שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
הרב יעקב מדן מקור: ;
הכרעת התנאים היא ששיר השירים הוא אחד מכתבי הקודש, והוא עוסק במערכת היחסים שבין כנסת ישראל לבין הקב"ה. בשיעור זה ננסה להוכיח את נכונות טענה זו דרך בחינת...
הרב יעקב מדן מקור:
שיעור זה מתחלק לשני חלקים: בחלק הראשון נעסוק בראיה נוספת לקדושתו של שיר השירים, ראיה הנובעת ממשמעות שמות החתן במגילה: שלמה ודוד. החלק השני עוסק בפסקה...
הרב יעקב מדן מקור: ;
פתיחתו של שיר השירים מתארת את יחסי האהבה שבין החתן והכלה בשני תיאורים שונים: תיאור אחד של מלך הכונס לחופתו את כלתו, ותיאור שני של קירוב וריחוק בין רועה...
הרב יעקב מדן מקור:
פסוקי שיר השירים מתארים פעם אחר פעם נסיונות התקרבות על ידי הדוד והרעיה, נסיונות אשר אינם מתממשים. בשיעור זה נבחן את פרק ג' בשיר השירים מתוך נקודת מבט זו,...
הרב יעקב מדן מקור:
בשיעור זה נסיים את העיסוק בחלקו האחרון של שיר השירים, חלק אשר חוזר במידה רבה על חלקה הראשון של המגילה. בחלק השני של השיעור נסכם את עיקרי הדברים אשר נידונו...
הרב יעקב מדן מקור: ;
בשיעור זה אנו פותחים את ספר קהלת. בראשית השיעור נעסוק בשאלת קדושתו של ספר קהלת - האם הוא מטמא את הידיים ובצדדי הדיון בענין זה. לאחר מכן נעבור לדון לסוגייה...
דוד נתיב מקור: משך השיעור:
30 דקות
הדינמיקה והמתחים שבין נשות יעקב - כלומר, רחל ולאה - בא לידי ביטוי מובהק בשמות הילדים, כך שהיחסים בין בני המשפחה מעורבים ברגשות רבים. בשיעור ננסה לעקוב אחר...
הרב שלמה ברין מקור: ; ;
נעסוק בתפילת אברהם על סדום, ונראה שלפי המשך חכמה, טענתו של אברהם איננה על כמות הצדיקים, ועל אפשרותם להציל את העיר, אלא טענתו היא שהמשפט של הצדיקים צריך...
הרב עזרא ביק מקור:
קריאה פשוטה של סיפור מגדל בבל, אינה רומזת על מהלך של חטא ועונשו, ברם, חז"ל במדרשים העלו כמה הצעות באשר למהות חטאם של בני דור הפלגה. בשיעור זה ננסה לבחון...
הרב אמנון בזק מקור: ;
עיון בפרשת נח מגלה השוואה די מדויקת בין תיאור בריאת העולם שבפתיחת פרשת בראשית לבין תיאור היציאה מן התיבה. כך עולה שביציאת נח מן התיבה נברא בעצם העולם כולו...

עמודים