26. מתחיל בגנות ומסיים בשבח

  הרב יעקב מדן

  מדוע נצרך משה לשקר לפרעה? מדוע ביקש ממנו לשחרר את ישראל רק לשלושה ימים, כאשר התכוון לברוח לתמיד? נסביר את שני הפנים של גאולת ישראל: זכות אבות וחילול השם ונבהיר ששלושת הימים מהווים סמל לכוחו ולאלוקיותו הבלעדיים של הקב"ה

 27. ואני אקשה את לב פרעה

  הרב יעקב מדן

  מה פשר הקשיית לבו של פרעה? כיצד אפשר להעניש אותו, אם הוא לא אשם בחטאיו? כיצד הקשה ה' את לבם של סיחון ושל עמי כנען?

 28. החודש הזה לכם

  הרב יעקב מדן

  התורה מצווה למנות את ימי השבוע לשבת, ואת החודשים והשנים ליציאת מצרים. כיום - אין אנו נוהגים כך, אלא מציינים את החודשים בשמות בבליים ופרסיים, ומונים את השנים לבריאת העולם. שמא הגיע הזמן להחזיר את החודשים ואת השנים למניין הראוי להם?

 29. איפה ואיפה

  הרב יעקב מדן

  כיצד מגבשים עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי? בפרשת בשלח תשובה ברורה: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. אך מה קורה כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק?

 30. אימתי היו שלושת ימי ההגבלה

  הרב יעקב מדן

  מתי ניתנה התורה? מפשט הכתובים עולה שהתורה ניתנה בג' בסיוון, אך מסורת חז"ל מלמדת שהיא ניתנה בו' בו. האם הקב"ה אמר את עשרת הדברות לעם ישראל במישרין, או באמצעות תיווכו של משה? מהי ההקבלה בין מעמד הר סיני לבין מות נדב ואביהו ביום השמיני למילואים?

 31. קדושתו של שיר השירים

  הרב יעקב מדן |

  רבי עקיבא מכריע במשנה כי שיר השירים הוא קודש קודשים. ברם, קביעה זו אינה פשוטה לאור דמותו של שלמה המלך. בחז"ל מצאנו גישות שונות לגבי השאלה האם אהבתו של שלמה לנשים הייתה לשם שמיים או שמדובר באהבה יצרית. ייתכן כי גישות אלו משפיעות על השאלה האם שיר השירים הוא חלק מכתבי הקודש או שמא מדובר באוסף שירי אהבה אנושיים.

 32. הוכחת קדושת שיר השירים

  הרב יעקב מדן |

  הכרעת התנאים היא ששיר השירים הוא אחד מכתבי הקודש, והוא עוסק במערכת היחסים שבין כנסת ישראל לבין הקב"ה. בשיעור זה ננסה להוכיח את נכונות טענה זו דרך בחינת שתי תופעות מעניינות במגילה: הראשונה היא דימויי הכלה למקומות רבים בארץ ישראל, והשנייה היא דברי הכלה הרעיה עצמה: "שחורה אני ונאוה, כאהלי קדר כיריעות שלמה".

 33. למשמעות השם שלמה בשיר השירים

  הרב יעקב מדן |

  שיעור זה מתחלק לשני חלקים: בחלק הראשון נעסוק בראיה נוספת לקדושתו של שיר השירים, ראיה הנובעת ממשמעות שמות החתן במגילה: שלמה ודוד. החלק השני עוסק בפסקה הפותחת את שיר השירים ובתמונה העולה ממנה.

 34. המלך והרועה

  הרב יעקב מדן |

  פתיחתו של שיר השירים מתארת את יחסי האהבה שבין החתן והכלה בשני תיאורים שונים: תיאור אחד של מלך הכונס לחופתו את כלתו, ותיאור שני של קירוב וריחוק בין רועה לבין הרעיה. בשיעור זה ננסה לנתח את שני התיאורים הללו ולבחון מה מסמלים מבחינת היחס שבין כנסת ישראל לקב"ה.

 35. קירבה והתרחקות

  הרב יעקב מדן |

  פסוקי שיר השירים מתארים פעם אחר פעם נסיונות התקרבות על ידי הדוד והרעיה, נסיונות אשר אינם מתממשים. בשיעור זה נבחן את פרק ג' בשיר השירים מתוך נקודת מבט זו, וננסה לראות מיהם המונעים אשר מכשילים את נסיונות ההתקרבות הללו.

 36. סיכום סדרת שיר השירים

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נסיים את העיסוק בחלקו האחרון של שיר השירים, חלק אשר חוזר במידה רבה על חלקה הראשון של המגילה. בחלק השני של השיעור נסכם את עיקרי הדברים אשר נידונו בסדרת שיעורים זו: החל משאלת קדושתו של שיר השירים, וכלה במערכת היחסים המורכבת בין הדוד והרעיה המתגלה בשיר השירים.

 37. מחזוריות הבריאה

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה אנו פותחים את ספר קהלת. בראשית השיעור נעסוק בשאלת קדושתו של ספר קהלת - האם הוא מטמא את הידיים ובצדדי הדיון בענין זה. לאחר מכן נעבור לדון לסוגייה הפותחת את ספר קהלת - המחזוריות המעגלית של הבריאה. עיון בסוגייה זו לאור סופו של ספר קהלת, מגלה לנו כי קהלת אינו מתלונן על עצם המחזוריות אלא על העובדה שלעיתים מחזוריות זו נראית כמבזבזת כוחות מועילים.

 38. אי הידיעה והאמונה

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בשאלת המחזוריות בבריאה. בשיעור זה נמשיך לעסוק בכך, ונראה כיצד פתרון בעיית המחזוריות מלווה באי הידיעה של האדם באשר לעתיד, וכיצד משתלבת האמונה במצב זה. בנוסף, ננסה לראות כיצד מציג ספר קהלת את דמותם של כמה טיפוסים אנושיים כמו איש המדע, האדם הנהנתן, העמל וירא האלוהים.

 39. הנהנתן, החכם והעמל

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בהשקפות העולם השונות העולות מפרק ב' של ספר קהלת, של החכם, הנהנתן והעמל-היוצר. בשיעור זה ננסה לבחון כיצד מתנפצות השקפות עולם אלו אל מול המוות המאיים, וכיצד מתחבר לכך סיפור חייו של שלמה עצמו, אשר זכה לברכת ה' בכניסתו למלכות - ברכת חכמה, כבוד ועושר, אך לא זכה שברכה זו תתמיד בזרעו, עקב חטאיו בחיים.

 40. הגישה הנהנתית וקבלת הדין

  הרב יעקב מדן |

  גישתו של הנהנתן, כפי שמוצגת בפרק ג' בקהלת, בונה על כך שעולמו של הקב"ה אינו חסר מאומה, וממילא על האדם לא מוטלת אחריות לפעולה בעולם. ברם, גישה זו נתקלת בקושי רב כאשר אנו נפגשים עם הרוע שבעולם, על כך מגיב הנהנתן בקבלת דינו של הקב"ה והוא אינו מנסה לשנות דבר על מנת לתקן את המצב. נדמה שניתן למצוא סימוכין לגישה זו גם בקרב הוגי דעות דתיים מפורסמים.

 41. גישת הנהנתן ובעיית הרע בעולם

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נמשיך לעסוק בגישת הנהנתן כפי שהיא מוצגת בפרק ג' בספר קהלת. נדון באישיותו של יצחק אבינו ונראה כיצד יש בה יסוד של הגישה הנ"ל, ונראה כיצד שונה עשו הנהנתן מאביו הצדיק. בהמשך הדברים נבחן את בעיית הרע בעולם, אשר לכאורה סותרת את גישת הנהנתן, ונראה כיצד מפנה הנהנתן את עשיית הצדק לעולם הבא - עולם שכולו טוב. ברם, אם אכן העולם הזה אינו דורש עשייה ותיקון, ומנגד הוא אינו מושלם, יוצא לכאורה שחייו של האדם בעולם הזה הינם חסרי משמעות לחלוטין, ואדם שווה לבהמה.

 42. דברי העמל

  הרב יעקב מדן |

  עיקרו של פרק ד' עוסק בגישת העמל לחיי העולם הזה. מחד, העמל מבוסס על תחרות וקנאה בין האנשים, קנאה אשר מובילה לעמל מרובה של כל צד. בנוסף, לעתים העמל אינו שורד, שכן אין מי שיירש את האדם העמל. פתרון אפשרי לבעיות אלו מוצג בעבודה המשותפת לכמה אנשים - טובים השניים מן האחד. באופן זה אין קנאה ויש מטרה מוגדרת לעבודה - למען החברה. ברם, כאשר מנסים ליישם מודל זה במדינה שלימה, אנו נתקלים בבעיות הנהגה קשות, בדמות שליטת מלך זקן וכסיל לעומת מלך צעיר וחכם.

 43. דברי ירא האלוקים

  הרב יעקב מדן |

  פרק ה' מציג את גישת ירא האלוקים לבעיות שהעלה האדם העמל בשלהי פרק ד'. כזכור, האדם העמל מעמיס על כתפיו את תיקון העולם, ובפרק זה מציג ירא האלוקים גישה שמזכירה כי יש בורא ומשגיח לעולם, וכי לעיתים יש להנמיך ציפיות באשר לתיקון האפשרי. הפרק עוסק גם בחובת המנהיג להכפיף את עצמו ראשית כל לבית האלוקים, וכן בסוגיית העוול והצדק שכבר עלתה בעבר בשיטתו של הנהנתן.

 44. המענה לירא האלוקים

  הרב יעקב מדן |

  בסוף השיעור הקודם עסקנו בדברי ירא האלוקים, אשר רואה חשיבות בעצם עבודתו של האדם בעולם הזה, גם ללא השגת תוצאות, וזאת משום שעבודתו של האדם מצרפת אותו כשותף לקב"ה בהנהגת העולם. פרק ו' עוסק במענה המושב לטענה זו. עיקר המענה דן ברצון האנושי הבסיסי של האדם לאכול את יגיע כפיו, ובעוולות המתרחשות בעולם כאשר אדם עמל ויזע, ובסופו של דבר הוא נשאר בלא כלום.

 45. גישת החכם

  הרב יעקב מדן |

  פרק ז' מציג את גישתו של החכם לבעיית משמעות החיים החורזת את ספר קהלת. עיקרה של גישה זו מתמצה בעיקרון שהחכם צופה על המציאות מבחוץ, הוא אינו מנסה לשנות את המציאות אלא לבחון אותה ולהבין אותה. כפועל יוצא מתפיסה זו הוא מציג גישה אשר משלימה עם קיומו של המוות ועם מציאות הרע בעולם.

 46. גישת החכם - המשך

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נמשיך לדון בגישתו של החכם, כפי שהיא מופיעה בחלקו השני של פרק ז'. כפי שראינו, גישתו של החכם מאופיינת בהסתכלות חיצונית על הנעשה בעולם, ללא רצון להתערב ולשנות דבר. גישה זו משפיעה גם על יחסו לשאלת צדיק ורע לו וסוגיות אמוניות נוספות. בסיכומו של דבר יוצא כי החכם מציג בדבריו גישה שגובלת בכפירה.נבאר את הביקורת הקטלנית על האישה: "ומוצא אני מר ממוות את האישה". לאור עיון במקורות נוספים עולה שהאישה כאן היא סמל לחכמה, ואלו דברי ירא האלוהים אשר תוקף את גישתו של החכם אשר מובילה לכפירה.

 47. פולמוס החכם וירא האלוהים

  הרב יעקב מדן |

  פרק ח' בספר קהלת מהווה מעין פולמוס בין דמותו של החכם ודמותו של ירא האלוהים. בראשית השיעור נדון בסוגייה שחתמה את שיעורינו הקודם, בנושא החכמה המשולה לאשה. בהמשך הפרק אנו מוצאים דברי תגובה של החכם לטענה זו. הדיון בין החכם לירא האלוקים עוסק בסוגיית יום המוות ויום הדין, ובשאלת הגמול.

 48. נאומו האחרון של הנהנתן

  הרב יעקב מדן |

  פרק ט' מציג את נאומו האחרון של הנהנתן בספר קהלת. בנאום זה משנה הנהנתן את גישתו, והוא אינו מציג גישה דתית המצדדת בהנאה מן העולם הזה, אלא גישה של ייאוש מן העולם - בשל הרע שבו, ובשל המוות - גישה אשר מובילה למסקנה שלית דין ולית דיין, וממילא "אכול ושתה כי מחר נמות".

 49. תשובת החכם

  הרב יעקב מדן |

  לאחר נאום הכפירה וההדוניזם של הנהנתן, מוצג בפנינו מענהו של החכם לגישה זו. החכם מסב את תשומת לבנו לכך שכחה המעשי של הסכלות גדול מאוד, ושבניין שנבנה בחכמה רבה יכול להיהרס בקלות על ידי טיפש אחד. בנוסף, החכם מלין על כך שאצולת העולם, אשר קולה נשמע, אינה אוחזת בדרכי החכמה, וכי החכמים שייכים ברוב המקרים לשכבה נמוכה יותר של האוכלוסיה. ברם, החכם מצביע על כך שיתרונה של החכמה בא לידי ביטוי במקרי מבחן רבים.

 50. מסרו המרכזי של קהלת

  הרב יעקב מדן |

  שיעור זה מסכם את רצף השיעורים בספר קהלת. המסר המרכזי של הספר, כפי שהוא נראה מן הפרק האחרון בספר - בדברי ירא האלוהים - הוא התמודדות מחודשת עם המוות הצפוי. ירא האלוהים שם דגש על הדין הצפוי לאחר מותו של האדם, ועל כך שההזדמנות לתקן אינה מצויה בימי הזקנה, אלא בימי הבחרות - כאשר כחו של האדם במותניו. התבוננות בגורלו הצפוי של האדם אינה אמורה להביא אותו לידי יאוש אלא לידי איסוף כחות להתמודדות ולעבודת ה'. נקודת מבט זו הינה ייחודית מבין ספרי המקרא, וייתכן שהיא הובילה את חכמים להכניס את ספר קהלת לבין כתבי הקודש על אף הסתירות והבעיות הקיימות בו.

 51. חטאו של אלימלך

  הרב יעקב מדן |

  מגילת רות פותחת בסיפור ירידת אלימלך ומשפחתו לארץ מואב ובאסון המתרגש עליהם שם. מדוע נענש אלימלך בעונש כה חמור? בשיעור זה ננסה לעמוד על גישות שונות לשאלה זו: יש המשווים בין דמותו של איוב לבין הסיפור במגילת רות, ומכאן ייתכן ועולה שאכן צרותיה של המשפחה אינן חלק מתורת הגמול המקראית. מנגד, ניתן לטעון שחטא המשפחה הינו בירידה מן הארץ ובהתנתקות מכלל ישראל. ננסה לבחון עמדה זו דרך השוואה למקרים אחרים של ירידה מן הארץ: לוט, אברהם ויהודה.

 52. חומרתה של עזיבת הארץ

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נמשיך לדון בחטאם של אלימלך ומשפחתו כאשר הם עוזבים את ארץ ישראל ועוברים למואב. נפתח את הדיון בעיקר דרך עיון מעמיק בסיפורו של יהודה היורד מאת אחיו ונושא לאישה כנענית. נדון גם במקורות מהן עולה כי נטישת הארץ לצמיתות מחייבת עונש כרת, כפי שאכן קרה לאלימלך ומשפחתו.

 53. יסודות הגיור

  הרב יעקב מדן |

  מגילת רות הינה המקור המרכזי לדיני גיור בתנ"ך. בשיעור זה נדון במניעי הגיור של רות - האם מדובר ברצון להידבק בקב"ה ולחסות בצל כנפי השכינה או שהמניע המרכזי הינו סירובה של רות להשליך את נעמי לגורלה? ייתכן שכיווני המחשבה הללו משתקפים גם בדעות שונות בדברי חז"ל באשר לקבלת גרים. בנוסף, נדון גם בשאלת גבולות חובת אהבת הרע - האם צריך אדם להקריב גם את גורלו שלו ובלבד שלא יראה בקריסת חברו, או שמא "חייך קודמין לחיי חברך"? ייתכן שההתנהגות שונה של רות וערפה נובעת מהשקפות עולם אלו.

 54. גיור אשה

  הרב יעקב מדן |

  מהי המשמעות של גיור אישה - הלא היא אינה עוברת ברית מילה? בשיעור זה ננסה לבחון שאלה זו, דרך עיון מעמיק בדמות האידאלית של האישה במקרא - "אשת חיל" המתוארת לנו בספר משלי. ננסה לברר מיהי אותה "אשת החיל", וכיצד קשורה אליה דמותה של רות.

 55. גיור מואביה והמפגש בין בעז לרות

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נדון בשני נושאים: ראשית, נשלים את הדיון בנושאי הגיור ונעסוק בדרשה הידועה המתירה גיור נשים מואביות. בנוסף, נדון במפגש בין בועז לרות המתרחש כאשר רות מלקטת בשעורים בשדהו של בועז. ננסה לעמוד על המאפיינים הייחודיים בהתנהגותו של בועז כלפי מואביה המלקטת שלא כמנהג בנות ישראל.

 56. יבום וחליצה במגילת רות

  הרב יעקב מדן |

  נושא הייבום אמנם איננו מפורש במגילת רות, אולם ברור שעיקרון הייבום עומד במרכז גאולת רות ונכסי המשפחה. בשיעור ננסה לדון בעקרונות הייבום ובהופעות השונות של נושא הייבום בתנ"ך. בנוסף, ננסה לברר האם קיימת גם תופעה של חליצה במגילת רות, כאשר הגואל מסרב לגאול את נכסי מחלון ומפנה את הבמה לבועז.

 57. הגאולה במגילה

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה ננסה לבחון את משמעותה של ה"גאולה" במגילת רות, הן בהיבט המצומצם של גאולת הקרקע ואשת המת, והן בהיבט הרחב, בלידתה של גאולת ישראל. נברר את גלגולה של המסורת על כך שמלכות תצא מזרע יהודה, ואת הוויכוח בין צאצאי הילדים השונים מבית יהודה, מי מהם יצמיח את מלך ישראל.

 58. מואב ומלכות בית דוד

  הרב יעקב מדן |

  מלכות בית דוד צומחת דווקא מתוך בית מואב. בשיעור זה ננסה לבחון מהו המסר הרוחני העולה מכך. נעיין בנקודות החיכוך שבין מואב לישראל בתקופת התורה, ובעיקר בנסיון בלק מלך מואב לקלל את ישראל. עיון בפרשה זו מגלה כי דווקא מלכות ישראל היא הנקודה שאותה רוצה מואב לתקוף. לאור זאת, ייתכן כי הצמחת המלכות דווקא מתוך מואב מהווה תיקון לחטאי העבר של מואב.

 59. איכה פרק ב - אם יהרג במקדש כהן ונביא

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור הקודם עסקנו בפסוק המדבר על נשים האוכלות את בשר ילדיהן. בשיעור זה נמשיך ונעסוק בחלקו השני של הפסוק, בו נטען כי מדובר בעונש על הריגת כהן ונביא בבית המקדש. מהו אותו אירוע של הריגת כהן ונביא? האם מוצדק להעניש על אירוע שהתרחש מאות שנים לפני החורבן? הייתכן למצוא מקבילה לחטא זה גם בחורבן בית שני? בחלקו השני של השיעור נתחיל ללמוד את פרק ג' במגילת איכה, העוסק בצערו האישי של ירמיהו.

 60. איכה פרק ג' - קינה אישית

  הרב יעקב מדן |

  פרק ג' מתאר את צרותיו האישיות של ירמיהו. מה מקומו של תיאור זה בספר קינות לאומי? בשיעור נראה כי גורלו של הנביא כגורלה של האומה. מצבו מייצג את מצב האומה. בהמשך השיעור נתחיל לדון בפרק ד'. קינה זו זוהתה על ידי חז"ל כקינה על מותו של יאשיהו המלך. מה הביסוס לקביעה זו של חז"ל? האם ישנם קשיים בפשוטו של מקרא בקריאה זו? האם ניתן להציב פרשנות שונה למהותה של קינה זו?

 61. איכה פרק ד' - יאשיהו או צדקיהו?

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור האחרון הארכנו בהסבר דברי חז"ל כי פרק ד' במגילת איכה נאמר כהספד על מותו של יאשיהו, והצבנו את הקשיים בפשט העומדים בפני הסבר זה. בשיעור זה ננסה לבסס את דברינו כי ניתן לפרש פרק זה כעוסק בתקופת המצור בימי צדקיהו, וננסה להסביר כיצד ייתכן שצדקיהו מכונה "משיח" בפסוק "רוח אפינו, משיח ה', נלכד בשחיתותם". בהמשך נדון באגדה על בריחת צדקיהו על ידי מנהרה בתום המצור.

 62. בריחתו של צדקיהו ונבואת כוס התרעלה

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נמשיך לדון באגדת חז"ל על בריחתו של צדקיהו דרך מנהרה המובילה ליריחו. מהי אותה מנהרה? האם ניתן לזהותה עם המנהרה המכונה מנהרת צדקיהו, או שמא ניתן לזהותה עם נקבת חזקיהו? כיצד סיפור בריחתו של צדקיהו יכול להסביר את הטפתו של ירמיהו ללוחמים להניח את נשקם בסוף המצור. מהי כוונת המקונן בשלהי פרק ד' כאשר הוא אומר לבת אדום "גם עלייך תעבור כוס", מהי אותה כוס תרעלה ומהי רשעותה המיוחדת של מלכות אדום בימי בית ראשון?

 63. נקודת המבט של כותב מגילת אסתר

  הרב יעקב מדן |

  קריאה מהירה של מגילת אסתר מגלה לנו כי מדובר בספר יוצא דופן מבין ספרי המקרא: שמו של הקב"ה אינו מוזכר; ישנה התמקדות בענייני נשים ומשתאות, ועוד. בנוסף, הרקע ההיסטורי לסיפור המגילה כלל אינו ברור. נדמה שהמפתח להבנת המגילה נעוץ בנקודת המבט שממנה נכתבת המגילה: נקודת מבט שמתמקדת בכוונה תחילה בסיפורי הרכילות שאינם חשובים, על מנת להבהיר מהו ההבדל בין מלך בשר ודם לבין מלכו של עולם.

 64. הרקע ההיסטורי למגילת אסתר

  הרב יעקב מדן | 29 דקות

  בשיעור זה ננסה לעמוד על הרקע ההיסטורי למגילה: מיהו אחשוורוש - עם איזה מלך מבית פרס הוא מזוהה? באיזו תקופה מתרחש סיפור המגילה, והאם ישנו קשר משמעותי בין התקופה לבין תוכנה של המגילה?

 65. חטא המשתה

  הרב יעקב מדן |

  חז"ל דורשים כי ישראל נתחייבו כליה על שום שנשתתפו בסעודתו של אחשוורוש. מהו בדיוק החטא המחייב כליה במשתה זה? בשיעור זה ננסה להציע כיוונים שונים באשר לאופי החטא בסעודת אחשוורוש. נדמה שהיסוד המרכזי בחטא זה הוא העובדה שעם ישראל מקבל את מלכותו של אחשוורוש בזמן שמלכות הקב"ה מגוללת בעפר.

 66. הצעה נוספת לרקע ההיסטורי של המגילה

  הרב יעקב מדן |

  בשיעורים הקודמים הסברנו את הרקע ההיסטורי למגילה על בסיס הקביעה שאחשוורוש הוא המלך כסרכסס. בשיעור זה ננסה להציע הצעה אחרת. המתארכת את המגילה לתקופה אחרת בהיסטוריה הפרסית ומאירה באופן שונה את אירועי המגילה. תיארוך זה מבוסס בעיקר על דברי חז"ל המזהים את תקופת המגילה עם זמן בניין הבית השני.

 67. פרק ב - אסתר ומרדכי

  הרב יעקב מדן |

  מיהו מרדכי היהודי, ומתי גלה מיהודה? האם הייתה אסתר נשואה למרדכי, ומהו עומק הדרשה "לקחה מרדכי לו לבת - אל תקרי לבת אלא לבית"? מדוע לא הגידה אסתר את עמה ומולדתה, ומהי הסיבה שהמגילה מתארת בפרוטרוט את הכנות הנשים למפגש הלילי עם אחשוורוש?

 68. עליית המן

  הרב יעקב מדן |

  מהו הרקע לפרשת בגתן ותרש ומזימתם לשלוח יד במלך? האם ישנו קשר בין פרשה זו לבין עלייתו של המן לגדולה? בשיעור זה נחל גם לדון בשאלה מדוע סרב מרדכי לכרוע ולהשתחוות להמן, ונתחיל להציע את הדעות השונות בחז"ל ובמפרשים בסוגייה זו.

 69. הגישה הראשונה להתנהגותו של מרדכי

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה ננסה לבאר את התנהגותו של מרדכי - מדוע סירב מרדכי להשתחוות להמן? ייתכן שפתרון שאלה זו נעוץ בהבנה מעמיקה של פרשיית סירובם של חנניה, מישאל ועזריה להשתחוות לצלמו של נבוכדנצר בבקעת בית דורא. בשיעור ננתח את שיטות הראשונים השונות באשר לפרשיית חנניה מישאל ועזריה, ומתוך כך ננסה להציע הסבר הלכתי מספק לסירובו של מרדכי להשתחוות להמן.

 70. הגישה השנייה להתנהגותו של מרדכי

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נציע הסבר נוסף לסירובו של מרדכי להשתחוות להמן. ייתכן שהדבר אינו נובע ממניעים דתיים טהורים, אלא ממניעים אישיים בלבד - מרדכי תופס את עמדתו בממשל הפרסי כגבוהה יותר מזו של המן. גישה זו אמנם איננה מקובלת, אולם ננסה למצוא לה תימוכין במדרשי חז"ל על עברם המשותף של מרדכי והמן.

 71. סירובו של מרדכי לכרוע - גאווה לאומית

  הרב יעקב מדן | 28 דקות

  לאחר שהצגנו בשיעורים האחרונים את הכיוון ההלכתי המנמק את סירובו של מרדכי לכרוע להמן באיסור עבודה זרה, ואת הכיוון המאשים את מרדכי בדאגה לאינטרסים אישיים, ננסה בשיעור זה להציב כיוון נוסף, ולפיו סירובו של מרדכי מבוסס על שיקולי גאווה וכבוד לאומיים. נבחן את נושא זה דרך סוגיית היכנעותו של יעקב אבינו לפני עשו בחזרתו לארץ ישראל.

 72. פרק ג' - מלשינותו של המן והקדמת שקלי ישראל

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נמשיך לעסוק בעניין הפור - הגורל שהפיל המן. נראה כי עיקרו של הגורל, ובהתאם לכך עיקרו של חג הפורים הוא החודש ולא היום. נראה גם את טענתו של המן כלפי היהודים - שהם מצד אחד מפוזרים בין העמים, ומצד שני מחזיקים בדת שונה מהעמים. ולבסוף - נעסוק בכסף ששוקל המן למבצעים, ונראה כיצד מתקשר סיפור זה למחצית השקל ולהפסקת בניית בית המקדש השני, אשר מתרחשת באותה תקופה.

 73. הצעת המן ותוכניתו של מרדכי

  הרב יעקב מדן |

  כיצד מסכים אחשורוש לגזירת המן? מה מתרחש בארמון לאחר מכן? ומה מתרחש בממלכה במקביל לכך? איך מתנהל השיח בין אסתר למרדכי, ומדוע? מה גורלו של התך? מהי תכניתו של מרדכי, ומה תפקידה של אסתר בתכנית זו?

 74. פרק ד' - תוכניתה של אסתר לביטול הגזירה

  הרב יעקב מדן |

  מה פשר הויכוח בין אסתר למרדכי בפרק ד? האם אסתר פחדנית? או אולי היא מתנכרת לעמה? מדוע כל כך קשה להכנס אל המלך? בפרקים ה' ו-ז' מרדכי כמעט אינו נמצא. אסתר מנהלת את העניינים ובצורה שונה לגמרי מתכניתו של מרדכי. מדוע אסתר משנה את התכנית? ומה היא עושה כדי להשיג את מבוקשה?

 75. פרק ה' - משתאות היין

  הרב יעקב מדן |

  מה קורה במשתה אסתר הראשון? אסתר מצפה מאחשורוש לקחת מהמן את הטבעת. כשזה לא קורה, אסתר מזמינה את המן ואחשורוש למשתה נוסף. למרות המצב הבעייתי, אסתר לא מתייאשת, וממשיכה בהשתדלות ובצום, בניגוד לשאול, שהתייאש כששמע את דברי שמואל שעלה באוב. מדוע המן, בעל המעמד הגבוה כל כך, מתייעץ מה לעשות עם מרדכי? מדוע הוא מתאפק? ומה משמעות התכנון לתלות את מרדכי?

 76. פרק ו' - ליל המהפך

  הרב יעקב מדן |

  כיצד התרחש המהפך בסיפור המגילה? מסתבר שאחשורוש התחיל לחשוש מהמן, ולכן נדדה שנת המלך. כשהמן נכנס אל אחשורוש, ואחשורוש שואל אותו כביכול בתמימות "מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו", מגלה אחשורוש את שאיפותיו האמיתיות של המן, ולכן הוא משפיל אותו. כאן, לראשונה, מתגלה חכמתו של אחשורוש, וכן מתגלה המוערבות של הקב"ה בסיפור המגילה.

 77. פרק ז' - המשתה השני

  הרב יעקב מדן |

  מה מתרחש במשתה השני של אסתר? מהן הסיבות הרבות שבשלן היה ראוי לתלות את המן? מהי הסיבה שהביאה את אחשורוש לתלות את המן? כיצד היסודות הקומיים של המגילה מצביעים על מעורבותו של הקב"ה באירועים? כיצד התהפך הגורל כך שכל מה שהכין המן לעצמו - הגיע אל מרדכי?

 78. פרק ח' - מלחמת היהודים

  הרב יעקב מדן |

  נעסוק באגרות המלך אחשורוש. מה משמעות הרשות המלכותית ליהודים לעמוד על נפשם? מתברר שהיהודים קיבלו כאן זכויות מיוחדות, של עם אוטונומי, ובכך נסללה הדרך לאפשרות להקים צבא-הגנה יהודי, ע"י נחמיה, שלחם כנגד הגויים שניסו להפריע לבניית המקדש וירושלים.

 79. פרק ט' - למשמעות כפילות ימי הפורים

  הרב יעקב מדן |

  בתחילת השיעור נעסוק בנושא "ובביזה לא שלחו את ידם", ובהמשך השיעור נעסוק בעניין תקנת ימי הפורים: תיאור תקנת ימי הפורים נכתב בצורה מורכבת, כנראה מפני שהיו מחלוקות לגבי האופן בו ראוי לייצג את ימי הפורים, כך שלא ייראו כהוספה על מצוות התורה. נעסוק גם בעניין שושן פורים, ומשמעות קיומו דווקא בירושלים.

 80. פרק ט' - שינוייו של מרדכי באופי החג

  הרב יעקב מדן |

  נמשיך לעסוק במורכבות של תקנת ימי הפורים, ובשלבים של התקנות: כיצד דאגו החכמים שלא יהיה בו איסור "בל תוסיף", וכיצד דאגו לכך שחג זה לא יהפוך ליום של הילולה חסרת תוכן?

 81. פרק ט' - ריבוי הימים בפורים

  הרב יעקב מדן |

  נמשיך לעסוק בתקנת ימי הפורים: נראה כי התקנה הראשונית הייתה של שני ימי חג (נשווה לחקביעת שני ימי ראש השנה בנחמיה פרק ח), ויתכן שמשמעותה היא לחגוג גם את ההגנה וההישרדות, וגם את הנקמה באויבים. באיזה יום ראוי לחגוג? ביום שבו חל מהפך לטובה, או כאשר מסתיימת המלחמה?

 82. תקנות ימי הפורים

  הרב יעקב מדן | 56 דקות

  לאור תקלות טכניות שנוצרו בשיעורים הקודמים, נעסוק בשיעור זה בכל הנקודות הנוגעות לנושא התפתחות צביון ימי הפורים כפי שעולה מן המגילה. מה היה אופי החגיגה שנעשתה בשנת הנס עצמה בפרזים ובשושן? כיצד נהגו בשנים שלאחר מכן? מה שינה מרדכי באגרתו ששלח לכל המדינות בדבר ציון ימי הפורים, וכיצד נוצר המנהג של ימים שונים לפרזים ולמוקפין?

 83. דרך המדבר ים סוף

  פרשת בשלח

  הרב יעקב מדן |

  הדרך הטבעית להליכה ממצרים לארץ ישראל היא דרך ארץ פלשתים. מדוע לא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים? בשיעור נבחן את ההתרחשויות באופן ריאליסטי, נראה כיצד השפיעה ההליכה במדבר על יחס העם למשה. ומה קרה כאשר הגיעו לים סוף - מדוע פרעה החליט פתאום לרדוף אחריהם? כיצד רצו בני ישראל להגיב לרדיפת המצרים? ומהי תשובת משה?

 84. ייחודו ומגמתו של ספר שמואל כחטיבה עצמאית במסגרת ספרי הנביאים

  הרב יעקב מדן

  מהם מגמתו וייחודו של ספר שמואל במסגרת ספרי הנביאים הראשונים? נראה את חלוקתם של הספרים שופטים, שמואל ומלכים, כמקבילה לשלוש תקופות בתולדות השראת השכינה על עם ישראל. מצב השכינה מקביל למצב ההנהגה באותה תקופה. בספר שמואל, מתוארת תקופת מעבר, בה אין מקום קבוע לשכינה, ובמקביל זו גם תקופת מעבר בהנהגת העם - משופטים למלוכה.

 85. במקום שבעלי תשובה עומדים (פרשת יוסף ואחיו)

  הרב יעקב מדן

  פתרונו המקורי של הרב יואל בן- נון, בחוברת מגדים א לחידת יחסו של יוסף אל אביו ואל אחיו, בעת שהיה שליט במצרים, מעורר עניין, הן בחידושו הפרשני, הן בזווית שהוא רואה ממנה את בני יעקב, שבטי ישראל. אך בעיקר במוסר ההשכל הרעיוני שבו על תפקידו (הקטן יחסית) של האדם בעיצוב המהלך ההיסטורי של בניין עם ישראל. אך בנוסף לעניין שהוא מעורר בשלוש נקודות אלו הוא מעורר אף ביקורת ותהיות. בחלקו הראשון של מאמר זה נעמוד עליהן ונדחה את המהלך שהוצע. בחלקו השני של המאמר ננסה ליישב את פירושם של הר"י אברבנאל ושל בעל העקידה. בחלקו השלישי של המאמר נדון בפירוש הרמב"ן, וננסה לשלבו עם פירושם של אלו.

 86. תגובה - בין שופטים לשמואל

  תגובות והערות

  הרב יעקב מדן

  הרב מדן עונה על טענות הרב רוזן לגבי ההבדלים בין ספר שופטים לספר שמואל. הדיון יעסוק בהבדל בין הספרים בנושא המלחמות, מקומו ומידת מרכזיותו של המשכן, אופי ההנהגה, ומעמד הנבואה

 87. אמר נבל בלבו אין אלהים

  הרב יעקב מדן

  נעיין בסיפור נבל הכרמלי, נכיר את דמותו של נבל ואת פשר התנהגותם של דוד ואביגיל בפרשה, ומתוך כך גם נתמודד עם השיפוט המקראי עליהם וננסה לבחון מה הן אמות המידה המוסריות בתחום שבין אדם לחברו, שהתורה והנבואה מציבות בפרשה זו ובדומותיה

 88. מבוא למאמרו של ח' חפץ על מלכות פרס ומדי

  הרב יעקב מדן

  כמבוא למאמרו של ח. חפץ, ננסה לסקור לפני הקורא משהו מתולדות המחלוקת בין המחקר ההיסטורי לבין שיטת המסורת היהודית בנושא הנדון - התקופה הפרסית, שיבת ציון וימי הבית השני

 89. מגילת בת-שבע

  הרב יעקב מדן

  לאור היכרותנו עם דמותו רבת העצמה של דוד, אנו מתמלאים מבוכה לנוכח תיאור מעשה בת-שבע. האם חטא דוד? מה היה חטאו? ומהיכן נבע? מהי עמדתם של חז"ל בשאלה זו? ומה מורים פשטי המקראות?

 90. פרשת דוד ובת שבע

  תגובות והערות

  הרב יעקב מדן

  י. מדן משיב בקצרה על דבריו של א. ורהפטיג בעניין דוד ובת שבע.

 91. תגובה לתגובה - מניין השנים של מלכות הפרסים בפני הבית

  תגובות והערות

  הרב יעקב מדן

  הרב מדן מגיב להערתו של ז. אולמן למאמר של ח. חפץ על התקופה הפרסית, מסכים לטענה המועלית ומציע אפשרות לפתרון הבעיה.

 92. תגובה - "שבעים איש חמשים אלף איש"

  תגובות והערות

  הרב יעקב מדן

  י. מדן מגיב למאמרה של מ. אסקין על הפסוק "שבעים איש חמשים אלף איש". הוא מסכים עם אופן פרוש הפסוק, ומוסיף הסבר לכמות הרבה של האנשים שמתו. לטענתו, ניתן בפסוק זה סיכום לכל המוכים מיום שהוציאו חפני ופינחס את הארון ממקומו במשכן אל שדה המערכה ועד ליום חזרת הארון לבית שמש.

 93. איך ללמד סנגוריה על דוד? תגובה למאמרו של י' ברנדס "במאי קמיפלגי"

  תגובות והערות

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשנ"ו |

  הרב מדן משיב על דברי הרב ברנדס ומדגיש שוב את טענתו העקרונית שלימוד זכות על דוד או על דמויות מקראיות אחרות נובעות אצל חז"ל מחתירה לפשט הכתוב ו'לאמת'. לטענתו, לא תתכן גישה חינוכית המעדיפה את החינוך על פני האמת. 

 94. לא רק בהא... - תגובה לדברי א' וולפיש

  תגובות והערות

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשנ"ח |

  הרב מדן משיב לתגובתו של הרב וולפיש ומדגיש טענה נוספת: התנ"ך כפוף במידה רבה למוסר בענייני בין אדם לחברו. המצפון חייב להדרכינו בבואנו לשפוט את גדולי התנ"ך. 

 95. איך תיתכן נבואה בבבל?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשסד | |

  יחזקאל הוא מגולי גלות החרש והמסגר, ובכל זאת מנבא ליהודה ולגולים כשהוא נמצא בבבל. בשיעור ננסה להבין כיצד תיתכן נבואה בבבל, ואיך שאלה זו משפיעה על מקום השכינה רגע לפני החורבן

 96. ארץ ישראל אחרי החורבן באספקלריה של ירמיהו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשסו | |

  לאחר החורבן מלך בבל ממנה את גדליה בן אחיקם לפקיד באזור. רצח גדליה מהווה נקודת תפנית בנוגע לתקווה הגדולה שלה קיוו שארית העם. לסוגיה הזו ירמיהו מתייחס בצורה יוצאת דופן. בשיעור נעמוד על השקפתו של ירמיהו על ארץ ישראל שאחרי החורבן ועל הפספוס הגדול

 97. ישראל - עם סגולה או עם בחירה?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשסז | |

  מדוע עם ישראל נפרע, ומדוע עם ישראל נגאל? עיון בנבואותיהם של ירמיהו ויחזקאל יגלה בפנינו תפיסות עולם שונות בשאלת היחס שבין ישראל לגויים: האם עם ישראל הוא מיוחד, ולכן הוא "עם סגולה" או שהוא כמו כל עם, וישראל הוא "עם בחירה"?

 98. יהושפט ובית אחאב - אחדות ישראל מול התחברות לרשע

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשסז | |

  יהושפט מתחבר אל אחאב, הן ביציאה משותפת למלחמות והן בקשרי נישואין. חיבור כזה מביא אמנם לאחדות ישראל, אך יש לעשותו בזהירות, מפני שהתחברות לרשע יכולה להיות מאד בעייתית מבחינה רוחנית, וכפי שרואים במלחמת יהורם ויהושפט במואב - היא עלולה לגרום להפסד גדול במלחמה, ואפילו לביטול נבואת ישועה.

 99. שלוש הופעות של הנביא יונה בספר מלכים

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשסח | |

  מדוע היה כל כך קשה ליונה לנבא לנינווה ולהחזירם בתשובה? יונה מופיע בספר מלכים ב' פרק יד, בנבואה על הרחבת גבול ישראל שהתקיימה בימי ירבעם השני. חז"ל קישרו את דמותו של יונה לדמותו של נער הנביא שמשח את יהוא למלך, וכן לילד שאליהו החייה. עיון בסיפורים אלה וברקע ההיסטורי של התקופה שופך אור על סיפורו של יונה הנביא. המסר העולה מהסיפור הוא שנבואה לא אמורה לזרות חורבן והרס אלא להביא לתשובה ולחיים. 

 100. 'בדמייך חיי' - על ברית הפסח וברית המילה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע | |

  מצאנו במקראות ובמדרשים קשר בין הפסח וברית המילה. התורה גם מתנה את קיום הפסח במילה. בשיעור נסקור את המקורות הקושרים בין שתי המצוות, וננסה לבאר את מהותו של הקשר בעזרת הקבלתו לשתי הבריתות שכרת ה' עם אברהם, בעזרת בחינת מהות ברית האבות לעומת ברית יציאת מצרים.

 101. י"ג מידות הרחמים - על התפילה ועל הכפרה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע | |

  י"ג המידות 'מחליפות' במעמד הר סיני השני (שמות ל"ד) את עשרת הדיברות. מהו הקשר בין המידות לדיברות, ומה טיב החלפה זו? מהו היחס בין תפילה לתורה, לאור ההקבלה הנזכרת? מהו החילוק בין דיבור עם ישראל 'פנים בפנים' ל: 'ופני לא יראו'? האם י"ג המידות תופסות את מקומן בתודעתנו ובסידור שלנו על פי מקומן בתורה? מה ההבדל בין המידות שנאמרו למשה, לאלו שאמרו יונה, נחום וחבקוק? האם ספרו הטהור של הרמ"ק, 'תומר דבורה', על י"ג מידות תואם את פשוטו של מקרא? התשובות - בשיעור, אם ייגולו רחמיו של בורא עולם עלינו.

 102. מלחמת העי - החטא ולקחו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע | | שעה ו- 9 דקות

  על מה נענשו ישראל בעי? האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?! האם חטאו כל העדה? האם חטא גם יהושע? ובמה חטא עכן? מדוע נשלחו לעיר שני אורבים שונים? איך השכיל יהושע להפוך מפלה אחת למנוף לניצחון בכל מלחמות כיבוש הארץ?

 103. יפתח - כתב הגנה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע | |

  חז"ל במדרשיהם והמפרשים לא אהבו את יפתח. גם זקני גלעד ובני אפרים לא אהבו אותו. פרופ' אליצור (פירוש 'דעת מקרא') הגדירו בהשוותו אותו לגדעון כ'מנהיגם של ריקים'. אכן, כך מעידים כמה ממעשיו: בבואו להושיע את ישראל הוא דורש את שכרו מראש, הוא הורג את בתו על לא עוול בכפה, הוא טובח בבני אפרים ארבע רבבות בשל ויכוח לכאורה על כבוד. אך למרות הכול - אני בעדו! אחרי השיעור- אולי גם אתם! כדאי לנסות?

 104. שאול - כתב הגנה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע | |

  מה יש במלכנו הראשון מלבד כישלונות מול הפלשתים ומול עמלק, רדיפה אובססיבית אחרי דוד, הריגת נוב עיר הכוהנים על לא עוול בכפה ברגע של זעם וניצחון אחד קטן על נחש העמוני? דויד בקינתו עליו מספר בשבחו! האומנם רק 'אחרי מות קדושים אמור?!' והיכן שמואל בסיפור הזה? והאומנם צדק טשרניחובסקי בעוינותו את שמואל ואת דוד ובהערצתו את שאול לבלי גבול?ומהי הרוח הרעה הזאת?

 105. מדוע פסקה הנבואה מישראל?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע | |

  מלאכי הוא אחרון הנביאים. הוא בן תקופתם של עזרא ונחמיה ושותף למפעלם. מדוע פסקה הנבואה אחרי מלאכי? ומה הקשר בין הפסקת הנבואה לבין אליה הנביא? האם יתכן שהנבואה פסקה בגלל מפעלם של עזרא ונחמיה?! ומה היה מפעל זה? איזה משבר המקרא מסתיר כאן, ומה גדולה חומרתו עד כדי הפסקת הנבואה? ומה האלטרנטיבה המוצעת על ידי עזרא ונחמיה לנבואה?

 106. חטא נדב ואביהוא

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעא | |

  בחז"ל מופיעות 15 דעות לחטא נדב ואביהוא. עיון בפסוקים דרך עיניהם של חז"ל בשני מסלולים שונים יחבר בין הדעות וילמד על הסיפור כולו.

 107. קהלת - חידת המוות ומשמעותו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעא | | שעה ו- 3 דקות

  ההתמודדות עם חידת המוות באופן ישיר נמצאת במקרא בדניאל ובקהלת. בדניאל העיסוק הוא במוות על קידוש השם. לעומת זאת, בקהלת העיסוק הוא במוות הטבעי, במוות מזקנה ובזקנה עצמה. השיעור יעסוק בחידת המוות עצמה ובהשלכותיה.

 108. אחדות ספר ישעיהו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעא | |

  בקרב חוקרי המקרא מקובל לראות בפרקים מ'-ס"ו פרי יצירתו של נביא עלום שם, שחי כ-150 שנה אחרי ישעיהו, ומכנים אותו "ישעיהו השני". בשיעור נתעמת עם הטענות, וננסה לחזק את העמדה ש"אחד היה ישעיהו" בעזרת הכתובים עצמם.

 109. שאול - על חטא ועונשו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעא | |

  הטרגדיה של חטא שאול גרמה לו להפסיד את המלוכה, לאבד את חייו ואת שלושת בניו. תליית עונשים חמורים אלה במעשה החמלה על עמלק לא נראית הגיונית. השיעור יעסוק בחיפוש אחר מענה מספק לחומרת עונשו של שאול במקומות שונים בתנ"ך תוך כדי הבנת מהותו הבעייתית של עמלק.

 110. יום ה' - בין יואל לעמוס

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעא | |

  מהו יום ה'? יום ה' נזכר במקרא כמה פעמים ומסמל את המשפט ואת בואו של כל אדם למשפט זה לפני ה'. יום ה' מופיע בעיקר ביואל ובעמוס. השיעור יעסוק באופיו וזמנו של ספר יואל ובמשמעות שנותן יואל ליום ה'.

 111. עונש הכרת

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | | שעה ו- 10 דקות

  הכרת בהלכה כרוך באובדן הבנים, בקיצור שנות החיים ובכריתת חלקו של האדם לעולם הבא. התורה משתמשת במושג שונה מעט - כריתת הנפש מקרב עמה. מה משמעות ביטוי זה? הניתן להוכיחו ממקרי כרת במקרא? מה משמעותו המעשית, והאם תהיה בהבנת פשוטו של מקרא גם נפקא מינה הלכתית? איך נחבר בין הכרת בהלכה לבין הכרת במקרא?

 112. מהי תורת הגמול

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ניתן להשוות בפרטים רבים את סבלו של דוד, ששכל כמה מבניו ונרדף בידי אויביו ובידי יריביו ואף בידי בנו לסבלו של איוב. ספרי תהילים ואיוב נותנים לנו תגובות אישיות שונות של שני אנשים במצבי מצוקה כלפי הקב"ה ו'אשמתו' בצרתם. בשיעור ננסה לנגוע בנקודות משיקות בהתייחסותם של השניים לסבל ולקב"ה, ולנתח את השווה ואת השונה ביניהם.

 113. מה בין ישראל לעמים

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  העיון המקובל בשיר השירים עוסק בעיקר בעליות ובירידות ביחסי כנסת ישראל והקב"ה. העיון שנציע רואה כנקודה מרכזית בספר את השאלה מה בין המבט על הקב"ה כמלך ישראל וכאביהם לבין המבט עליו כמלכו של עולם וכאביהם של כל יצורי עולם. לאור זה, מה אמור להיות יחסם של ישראל לאומות העולם, ומהו המבנה המדויק של המשולש: הקב"ה, ישראל והאומות.

 114. האם היה החורבן הכרחי?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  אחת עשרה שנות מלכותו של אחרון מלכי יהודה, צדקיהו, אינן עשויות בהיסטוריה ובנבואה מעור אחד. ירמיהו הוא הנביא העיקרי המלווה את צדקיהו, והוא שופטו של צדקיהו בעיניים נבואיות. לכאורה, נגזר החורבן בגלל חטאות מנשה, וצדקיהו מולך בזמן שאול, כשכתובת החורבן כבר כתובה על הקיר. העיון שנציע בא להעצים את בחירתו החופשית של צדקיהו, ולקבוע בדרך שונה, מה כבר נגזר לפני שמלך צדקיהו, ומה עשוי היה להימנע אילו בחר צדקיהו בדרך שונה.

 115. שליחת מרגלים - חטא או מצווה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | | שעה ו- 5 דקות

  לית מאן דפליג על חטאם של מרגלי משה ועל חטאו של העם בעקבותיהם. אך התורה מתייחסת פעמיים, ובאופן שונה בכל אחת, לשאלה האם מקור החטא הוא בשליחתם של המרגלים, או שזו הייתה מצווה, והמרגלים הם שהקדיחו את תבשילה. מהנחה שהחטא היה בעצם שליחתם - האם חטא גם יהושע בשליחת מרגליו, או שמא יש לחלק בין המקרים. בלמודנו לא נימנע מביקורת גם על מרגלי יהושע בהשוואתם למרגלי משה.

 116. אשת חיל מי ימצא - שתי נקודות מבט

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעג | |

  חלקו השני של פרק לא בספר משלי מוכר לכולנו, הלא הוא פרק "אשת חיל". השאלה המרכזית היא מי היא אשת החיל הזאת? האם שלמה מדבר פה על התורה? על החכמה? או שמא זוהי אישה ספציפית? השיעור יעסוק בניתוח הפרק יחד עם מקבילות מהתנ"ך, תוך ניסוי לזהות את אשת החיל האמיתית עליה כתב שלמה המלך את הפרק.

 117. יעקב ורחל - על אהבה ומתיחות בחיי הנישואין

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעג | | שעה ו- 5 דקות

  סיפור נישואי יעקב לרחל וללאה מעלה שאלות רבות. השיעור יעסוק במערכת היחסים המורכבת הזו תוך השוואתה למקרים דומים בתנ"ך, לפרשנות חז"ל ולאופי הנישואין והזוגיות בתורה בכלל.

 118. שאול, יונתן ומיכל מול דוד - על אהבה ושנאה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעג | |

  בשיעור נעמיק בהבנת מערכות היחסים המורכבות בין דוד לשאול מיכל ויהונתן, אשר שלושתן מתחילות באהבה גדולה ומסתיימות בפירוד. יחסו של שאול אל דוד מתחיל באהבה, ודוד יכול להיות חתנו וממשיכו באופן טבעי, אלא שהרוח הרעה, הפחד, מכתיבה את יחסו של שאול אל דוד ומונעת זאת . כיצד הגיעה מיכל מאהבה גדולה לדוד לניכור ופירוד? וכיצד התדרדרו יחסי האהבה בין יהונתן לדוד עד כדי כך שדוד פוגע במפיבשת בן יהונתן? 

 119. על מצוות כיבוד הורים

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעג | |

  קיים פער גדול בין אופי קיומה של מצוות כיבוד אב ואם בתורה שבכתב לעומת אופי קיומה בתורה שבעל פה. הבדל זה מעלה שאלות רבות על פסוקי התורה הנוגעים למצווה זו. הן בשכר המובטח למקיימיה והן במקומה בעשרת הדברות.

 120. האמת הכוללת בפרשנות התנ"ך

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: אייר תשעג |

  בתוך עולם התורה ישנם חילוקי דעות רבים. כיצד נדע איזו דעה היא חלק מעולם בית המדרש המקובל, ומה חורג מחוץ לגבולות? ראשית, יש לבחון את הגישה של המפרש בכלליותה, ולא על פי פרוש אחד חריג. את הגישה הכללית יש לבחון על פי שלושה קריטריונים: א. כבוד לגדלות המקרא ולגדלות אישיו. ב. כבוד למדרשי חז"ל והמפרשים. ג. גישה המעצימה את אהבת לימוד התורה, ומביאה לאהבת ה' ויראת שמים.

 121. ערי המקלט וקרנות המזבח

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע"ה | |

  השיעור על הפרק היומי במסגרת ימי העיון בתנ"ך ידון בפרק ל"ה בספר במדבר, בפרשת רוצח בשגגה. דינו של רוצח בשגגה נאמר בשמות כ"א (יב- יד), בבמדבר לה, ובדברים ד' (מא- מג) וי"ט (א- יג). הוא נזכר שוב בהרחבה ביהושע כ'. נדון בהבדלים בין המקומות השונים, ומה מלמדת אותנו כל פרשה על הרוצח. נעסוק בטיבה של עיר מקלט כמגינה על הרוצח מפני גואל הדם וכמקום גלות וכפרה עבורו על חטאו. איך נבדיל, על פי פשוטי המקראות, בין מזיד לשוגג? מה היה דינו של רוצח בשגגה, לפני שהיו ערי מקלט? מה נלמד מספר בראשית (פרשת קין והבל) על דיני רוצח וגלותו? ננסה להתמודד גם עם השאלה הקשה מכול, מה עניין מות הכהן הגדול אצל שיבת הרוצח מעיר המקלט אל אחוזתו.

 122. ממלכת שלמה

  הרב יעקב מדן | 58 דקות

  כיצד מתמודד שלמה עם גויי הארץ שנותרו בתקופתו ומה משמעות העובדה שהוא סופר אותם? מה עניינו של המילוא ולשם מה הוא נבנה? מה ניתן ללמוד מעיון במסעותיה של בת פרעה בין הבתים השונים על טיב היחסים בינה ובין שלמה? וכיצד ניתן להבין את מנין השנים וציון הזמן בו נבנה בית ה'? על כל השאלות האלו ועוד נדון בשיעורנו כרקע והקדמה לפרקי המקדש.

 123. בניין בית המקדש

  הרב יעקב מדן | 54 דקות

  בשיעור נעסוק בבניין בית המקדש הראשון בימי שלמה. נדון בציון הזמן שבו נבנה (מל"א ו, א) ובחשיבותו לכרונולוגיה המקראית, נעיין בתיאור המקדש כפי שמובא בפסוקים תוך ניסיון להבין את הפרטים השונים ולסיום נעמיק בעניין הכרובים שבנה שלמה, ההבדל בינם לבין כרובי המשכן ובמשמעות שעומדת מאחורי עשייתם דווקא באופן שנעשו. (בשיעור נקרא פסוקים מספר מלכים א פרק ו. השיעור מתאים גם לדברי הימים ב פרק ג בו מתוארת שוב בניית בית המקדש)

 124. אליהו בהר חורב

  הרב יעקב מדן |

  על אף שרבים רואים במעמד הר הכרמל מעין מעמד הר סיני, נראה ששני המעמדים מנוגדים במהותם זה מזה. עניינה של ההתגלות בכרמל קשור דווקא לסילוק השכינה, ל"קול דממה דקה". הופעת השכינה היא וודאי חיובית אך יש בה גם סכנה למי שאינו מוכן לה. סילוק השכינה הוא שמאפשר רחמים ואפשרות לתיקון, אך מאידך יש לכך גם מחיר כבד מאוד. אליהו לא רצה לוותר על הקנאות שלו הקשורה בהופעתה של שכינה אבל הקב"ה ויתר והשכינה הסתלקה. המכה היתה מיידית וקשה.

 125. אלישע והאשה השונמית (חלק א)

  הרב יעקב מדן | 56 דקות

  אלישע פועל ישועות בקרב הארץ. בעוד שלרוב הנביא מביא את דבר ה' לעם אצל אלישע איננו מוצאים נבואות אלא ניסים. הניסים מהווים צורת קשר אחרת שלא ניתן לבסס עליה את האמונה ואעפ"כ הם מלמדים על מציאות ה'. בשיעור נעסוק בסיפור אלישע והאשה השונמית, נראה את ההשוואה לסיפור הולדת יצחק ונבחן את מקומו של גיחזי בסיפור ואת השפעתו על השתלשלות העניינים.

  באדיבות ישיבת הר עציון

 126. אלישע והאשה השונמית (חלק ג) והמשך סיפורי אלישע

  הרב יעקב מדן | 35 דקות

  במדרש מובא שיונה הוא הבן שהחיה אליהו וחבקוק הוא הבן אותו החיה אלישע. נראה כי בכך רצו חז"ל להצביע על קשר מהותי בין הדמויות השונות. מהו קשר זה? בכך נעסוק בתחילת השיעור. בהמשך נעיין בחלק מסיפורי אלישע, נמקם אותם מבחינה היסטורית, ונבין דרכם את המצב הקשה שהיה באותה העת הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מדינית - ביטחונית. 

 127. אלישע והאשה השונמית (חלק ב)

  הרב יעקב מדן | 53 דקות

  על אף התקוות שתולה אלישע בנערו, גיחזי, "זוכה" גיחזי לאורך כל הסיפור לחוסר אמון מוחלט מצדה של האשה השונמית והיא מסרבת לתיווך שלו בינה לבין איש האלוקים. ובאמת מתברר למפרע כי גיחזי לא היה באמת ראוי. במהלך השיעור נראה כי יתכן ואף מותו של הילד נבע מכך שהבשורה על הולדתו נעשתה שלא כפי שצריך אלא מכוחו של גיחזי, מה שפגם במידת האמונה של השונמית ובלאו הכי השפיע גם על המציאות.

   

 128. סיפור המצורעים - ישועה בדור שאינו זכאי

  הרב יעקב מדן | 52 דקות

  בשורת הישועה בימי יהואחז מגיעה ברגע האחרון כשכבר כלו כל הקיצין וגם אז היא באה ע"י מצורעים. מה טיבה של בשורה שבאה מפיהם של מצורעים? ומה בכלל טיבה של ישועה שכזו? נראה כי הישועה בימי יהואחז נעשתה בדרך שאינה ראויה מכיוון שהעם לא היה ראוי. כאשר הדור אינו זכאי, וסיבת הישועה היא רק כי כבר אין ברירה אחרת, אנו פוגשים בישועה שמגיעה ברגע האחרון, אחרי יסורים גדולים ובכלים לא ישירים.

 129. מותו של בן הדד מלך ארם ותחילת מלכות יהורם מלך יהודה

  הרב יעקב מדן | 55 דקות

  במהלך השיעור נעיין בסיפור מותו של בן הדד שהומת ככל הנראה בידי חזאל, נדון במקרים שונים בהם ניתנה נבואה ונראה כיצד פעלו מקבליה. נעמוד על ההבחנה שבין נבואה שעניינה נתינת הזדמנות אלוקית שדורשת מהאדם לקום ולעשות מעשה לבין נבואה שבה אין לאדם חלק מעשי וכל שמצופה ממנו הוא לחכות להתממשותה בידי שמים. בהמשך נעסוק במלכותו של יהורם מלך יהודה ונתמקד ביחסי אדום וישראל באותה העת ובהשפעתה של פשיעת אדום על ישראל.

 130. מלחמת יהואש בארם, תחילת מלכות אמציה ומלחמתו באדום

  הרב יעקב מדן | 55 דקות

  בתיאור קורות אמציה מדגיש הכתוב כי אמציה לא הורג את בני המכים את אביו " ככתוב בספר תורת משה...לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות...". מה מיוחד במצווה זו שהכתוב בחר לציין דווקא אותה? ומה בכלל ההווא אמינא להרוג בנים על חטאי אבותם? מה היה ההבדל בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל בהקשר לכך? נעיין גם במלחמתו של אמציה נגד אדום בגיא מלח, נראה את הסיבות השונות למלחמה זו ונעמוד על מיקומו של "הסלע" המוזכר בפסוקים.

   

 131. על סתירות ופערים בין מלכים לדברי הימים

  דמותו של מנשה

  הרב יעקב מדן | 42 דקות

  בספר דברי הימים מופיע תיאור שונה לחלוטין של מנשה לעומת התיאור המובא בספר מלכים. בעוד שבספר מלכים נכנס מנשה לתודעתנו כמלך שחטא והוביל עד לכדי חורבן המקדש, הרי שבספר דברי הימים מתוארת תשובתו וכניעתו לה'. מדוע בוחר ספר מלכים להתעלם מהשינוי המשמעותי כל כך שעשה מנשה ולהתמקד רק במורשתו הראשונה? מהי הסיבה להדגשה היתרה של חטאי העבודה זרה על פני חטאים אחרים שנעשו? וכיצד קשור העניין למגמתו הכללית של ספר מלכים?

 132. מציאת ספר התורה והמהפכה הדתית בימי יאשיהו

  הרב יעקב מדן |

  מציאת ספר התורה בימי יאשיהו עוררה התרגשות גדולה וגרמה לזעזוע בעם. מה היה אותו ספר תורה שנמצא? מה היה פשרה של ההתרגשות הגדולה? ומה ניתן ללמוד מההבדלים בין תיאור התקופה בספר מלכים לתיאור המופיע בדברי הימים לאור נבואת ירמיהו?

 133. שמואל וישעיהו - כותב אחד או כותבים שונים?

  הרב יעקב מדן |

  על ספר שמואל ועל ספר ישעיהו יש הטוענים שנכתבו על ידי כותבים שונים. בשיעור נברר האם טענות אלו נכונות לגבי כל אחד מהספרים בעזרת עיון בכתובים עצמם. נגלה שלעיתים אימוץ גישה כזאת כבר מעוגנת בחז"ל ומסבירה את פשט הכתובים, ולעיתים מעלה תהיות חדשות ולא נראית כסברה הנכונה.

 134. משא מואב ונפילתה בידי אשור

  הרב יעקב מדן | 56 דקות

  אשור מנהלת מסעות כיבושים ומגיעה להישגים גדולים יותר מכל מעצמה אחרת לפניה ויש לכך משמעויות הרות אסון מבחינות רבות. אולם מדברי הנביא אנו למדים כי אשור משמשת כשבט אפו של הקב"ה וכמטה זעמו. מה משמעות הדברים? מה המטרה האלוקית בכך שאשור תכבוש את כל העמים כפי שמצטייר ממשאות העמים? מה הסיבה לנבואה הקשה אותה מנבא ישעיה על מפלת מואב בידי אשור? וכיצד למרבה הפלא תורמת אשור להופעתה של מלכות ה' בעולם? 

 135. הפרדת התאומים

  הרב יעקב מדן

 136. מה בין אדם לנחש?

  הרב יעקב מדן

 137. שילוח ישמעאל אל המדבר

  הרב יעקב מדן

 138. אברהם בגרר

  הרב יעקב מדן

 139. היש סיכוי לשינוי?

  הרב יעקב מדן

 140. שתי דרכים להתמודד עם המציאות

  הרב יעקב מדן

 141. אחדות או רודנות?

  הרב יעקב מדן

 142. מבט על ספר שמות

  הרב יעקב מדן

 143. מכת דם - הכאת התנינים

  הרב יעקב מדן

 144. שבירת המשא ומתן

  הרב יעקב מדן

 145. גנון והציל פסוח והמליט

  הרב יעקב מדן

 146. דרך ארץ פלשתים

  הרב יעקב מדן

 147. כריית בור ופתיחת בור

  הרב יעקב מדן

 148. בין ראיית הפנים לראיית האחור

  הרב יעקב מדן

 149. עקב ויעקב אבינו

  הרב יעקב מדן

 150. עגלה ערופה - יתרונות לימוד הריאליה

  הרב יעקב מדן

 151. גדעון כאברהם

  הרב יעקב מדן

 152. אין מלך בישראל

  הרב יעקב מדן

 153. מתי התרחש סיפור פסל מיכה?

  הרב יעקב מדן

 154. זמנו של סיפור פילגש בגבעה

  הרב יעקב מדן

 155. שאלה בה' או בפסל מיכה?

  הרב יעקב מדן

 156. החרם גרר מלחמה

  הרב יעקב מדן

 157. שבעים איש חמישים אלף איש

  הרב יעקב מדן

 158. ועשית הישר והטוב

  הרב יעקב מדן

 159. היחס העקרוני לדוד ולחטאו

  הרב יעקב מדן

 160. יש אמת בנביא השקר הזה!

  הרב יעקב מדן

 161. המוסריות של מצוות מחיית עמלק

  הרב יעקב מדן

  כיצד ניתן להבין את מצוות מחיית עמלק? הייתכן לפקוד לפתע פתאום על עם שלם, על נשיו, על טפו ועל מקנהו, עוון בן ארבע מאות ושלושים שנה? האם קיים 'אחר' שאינו לגיטימי על פי השקפתה של התורה? האם המוסר הוא מרכיב במערכת המצוות, שהקב"ה מצווה את האדם?

  ננסה לענות על שאלות אלה, מתוך עיון בפרשיות רבות בתנ"ך העוסקות ביחסי ישראל ועמלק בתנ"ך כולו.

  לפניכם מאמר קצר על מלחמת שאול בעמלק, ומתחתיו קישור למאמר המלא, העוסק בכל הסוגייה של מצוות מחיית עמלק.

  המאמר מתוך הספר "המקראות המתחדשים", הוצאת תבונות, תשע"ה. לרכישת הספר לחצו כאן.

  לשמיעת השיעור לחצו כאן

 162. האם זה מוסרי להשמיד את עמלק?

  הרב יעקב מדן

 163. ארגז הכלים ללימוד תנך

  הרב יעקב מדן | 2 דקות

  לימוד תנ"ך מהווה כמיהה לשמוע את דבר ה' ותורתו. הלימוד נעשה ע"י הכלים שנתנו לנו חז"ל והמפרשים, וכל אחד גם מוצא את ה"אות" הייחודית שלו בתורה.

 164. התגשמות נבואת ירמיהו

  הרב יעקב מדן

 165. יצחק ורבקה, יעקב ועשיו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעו | |

  סיפור יצחק ורבקה והיחס לבניהם מעלה כמה תהיות: האם עשיו באמת רשע? מדוע אהב יצחק את עשיו ורבקה את יעקב? כיצד ניתן להתייחס למרמה של יעקב? למה רבקה גם היא מערימה על יצחק? עיון בכתובים יגלה לנו כיצד עלינו להתייחס לשאלות אלה

 166. נסי אלישע - מה באו ללמדנו?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעו | |

  ממבט ראשון ניסי אלישע נראים תמוהים ביחס לנביאים אחרים. מדוע יש צורך ברשימת ניסים, ומה עניינם? הבנת הרקע ההיסטורי של ניסי אלישע יבהירו את מטרתם הפוליטית והדתית

 167. שיבת ציון של גדליה בן אחיקם

  הרב יעקב מדן

 168. המתח בין יהודי ארץ ישראל לבין יהודי הגולה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 5 דקות

  הגלות הביאה איתה חיים חדשים שלא בארץ ישראל וכך הובלת החיים הדתיים התרחשה לעיתים בגלות. בעקבות זאת נוצר מתח בין יהודי הגולה ליהודי ארץ ישראל. בשיעור נעמוד על היחס בין הגולה וארץ ישראל כפי שעולה מהמקרא: החל מימי גלות יהויכין ועד לסיפור מגילת אסתר

 169. כלי המקדש ומראה המרכבה הנוסעת

  הרב יעקב מדן

 170. פנטומימה

  הרב יעקב מדן

 171. הבגידה

  הרב יעקב מדן

 172. חטא הארץ

  הרב יעקב מדן

 173. לשקר אין רגליים

  הרב יעקב מדן

 174. המסקנה מהתבדות נבואת חנניה

  הרב יעקב מדן

 175. עזב ה' את הארץ

  הרב יעקב מדן

 176. עשר מסעות נסעה שכינה

  הרב יעקב מדן

 177. מקדש מעט

  הרב יעקב מדן

 178. בין גלות יהויכין לחורבן צדקיהו

  הרב יעקב מדן

 179. שלום ואין שלום

  הרב יעקב מדן

 180. שלושה צדיקים בעיר

  הרב יעקב מדן

 181. הגפן: הגזע והפירות

  הרב יעקב מדן

 182. חוק האימוץ המקראי

  הרב יעקב מדן

 183. הפרת ברית

  הרב יעקב מדן

 184. הגמול למלכי יהודה האחרונים

  הרב יעקב מדן

 185. נשיאי ישראל

  הרב יעקב מדן

 186. מקדש מעט ומחירו הנורא

  הרב יעקב מדן

 187. שריפה טוטלית

  הרב יעקב מדן

 188. כיצד יוכל צדיק להציל עיר?

  הרב יעקב מדן

 189. בעקבות עשתורת וענת

  הרב יעקב מדן

 190. בעצם היום הזה

  הרב יעקב מדן

 191. זעקת הנקמה

  הרב יעקב מדן

 192. הבגידה של צור

  הרב יעקב מדן

 193. ספינת הפאר טובעת

  הרב יעקב מדן

 194. בין מלך צור לאדם הראשון

  הרב יעקב מדן

 195. נבואת שובה ישראל

  הרב יעקב מדן | 44 דקות

  הנבואה האחרונה שבספר הושע שונה מהנבואות האחרות. בשיעור נעמוד על מעמדה של נבואה זו. נבחין כי נבואה זו הייתה יכולה להיאמר בכל ימיו של הושע, ואפילו בתחילת פעילותו הנבואית. תוך זה נתייחס למשמעות המיוחדת של נבואה זו, ומדוע היא כה מרכזית

 196. קורות המצור הבבלי על ירושלים

  הרב יעקב מדן

 197. יום ה'

  הרב יעקב מדן

 198. כי האדם עץ השדה

  הרב יעקב מדן

 199. תובנות על מכות מצרים

  הרב יעקב מדן

 200. שנה וחצי אחרי החורבן

  הרב יעקב מדן

 201. כבקרת רועה עדרו, ברחמים

  הרב יעקב מדן

 202. אח בוגדני

  הרב יעקב מדן

 203. אין ארוחות חינם

  הרב יעקב מדן

 204. תחיית המתים וגאולת ישראל

  הרב יעקב מדן

 205. מיהו גוג?

  הרב יעקב מדן

 206. יתגדל ויתקדש שמיה רבה

  הרב יעקב מדן

 207. הגדלת הר הבית

  הרב יעקב מדן

 208. מוסר ומצוות מול מקדש וקרבנות

  הרב יעקב מדן

 209. כפרה כואבת

  הרב יעקב מדן

 210. בית ה' ובית המלך

  הרב יעקב מדן

 211. נישואי תערובת בכהונה

  הרב יעקב מדן

 212. מוסר המידות במקדש

  הרב יעקב מדן

 213. קרבנות העם

  הרב יעקב מדן

 214. מים חיים

  הרב יעקב מדן

 215. שערי ירושלים

  הרב יעקב מדן

 216. דמי יזרעאל

  הרב יעקב מדן

 217. רוצחים מהגלעד ומשכם

  הרב יעקב מדן

 218. אנרכיה במלכות ישראל

  הרב יעקב מדן

 219. החתונה של הושע וההזדמנות לתשובה

  הרב יעקב מדן

 220. האכזבה הגדולה

  הרב יעקב מדן

 221. איפה הצדק?

  הרב יעקב מדן

 222. מזמור התודה של חבקוק

  הרב יעקב מדן

 223. לחפש את החמץ בנרות

  הרב יעקב מדן

 224. ממלכת יאשיהו בשיא עוצמתה

  הרב יעקב מדן

 225. העיר היונה

  הרב יעקב מדן

 226. בנייה בלתי חוקית

  הרב יעקב מדן

 227. כי אני אתכם

  הרב יעקב מדן

 228. לא רק סוטה

  הרב יעקב מדן

 229. המנהיג, הכהן, ועצת השלום שביניהם

  הרב יעקב מדן

 230. האבכה בחודש החמישי?

  הרב יעקב מדן

 231. בשבח האמת

  הרב יעקב מדן

 232. מיהו מלאכי ועל מה ניבא?

  הרב יעקב מדן

 233. בגידה באשת הנעורים

  הרב יעקב מדן

 234. כשלון במבחן

  הרב יעקב מדן

 235. חרפת השכינה

  הרב יעקב מדן

 236. חרפת העם

  הרב יעקב מדן

 237. תקומת מלכות ישראל לאחר החורבן

  הרב יעקב מדן

 238. תקומת מלכות ה'

  הרב יעקב מדן

 239. מזמור מבטן האדמה

  הרב יעקב מדן

 240. מיהו הנבל?

  הרב יעקב מדן

 241. התגלות ה' במלחמה בבשן

  הרב יעקב מדן

 242. בטחון בנהג

  הרב יעקב מדן

 243. השירה, הניגון ורוח הקודש

  הרב יעקב מדן

 244. שילה וירושלים

  הרב יעקב מדן

 245. בכיה של רחל על חורבן שילה

  הרב יעקב מדן

 246. מיהם בני קרח?

  הרב יעקב מדן

 247. האמנם הופרה ההבטחה עם בית דוד?

  הרב יעקב מדן

 248. תאמין שיכולים לתקן

  הרב יעקב מדן

 249. קורח, שפיקח היה - מה ראה לשטות זו?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 10 דקות

  טענת קרח נגד משה ואהרן היא לכאורה טענה צודקת, שהרי ישנה בעייתיות בשילוב של שררה וכהונה. מאות שנים אחר כך, חנה ובנה שמואל - מבני בניו של קרח - טוענים טענה זהה נגד עלי, חפני ופינחס, שם השילוב של כהונה ושררה באמת אינו נכון. מדוע משה ואהרן בכל זאת צדקו ולא קרח ועדתו?

 250. מינוי השופטים – עצת יתרו ודבר ה'

  הרב יעקב מדן

  בספר שמות יתרו הוא זה שמציע את ארגון המשפט ואילו בספר דברים משה הוא זה שמציע את ההצעה. האם מדובר כלל באותה פרשייה? נציע קריאה חדשה בעצת יתרו לפיה יתרו הציע הצעתו לפני מעמד הר סיני ומשה החליט לבצע אותה רק לאחר מתן תורה, מסיבות נוספות

 251. האם גיירו שמשון ושלמה את נשותיהם?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 6 דקות

  כידוע שמשון ושלמה נשאו נשים שאינן ישראליות. מה היה דינן של אותן נשים? האם אפשר לומר שהן התקבלו לעם ישראל לחלוטין או שמא היו נוכריות? עיון בשני המקרים יביא אותנו להבחנה בין סוגי הנשים של שניהם שחלקן התגיירו ונישאו איתם כדת וכדין וחלקן לא

 252. איוב ואברהם - בין עוץ לחרן

  הרב יעקב מדן

 253. טעותם של הרֵעים

  הרב יעקב מדן

 254. מה הטעם בחיי ייסורים?

  הרב יעקב מדן

 255. האם היה אליפז נביא?

  הרב יעקב מדן

 256. תקווה לטוב

  הרב יעקב מדן

 257. בגידה

  הרב יעקב מדן

 258. החזיון של איוב

  הרב יעקב מדן

 259. תורת הגמול של בלדד

  הרב יעקב מדן

 260. מי התובע ומי השופט?

  הרב יעקב מדן

 261. ה' יודע הכל

  הרב יעקב מדן

 262. תעלומות חכמה

  הרב יעקב מדן

 263. במה גדולתו?

  הרב יעקב מדן

 264. לזעוק או לא לזעוק?

  הרב יעקב מדן

 265. האדם והעץ

  הרב יעקב מדן

 266. רשע וטוב לו

  הרב יעקב מדן

 267. שהדי במרומים

  הרב יעקב מדן

 268. כי יש לעץ תקווה

  הרב יעקב מדן

 269. בין תקווה לייאוש

  הרב יעקב מדן

 270. אין שריד ואין תקווה

  הרב יעקב מדן

 271. בדידות

  הרב יעקב מדן

 272. בסוף יגיע הרעל

  הרב יעקב מדן

 273. מקום קבלת הגמול

  הרב יעקב מדן

 274. ההתפרצות הגדולה כלפי איוב

  הרב יעקב מדן

 275. הזכות להליך משפטי הוגן

  הרב יעקב מדן

 276. הצדק צריך להיראות

  הרב יעקב מדן

 277. המענה האחרון של רעי איוב

  הרב יעקב מדן

 278. בריאת העולם מנקודת מבטו של איוב

  הרב יעקב מדן

 279. איוב בימי שפוט השופטים היה

  הרב יעקב מדן

 280. והחכמה מאין תבוא

  הרב יעקב מדן

 281. אל תהי דן יחידי

  הרב יעקב מדן

 282. הבדידות והעלבון

  הרב יעקב מדן

 283. צדקת איוב

  הרב יעקב מדן

 284. פתיחה למענות אליהוא

  הרב יעקב מדן

 285. הייסורים הם סוג של דיבור

  הרב יעקב מדן

 286. הרשעים מקבלים את גמולם

  הרב יעקב מדן

 287. סבלנות

  הרב יעקב מדן

 288. לפתח שיח עם ה'

  הרב יעקב מדן

 289. התגלות ה' כקשת שלאחר הסערה

  הרב יעקב מדן

  אליהוא בן ברכאל מתאר את הופעת הקשת והשמש לאחר המבול והסערה. זהו סמל לכך שמבול הצרות שעבר על איוב עתיד להסתיים, ותופיע הנחמה. נסקור מקומות נוספים במקרא בהם מופיעה קשת הנחמה לאחר מבול האסונות.

 290. התבוננות בבריאה

  הרב יעקב מדן

 291. השגחת ה' על בעלי החיים

  הרב יעקב מדן

 292. הבהמות ועוצמתו

  הרב יעקב מדן

 293. הלויתן

  הרב יעקב מדן

 294. לזכותו של איוב

  הרב יעקב מדן

 295. הקשת שלאחר הסערה

  הרב יעקב מדן

 296. חטא המשתה

  הרב יעקב מדן

 297. הסוד של אסתר

  הרב יעקב מדן

 298. מעשה אבות סימן לבנים

  הרב יעקב מדן

 299. מטרת המשתאות

  הרב יעקב מדן

 300. הגאווה הלאומית של מרדכי

  הרב יעקב מדן

 301. נקודת המהפך

  הרב יעקב מדן

 302. הקומדיה שבעונש של המן ומשמעותה

  הרב יעקב מדן

 303. המשמעות הדרמטית של אגרות מרדכי

  הרב יעקב מדן

 304. שני ימי החג

  הרב יעקב מדן

 305. בין חלום לנבואה

  הרב יעקב מדן

 306. בין נמרוד לנבוכדנאצר

  הרב יעקב מדן

 307. תחיית המתים מן התורה - מניין?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשס"ו | | שעה ו- 5 דקות

  תחיית המתים לא נזכרה במפורש בתורה שבכתב, ומסתבר שהיא נמסרה מדור לדור בתורה שבעל פה. בשיעור נראה כיצד חז"ל לומדים על קיומה של תחיית המתים מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. נעיין בפסוקים בדניאל על תחיית המתים ומתוכם ננסה להבין , לאור דברי הרמב"ן בשער הגמול ודברי הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק: מהו זמנה של תחיית המתים, מה היחס בינה לבין העולם הבא ועל מי היא חלה - על כל באי עולם או רק על הצדיקים? 

 308. תחיית המתים

  הרב יעקב מדן

 309. עצת דניאל

  הרב יעקב מדן

 310. בלשאצר וסעודת הניצחון

  הרב יעקב מדן

 311. מדוע סיכן דניאל את נפשו?

  הרב יעקב מדן

 312. אלפיים ושלוש מאות שנים?

  הרב יעקב מדן

 313. חזון ארבעת המלכים

  הרב יעקב מדן

 314. האם דניאל טעה?

  הרב יעקב מדן

 315. מדוע דניאל מתאבל?

  הרב יעקב מדן

 316. חשיבות החזון על יון

  הרב יעקב מדן

 317. מפוזר ומפורד בין העמים

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעח | |

  מסיפור המגילה נראה כי הרקע לגזירת המן הוא סכסוך אישי בין המן למרדכי, אך במציאות זה לא יתכן. מהו הרקע לאנטישמיות הפורצת במלכות פרס?

 318. זה ינחמנו

  הרב יעקב מדן

 319. פשר מראה הקשת

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 2 דקות

  בשיעור נלמד את הפסוקים בפרשת נח ונעיין במקרים נוספים בתנ"ך בהם מופיעה הקשת. נראה מה התחושות העולות במקרים אלה. נראה שהקשת אותה מראה ה' לנח איננה קשת רגילה אלא קשת מרשימה ועוצמתית שמבטאת השראת שכינה. בדרך זו ה' מעודד את נח - מתוך סערת גשמים וחושך שחשך על העולם יוצאת השמש ואיתה הקשת - התגלות אלוקית שמבשרת את התקווה לצמיחה חדשה. 

 320. מעשה העגל

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 5 דקות

  ישנן שאלות מתמיהות אצל אהרן במעשה העגל - מדוע הוא משקר ומדוע הוא זוכה להיות כהן גדול? נציע ארבע נקודות זכות לאהרן: אהרן רצה למנוע כליה של העם, ולהפוך את החטא לפחות חמור. הוא קיווה שהאש תשרוף את הזהב, ובסופו של דבר הכיר בחטאו קיבל עליו את הדין, ולכן הוא המתאים ביותר לכפר על ישראל ביום הכיפורים.

 321. אות משמים

  הרב יעקב מדן

 322. הציצית ופתיל התכלת

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 6 דקות

  הציצית היא בגד שמלווה את האדם בכל מקום ובכל זמן. בשיעור נסקור סיפורים שונים הקשורים לדמויות שהצליחו להתמודד עם אתגרים באמצעות ה"ציצית": עקרון שמזכיר להם את הדרך הנכונה. בסוף השיעור נדבר על התכלת ומשמעותה.

 323. בראשית ב' - 'גירסה' שונה לבריאת העולם או סיפור יצירת 'גן עדן'?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 12 דקות

  בשיעור נעמוד על ההבדלים בין סיפור בריאת העולם בפרק א לסיפור גן עדן בפרק ב. נראה שגן עדן הוא תחום ואינו מכיל את כל הבריאה שנבראה בפרק א, האיש והאישה מנהלים זוגיות ולא רק פרו ורבו, והאדם מקיים שיח תמידי עם ה'. בנוסף, נראה שישנו דמיון רב בין גן עדן לבין בית המקדש, ומסתבר שהמקדש הוא המשכו של גן עדן, שנע ונד עד שהגיע למקומו בירושלים. 

 324. בני אברהם והארץ המובטחת

  הרב יעקב מדן

 325. על המקום

  הרב יעקב מדן

 326. אדם חווה ו...הנחש

  הרב יעקב מדן

  ע"פ המדרש, הנחש הקדמוני בא על חווה. פיתוח רעיון זה מוליך אל ההבנה כי הנחש היה דמות אדם ובעל תכונות כשל אדם, אך ללא צלם אלוקים. בעילת חוה הביאה להולדת קין, אשר היה הרוצח הראשון וממנו והלאה נולדו זרע של אנשים `מזוהמים`. רק במבול יעלמו `בני האלוקים` ויוותרו בני האדם.

 327. משא ומתן כושל

  הרב יעקב מדן

 328. אחריות אישית וגאולה

  הרב יעקב מדן

  משה מביא לישראל את בשורת הגאולה, אך יחד אתה באה הדרישה למחויבות ואחריות אישית- זניחת הרגלי האלילות ועבודה לה' לבדו.

 329. שתי גאולות

  הרב יעקב מדן

 330. אברהם אבינו - בין ריה"ל לרמב"ם

  הרב יעקב מדן

  הרב מדן מציג מחלוקת בין ריה"ל לרמב"ם בשאלה מדוע נבחר אברהם, ומראה כיצד מדובר על הבדלי גישות עקרוניים הנוגעים לעיקרי אמונה נוספים.

 331. על דו קיום אפשרי ועל בנין המקדש

  הרב יעקב מדן

  נעמוד על יחסי יצחק וישמעאל - החל מהחשש של שרה לגבי הקשר ביניהם, דרך התנהגותה של הגר, וכלה במדרש שהם קברו יחד את אברהם אבינו במערת המכפלה. נראה כיצד מערכת היחסים שלהם בערוב ימיהם יכולה ללמד אותנו כיצד לחיות בשקט בארץ גם בזמן הזה, תוך שאיפה לבניית בית המקדש.

 332. אהבה במקום קנאה

  הרב יעקב מדן

  בשיחה לפרשת תולדות הרב מדן מתייחס למעשיו של עשיו ומצביע על הבעייתיות שבהם, ומשווה ביניהם לבין הקשר בין יונתן לדוד. הרב מבדיל בין סוגי אהבה, ומסביר את מעלתה של אהבה שאינה תלויה בדבר.
   

 333. דמותו הייחודית של יצחק

  הרב יעקב מדן

  שונה היא דמותו של יצחק מדמותם של אברהם ויעקב בכמה מובנים. הרב יעקב מדן מצביע על ההבדלים הללו, ומנסה לדלות מתוכם את הדבר אותו אנו יכולים ללמוד מאישיותו של יצחק.

 334. כל האומר ראובן חטא...

  הרב יעקב מדן

  לחטאו של ראובן עם בלהה ניתנו פירושים רבים. ננסה לבחון שתי אפשרויות: האחת - אם חטא בגילוי עריות ועשה על כך תשובה; והשניה - אם רק בלבל את יצועי אביו. מתוך כך נבחן גם את נבואתו של הושע בן אלה, הנביא שעמד משבט ראובן.

 335. הגבלת המסחר

  הרב יעקב מדן

 336. רוצח בעורמה

  הרב יעקב מדן

 337. ברית בין הבתרים

  הרב יעקב מדן | 34 דקות

  מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים.

  שיעור זה הוא הקראה של מאמר. לחץ כאן לקריאת המאמר

 338. קטורה

  הרב יעקב מדן | 16 דקות

  לשם מה נשא אברהם את קטורה? אפשר שהתשובה לשאלה זו מהווה מפתח להבנת היחס שבין יצחק לבין שאר בניו של אברהם. מי הוא זה שאמור לרשת את ארץ ישראל מהפרת עד החידקל?

  שיעור זה הוא הקראה של מאמר. לחץ כאן לקריאת המאמר

 339. זכותו של עשו

  הרב יעקב מדן | 42 דקות

  עם כל עוינותם לעשו, חז"ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצוֹת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף.

  שיעור זה הוא הקראה של מאמר. לחץ כאן לקריאת המאמר

 340. בית אל

  הרב יעקב מדן | 25 דקות

  כיצד בית אל היא "בית א-להים", ומה היחס בינה ובין ירושלים? נעלה אפשרויות שונות שפרשנים העלו לגבי שאלת מקום המקדש והיחס לסולם יעקב. בעיוננו נבחין בצורת סולם יעקב שיבהיר את התהיות שהעלנו. כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו? 

  שיעור זה הוא הקראה של מאמר. לחץ כאן לקריאת המאמר

 341. חטאו וענשו של הנחש

  הרב יעקב מדן | 25 דקות

  במה חטא הנחש? חז"ל והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: אולי היה מסית, אולי סיפר לשון הרע, ואולי בא על חווה ("הטיל בה זוהמה"). מחטאו של הנחש לומדים הלכות רבות מדיני המסית: אין מהפכין בזכותו והוא נענש אף בלי התראה. נראה, שההבדל בין עונשו של הנחש לבין עונשו של האדם מלמדנו גם על מותר האדם - "צלם א-לוהים" - על פני חיות הטבע.

  שיעור זה הוא הקראה של מאמר. לחץ כאן לקריאת המאמר

 342. מהו מקדש ומהו משכן?

  הרב יעקב מדן

 343. צו התורה לכיבוש הארץ והבעיה ההומניסטית

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  ישנה תפיסה רווחת שההומניות לא יכולה לבוא יחד עם הערך של ארץ ישראל. נעסוק בשאלה עד כמה התורה משאירה מקום למצפון של האדם או למוסר הכללי. ננסה לבחון את השאלה הזאת דרך כיבוש ארץ ישראל מידי הכנענים. נלמד שלושה מקומות מרכזיים בהם נראה לכאורה שהתורה נוגדת את המצפון וננסה לברר את השאלות המהותיות העולות מכך. 

 344. מעמק חברון לעמק דותן

  הרב יעקב מדן

  מסעו של יוסף מעמק חברון לאחיו שבעמק דותן מעלה קשיים פרשניים רבים. יש שהציעו שהמדרשים על פרשה זו אינם עולים בקנה אחד עם התיאור הריאליסטי של האיזור; אך למעשה - המדרשים רק עוזרים לנו להבין את הרקע של הסיפור המצומצם המתואר בפסוקים.

 345. השיח בן רחל אמנו לקב"ה בנבואת ירמיהו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  מדוע דווקא רחל מבכה על בניה מבין כל האמהות? איפה נמצאת ה"רמה" שבה רחל מבכה? על איזה חורבן מדובר ואם כך על אילו גולים רחל מבכה? 

 346. בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים)

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: שבט תש"ן |

  האזכורים הסותרים לכאורה של חטא המרגלים, מביאים למסקנה שלמעשה היתה שם שליחות כפולה - מצד אחד שליחות הקודש של הכרת טוב הארץ וחלוקתה לשבטים, ומן הצד השני שליחות חולין להכנת דרכי הכיבוש. תגובת העם ועונשם התחלקו במקביל לשתי השליחויות האלה, ובתגובות השונות התבטאו גם איכויותיהם השונות של כלב ויהושע.

 347. יונה מול חמישה נביאים מתרי עשר

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 6 דקות

  בשיעור נסקור את מקומו של יונה והמסר שעולה ממנו על גורלם וזכויותיהם של ישראל, ביחס לנביאי תרי עשר לפניו ולאחריו - יואל, עמוס, מיכה, נחום וחבקוק.

 348. עבודת הקטורת ביום הכפורים

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 6 דקות

  מהו תפקידה של עבודת הקטורת? נדון בשתי הפעולות השונות - המיסוך והכפרה - ונבין אותן לאור התגלות ה' למשה בענן ביום הכיפורים שלאחר 40 ימי הסליחה על ההר.

 349. הגבעונים - שלוש תקופות

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשס"ז | |

  מי הם הגבעונים? מהו הרקע שלהם? נלמד את דברי הפרשנים ביחס לשאלה, מדוע הגבעונים צריכים לעשות תרגיל ולהגיד שהם מארץ רחוקה והרי לכאורה הם יכלו לכרות ברית עם ישראל? מה ההבדל לפי הרמב"ם בין עשיית שלום לכריתת ברית? מה היה המחיר של כריתת הברית עם הגבעונים לטווח הרחוק? 

 350. יעל - גיבורה או חסרת מוסר?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשס"ו | |

  בשיעור נעסוק בפסוקים המדברים על יעל וסיסרא. "אמר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע אותו היום שנאמר 'בֵּין רַגְלֶיהָ כָּרַע נָפַל שָׁכָב בֵּין רַגְלֶיהָ כָּרַע נָפָל בַּאֲשֶׁר כָּרַע שָׁם נָפַל שָׁדוּד'" (יבמות, ק"ג, ע"א). האם יעל עשתה מעשה מוסרי? מה מקומו של המוסר בשעת מלחמה? האם כדי להציל את עם ישראל ניתן לעבור עבירה חמורה? 

 351. מעשה אמנון ותמר - מנקודת ראותו של דוד

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 5 דקות

  האומנם קיים קשר בין חטא אמנון בתמר לחטא דוד בבת שבע? האם קיימת הקבלה או ניגוד בין שני המעשים? מה טיבו של 'היועץ החכם', יונדב בן שמעא ומה פשר עצתו? הנוכל להסיק משהו מן ההקבלה המתבקשת למעשה שכם ודינה ומן ההקבלה ליהודה ותמר? מדוע דווקא לביבות? ועוד הרבה שאלות לפנינו.

   

 352. שלוש מפלגותיה של עדת קורח

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 4 דקות

  שלוש מפלגות עקבו את קרח במחלוקתו. מתוכן שתי מפלגות ידועות ומוכרות: מאתיים וחמישים נשיאי העדה, שביקשו להחליף את אהרון; ודתן ואבירם, שכפרו במנהיגותו של משה; ובתחילת הפרשה מופיעה מפלגה שלישית: בני לוי. מהו הרקע למחלוקתה של כל אחת מהמפלגות ומהי ההצדקה לכאורה שיש לטענתם? נתמקד בעיקר במפלגה השלישית, ובטיב מבחן הקטורת המוצע להם ולנשיאים.

 353. רחל אמנו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 10 דקות

  נבחן בשיעור את דמותה של רחל בדרך התהפוכות שעוברת מאהבת יעקב דרך יחסיה עם אחותה ועד בחירתה לעזוב את אביה ומותה בשביל הדרך אל הארץ. מתוך הסיפור נלמד גם על המתח שעובר על יעקב באהבתו לרחל וברצונו לרצותה אפילו על פני קיום נדרו ויעודו.

 354. ירושלים על סף תהום - מחלתו של חזקיהו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 10 דקות

  מדוע בימי חזקיהו הצדיק חרבו ערי יהודה? נראה שהיו שתי ממשלות - חזקיהו ושבנא. חזקיהו מדיחו אבל השחיתות נשארת. בעת המצור, חזקיהו מתפלל בקודש הקודשים ומקבל על כך שחין. בעקבות נבואת ישעיהו הוא עושה תיקון חברתי וכך ניצלת ירושלים.

 355. בנות ירושלים ושומרי העיר במגילת שיר השירים

  יחסי ישראל והעמים

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 9 דקות

  באמצעות דמויות המשנה העיקריות של שיר השירים - בנות ירושלים ושומרי העיר - פורס בפנינו שלמה המלך גישה מורכבת בנוגע ליחס שבין ישראל לאומות העולם. בשיעור נדון בנושא היחס בין ישראל לעמים, ונברר מהי הגישה שמציג שלמה המלך בנושא זה.
   

 356. הסרבנות למלחמה וההטפה לכניעה בירמיהו ולדורות

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשס"ד | |

  בין ירמיהו לרבן יוחנן בן זכאי יש דמיון בצורך להכנע לאויב. ירמיהו פונה לצדקיהו ולעם ומשכנע אותם להכנע למלך בבל. דבר זה נראה חמור מאוד; האם הנביא יכול לפנות אל החייל ולהגיד לו לערוק אל חייל האויב? מה משדר לנו נביא שמטיף לכניעה לאויב? כיצד על הנביא לנהוג כאשר המלך נוהג בדרך שונה ממנו? נדבר גם על ההשלכות העכשוויות של סוגיה זו. 

 357. האדם, העץ וחידת המוות

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשס"א | | שעה ו- 8 דקות

  האדם הינו יצור טבעי החי לזמן מוקצב בעולם שלאחריו הוא מת.  השאלה היא - האם האדם משול לציץ הנובל שחי ומת לו כלא היה, או שמא הוא משול לעץ אשר מחליף את גזעו ושרשיו וממשיך לצמוח.  את השאלה הזו נבחן על בסיס פרקים בתהלים ובאיוב.  

 358. נבואת חנניה לא התגשמה

  הרב יעקב מדן

 359. "את מי אשלח" - האם זו נבואת הקדשה?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשס"א | | שעה ו- 12 דקות

  נעסוק בתוכן הנבואה שבפרק ו' בספר ישעיהו וכן ברקע התקופה שבה היא נאמרת.  השאלה המרכזית שעליה נעמוד - האם אכן נבואה זו היא נבואת הפתיחה לספר ישעיהו ונבואת הקדשתו? 

 360. מה זה גן עדן?

  הרב יעקב מדן

 361. שתים עשרה אבני החושן

  הרב יעקב מדן

 362. 'אמרתי אחכמה' - למצוות פרה אדומה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפא | | שעה ו- 5 דקות

  ישנן שאלות רבות על אופן עשיית הפרה האדומה, הן בכתוב והן בפרטי הדינים על פי חז"ל. התמיהות הרבות הביאו את חז"ל להגדיר את חוקת הפרה האדומה כמצווה שטעמה נסתר. בשיעור ננסה להבין מעט מן הסוד שבמעשה הפרה: את הקו הדק בין קרבן לטומאה עליו הוא נמצא, ואת המהות המחשבתית שמרומזת בו.

 363. חוסר אמון

  הרב יעקב מדן | 36 דקות

  על אף התקוות שתולה אלישע בנערו גיחזי, "זוכה" גיחזי לאורך כל הסיפור לחוסר אמון מוחלט מצדה של האשה השונמית והיא מסרבת לתיווך שלו בינה לבין איש האלוקים. ובאמת מתברר למפרע כי גיחזי לא היה באמת ראוי. במהלך השיעור נראה כי יתכן ואף מותו של הילד נבע מכך שהבשורה על הולדתו נעשתה שלא כפי שצריך אלא מכוחו של גיחזי, מה שפגם במידת האמונה של השונמית ובלאו הכי השפיע גם על המציאות. ​

 364. ישועה בדור שאינו זכאי

  הרב יעקב מדן | 39 דקות

  בשורת הישועה בימי יהואחז מגיעה ברגע האחרון כשכבר כלו כל הקיצין וגם אז היא באה על ידי מצורעים. מה טיבה של בשורה שבאה מפיהם של מצורעים? ומה בכלל טיבה של ישועה שכזו? נראה כי הישועה בימי יהואחז נעשתה בדרך שאינה ראויה מכיוון שהעם לא היה ראוי. כאשר הדור אינו זכאי, וסיבת הישועה היא רק כי כבר אין ברירה אחרת, אנו פוגשים בישועה שמגיעה ברגע האחרון, אחרי יסורים גדולים ובכלים לא ישירים.

 365. להוריד נבואה למציאות

  הרב יעקב מדן | 28 דקות

  במהלך השיעור נעיין בסיפור מותו של בן הדד שהומת ככל הנראה בידי חזאל, נדון במקרים שונים בהם ניתנה נבואה ונראה כיצד פעלו מקבליה. נעמוד על ההבחנה שבין נבואה שעניינה נתינת הזדמנות אלוקית שדורשת מהאדם לקום ולעשות מעשה לבין נבואה שבה אין לאדם חלק מעשי וכל שמצופה ממנו הוא לחכות להתממשותה בידי שמים. 

 366. על סתירות ופערים בין מלכים לדברי הימים

  הרב יעקב מדן | 42 דקות

  בספר דברי הימים מופיע תיאור שונה לחלוטין של מנשה לעומת התיאור המובא בספר מלכים. בעוד שבספר מלכים נכנס מנשה לתודעתנו כמלך שחטא והוביל עד לכדי חורבן המקדש, הרי שבספר דברי הימים מתוארת תשובתו וכניעתו לה'. מדוע בוחר ספר מלכים להתעלם מהשינוי המשמעותי כל כך שעשה מנשה ולהתמקד רק במורשתו הראשונה? מהי הסיבה להדגשה היתרה של חטאי העבודה זרה על פני חטאים אחרים שנעשו? וכיצד קשור העניין למגמתו הכללית של ספר מלכים?

 367. מהפכה דתית

  הרב יעקב מדן | 59 דקות

  מציאת ספר התורה בימי יאשיהו עוררה התרגשות גדולה וגרמה לזעזוע בעם. מה היה אותו ספר תורה שנמצא? מה היה פשרה של ההתרגשות הגדולה? ומה ניתן ללמוד מההבדלים בין תיאור התקופה בספר מלכים לתיאור המופיע בדברי הימים לאור נבואת ירמיהו?

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 368. רוח אפינו משיח ה' - יאשיהו או צדקיהו?

  הרב יעקב מדן | 32 דקות

  קיימת דעה בדברי חז"ל לפיה פרק ד' במגילת איכה נאמר כהספד על מותו של יאשיהו. בשיעור זה ננסה לבסס את הדעה האחרת הטוענת כי ניתן לפרש פרק זה כעוסק בתקופת המצור בימי צדקיהו, וננסה להסביר כיצד ייתכן שצדקיהו מכונה "משיח" בפסוק "רוח אפינו, משיח ה', נלכד בשחיתותם" (איכה ד', כ). בהמשך נדון באגדה על בריחת צדקיהו על ידי מנהרה בתום המצור.

 369. מתי ניבא יואל?

  הרב יעקב מדן | 36 דקות

  מתי ניבא יואל? יואל הוא אחד הנביאים שזמן נבואתו אינו מפורש בכתוב. בשיעור נסקור שיטות שונות בנוגע לתיארוך נבואתו של יואל, ונציע שיואל ניבא בימי יהורם בן יהושפט.

 370. מראה המנורה

  הרב יעקב מדן | 37 דקות

  מראה המנורה בזכריה דורש ביאור. מה משמעות המנורה והמראה שסביב לה? מדוע זכריה לא מבין את המראה, וכיצד דווקא חוסר ההבנה שלו תורם לאופי המראה?

 371. ההיתר לבלעם ללכת ופרשת האתון

  הרב יעקב מדן | 37 דקות

  בתחילת הסיפור על בלעם בן בעור קיימת בעיה פרשנית: בקריאה ראשונית נראה שהקב"ה משנה שוב ושוב את דעתו, רגע אחד הוא אומר לבלעם ללכת, רגע אחר כך כועס עליו שהוא הולך ושוב לאחר מקרה האתון מאפשר לו ללכת. במהלך השיעור נציג שלוש מתודות שונות שיעזרו לנו ליישב את הקושי: המתודה שהלכו בה חז"ל, המתודה שהלך בה הרמב"ם ומתודה מודרנית מקורית.

 372. יפתח – כף הזכות

  הרב יעקב מדן | 48 דקות

  יפתח הגלעדי נחשב לאחד השופטים הבעיתיים ביותר בספר שופטים. בשיעור זה נלמד את סיפור יפתח וננסה ללמד כף זכות על שלושת הבעיות המרכזיות שעולות מדמותו: המשא ומתן ה'קטנוני' עם בני גלעד על מינויו לראש ולא לקצין, הנדר הנורא וקיום הנדר בביתו ושחיטת רבבות בני אפרים אל מעברות הירדן.

 373. מה למדנו משמעי בן גרא?

  שמעי - כף הזכות

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפב | | 54 דקות

  חז"ל לימדו אותנו על גדולתו של שמעי - איך זה מתיישב עם תיאורו של שמעי בתנ"ך? בשיעור נעיין ביחסי דוד עם הפלישתים, עם הגבעונים ועם בית שאול ומתוך כך ננסה להבין את תפיסתו של שמעי ואת התנהגותו. 

 374. פילגש בגבעה: מדוע נענשו ישראל בתבוסה ביומיים הראשונים?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  בשיעור נעסוק בסיפור פילגש בגבעה על רקע ספר שופטים כולו. נראה שסיפור פילגש בגבעה הוא החטא הקשה ביותר בספר שופטים אך עדיין נראה שלא היו צריכים להקשיב לאיש הפילגש ללא בדיקה. נציע שהמלחמה נפתחה על ידי בני בנימין בעקבות ההריגה הנוראית של כל תושבי אנשי יבש גלעד, רק משום שלא עלו עמהם למצפה.

   

  לעילוי נשמת אסתר רחל רוזה קופל ז"ל נ.ל.ב.ע. י"ב אייר תשפ"ב ת.נ.צ.ב.ה.

 375. המיוחד במעשה הקטורת - מנדב ואביהוא עד עוזיהו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפא | | 41 דקות

  הקטרת הקטורת היא אחת המצוות החשובות והמרכזיות בעבודת בית המקדש, אך אם המצווה נעשית שלא כהלכתה הדבר יכול להיות מסוכן כפי שמצינו בנדב ואביהוא ובעדת קרח. בשיעור נלמד כיצד פגעה האש הזרה בחוטאים, ונראה את שני הצדדים ההפוכים- החיים והמוות שמתגלמים בקטורת. 

  לאור זאת נלמד על מעשה הקטרת הקטורת בידי עוזיהו ונחשוף פרטים נוספים על אודות מחלתו של חזקיהו מלך יהודה הצדיק.

 376. מהר נבו לחציית הירדן

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 1 דקות

  בשיעור זה נלמד על כך שהקב"ה אמר למשה שהוא לא יכול להיכנס לארץ, בגלל שהוא נפל על פניו בכמה מחטאי בני ישראל ולא פעל כנגדם, אך הוא כן זכה לראות את הארץ. אנחנו נראה שבמחלוקת בגמרא בנוגע לשאלה מי כתב את הפסוקים האחרונים של ספר דברים שני הצדדים צודקים, מכיוון והיו שני ספרי תורה. 

  בנוסף, נתעסק בשאלה היכן חצו ישראל את הירדן, ונראה שזה נמצא צפונית יותר למה שרגילים לומר, על פי הממצאים באזור, ועל פי פסוקי התנ"ך.

 377. פרקי הנחמה בישעיהו - למי נאמרו?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 4 דקות

  ישנה מחלוקת בשאלה מי כתב את פרקים מ' והילך בספר ישעיהו. יש שהציעו שמדובר בנביא אחר, אך נראה שמי שכתב את הפרקים הללו זה ישעיהו עצמו. נראה שהפרקים הללו נאמרו בימי מנשה, ובגלל שינוי התפקיד של ישעיהו ישנו שינוי בסגנון הנבואה. ההסבר הזה יכול להסביר לנו בצורה טובה יותר כמה מן הנבואות שנאמרו בפרקים הללו. 

 378. יבש גלעד - בין פילגש בגבעה להמלכת שאול

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה

  במלחמה של ישראל עם פילגש בגבעה לא משתתפים אנשי יבש גלעד, ובעקבות כך ישראל משמידים אותם. נראה שהמעשה הזה לא היה כל כך מוצדק, ומבטא את היחס שהיה לשבטי מזרח הירדן. התיקון לזה קורה אצל שאול, שהולך להושיע את אנשי יבש גלעד מיד מלך עמון, ובתמורה לכך הם גומלים לו בקבורתו.