הרב אמנון בזק

נמצאו 500 תוצאות חיפוש

 1. תפילת משה - לפני הירידה מההר או אחריה

  הרב אמנון בזק

  לאחר חטא העגל, משה התפלל וביקש מהקב"ה לסלוח לעם ישראל. על פי פרשת כי-תשא, משה התפלל תפילה זו לפני שירד מההר. לעומת זאת, על פי פרשת עקב, תפילה זו התרחשה אחרי שמשה ירד מההר, ראה את העגל, שבר את הלוחות ועלה להר שנית. מתי התפלל משה תפילה זו? מדוע מתארת התורה אירוע זה בשני אופנים שונים? האם היה רגע שבו הקב"ה גמר בדעתו לכלות את ישראל ולהשמידם?

 2. התורה, השירה השמים והארץ

  הרב אמנון בזק

  מהי ה"תורה" - כלל התורה, או רק חלק ממנה? ומהי ה"שירה"? מדוע הקב"ה מצווה על משה למנות את התורה ואת השירה לעדים לבני ישראל, ואינו מסתפק בעד אחד בלבד? ומדוע משה מוסיף על שני העדים האלו שני עדים נוספים - השמיים והארץ?

 3. הקמת שם במצוות ייבום

  הרב אמנון בזק |

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 4. לפשרן של הברכה והקללה

  הרב אמנון בזק |

  פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה.

 5. נאומו של יהודה

  הרב אמנון בזק

  זה לשון הרמב"ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: "לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה". בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם.

 6. ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם

  הרב אמנון בזק

  בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון?

 7. אין נבון וחכם כמוך

  הרב אמנון בזק

  כל החלומות הקשורים בדמותו של יוסף הם צמדי-חלומות: צמד החלומות שחלם הוא עצמו, חלומות שר המשקים ושר האופים וצמד החלומות של פרעה. בין הצמדים ניתן לראות התפתחות בכמה היבטים, המלמדת כי יש לראות את שלושת צמדי החלומות כמערכת אחת. כפי שנראה, שני הצמדים הראשונים הכינו את יוסף לקראת עמידתו מול פרעה, והעניקו לו את היכולת לפתור נכונה את חלומו.

 8. בחזרה לגן-עדן

  הרב אמנון בזק

  ישנן נקודות דמיון רבות בין בניית המשכן לבין בריאת העולם. מהי משמעותה של השוואה זו?

 9. יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל

  הרב אמנון בזק

  כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם.

 10. פרוכת הקודש ופרוכת המסך

  הרב אמנון בזק

  יש כמה הבדלים בין הציווי על בניית המשכן בפרשת תרומה לבין תיאור הביצוע בפרשות ויקהל ופקודי. בשיעור נעסוק בסתירות ובהבדלים שבין שני התיאורים של הפרוכת, ונראה כיצד הם קשורים לשני תפקידים שונים שלה.

   

  לשמיעת שיעור בנושא באדיבות קש"ת - קול שידורי תורה

 11. חטא נדב ואביהוא ופרשת איסורי האכילה

  הרב אמנון בזק

  לאחר פרשת חטאם ומותם של נדב ואביהוא באה פרשת מאכלות אסורות. האם יש קשר בין הדברים? מהי הדרך למצוא את האיזון הנכון בעבודת ה' על פי פרשתנו?

 12. ערכי האדם

  הרב אמנון בזק

  פרשת ערכין, החותמת את ספר ויקרא, עוסקת בערכי אדם, בהמה טמאה, בית, שדה אחוזה ושדה מקנה. לרוב נקבע הערך ע"פ הנתונים הספציפיים של הדבר המוקדש, פרט לערך האדם שנקבע ע"פ גילו ומינו בלבד. השיעור עוסק בקצרה בבעיות העולות מקביעת ערכי האדם, ומנסה להבין את הקריטריונים לקביעת ערכים אלו.

 13. מחלוקתו של קרח

  הרב אמנון בזק

  מדוע קבעו חז"ל שמחלוקת קרח ועדתו הייתה שלא לשם שמיים? כיצד קביעה זו באה לידי ביטוי בפשט הפסוקים?

 14. פרשת בני גד ובני ראובן

  הרב אמנון בזק

  פרשת בני גד ובני ראובן כתובה באריכות רבה, והיא חוזרת פעמיים על התנאים שבהם יקבלו שבטים אלו את נחלתם בעבר הירדן. מה טיבה של אריכות זו, ומדוע נכפלו התנאים שבה? מה היחס בין סיפור הפרשה בפרשתנו לבין התיאור בספר דברים?

 15. דמותה של חנה - א

  הרב אמנון בזק

  במרכז סיפורו הראשון של ספר שמואל עומדת דמותה רבת-העצמה של חנה, המתמודדת באמונה ובגדלות נפש עם הקשיים שמערימה עליה סביבתה, תוך פילוס נתיבים חדשים בעבודת ה'.

 16. תפילת חנה

  הרב אמנון בזק

  עיון במבנהָ ובתוכנה של תפילת חנה מגלה כמה וכמה קשיים בייחוסה לחנה. בשיעורנו ננסה לפתור קשיים אלו במסגרת פתרון בעיה כללית יותר של אי-התאמה בין מזמורים וכותרותיהם.

 17. שמואל מול בני עלי

  הרב אמנון בזק

  לפִסקה זו מבנה מעניין, המנגיד בין דרכו של שמואל, ההולך וגדל וטוב, לבין דרכם של חפני ופינחס, בניו הרשעים של עלי, ההולכת ומידרדרת. מלבד הנגדה זו, משיג מבנה הפִּסקה מטרה נוספת: הוא מחלק את פרשת חטאיהם של בני עלי לשני חלקים - חלוקה שעל טיבה נעמוד בשיעור.

 18. נבואת איש האלקים

  הרב אמנון בזק

  לאחר שלמדנו בהרחבה על חטאי בני עלי, מגיע כעת איש האלוהים אל עלי, ובפיו תוכחה חמורה ובשורות קשות על העונש הצפוי לביתו. בשיעורנו נעמוד על נבואת התוכחה, על העונשים המתוארים בה ועל התגשמותם

 19. נבואת ההקדשה של שמואל

  הרב אמנון בזק

  בפרק ג' מתוארת הקדשתו של שמואל לנביא. שיעורנו ידון בדרכה הייחודית של הקדשה זו, בתפקיד המיוחד שתופס בה עלי, ובמהפך שהיא מבשרת באשר להימצאות "דבר ה' " בישראל.

 20. הקשת בענן

  הרב אמנון בזק

  מה טיבו של "אות הברית" – הקשת בענן? מה משותף לברית הקשת ולברית המילה ובמה הן שונות זו מזו?

 21. אברהם והפסילים - בבואה מדרשית לסיפור מקראי

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נבחן מדרש מפורסם - הסיפור על שבירת הפסילים בידי אברהם, באמצעות השיטה הספרותית של 'הסיפור המרומז'. מדרש זה מזכיר את סיפורו של גדעון, ומטרתו להסביר מדוע בחר הקב"ה דווקא באברהם. האמנם השיפוט המקראי כלפי אברהם וכלפי גדעון הוא זהה?

 22. אברהם והמלאכים

  הרב אמנון בזק

  "וירא אליו ה'" – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב"ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום.

 23. בין אברהם ליצחק

  הרב אמנון בזק

  רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של אברהם, כעולה ממדרש הגדול : "כל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק". מתוך כך הסיקו רבים שיצחק לא חידש דרך מיוחדת, וכי גדולתו היא בעיקר ביכולתו לשמר ולייצב את דרכו של אברהם. האמנם כך הדבר? ייתכן שכל נקודות ההשוואה רק מחדדות את ההבדלים הקיימים ביניהם ואת דרכו המיוחדת של יצחק.

 24. סולם יעקב

  הרב אמנון בזק

  בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו?

 25. עמדת התורה כלפי מעשה שמעון ולוי

  הרב אמנון בזק

  מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר. הריגת כל אנשי שכם ע"י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. ננסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא.

 26. פרשת יהודה ותמר

  הרב אמנון בזק

  יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'?

 27. תשובתו של יוסף

  הרב אמנון בזק

  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו.

 28. דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה

  הרב אמנון בזק

  פרשנות חז"ל לדין פיגול שונה מפשוטו של מקרא; בשיעור זה נראה מהו מקור הסמכות של חז"ל לעשות כן, ונראה שמטרת הפרשנות הזו היא להדגיש את חשיבות הפן הרוחני של הקרבנות על פני הפן הפיזי שלהם.

 29. האדם הבגד והבית

  פרשת תזריע-מצורע

  הרב אמנון בזק

  באמצע הלכות נגעי האדם, בין דיני טומאת האדם בצרעת לבין דיני טהרתו ממנה, מופיעה לפתע פרשיית נגעי הבגדים. מדוע? מהו פשר הדבר? ניתן להציע לכך שני כיוונים: האחד עוסק בקשר שבין האדם לבין בגדיו, והשני מתמקד באופי הגורמים להופעת הצרעת.

 30. פרשת העריות הכפולה

  הרב אמנון בזק

  לשם מה כפלה התורה את פרשת איסורי העריות? השיעור דן בשייכותן של שתי פרשיות העריות לשתי מערכות שונות - מערכת פרשיות הטומאה והטהרה ומערכת פרשיות הקודש והחול - עומד על משמעותה של הבחנה זאת ומסביר לאורה הבדלי תוכן וניסוח שיש בין שתי הפרשיות.

 31. מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?

  הרב אמנון בזק

  מדוע סמכה התורה את פרשיות הסוטה והנזיר לענייני הקדשת הלויים? נראה, שהתורה מבקשת להשוות בין קדושת הכהנים לבין קדושת הנזיר, ולרמוז שכל אדם מישראל יכול להגיע, לזמן מסויים, לקדושתם המיוחדת של הכוהנים. פרשת הסוטה מדגישה את הניגוד החריף הקיים בין הנזיר לבין הסוטה. על רקע זה, יש להבין ציוויים שונים כמו איסור התספורת לנזיר, חובת התספורת לכהן הגדול ופריעת ראש האישה הסוטה. השיער הוא נזר, והיחס אליו משתנה לפי קדושתו היחסית של האדם.

 32. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם

  הרב אמנון בזק

  מה הקשר בין מצוַת הציצית לבין פרשת המרגלים שלפניה? מה הקשר בין פרשיות אלו לבין הפרשיות שבסוף פרשת בהעלותך - מסע המחנה, משה וחובב והתלונות על המן? נראה, שמטרתה של מצוַת הציצית היא להזכיר לבני ישראל שעליהם להתבונן על המציאות במבט אמוני. חטא המרגלים היה שהם פירשו את מה שראו עיניהם בצורה חילונית, ובכך זנו מאחרי ה' ותרו אחרי לבם. ייתכן ששורש חטאם נעוץ עוד בבקשתו של משה מחובב, "אל נא תעזוב אותנו... והיית לנו לעיניים".

 33. איכה אשא לבדי

  הרב אמנון בזק

  קיימים קווי דמיון רבים, אך גם הבדלים רבים, בין תיאור מינוי השופטים בפרשתנו לבין תיאור מינוי השופטים בפרשת יתרו. ייתכן שמטרת שני המינויים הייתה שונה: בפרשת יתרו נתמנו שופטים, ואילו בפרשתנו - מנהיגים. בצורה דומה, יש לבאר את היחס בין מינוי המנהיגים בפרשתנו לבין מינוי הזקנים אחרי פרשת המתאווים: בפרשת המתאווים פנה משה לה' וזכה להנהגה נבואית, ואילו בפרשתנו פנה משה לעם וזכה לעזרה בהנהגה הגשמית.

 34. הברכה והקללה ורשימת ה"ארורים"

  הרב אמנון בזק

  מה היו ה"ברכה" וה"קללה" שניתנו על הר גריזים? האם היו אלה רשימת ה'ארורים' שבתחילת הפרשה, או השכר והתוכחה שבסופה? מהו היחס בין שתי הפרשיות הדומות הללו? האם המחוייבות לקיום המצוות נובעת רק מהשכר המובטח לנו אם נקיימן ומהעונש המאיים עלינו אם נעבור עליהן?

 35. וזאת הברכה אשר ברך משה

  הרב אמנון בזק

  מדוע ברכותיהם של שבטי לוי ויוסף ארוכות במידה ניכרת מברכותיהם של שאר השבטים? מדוע משה לא ברך את שמעון? אם הסיבה לכך היא מעשה שכם - מדוע הוא ברך, ועוד באריכות, את שבט לוי? מדוע מזכיר משה בברכתו ללוי דווקא את מעשיהם במעשה העגל? הייתכן שמשה חש קרבה יתירה דווקא ליוסף, בגלל קורות חייהם הדומים?

 36. המפלה לפני פלשתים ומות עלי (חלק א)

  הרב אמנון בזק

  פרק ד' מתאר את אחת המפלות הקשות ביותר שידעו ישראל בתקופת המקרא. הקושי המרכזי בפרק הוא הבנת הסיבה למפלה: המקרא אינו מציין חטא מיוחד שעליו צריך עם ישראל להיענש כל כך; אדרבה, מן הפרק עולה לכאורה שבני ישראל נהגו כשורה, בפנותם אל ארון ה'! מה גרם אפוא לתבוסה הגדולה?

 37. המפלה לפני פלשתים ומות עלי (חלק ב)

  הרב אמנון בזק

  האפילוג לפרק ד' עוסק בפרשת מותה של אשת פינחס ולידתו של אי-כבוד - סיפור המהווה נספח לפרשת מפלת ישראל במערכה עם פלשתים, אך יש בו כדי לחדד את משמעות הפרק כולו כפי שבוארה בשיעור הקודם.

 38. ארון ה' בפלשתים

  הרב אמנון בזק

  לאחר מפלת ישראל לפני פלשתים מתעוררת בעיה: אף שהמפלה הייתה עונש לישראל, בעיני הפלשתים היא נתפסה כניצחון שלהם לא רק על ישראל, אלא גם על אלוהי ישראל, המתגלם בארון. פרק ה' מלמד כיצד הופרכה תפיסה זו.

 39. השבת הארון לישראל

  הרב אמנון בזק

  לאחר התפתלויות מרובות משתכנעים הפלשתים להחזיר את הארון לישראל. אירוע משמח זה הפך לטרגדיה גדולה, שבעקבותיה מתו רבבות מישראל. בשיעור נעסוק בשני חלקי הפרק: התפתלויות הפלשתים וחטאם המפתיע של בני ישראל.

 40. ישראל בהנהגתו של שמואל

  הרב אמנון בזק

  פרק ז' הוא הפרק היחיד, למעשה, בכל ספר שמואל, המתאר את שמואל כמנהיגו של עם ישראל. השיעור עוסק בבחינת הנהגתו של שמואל את העם, ובשאלה אם הצליח שמואל לתקן את הפגמים שהיו בתקופת עלי.

 41. תנה לנו מלך

  הרב אמנון בזק

  פרק ח' מתאר את אחד האירועים הדרמטיים במקרא: בקשת ישראל למלך. פרשת מלך כתובה בתורה, ואף על פי כן הגיבו הקב"ה ושמואל עצמו בשלילה רבה לבקשה. בשיעור ננסה לבאר: מדוע? האם מלוכה בישראל היא תופעה חיובית או שלילית?

 42. משפט המלך

  הרב אמנון בזק

  לאחר שביקשו ישראל מלך, נשלח שמואל לתאר את "משפט המלך". שמואל מתאר תיאור קודר את העתיד לקרות. האם תיאורו של שמואל מבטא מציאות לגיטימית? מה ביקש שמואל להשיג בתיאור זה, ובאילו אמצעים הוא נקט? על זאת ועוד - בשיעור שלפנינו.

 43. המפגש הראשון עם שאול

  הרב אמנון בזק

  בפרק ט' אנו פוגשים לראשונה בדמותו של שאול, בסיפור ארוך שבו מחפשים שאול ונערו את האתונות. מה טיבו של סיפור זה? עיון בסיפור מגלה תובנות משמעותיות בדבר אופיו של שאול ובאשר למידת התאמתו להיות המלך הראשון בישראל.

 44. פגישת שמואל ושאול

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נמשיך לעסוק בסיפור פגישתם הראשונה של שמואל ושאול. פגישה זו מלווה בכמה אלמנטים מפתיעים, ובהם מקריות חוזרת וסודיות מעומעמת. בשיעור נעמוד בין השאר על טיבם של אלמנטים אלו.

 45. הסתירות בספר שמואל

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נעסוק בבעיה העולה בפרקים ח'-ט', אך למעשה היא חלק משאלה מרכזית בספר כולו: סתירות לא-מעטות העולות תוך כדי הסיפור. בשיעור מוצגת הדרך לפתרון הבעיה - 'שיטת הבחינות' - ומשמעותה בהקשר של רעיון המלוכה בישראל.

 46. האותות לשאול

  הרב אמנון בזק

  שמואל שולח את שאול לדרך שבה הוא אמור לקבל שלושה אותות, אשר יבססו את רעיון משיחתו למלך. מה טיבם של אותות אלו? מה חשיבות הפתגם "הגם שאול בנביאים"? מדוע לא סיפר שאול לדודו על משיחתו למלך?

 47. המלכת שאול

  הרב אמנון בזק

  סיפור המלכת שאול מעורר כמה קשיים: מדוע השתמש שמואל דווקא בדרך של הטלת גורל? מדוע נחבא שאול אל הכלים, אף שידע שייבחר בגורל? ולמה לא יידע שמואל את שאול מראש על הטקס? על שאלות אלו ואחרות - בשיעור שלפנינו.

 48. המלחמה עם עמון (חלק א)

  הרב אמנון בזק

  נחש העמוני עולה על אנשי יבש גלעד, ולולא שאול, היו תושבי יבש נאלצים להיכנע לו באופן מביש. מדוע? מדוע לא נחלץ עם ישראל לעזרתם, ומדוע נאלץ שאול לנקוט באמצעים דרסטיים כדי לאסוף את העם? מה משמעות ההקבלות בין הסיפור לבין פרשת פילגש בגבעה? על שאלות אלו ועוד - בשיעור שלפנינו.

 49. המלחמה עם עמון (חלק ב)

  הרב אמנון בזק

  לאחר שהתמנה שאול למלך בפרק י', עולה נחש העמוני על יבש גלעד בפרק י"א, מבלי שאיש פונה אל שאול לעזרה. שאול חוזר מעבודתו עם הבקר, ורק אז שומע במקרה על המאורעות. מה פשר תופעה זו? כיצד ניתן לקרוא את פרק י"א לאחר פרק י'? על המשך התיאור הכפול בפרקי מלכות שאול - בשיעור שלפנינו.

 50. פרדת שמואל מהעם

  הרב אמנון בזק

  נאום הפרֵדה של שמואל מן העם מרגש בלשונו ובתוכנו, אך רצוף קשיים לשוניים ותחביריים. בשיעור נבחן, בין השאר, מה טיבם של קשיים אלו, ומה משמעותו של האות שנותן שמואל - מטר בתקופת הקציר.

 51. המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק א)

  הרב אמנון בזק

  "בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל": האומנם?! מה טיבו של פסוק זה?בהמשך השיעור נדון בפתיחת המרד בפלשתים על ידי שאול ויונתן, ונעמוד על המסר הטמון במערכה זו, שהיא חסרת תקדים מבחינת הפערים שבין הכוחות.

 52. המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ב)

  הרב אמנון בזק

  שאול מאבד את מלכותו משום שלא חיכה לשמואל. למה התעכב שמואל עד לרגע האחרון? לאיזה אירוע בתורה מקביל הסיפור, ומה משמעות ההקבלה?

 53. המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ג)

  הרב אמנון בזק

  אל מול הפסיביות של שאול במערכה בולטת פעלתנותו של יונתן, היוצר לעצמו אות שיעיד על הסכמת ה' למהלכיו. בשיעור נדון, בין היתר, בשאלה אם אות זה התבסס על ניתוח הגיוני, ואם אין בנתינתו משום איסור ניחוש

 54. המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ד)

  הרב אמנון בזק

  לתיאור כישלונו של שאול והצלחתו של יהונתן במלחמה מצטרפת הקבלה מרשימה בהיקפה שעורך המקרא בין דמויותיהם לבין דמותו של גדעון השופט. השיעור יעסוק בעיקר בהקבלה זו ובמשמעותה הרעיונית

 55. המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ה)

  הרב אמנון בזק

  לקראת סיום המלחמה עם הפלשתים, משביע שאול את העם לבל יאכלו. האם צדק שאול במעשהו? האם נהג יהונתן כשורה? השיעור יעסוק בשאלות אלו ובשאלות אחרות הנוגעות לסיום המלחמה.

 56. מלחמת שאול בעמלק (חלק א)

  הרב אמנון בזק

  מצוות מחיית עמלק מעוררת שאלות מוסריות רבות, שלחלקן נתייחס בשיעור זה: מדוע הצטוו בני ישראל למחות את זכר עמלק? מה משמעות הפנייה של שאול לקיני לסור מתוך עמלק? מה היה חמור כל כך בהשארתו של אגג מלך עמלק בחיים?

 57. מלחמת שאול בעמלק (חלק ב)

  הרב אמנון בזק

  לאחר שעמדנו על הסיבה להשארת אגג מלך עמלק בחיים, יש להבין מדוע מעשה זה כל כך חמור, עד שגרם לשאול לאבד את מלכותו. השיעור יעסוק בין השאר בשאלה זו, ובהיבט העקרוני של הנאה משלל מלחמות שבא בהן ציווי על החרמה מלאה.

 58. מלחמת שאול בעמלק (חלק ג)

  הרב אמנון בזק

  סיום הדיון במלחמת עמלק יעסוק בשתי שאלות מרכזיות: א. של מי היה המעיל שנקרע בסוף הסיפור, ומדוע נקט המקרא בלשון לא-ברורה בעניין; ב. מה היחס בין אבדן המלוכה בפרק זה לבין האבדן הנזכר כבר במלחמה נגד הפלשתים בפרק י"ג.

 59. משיחת דוד

  הרב אמנון בזק

  בפרשת משיחת דוד ננזף שמואל פעמיים על ידי הקב"ה. השיעור עוסק בפשר התנהגותו של שמואל, ובדרך בה מלמד אותו הקב"ה את דרכי ההשגחה העליונה.

 60. הרוח הרעה על שאול

  הרב אמנון בזק

  הרוח הרעה השורה על שאול מביאה בסופו של דבר את דוד לביתו. השיעור עוסק בדרך שבה כיוונה ההשגחה את דוד לבית שאול, במשמעות הרוח הרעה, ובתפנית שעבר דוד לאחר משיחתו על ידי שמואל.

 61. דוד וגלית (חלק א)

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נעסוק בתחילת המערכה בין גלית ועם ישראל. נעמוד על הרקע להתנהלות חריגה זו של המלחמה, על תגובתו של שאול, ועל מערכת היחסים שבין דוד ואחיו ומשמעותה להבנת הסיפור כולו.

 62. דוד וגלית (חלק ב)

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נמשיך את עיוננו במערכה בין דוד וגלית. נעמוד על הניגוד הספרותי שבין דוד לבין שאול ושבין דוד לבין גלית, וגם על נקודת הדמיון שבין צורת החשיבה של גלית לזו של שאול.

 63. דוד וגלית (חלק ג)

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נסיים את דיוננו בפרשת דוד וגלית. מקום נרחב יוקדש לקשיים הרבים הקיימים ביחס שבין פרקנו לבין הפרק הקודם, ובמיוחד בשאלה מדוע לא הכיר שאול את דוד, שהיה המנגן שלו ונושא כליו.

 64. דוד בבית שאול

  הרב אמנון בזק

  לאחר הקרב בין דוד וגלית מתחיל שאול לגלות עוינות כלפי דוד. מה הם שורשי עוינות זו? האם צדק שאול בחשבו כי שירת הנשים מבטאת הערכה יתרה לדוד? כיצד הפכה העוינות ליראה ולפחד? על שאלות אלו ואחרות ננסה לעמוד בשיעור זה.

 65. נישואי דוד ומיכל

  הרב אמנון בזק

  לאחר שהתחייב שאול לתת את בתו למי שיכה את גלית, עליו לעמוד בהתחייבותו כלפי דוד. האם שאול אכן נוהג ביושר בנושא זה? ומה טיבה של מערכת היחסים הייחודית שבין מיכל לבין דוד?

 66. בריחת דוד

  הרב אמנון בזק

  ניסיונות הפגיעה של שאול בדוד עוברים לשלב חדש. כיצד מתמודד דוד עם המציאות החדשה? מה המשמעות הרעיונית של השימוש שעושה מיכל בתרפים ובכביר העזים בסייעה לדוד להימלט מיד שאול?

 67. דוד אצל שמואל

  הרב אמנון בזק

  עם בריחתו של דוד לשמואל, מתרחשת סיטואציה הנראית קומית למדיי: התנבאותם של שליחי שאול, ולבסוף גם של שאול עצמו. מה טיבה של התרחשות זו? מה ניתן ללמוד ממנה על שאול ועל שמואל? ומה בין שמואל לאליהו הנביא?

 68. בין יונתן לדוד

  הרב אמנון בזק

  קשיים משמעותיים עומדים בפני המנסה לקרוא את פרק כ' ברצף עם פרק י"ט. מדוע מופתע יונתן מדברי דוד כי שאול רוצה להרגו? וכיצד מצופה מדוד להשתתף בסעודת החודש, לאחר שזה עתה נמלט בעור שיניו משליחי שאול שבאו לעשות זאת? מה עומד מאחורי תופעות אלו?

 69. פרשת החצים

  בין יונתן לדוד

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נמשיך לעקוב אחר התפתחותה של מערכת היחסים בין דוד ויונתן על רקע הניסיון לדעת מה כוונותיו של שאול כלפי דוד. בין השאר נעסוק בשאלה מה היה הצורך בחידת החצים, אם ממילא נפגשו דוד ויונתן ישירות בסופו של דבר.

 70. דוד בנוב

  הרב אמנון בזק

  דוד בורח אל אחימלך בנוב ומקבל ממנו סיוע. בסופו של דבר, מוצאים אחימלך ובני משפחתו להורג בגלל מעשה זה. מה מידת האחריות של דוד להריגת כוהני נוב? האם נענש על כך?

 71. דוד ואנשיו מול שאול ואנשיו

  הרב אמנון בזק

  סיפור פרשת נוב נקטע בתיאור נדודי דוד ומשפחתו למואב. האם יש קשר בין שני הסיפורים? כיצד מקשר המקרא בין תיאור אנשיו של דוד ותיאור ההתנהלות השלטונית של שאול?

 72. הריגת כהני נוב

  הרב אמנון בזק

  בשיעור נעסוק בסיום הפרשה הטרגית של הריגת כוהני נוב. מוות זה נגרם באופן ישיר על ידי דואג האדומי, אך בשיעור נזכיר מעגלים נוספים הקשורים, ברמות שונות, לרצח זה.

 73. פרשת קעילה

  הרב אמנון בזק

  פרשת קעילה מבטאת את מסירותו של דוד להצלת ישראל, אך גם מעלה שאלות על דרכו: מדוע נזקק דוד לשאול פעמיים בה'? ומדוע לא קיבל תשובות מדויקות לשאלותיו?

 74. דוד בין מדבר זיף לעין גדי

  הרב אמנון בזק

  במפגש האחרון שבין יונתן לדוד נכלל חזונו של יונתן להיות משנה לדוד. מדוע לא יצא חזון זה לפועל? מדוע סייעו הזיפים לשאול, וכיצד הכריע שאול ברגע האחרון במבחן הדרמטי שבפניו עמד?

 75. שאול במערה

  הרב אמנון בזק

  שאול נופל לידי דוד ואנשיו במערה. מדוע כרת דוד את כנף המעיל של שאול, ומדוע התחרט על כך מאוחר יותר? מהו "משל הקדמוני"? מה משמעותו של מפגש זה שבין שאול ודוד?

 76. פרשת נבל הכרמלי חלק א

  הרב אמנון בזק

  המקרא מתאר את בקשתו של דוד מנבל הכרמלי ואת דחייתה. האם הייתה הצדקה לבקשה זו, או שמא הצדק עם נבל? באילו דרכים מביע המקרא את שיפוטו בנושא זה?

 77. פרשת נבל הכרמלי חלק ב

  הרב אמנון בזק

  לאחר סירובו של נבל לבקשת עבדי דוד, מבקש דוד לפגוע בנבל. האם צדק דוד בכך? באילו דרכים מביע המקרא את עמדתו בנושא? וכיצד הצליחה אביגיל לשכנע את דוד לחזור בו מכוונותיו?

 78. פרשת נבל הכרמלי חלק ג

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נסיים את פרשת דוד ונבל. במה זכה דוד, שאביגיל הצילה אותו מן החטא? מה פשר תגובתו של נבל לדברי אביגיל? ומה משמעותה של חתימת הסיפור, העוסקת במערכות היחסים שבין דוד לנשותיו?

 79. שאול בידי דוד - פעם נוספת חלק א

  הרב אמנון בזק

  בפרק כ"ו שוב נופל שאול לידי דוד, שוב נמנע דוד מלפגוע בשאול, ושוב מתנהלת ביניהם שיחה המסתיימת בפיוס. מה משמעותו של סיפור זה, הנראה לכאורה כחזרה על המסופר בפרק כ"ד?

 80. שאול בידי דוד - פעם נוספת חלק ב

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נמשיך לעסוק בחדירת דוד ואבישי למחנה שאול. מה עומד מאחורי הוויכוח בין דוד לאבישי? ומדוע טוען דוד שמי שרודף אחריו מאלץ אותו לעבוד עבודה זרה?

 81. ימי צקלג

  הרב אמנון בזק

  דוד בורח שנית לפלשתים ומקבל מאכיש את צקלג, המשמשת לו כבסיס ממנו הוא פועל נמרצות כנגד השבטים הנודדים בדרום. כיצד רואה המקרא את מעשיו של דוד? האם צדק דוד בשעה שלא החיה איש ואישה, ובשעה שגילה, כלפי חוץ, נאמנות רבה לאכיש מלך גת?

 82. שאול בעין דור חלק א

  הרב אמנון בזק

  שאול שואל בה', אך ה' מסרב לענות לו. מדוע? מה גרם לשאול לפנות לבעלת האוב? כיצד ידעו בעלת האוב ושאול כי שמואל הוא זה שעלה באוב? שיעור זה עוסק בחלקו הראשון של הסיפור הדרמטי שהתרחש בעין דור, ערב מותו של שאול המלך.

 83. שאול בעין דור חלק ב

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נשלים את עיוננו בפרשת בעלת האוב, ונבחן, בין היתר, את השאלות: מדוע התגלה שמואל אל שאול? מה טיב הוויכוח שבין שאול ואנשיו אם לאכול אם לאו? האם בעלת האוב באמת העלתה את שמואל באוב?

 84. דוד במחנה פלשתים

  הרב אמנון בזק

  דוד יוצא עם אכיש במלחמתו עם ישראל, אך נדחה על ידי סרני פלשתים. מדוע לא הצליחה תכניתו של דוד? האם נהג כשורה כשנתן לאכיש להבין כי יילחם לצדו נגד ישראל? למה שינה הכתוב מן הסדר הכרונולוגי בתיאור האירועים בפרקים כ"ח-כ"ט?

 85. דוד והגדוד העמלקי

  הרב אמנון בזק

  בשובו ממחנה פלשתים מגלה דוד שעמלק פשט על מחנהו ולקח בשבי את הנשים ואת הילדים. למה נגרם לדוד צער זה? מדוע הצליח לגבור על עמלק? ומה היחס בין דרכו המוסרית של דוד לזו של עמלק?

 86. מות שאול

  הרב אמנון בזק

  שאול המלך יוצא לקרב האחרון בידיעה שהוא עומד למצוא בו את מותו. שיעור זה יעסוק בגבורתו של המלך שאול, בקבורתו ובקשר שבין שניהם. (השיעור עוסק בשמואל א פרק לא. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים א פרק י)

 87. דוד והנער העמלקי

  הרב אמנון בזק

  פרק א' בספר שמ"ב מהווה המשך ישיר לפרק האחרון בספר שמ"א. בשיעור נעסוק במשמעות תיאורו של הנער העמלקי את מותו של שאול, נעמוד על ההבדלים שבינו ובין התיאור המקראי, ונבחן את תגובתו של דוד ואת יחסו לעמלקי.

 88. קינת דוד על שאול ויהונתן

  הרב אמנון בזק

  השיעור עוסק בקינת דוד על שאול ויהונתן: ניתוח תכני הקינה, מבנהָ והביטויים המופיעים בה.

 89. פיצול הממלכה הראשון

  הרב אמנון בזק

  פרק ב' פותח את תקופת המלכות הראשונה של דוד – מלכותו על יהודה בחברון. מדוע הצעד הראשון שעשה דוד כמלך הוא פנייה לאנשי יבש גלעד? מי האשם בחלוקת עם ישראל לשתי ממלכות – מלכות איש בושת על ישראל ומלכות דוד על יהודה?

 90. הקרב על הברכה בגבעון - חלק א

  הרב אמנון בזק

  הקרב בין אנשי אבנר בן נר לאנשי יואב בן צרויה על הברֵכה בגבעון מסתיים בתבוסה של אבנר ואנשיו, אך גם יואב אינו יוצא ממנו נקי. על מי מוטלת האחריות לשפיכות הדמים הזו? ומדוע התלקחה בכלל מערכה דווקא על גבעון?

 91. הקרב על הברכה בגבעון - חלק ב; בני דוד בחברון

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נשלים את עיוננו בפרשת הקרב על הברֵכה בגבעון, ונראה מה ניתן ללמוד מפרשת עשהאל ואבנר. אחר כך נעסוק ברשימת הבנים שנולדו לדוד בחברון, ונבחן את חידת היעלמו של כלאב ממאבקי הירושה של בית דוד.

 92. אבנר עובר למחנה דוד

  הרב אמנון בזק

  אבנר בן נר מסתכסך עם איש בושת בפרשת רצפה בת איה, ועורק למחנה דוד. מה הרקע לסכסוך זה? מדוע מבקש דוד כתנאי מוקדם להשיב אליו את מיכל בת שאול? האם לקיחת מיכל מפלטי בן ליש הייתה מעשה נכון?

 93. יואב הורג את אבנר

  הרב אמנון בזק

  ניסיונו של אבנר בן נר לאחד את הממלכה נכשל, בגלל הריגתו בידי יואב. מהי עמדת המקרא בפרשה זו? מה גרם המעשה לדוד, וכיצד הגיב דוד על כך?

 94. בין דוד ליואב

  הרב אמנון בזק

  האם הייתה לדוד אחריות מסוימת לרצח אבנר? מדוע הותיר דוד את יואב בתפקיד שר הצבא, ומה המחיר ששילם על כך?

 95. הריגת איש בשת

  הרב אמנון בזק

  רֵכָב ובַעֲנָה רוצחים את איש בושת. מדוע? איך קשור המעשה להיותם תושבי בארות? כיצד יש להבין את רצף הפסוקים הקשה, ומהו הנוסח המפתיע הנמצא בתרגום השבעים לפסוק ו?

 96. הריגת איש בשת ומשיחת דוד למלך על ישראל

  הרב אמנון בזק

  סופם של רֵכָב ובַעֲנָה: מדוע נהג דוד בדרך זו? ולמה חשבו רכב ובענה שתגובתו תהיה שונה? חלקו השני של השיעור ידון בפסוקים הראשונים של פרק ה', שבהם מתוארת משיחת דוד על כל ישראל.

 97. כיבוש ירושלים

  הרב אמנון בזק

  לאחר שהומלך על כל ישראל, פונה דוד לכבוש את יבוס-ירושלים ולהפוך אותה לעיר הבירה. מדוע בחר דוד דווקא בירושלים? מה פשרם של הפסוקים הקשים בפרק בעניין העיוורים והפיסחים? ומהו 'הצינור'?

 98. התבססותה של מלכות דוד

  הרב אמנון בזק

  פרק ה' מתאר מהיבטים שונים ובמבנה ספרותי מעניין את ביסוסה של מלכות דוד. השיעור יעסוק במבנה הפרק, במשמעותן של המלחמות הראשונות עם הפלשתים ובחידת ילדיו הראשונים של דוד בירושלים.

 99. פרשת עוזה

  הרב אמנון בזק

  העלאת הארון לירושלים הייתה לכאורה צעד מתחייב, ואף על פי כן, בשלב הראשון היא הסתיימה בטרגדיה: מותו של עוזה. מה היו נסיבות מותו, ובאיזו מידה היה לדוד עצמו חלק בהן? מה גרם לטעויות השונות שליוו פרשה זו? (המאמר עוסק בסיפור בשמואל ב פרק ו. אותו סיפור, בשינויים קלים, מופיע בשברי הימים א פרק יג)

 100. העלאת הארון וצחוקה של מיכל

  הרב אמנון בזק

  כיצד הצליח דוד לתקן את הפגמים שהתגלו בהעלאת הארון הראשונה? למה צחקה מיכל לדוד, ומדוע הגיב דוד בחריפות גדולה כל כך? מדוע לא היה למיכל ילד עד יום מותה?

 101. חזון נתן: מדוע לא בנה דוד את בית המקדש

  הרב אמנון בזק

  פרק זה הוא מן החשובים בפרקי הנביאים, ועיוננו יעסוק באחד מנושאיו המרכזיים: מדוע לא בנה דוד את בית המקדש? ומה היחס בין חזון נתן לבין דברי דוד בספר דברי הימים כי הקב"ה מנעו מבניין המקדש מפני ששפך דמים רבים והיה איש מלחמות?

 102. חזון נתן: מלכות הנצח של בית דוד

  הרב אמנון בזק

  ה' אמנם דחה את בקשתו של דוד לבנות את בית המקדש, אך הוא הבטיח לו מלכות נצח בעם ישראל. האם יש קשר בין הדברים? האם מלכות הנצח הזו מותנית? כיצד הגיב דוד על חזון נתן? (המאמר עוסק בספר שמואל ב פרק ז', אך מתאים גם לדברי הימים א פרק י"ז)

 103. מלחמות דוד - חלק א

  הרב אמנון בזק

  לאחר חזון נתן מתוארת סדרת ניצחונות צבאיים של דוד על עמי הסביבה. מה היחס שבין פרק זה לבין הפרק הקודם, הפותח במילים "וַיְהִי כִּי יָשַׁב הַמֶּלֶךְ בְּבֵיתוֹ וַה' הֵנִיחַ לוֹ מִסָּבִיב מִכָּל אֹיְבָיו" (ז', א)? מדוע נהג דוד במואב באופן אכזרי במיוחד? מדוע עיקֵר דוד את הרכב של ארם, ומה ההבדל בינו לבין שאול בעניין זה?

 104. מלחמות דוד - חלק ב

  הרב אמנון בזק

  בין ספר שמואל לספר דברי הימים יש הבדל מהותי בשאלה אם היה לדוד חלק בבניין המקדש. מה טעמו של הבדל זה, וכיצד הוא משתקף בפרקנו? ומה לפסוקי סיכום באמצע הספר?

 105. דוד ומפיבשת

  הרב אמנון בזק

  בפרקנו מתחילה פרשת ציבא ומפיבושת. בהמשך הספר מתברר שבין שני האנשים האלה שררה מערכת יחסים בעייתית מאוד. מי מהם הוא 'האיש הרע'? האם שורש הסכסוך ניכר כבר בפרקנו?

 106. דוד ומשלחת המנחמים

  הרב אמנון בזק

  מחווה של רצון טוב שעשה דוד – שליחת מנחמים למלך בני עמון – הסתיימה במפח נפש ובהשפלתם של חברי המשלחת. מה הסיבה הרוחנית להשפלה זו? (המאמר עוסק בפסוקים בשמואל ב פרק י'. אותם פסוקים מופיעים בדברי הימים א פרק י"ט)

 107. שתי המלחמות עם עמון וארם

  הרב אמנון בזק

  לאחר השפלתה של משלחת המנחמים יצאו דוד ויואב למלחמות נגד עמון ובני בריתם הארמים. מה ההבדל בין שתי המלחמות? וכיצד קשורים האירועים בפרק זה לפרשת דוד ובת שבע?

 108. פרשת דוד ובת שבע - חלק א

  הרב אמנון בזק

  פרשת דוד ובת שבע היא מן האירועים הקשים ביותר במקרא. בשיעור נעסוק, בין היתר, בשאלות האלה: האם יש בפרק מפתח להבנת נפילתו של דוד? מה הקשר בין נפילה זו ובין המלחמה המתוארת בפרק הקודם? מדוע סירב אוריה לרדת אל ביתו?

 109. פרשת דוד ובת שבע - חלק ב

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נמשיך לעסוק בפרשת דוד ובת שבע, ובעיקר בשליחתו של אוריה החתי למוות. האם ביצע יואב את פקודתו של דוד במלואה? האם היה נאמן לדוד? וגם: מהי נקודת הזכות של דוד בכל הפרשה?

 110. כבשת הרש

  הרב אמנון בזק

  מדוע היה צורך במשל כדי להעמיד את דוד על חטאו?

 111. העונש והתשובה

  הרב אמנון בזק

  השיעור עוסק בעונשים שהוטלו על דוד, בוחן את השאלה מדוע לא איבד דוד את מלכותו בעקבות הפרשה – הנראית כחמורה הרבה יותר מחטאיו של שאול קודמו – וננסה להבין את התנהגותו של דוד לאחר מות הבן.

 112. גישות בחז"ל ובראשונים לפרשת דוד ובת שבע

  הרב אמנון בזק

  שיעור זה יחרוג מרצף העיון בפשטי המקראות ויציג את עיקרי הגישות בחז"ל ובראשונים לפרשת דוד ובת שבע.

 113. סיומה של מלחמת עמון

  הרב אמנון בזק

  נפתח באפילוג לפרשת דוד ובת שבע: כיבוש רבת בני עמון. לאחר מכן נסכם את עיקרי הדברים שלמדנו השנה, מתקופת מלכותו של דוד על שבט יהודה ועד התמודדותו עם פרשת בת שבע.

 114. פרשת אמנון ותמר - חלק א

  הרב אמנון בזק

  פרשת אמנון ותמר פותחת את שרשרת הצרות הניתכות על ראשו של דוד לאחר פרשת בת שבע. בשיעור זה נבחן את סיפור אונס תמר לעומקו, ונדון בשאלות המתעוררות ממנו.

 115. פרשת אמנון ותמר - חלק ב

  הרב אמנון בזק

  בשיעור זה נמשיך לעסוק בפרשת אמנון ותמר, ונדון במשמעותן של ההקבלות הספרותיות הברורות שבין פרשה זו ובין שתי פרשיות בספר בראשית.

 116. רצח אמנון

  הרב אמנון בזק

  איך הערים אבשלום על דוד? כיצד המקרא משווה בין אבשלום לאמנון? מה הייתה התוצאה העיקרית של פרשה זו עבור דוד?

 117. האישה התקועית

  הרב אמנון בזק

  משל האישה התקועית מביא את דוד להשיב את אבשלום לירושלים. בשיעור נבחן את האמצעים שהאישה נקטה בהם לחיזוק דבריה, נדון בפשרם של דבריה הסתומים לאחר שקיבלה את אישורו של דוד, ונבחן אם המשל הוא אכן מעין הנמשל.

 118. אבשלום בירושלים

  הרב אמנון בזק

  המקרא מאריך בתיאור יופיו המיוחד של אבשלום. אריכות זו – מה עניינה? מדוע תיאור זה קוטע את רצף הסיפור על ישיבתו של אבשלום בירושלים? כיצד אילץ אבשלום את יואב להביאו לפני דוד? האם נהג בחכמה?

 119. מרד אבשלום - חלק א

  הרב אמנון בזק

  הפרק פותח בהכנות של אבשלום למרד, וממשיך בתיאור פרוץ המרד ותגובתו הנמרצת של דוד. בשיעור נסקור את הנעשה בשני המחנות, ונבחן את הקשר המפתיע שבין סיפור בריחתו של דוד מירושלים ובין מגילת רות.

 120. מרד אבשלום - חלק ב

  הרב אמנון בזק

  בזמן בריחת דוד מירושלים זכתה ירושלים לראשונה בהיסטוריה למעמד דתי. כיצד התרחשה תפנית זו, ובאיזו דרך ספרותית מחדד המקרא את הדבר? בהמשך השיעור נדון גם בדרכו המיוחדת של דוד בהתמודדותו עם המרד.

 121. דוד, ציבא ושמעי בן גרא

  הרב אמנון בזק

  בפרקנו באה האפיזודה השנייה במשולש היחסים המורכב דוד-ציבא-מפיבושת. מדוע נכשל דוד בפסיקה לא-הוגנת? מה הקשר בין יחסו של דוד למפיבושת לבין יחסו ליהונתן אביו? וכיצד קשורה פרשה זו לסיפור הקללות שקילל שמעי בן גרא את דוד?

 122. חושי ואחיתפל

  הרב אמנון בזק

  חושי הארכי נשלח אל אבשלום על מנת לסכל את עצת אחיתופל. באילו אמצעים פעל חושי? מדוע יעץ אחיתופל לאבשלום לבוא על פילגשי אביו, ומדוע שתק חושי ולא ערער על עצה זו?

 123. עצת חושי

  הרב אמנון בזק

  בנאום מזהיר מצליח חושי הארכי לסכל את עצת אחיתופל, אף שהכתוב מעיד עליה כי הייתה טובה יותר. מהם האמצעים שחושי נקט בהם? במה דומה פרשה זו לפרשת העצות שקיבל רחבעם בתחילתו של מרד ירבעם?

 124. דוד עובר את הירדן

  הרב אמנון בזק

  אף על פי שעצת חושי התקבלה, דוד ממהר לברוח לעבר הירדן. מה משמעותו של צעד זה? מי סייע לדוד בעבר הירדן, ומה המשמעות הסמלית הנלווית לסיוע זה?

 125. מות אבשלום

  הרב אמנון בזק

  דוד יוצא לקרב המכריע נגד אבשלום בלב מלא חששות לגורל בנו. כיצד מביע המקרא את שיפוטו כלפי דרכו של דוד בעניין זה? כיצד הומת אבשלום, ומדוע הומת בדרך זו דווקא?

 126. הבשורה על מות אבשלום

  הרב אמנון בזק

  דוד יושב ומצפה בכיליון עיניים לשמוע על גורל בנו. הבשורה באה אליו בדרך מפתיעה ביותר. מה מגמתו של המקרא בתיאור זה?

 127. תגובת דוד למות אבשלום

  הרב אמנון בזק

  דוד מתאבל על אבשלום אבל שאין דומה לו במקרא. הוא מפגין את אבלו לעיני כל העם, ויואב בן צרויה תוקף אותו בחריפות על התנהגותו.

 128. שובם של שמעי וציבא

  הרב אמנון בזק

  בדרכו חזרה לירושלים דוד פוגש בשמעי בן גרא, שבא להתחנן על נפשו. מדוע אין דוד משיב לו כגמולו הרע? האם באמת סלח לשמעי? ומדוע דוד מחליט לחלק את שדה שאול בין ציבא למפיבשת?

 129. ראשיתו של מרד שבע בן בכרי

  הרב אמנון בזק

  בשובו לירושלים פגש דוד במפיבושת בן יונתן, שהסביר את האירועים מזווית הראייה שלו. האם צדק דוד בהחלטתו בעניין שדה מפיבושת?

 130. מרד שבע בן בכרי

  הרב אמנון בזק

  דוד שולח את עמשא בן יתר, שר הצבא החדש, לדכא את מרד שבע בן בכרי, אך הלה נכשל במשימתו לגייס את תומכי דוד. מה הסיבות לכישלונו? מה הצעד המפתיע שעשה לאחר הכישלון? האם צדק יואב בהריגתו?

 131. סיומו של מרד שבע בן בכרי

  הרב אמנון בזק

  מרד שבע בן בכרי הוכרע בזכות חכמתה של האישה מאבל מעכה. במה התבטאה חכמתה? מה היחס בינה ובין שתי נשים אחרות במקרא – האישה התקועית והאישה מתבץ?

 132. דוד והגבעונים

  הרב אמנון בזק

  שלוש שנות רעב באו על ישראל בגלל פגיעת שאול בגבעונים. מה הרקע לפגיעה זו? מדוע מבקשים הגבעונים להרוג שבעה מצאצאי שאול? האם צדק דוד כשנענה להם?

 133. המלחמות עם הענקים

  הרב אמנון בזק

  בסוף פרק כא מתוארות מלחמות של דוד וגיבוריו עם הענקים. מיהם הענקים? מיהם גיבורי דוד שנלחמו בהם? ומי הרג את גלית?

 134. שירת דוד

  הרב אמנון בזק

  בשירתו מתאר דוד את יד ה' שליוותה אותו במשך חייו ועזרה לו להצליח במאבקיו ובמלחמותיו. דוד מודה לה', ומעביר מסר חינוכי, שההולך בדרך ה' יזכה לעזרתו. שירה זו מופיעה שוב בתהלים יח. נערוך השוואה בין השירות.

 135. דברי דוד האחרונים

  הרב אמנון בזק

  מה טיבם של "דברי דוד האחרונים"? כמה קבוצות ייחודיות היו בין גיבורי דוד? לאן 'נעלם' הגיבור השלושים ושבעה? האם באמת היו רק שלושים ושבעה גיבורים?

 136. חטא המפקד

  הרב אמנון בזק

  הפרק המסיים את ספר שמואל עוסק בחטא המפקד. במה חומרת המעשה? מדוע נכשל בו דוד? כיצד הגיב דוד לאחר החטא, וכיצד הדבר מאפיין את דמותו? (המאמר עוסק בסיפור בשמואל ב פרק כ"ד. אותו סיפור (עם כמה שינויים) מופיע בדברי הימים א פרק כ"א)

 137. העונש על המפקד

  נפלה נא ביד ה'

  הרב אמנון בזק

  לאחר תשובתו של דוד הוא מתבקש לבחור אחד משלושה עונשים. האם בחר דוד בעונש הנכון? מדוע לא פסק הדֶבר לאחר שלושה ימים? (המאמר עוסק בסיפור בשמואל ב פרק כ"ד. אותו סיפור (עם כמה שינויים) מופיע בדברי הימים א פרק כ"א)

 138. קניית גורן ארוונה היבוסי

  הרב אמנון בזק

  המקרא מאריך בתיאור קניית גורן ארוונה. אריכות זו - מה עניינה? מה באה ללמד ההקבלה בין סיפור זה ובין סיפור קניית מערת המכפלה? (המאמר עוסק בסיפור בשמואל ב פרק כ"ד. אותו סיפור (עם כמה שינויים) מופיע בדברי הימים א פרק כ"א)

 139. גורן ארוונה ובחירת ירושלים

  הרב אמנון בזק

  מה עניינה של ההקבלה בין פרשת קניית גורן ארוונה ובין עקדת יצחק? מדוע נבחר סיפור זה לחתום בו את ספר שמואל? (המאמר עוסק בסיפור בשמואל ב פרק כ"ד. אותו סיפור (עם כמה שינויים) מופיע בדברי הימים א פרק כ"א)

 140. ויתהלך חנוך את האלקים

  פרשת בראשית

  הרב אמנון בזק

  בין הדמויות השונות שבפרשת בראשית, מתואר חנוך בן ירד אך בקצרה, ורב הסתום מן הגלוי אודותיו. ברור כי זהו אדם מיוחד, שהכתוב מעיד עליו כי התהלך את הא-לוהים; ברם, מה משמעות הביטוי "ואיננו כי לקח אותו א-לוהים"? למה לקח אותו א-לוהים? מדוע קצרו חיי חנוך יחסית לשאר הדורות שבפרשה? ומה משמעותה של פרשה קצרה זו? השיעור מבקש לשרטט קו העובר בין ארבע הדמויות המרכזיות בתחילת חומש בראשית - אדם, חנוך, נח ואברהם - בשאלת מקומו של האדם מול א-לוהיו ומול סביבתו.

 141. דמותה של רבקה

  הרב אמנון בזק

  פרשתנו מאריכה לתאר את דמותה של רבקה אמנו. נעיין בסיפור המפגש בין עבד אברהם ובין רבקה, נעמוד על ההקבלות שהוא מקביל בינה ובין אברהם אבינו, ומתוך כך נעמיק את היכרותנו עם אישיותה המיוחדת.

 142. נטייתו הדתית של משה לפני התגלות ה' אליו

  הרב אמנון בזק

  התורה מתארת באריכות את קורותיו של משה בטרם התגלה אליו ה'. בפרק ב' ניתן לעמוד על דמותו המוסרית. האם רק בגלל מעלותיו המוסריות נבחר משה למנהיגם של ישראל, או שמא היו לו גם מעלות רוחניות-דתיות? ואם כן, מניין קיבלן?

 143. משמעותו של זבח הפסח

  הרב אמנון בזק

  מה טיבו של זבח הפסח? האם מדובר בקרבן, או שמא בסעודה חגיגית? ואם מדוב בקרבן – איזה סוג של קרבן הוא? ומה עניינו של החיפזון באכילתו?

 144. כי קרן עור פניו

  הרב אמנון בזק

  כשירד משה מן ההר עם הלוחות השנִיים, קרן עור פניו. מה פשרה של תופעה ייחודית זו? מדוע התרחשה רק כעת? האם היא קשורה לחטא העגל?

 145. משפחתו של משה

  הרב אמנון בזק

  אחד הנושאים המסתוריים ביותר בתורה הוא משפחתו של משה. בשיעור זה ננסה להתחקות אחר מה שניתן לדלות מפשוטי המקראות על בני המשפחה של משה – ציפורה, גרשום ואליעזר – ואולי גם להבין מדוע התורה מסתירה ומצמצמת כל כך את העיסוק בדמויות אלו.

 146. בין המשכן למקדש

  הרב אמנון בזק

  מה בין המשכן למקדש, שייבנה בתקופה מאוחרת יותר, בימי שלמה? האם ההבדל מצטמצם לשוני המבני החיצוני שבין המשכן הארעי לבין בית המקדש הקבוע, ולמעשה המקדש הוא המשכו הטבעי של המשכן? או שמא אלו שני מבנים שונים בעלי תפקידים שונים?

 147. קרבן עולה ויורד

  הרב אמנון בזק

  בתחילת פרק ה' נידונות עברות מסוימות, שבהן נוהג דין 'קרבן עולה ויורד': התורה מתחשבת במצבו הכלכלי של החוטא וקובעת את חיובו על פיו. ננסה להבין, על פי פשוטו של מקרא, באילו מצבים הקלה התורה על עני להביא קרבן קטן יותר?

 148. כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים

  הרב אמנון בזק

  אחרי מות בני אהרן הצטווה אהרן שלא להיכנס לקודש הקודשים "בכל עת". האם הציווי בא למעט כל כניסה, לבד מיום הכיפורים, או שמא מותר לכוהן הגדול להיכנס גם בזמן אחר, ובלבד שיעשה כסדר העבודה האמור בפרשה? מה ההבדל בין שתי הגישות בשאלת הקשר בין סדר העבודה הזה ובין חטאם של נדב ואביהוא?

 149. פרשת המקלל

  הרב אמנון בזק

  פרשת המקלל מעלה מספר תמיהות: מדוע התורה קוטעת רצף של מצוות ודינים על ידי פרשייה זו, וממשיכה לאחר מכן שוב פעם ברצף של מצוות ודינים? מדוע נכללים בפרשה זו, בלי שום קשר לכאורה, דיני נזקים וחבלות? התשובה לבעיות אלו נעוצה בהדגשה של התורה כי המקלל היה 'בן איש מצרי', ובקדושתם המיוחדת של ישראל.

 150. זווית הראייה הייחודית של פרשת בהר

  הרב אמנון בזק

  מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בשיעור נעסוק בזווית הראייה הייחודית של פרשת בהר, הניכרת בדרך שהיא מבארת כמה וכמה מצוות, השונה מתפיסתן של מצוות אלו במקומות אחרים בתורה.

 151. מעמדו של שבט לוי

  הרב אמנון בזק

  בפרשתנו שתי כפילויות: כפילות אחת נוגעת לשאלה מדוע לא נפקדו הלויים בתוך שאר שבטי ישראל, וחברתה – לאופי עבודתם במשכן. כפילויות אלו מבטאות שני הבדלים בין הלויים ובין ישראל, ושתי בחינות שונות במעמדם הייחודי.

 152. פרשת האשה הכושית

  הרב אמנון בזק

  פרשת האישה הכושית עמוסה קשיים: מיהי האישה הכושית, ומה בדיוק טענו מרים ואהרן בעניינה? כיצד קשורה טענה זו לטענתם השנייה – " הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' "? מדוע נענשה מרים לבדה, ומדוע בצרעת? נעיין בפשוטה של הפרשה וננסה לענות על שאלות אלו ואחרות.

 153. אליהו על רקע תקופתו

  הרב אמנון בזק |

  מדוע דווקא בתקופתו של אחאב, הופיע נביא כה מרכזי כאליהו? דווקא על רקע חוסר היציבות השלטונית של ממלכת ישראל, בולט חוזקה של מלכות עמרי ואחאב. התנ"ך מתאר את עוצמתה של ממלכת ישראל בימי מלכים אלו ומקביל בינם ובין אברהם ודוד, אך יחד עם זאת מדגיש שעבדו עבודה זרה ושמיסדו את העבודה הזרה בישראל בימיהם. רק דמות חזקה ועוצמתית כאליהו יכולה הייתה להתמודד עם מלכים אלו.

 154. נביא עצמאי או פועל בצו ה'

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  כאשר גזר אליהו על עצירת הגשמים האם הוא פעל מיוזמתו האישית או בציווי של ה'? לפי דעת חלק מהמפרשים נראה כי מדובר היה ביוזמה אישית והתנ"ך מבקר את ניסיונו של אליהו לתלות את עצירת הגשמים בכוחו שלו, ואת התעלמותו מתלותו המוחלטת בקב"ה. ביקורת זו באה לידי ביטוי בשלושת סיפורי אליהו הראשונים: כלכלתו על ידי העורבים, מילוי כד הקמח וצפחת השמן של האישה האלמנה מצרפת וסיפור מותו של בנה.

 155. מפגש אליהו עם עובדיה ועם אחאב

  הרב אמנון בזק |

  דמותו של עובדיהו כ"ירא ה' מאד" מצד אחד, ומצד שני היותו אחראי על ביתו של אחאב, הופכת את המפגש בינו ובין אליהו לטעון ביותר. באמצעות קריאה מדוקדקת ניתן לעמוד על הטענות החבויות בדברי השניים, ולהבין את הקשרן. בהמשך נפגש אחאב עם אליהו וטוען כלפיו "עכר ישראל", מה משמעות ביטוי זה, ומדוע משתמש בו אחאב כלפי אליהו?

 156. את מי לקח קרח?

  הרב אמנון בזק

  פתיחת הפרשה – "וַיִּקַּח קֹרַח" – מעוררת תמיהה: את מי לקח?! נראה שהלשון התמוהה באה לבטא את אופייה התמוה של עדת קֹרח גופה: צירוף של קבוצות שונות הבאות בטענות שונות. בעיון נבחן את הקבוצות השונות ואת טענותיהן, ונראה מה היה סופה של כל קבוצה, ומה היה סופו של קֹרח עצמו.

 157. מעמד הר הכרמל

  הרב אמנון בזק |

  בשיעור זה ננתח את אופן פעולתו של אליהו במעמד הר הכרמל, ונראה כיצד הפעולות של אליהו מזכירות מאורעות חשובים שהתרחשו בהיות בני ישראל במדבר. בסוף הדברים נבחן את תפילתו של אליהו לקב"ה המהווה תיקון מסוים לדרך התנהלותו בעבר.

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 158. בני ישראל - הדור החדש

  הרב אמנון בזק

  מדוע תגובתם של משה ואהרן על חטא מי מריבה שונה מתגובתם על שאר התלונות שהתלוננו בני ישראל? נראה, שמשה ואהרן ציפו שהדור החדש יתנהג אחרת מדור יוצאי מצרים. כתגובה על תלונות בני הדור החדש, מביא עליהם ה' נחשים ומצווה להקים את נחש הנחושת. ואכן, בני ישראל לומדים להאמין בה' - לראשונה הם שרים בעצמם (את שירת הבאר), ואף פועלים בעצמם כדי לכבוש את ארצו של סיחון.

 159. תוצאות מעמד הר הכרמל

  הרב אמנון בזק |

  לאחר מעמד הר הכרמל מבטיח אליהו לאחאב שירד גשם, אך מדוע נדרש נערו של אליהו לעלות שבע פעמים בטרם נראה לעיניו הענן? בהמשך השיעור נבחן את תגובתה של איזבל למעמד הר הכרמל, ונראה כיצד תגובתה מביאה את אליהו לידי ייאוש גדול. מדוע מתייאש אליהו? האם הדבר נובע מאיומיה של איזבל, או שמא מדובר בסיבה שונה?

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 160. בלק ובלעם

  הרב אמנון בזק

  מהו המסר המרכזי של פרשה זו, שלכאורה אינה עוסקת בקורותיהם של בני ישראל? נעמוד על התכונה המשותפת לבלק ולבלעם, שפרשתנו מתמודדת עמה הן בסיפור האתון הן בסיפור הפיכת הקללה לברכה.

 161. לא באש ה'

  הרב אמנון בזק |

  לאחר שאליהו ממשיך להיות רדוף הוא בורח למדבר ומתרחק מחברת אנשים. פרשנים ומדרשים רבים עוסקים בשאלה מה משמעותה של התנתקות זו? האם אליהו נהג נכון? בשיעור נבחן את האספקטים השונים שמעלים הפרשנים, נשווה את תגובתו של אליהו למצב העם לתגובתם של מנהיגים אחרים, ונראה את תגובתו של הקב"ה להתנהגות זו של אליהו.

 162. משיחת אלישע

  הרב אמנון בזק |

  בשיעור זה נבחן את האופן שבו אליהו מושח את אלישע לנביא תחתיו. מה פשר השלכת האדרת כלפי אלישע? האם מדובר במעשה סטנדרטי או שמא יש כאן בחינה כלשהי של אליהו את אלישע. בהמשך הדברים נעמוד על דמותו של אלישע, ועל ההבדל הגדול בינו ובין אליהו בכל הנוגע לחיבור לעם ישראל.

   

 163. מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו

  פרשת פנחס

  הרב אמנון בזק

  מהו מעמדם של השבת ושל ראש החודש? בפרשיות המועדות והמוספים שבפרשת פינחס ובפרשת אמור הם מופיעים בין המועדים, ואף נתייחד להם קרבן מוסף בדומה לשאר החגים. נראה, שהשבת נחשבת ל"מקרא קודש" ול"שבת שבתון" למרות שהיא אינה מועד, וקרבן המוסף המוקרב בה מלמד על מעמדה הייחודי. ראש חודש, לעומתה, אינו נחשב "מקרא קודש" אך נמנה על המועדות, ולכן מעמדו הוא מעמד ביניים - בין ימי החול והשבת לבין המועדים.

 164. פרשת כרם נבות

  הרב אמנון בזק |

  פרשת כרם נבות היזרעאלי מעמידה אותנו שוב לנוכח דמותו המורכבת של אחאב, והפעם מדובר בפן המוסרי. בשיעור זה נראה שלמרות שאחאב עצמו לא לקח חלק פעיל ברצח נבות, תוכחת אליהו כלפיו מדגישה את אחריותו על המעשה, ואף יוצרת זיקה בין שחיתות בעבודת ה' ובין שחיתות מוסרית.

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 165. חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה

  פרשת דברים מול פרשת שלח

  הרב אמנון בזק

  מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה.

 166. אחזיהו

  הרב אמנון בזק |

  אחזיהו, בנו של אחאב, הוא דמות פחות דומיננטית ומורכבת מאביו. אחזיהו דורש בבעל זבוב ועקב כך אליהו מנבא לו את מותו, דבר שגורם לאחזיהו לנסות ולפגוע באליהו. נבחן את תגובתו של אליהו לשליחים ששולח לו אחזיהו, ונשווה זאת לתגובת שמואל הנביא כלפי המשלחת ששולח שאול לתפוס את דוד.

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 167. עליית אליהו בסערה השמימה

  הרב אמנון בזק | 28 דקות

  המסלול אותו עובר אליהו בטרם עלייתו השמימה כולל מספר אתרים בעלי משמעות סימלית, והוא אף מקביל בחלקו למסלול שעברו בני ישראל בעת הכניסה לארץ. בשיעור זה ננתח את הדרך שעובר אליהו עד עלייתו השמימה ואת הדינמיקה המתנהלת בינו ובין אלישע במאורע זה. בסוף השיעור נסכם בקצרה את שלמדנו על דמותו של אליהו, ונשווה זאת לדמותו כפי שהיא נתפסת במדרשי חז"ל ובימינו.

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 168. קול אלקים מדבר מתוך האש

  הרב אמנון בזק

  מעמד הר סיני מופיע שלוש פעמים בפרשת ואתחנן. שלוש האיזכורים של מעמד זה נועדו ללמד שלושה עקרונות יסוד של האמונה בקב"ה: איסור ההגשמה, איסור עבודה זרה ואמיתות נבואתו של משה. מסרים אלו מתווספים על מטרתו העיקרית של מעמד הר סיני - לימוד יראת ה' מתוך דברי התורה וציווייה. במעמד הקהל חוזר כל עם ישראל על מעמד הר סיני, ולומד שנית את המטרה המרכזית של מעמד הר סיני.

 169. בין "שמע" ל"והיה אם שמע"

  הרב אמנון בזק

  למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות (ברכות פ"ב מ"ב). בשיעור נעמוד על שני ההבדלים המהותיים בין שתי הפרשות ובשני ההיבטים השונים בעבודת ה' שהן מבטאות.

 170. קדושת עם ישראל בספר דברים

  הרב אמנון בזק

  מדוע קרבנות החובה אינם מוזכרים בספר דברים? נראה, שקיימת הבחנה יסודית בין משמעותו של מושג הכפרה בספר ויקרא לבין משמעותו של אותו מושג בספר דברים. בספר ויקרא - הקדושה היסודית היא קדושת המקדש, וכפרת העם נעשית באמצעות הכהנים דרך הכפרה על המקדש. בספר דברים - הקדושה היסודית היא קדושת עם ישראל, והוא מתכפר באמצעות תשובה ותפילה. הבדל זה בא לידי ביטוי בפרשיות שונות המופיעות בשני הספרים: הקרבנות, איסור אכילת דם, האיסור לקרוח קרחה, איסור אכילת נבלה וטרפה ופסולי החיתון השונים.

 171. הבריאה השנייה

  הרב אמנון בזק |

  עיון בפרשת נח מגלה השוואה די מדויקת בין תיאור בריאת העולם שבפתיחת פרשת בראשית לבין תיאור היציאה מן התיבה. כך עולה שביציאת נח מן התיבה נברא בעצם העולם כולו בפעם השנייה. ברם, ניתן להצביע על הבדל משמעותי בין הסיפורים, והוא היחס לעולם הטבע: הבריאה הראשונה מתאפיינת ביחס חיובי לכל מה שטבעי, ואילו בריאת העולם בפרשת נח מתאפיינת ביחס שונה כלפי הטבע כולו, בבחינת "כבדהו וחשדהו".

 172. תהליך הכפרה בספר ויקרא ובספר דברים

  הרב אמנון בזק

  לראשונה בתולדות עם ישראל, נאמר להם כי הקב"ה עתיד לבחור מקום מיוחד שבו ישכן את שמו, ואליו הם יביאו את מתנותיהם לה'. ברם, רשימת המתנות המובאת פעמים רבות בפרק מעוררת תהייה: מדוע מזכירה התורה את קרבנות הנדבה (עולות ושלמים, תרומות ומעשרות, נדרים ונדבות ובכורות), ומשמיטה את קרבנות החובה (החטאת והאשם)? ובכלל - מדוע מתעלם ספר דברים מקרבנות החובה? התשובה לשאלה זו עשויה ללמדנו גם את פשר ההבדל שבין ספר ויקרא וספר דברים במצוַת כיסוי הדם, ובמקור הקדושה בכלל.

 173. ערי מקלט וערי מנוסה

  הרב אמנון בזק

  מהו אופיין של ערי המקלט? מפרשת מסעי נראה שיש להן תפקיד משפטי (להגן על הרוצח עד עומדו למשפט ולהעניש אותו בגלות אם רצח בשגגה), ואילו מפרשתנו עולה שיש להן תפקיד הגנתי - להגן על הרוצח מפני גואל הדם המבקש להורגו. האם מותר לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה? האמנם שתי הפרשיות עוסקות ברוצחים דומים? מה פשר ההבדל בין שתיהן?

 174. את מי מייצגת העגלה הערופה?

  הרב אמנון בזק

  פרשת עגלה ערופה מעוררת כמה וכמה שאלות, ובראשן: מה מסמלת עריפת העגלה, וכיצד טקס זה מכפר על הרצח המסתורי. נעסוק בשאלות אלו ובהיבטים נוספים בפרשה.

 175. פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע"

  הרב אמנון בזק

  פרשיית המלקות מהווה מוקד לדיון אודות ההפרש בין הפשט לבין הדרש. לפי הפשט, אדם שחטא - לוקה, ומספר המלקות נתון לשיקול דעתו של בית הדין, ובלבד שלא יעלה על ארבעים מלקות. ההלכה, לעומת זאת, הגבילה את המלקות לחטאים שבין האדם למקום, ביטלה את שיקול הדעת של בית הדין בקביעת מספר המלקות וקבעה שמספר המלקות הוא תמיד שלושים ותשע. כל השינויים ששינה המדרש מפשוטו של מקרא מצביעים על המגמה לשמור על כבודו של הלוקה, ולהימנע מפגיעה בכבודו אפילו בטעות.

 176. אבנים גדולות ואבנים שלמות

  הרב אמנון בזק

  משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה?

 177. מה בין חטאת לאשם

  הרב אמנון בזק |

  בשיעור ננסה להבין מהו ההבדל בין קרבן חטאת רגיל, לקרבן עולה ויורד בו התורה מתחשבת במצבו הכלכלי של החוטא וקובעת את חיובו על פיו. ננסה להבין, על פי פשוטו של מקרא, באילו מצבים הקלה התורה על עני להביא קרבן קטן יותר? נעסוק גם בהבדל בין חטאת לאשם, ובאילו מקרים על האדם להביא קרבן אשם.

 178. תכונת החסד - בין רות לדוד

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  מגילת רות הינה מגילה רצופת מעשי חסד. בשיעורינו ננסה לראות כיצד מתחבר מוטיב החסד במגילת רות למלכותו של דוד בן ישי. נראה שגם מלכותו של דוד מתאפיינת במעשי חסד רבים, וכי בזכות חסדיה של רות, זכה גם דוד לכך שנעשו עמו חסדים בזמן מצוקתו.

 179. מות רחל

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  מדוע נגזר על רחל למות בדרך ולא להיקבר במערת המכפלה? נדמה כי חטאה של רחל טמון בפרשת גניבת התרפים, ועל כן נגזר עליה למות בדרך. בפרשתנו מתגלה צד נוסף לסיפור, שכן רחל קוראת לבנה "בן אוני", ומשמעות הדבר שהיא מכירה בחטאה ועושה עליו תשובה.

 180. ראובן, יהודה ויוסף - החטא ותיקונו

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  בניגוד לדמויותיהם של האבות, הרי שדמויות האחים אינן משרות רושם ראשוני של אנשים צדיקים ההולכים תמיד בדרך ה'. בשיעור זה ננסה לבחון את דמויותיהם של ראובן, יהודה ויוסף דרך חטאיהם כפי שהם מוצגים בפסוקים ועד לתיקון השלם המתרחש בהמשך הדרך.

 181. חלומות פרעה ופתרונו של יוסף

  הרב אמנון בזק |

  מה מיוחד בפתרון של יוסף את חלומות פרעה? האם ישנו הבדל בין חלום הפרות וחלום השיבולים? ואם כן מה הוא משקף, ואיך יוסף קולע בדיוק לנקודה זו ומשכנע את פרעה בפתרון החלום?

 182. זמן מתן תורה

  תגובות והערות

  הרב אמנון בזק

  בתגובה להצעתו של ד"ר מ' בן ישר, טוען הרב אמנון בזק כי לא ניתן לזהות מפורשות את זמן מתן תורה בפשט הכתובים, וכי הדבר מכוון על מנת להעלים את משמעות התאריך ולחבר את קבלת התורה לתפישה נצחית.

  לתגובות נוספות שהתפרסמו במגדים לחץ כאן

 183. עולם חסד יבנה - בין מגילת רות לספר איוב

  הרב אמנון בזק

  נשווה בין מגילת רות לספר איוב, נראה את ההבדל בין שני הסיפורים בדרך הופעת הישועה. נראה שבשתי דרכים מנהיג הקב"ה את עולמו: האחת, קבועה מראש על-פי תכנית נסתרת, שהאדם צריך להשלים עמה ולקבלה. האחרת נתונה בידי האדם, ונותנת בידו כוחות לפעול בעולמו. מגילת רות באה להדגיש כוחות אלו, שהביאו בשעתם ליצירת שושלת דוד

 184. התרפים וכביר העזים

  הרב אמנון בזק

  שאול אמנם מכרית את האבות והידעונים, אך אינו שומע בקול ה' והנביא (הן בהקרבת הקרבן בגלגל, הן במלחמת עמלק, והן ברדיפת דוד). סמלי הדבר, שדווקא בני שאול, יהונתן ומיכל, השתתמשו בכלים לגלוי עתידות כסיוע להגשמת דברי ה'. במעשים אלו מוכיח המקרא, שלא המכשיר החיצוני הוא הקובע את אופי הדברים, אלא התוכן הפנימי

 185. דוד-מפיבשת-ציבא: עבר, הווה ועתיד

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשס"ב |

  הרב אמנון בזק עוסק במאמר זו במערכת היחסים הסבוכה שבין דוד למפיבשת, בנו של יהונתן. תחילתה של פרשה זו בחסד גדול של דוד אך סיומה כרוך בקבלת לשון הרע וחוסר אמון של דוד במפיבשת, התנהגות שזכתה לביקורת כבר אצל חז"ל. הרב בזק מנתח את החלקים השונים של סיפור זה ומתחקה אחר מניעיו של דוד. 

   

 186. מערכת היחסים בין דוד ומיכל על רקע יחסי יעקב ורחל

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשס"ג |

  במאמר זה עומד הרב בזק על השוואות מקראיות רבות בין מערכת היחסים של דוד ומיכל ובין זו של יעקב ורחל. ההשוואות מלמדות בעיקר על ההבדל בין מערכות היחסים ועל כשלונו של הקשר בין דוד ומיכל, כשלון שנעוץ בראש ובראשונה בעובדה שבעוד שמיכל אהבה את דוד בתחילת הקשר, דוד נשא אותה רק משום שהייתה בתו של המלך. 

 187. דמותו המורכבת של אחאב מלך ישראל

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסו | |

  תדמיתו של אחאב היא כשל אחד המלכים הרשעים ביותר שהיו לישראל, ואף על פי כן כאשר בוחנים את הפרקים שעוסקים באחאב ומעמיקים בהם מגלים תמונה שונה למדי. מהפסוקים עולה דמות של מלך עם תכונות חיוביות במיוחד ועם עוצמה גדולה בד בבד עם חטאים חמורים. המורכבות המיוחדת הזו בדמותו של אחאב תעמוד בראש עיוננו.

 188. מה הפשר במעשה "שכב על צדך"?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסז | | שעה ו- 2 דקות

  מדוע שכב יחזקאל שלוש מאות ותשעים ימים על צדו השמאלי, ועל צדו הימיני ארבעים יום? ואיך זה קשור לחטאי ישראל ויהודה? מה עניין המספרים ובכלל האם יחזקאל באמת שכב על צדו השמאלי והימיני כל כך הרבה זמן?

 189. דוד ובת שבע המבחן האחרון

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסח | |

  ספר מלכים פותח בתיאור המלכת אדוניהו, ומציג לפני הקוראים חידה תמוהה, ביחס להתנהגותו של דוד בפרשה. מדוע דוד אינו מגיב למעשי אדוניהו? מדוע הוא מתעלם משבועתו לבת שבע ששלמה יהיה זה שימלוך אחריו? בשיעור ננסה לעמוד על הסיבות להתנהלות זאת, ועל השאלה, האם הצליח דוד לעמוד במבחן האחרון, שהציבה בפניו פרשת בת שבע.

 190. סירוב הפקודה של יחזקאל ועונשו

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסח | |

  נבואת ההקדשה של יחזקאל שונה באופן מהותי מנבואות ההקדשה של ישעיהו וירמיהו. מדוע שותק יחזקאל? מדוע מסרב יחזקאל שוב ושוב לבצע את מה שה' דורש ממנו? האם נענש יחזקאל על דרכו זו? עיון בשאלות אלו מסייע להבנת דרכו הייחודית של יחזקאל לא רק בפרק זה, אלא לכל אורך הספר.

 191. היחסים בין אליהו ואלישע

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסט | |

  אליהו ואלישע, הרב ותלמידו, הם שני הנביאים המרכזיים בספר מלכים, והם פועלים לאורך פרקים רבים בספר זה. עם זאת, רק בשתי פרשיות מתואר הקשר האישי שבין השניים - בהיכרותם הראשונה ובפרידתם זה מזה בעליית אליהו בסערה השמיימה. בשיעור נבחן את מערכת היחסים המורכבת, המתוארת בשתי פרשיות אלה, ולאורה ננסה להבין, מדוע באמת הקשר בין השניים מופיע רק בשתי נקודות אלו.

 192. 'ויגש אליו יהודה' - נאומו של יהודה לפני יוסף

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה

  מנקודת מבטו של יהודה, נאומו לפני יוסף לאחר לקיחת בנימין הוא הקרב הגדול של חייו. גם מבחינתו של יוסף מדובר בנאום שהשפיע על תוכניתו וגרם לו 'להישבר'. מה בדבריו של יהודה גרם לכך שיוסף לא יכול היה עוד להתאפק? האם יהודה היה ער לנקודות מסוימות בדבריו, שגרמו ליוסף להפסיק את התחזותו? מהם המאפיינים של אחד מהנאומים המרכזיים ביותר בתנ"ך?

   

  שיעור זה מוקדש לכבוד המורה המיתולוגית לנביא בבא כהן על ידי דוד ורבקה כהן

 193. משמעות ההבדלים בין ספר דברים לשאר החומשים

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסט | |

  מן המפורסמות הוא, שקיימים הבדלים רבים וסתירות שונות בין חומש דברים לבין החומשים האחרים. מהו ההסבר לתופעה זו? בשיעור תוצג דרך החורזת הצעת פיתרון לתופעה, ומצביעה על אופיו המיוחד של ספר דברים.

 194. שאול ובעלת האוב

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסט | | 55 דקות

  אחת הפרשות הדרמטיות ביותר במקרא היא הליכתו של שאול לבעלת האוב, ערב צאתו לקרב שבו ימצא את מותו. כיצד הגיע שאול למצב כזה? האם יש קשר בין פרשה זו לפרשות נוספות בספר שמואל? מה עומד מאחורי דרשת חז"ל, שדברי שמואל לשאול: 'ומחר אתה ובניך עמי, משמעם: 'במחיצתי'? בשיעור נעסוק בשאלות אלו, ונבחן את משמעותו של סיפור מרתק זה.

 195. פרשת אמנון ותמר

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע | | שעה ו- 4 דקות

  השיעור יעסוק בפרשת אמנון ותמר (שמ"ב יג), פרשה קשה מחינת תכניה, הכוללת אונס ורצח. בנוסף, בשיעור תהיה התייחסות לסמיכות פרשתנו לפרשת דוד ובת שבע, השוואה למעשה דינה ולסיפור יהודה ותמר.

 196. משפט שלמה - מ'גזורו' לקריעת הממלכה

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע | |

  כבר בפרק ג, המתאר לכאורה את חכמתו הרבה של שלמה, ואת השיא של מלכות שלמה, נמצאים רמזים להתדרדרותו העתידית, המתוארת בפרק יא. מה ניתן ללמוד על חכמתו של שלמה מתוך השוואה לחכמתו של יוסף? ומה מרמזות שתי הנשים הזונות, המזכירות את משל האשה הזונה ביחזקאל טז?

 197. מדוע מאס יונה בחייו פעמיים?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע | |

  ספר יונה עוסק בשתי שאלות מרכזיות, פרקים א-ב עוסקים בתהייה על האפשרות לחזור בתשובה ופרקים ג-ד עוסקים במקומה של חזרה בתשובה לזמן קצר, ספר יונה מוסבר בשיעור על רקע שאלות אלו.

 198. משה והאישה הכושית

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע | |

  פרשת משה והאישה הכושית היא אחת משש הזכירות שצריך לזכור כל יום. ע"י עיון בפרשה ננסה להבין במה חטאה מרים, מה הסיפור המסתתר מאחורי הדיבור שלה, מדוע נענשה בצרעת ומהי דרגתו המיוחדת של משה רבינו.

 199. תפילת שלמה - בין חידוש מפתיע לטעות טרגית

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעא | |

  שני דברים מרכזיים עולים מתוך תפילתו של שלמה בחנוכת המקדש (מל"א ח'): האחד - הגדרתו המיוחדת של המקדש, שאותה נבחן לאור ההבדלים המתגלים בין המקדש לבין המשכן; והשני - היבט רעיוני שאותו הדגיש שלמה, שהיווה בסיס לאחת הבעיות הגדולות ביותר שהביאו את עם ישראל עד לחורבן הבית.

 200. יהודה - בין מכירת יוסף לפרשת תמר

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעא | |

  יהודה הוא הדמות המרכזית בשתי פרשיות רצופות, קשות ומורכבות – מכירת יוסף והריונה של תמר. כיצד מתייחסת התורה להתנהגותו של יהודה בפרשת מכירת יוסף? מהו היחס לדרכו בפרשת תמר? האם יש קשר בין שתי הפרשות?

 201. מדוע התמנתה אישה לשופטת?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעב | | שעה ו- 3 דקות

  בין שנים עשר השופטים שבספר שופטים בולטת החריגה בדמותה של דבורה, כשופטת היחידה. מה טיבה של תופעה חריגה זו, שבה אישה היא השופטת? בשיעור נבחן את פרשת דבורה, ברק, סיסרא ויעל, ננסה לעמוד על ייחודה של הפרשה לעומת פרשותיהם של יתר השופטים, ולקבל תשובה לשאלה, מדוע הושיע ה' את ישראל ביד אישה דווקא בפרשה זו.

 202. האם צדק דוד כשמסר לגבעונים את צאצאי שאול?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעב | |

  לאחר שלוש שנות רעב, שהתרחש בגלל הפרת הברית של שאול עם הגבעונים, נאלץ דוד למסור לגבעונים שבעה מצאצאיו של שאול להריגה, על מנת לעצור את הרעב. פרשה זו מעוררת את השאלה: האם המקרא מצדיק את מעשי דוד בפרשה זו, או שמא הוא מבקר אותו על כך? ננסה לענות על השאלה תוך עיון במהותו של הסיפור שבפרק כ"א בספר שמואל ב' ובהשלכותיו.

 203. ירבעם בן נבט - מהפכה רוחנית או עבודה זרה

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעב | |

  בתחילה ניתלו דרכו בירבעם בן נבט תקוות גדולות, והועלתה אפשרות שהוא יזכה להבטחת הבית הנאמן כמו דוד. תקוות אלו התנפצו, וירבעם בן נבט היה זה שהמקרא חוזר שוב ושוב על כך שהוא חטא והחטיא את ישראל. כיצד יש להבין את עלייתו ונפילתו של ירבעם בן נבט? האם המעשים שעשה מעידים על אישיות שלילית, או שמא הבחירה בו מלכתחילה מצריכה מבט יותר מעמיק כלפי אישיותו והתנהלותו?

 204. לשאלת אחדותו של ספר ישעיהו

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעג | | 57 דקות

  זה כמה דורות שאלה זו מסעירה את לומדי התנ"ך. בשיעור נעסוק בנקודות המרכזיות שבעקבותיהן הועלתה השאלה, נסקור בקצרה את תולדות הפולמוס בנושא, ונבחן האם מנקודת מבט דתית הרעיון שספר ישעיהו מורכב מנבואות של יותר מנביא אחד נחשב כלגיטימי. נראה שהעימות המרכזי עם ביקורת המקרא איננו כמה אנשים כתבו את הספר אלא האם מאמינים בנבואה. המחלוקת היא לא על הנתונים אלא על פרשנותם, מתוך אמונה או מתוך כפירה.

 205. פולמוס התנ"ך: בין הקו והמרחב

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: אייר תשעג |

  המאמר מציג את נקודות המחלוקת המרכזיות לגבי לימוד התנ"ך בדורנו, ומסביר את הגישה של ישיבת הר עציון לשאלות אלו: א. שאלת הלגיטימיות של לימוד הפשט ופרשנויות חדשות על דרך הפשט. ב. ההיצמדות לפרשנות אחת לעומת היכרות עם היקף השיטות והמורכבות של פרשנויות שונות. ג. היחס לחקר המקרא האקדמי - האם להתעלם ממנו, או ללמוד אותו ולנסות לענות על השאלות הנובעות ממנו.

 206. משמעותה של עיר המקלט

  הרב אמנון בזק | 29 דקות

  בשתי פרשיות בתורה נידון דינו של הרוצח בשגגה - גלותו לעיר מקלט, בפרשתנו ובפרשת שופטים. האם מדובר באופן בסיסי בעונש, המחליף את עונש המוות של הרוצח במזיד? או שמא עיר המקלט נועדה להגן על הרוצח בשגגה מפני זעמו של גואל הדם, ואין מטרתה להעניש את הרוצח בשגגה? עיון בפסוקים מגלה הבדל בשאלה זו בין אופיה של עיר המקלט כפי שהוא מוצגת בפרשת מטות-מסעי לבין אופי עיר המקלט בפרשת שופטים. ייתכן שהבדל זה עמד בשורש הבחנתם של חז`ל בין מקרים שונים של רצח בשגגה.

 207. דמותה של חנה - ב

  הרב אמנון בזק

  במרכז סיפורו הראשון של ספר שמואל עומדת דמותה רבת-העצמה של חנה, המתמודדת באמונה ובגדלות נפש עם הקשיים שמערימה עליה סביבתה, תוך פילוס נתיבים חדשים בעבודת ה'. 

 208. גלה כבוד מישראל אל הלקח ארון האלהים - בין רחל לאשת פנחס

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשנ"ח |

  הכתוב משווה באופן בולט בין סיפור מות רחל ובין סיפור מות אשת פנחס. השוואה זו נובעת מהמשותף לשני הסיפורים: הן רחל והן אשת פנחס האמינו בסמלים חיצוניים ובכוחם העצמי (התרפים והארון), על פני האמונה בפנייה ישירה לה' ובצורך בחיים רוחניים ומוסריים מתוקנים. במקרה של אשת פנחס, אמונתה היא שיקוף של המציאות הרוחנית הבעייתית בבית עלי ובעם כולו באותה תקופה. 

   

 209. וְאֶת עַבְדּוֹ חָשַׂךְ מֵרָעָה - בין פרשיות יעקב לפרשת דוד ונבל הכרמלי

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשנ"ח |

  המאמר מתמקד בפרשת דוד ונבל הכרמלי וביחסו של הכתוב אליהם, לחיוב ולשלילה. לאורך המאמר טוען הרב בזק כי הסיפור 'משוחח' עם סיפורים רבים ודמויות שונות בתנ"ך כאשר המסרים של הסיפור מתחדדים לאור השוואות אלו. 

 210. האם האשה התקועית ראויה להנצחה?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעה | |

  בעקבות רצח אמנון, אבשלום בורח לגשור. יואב, בעזרת האשה התקועית, פועל למען השבת אבשלום לירושלים. נעיין בסיפור זה, תוך השוואה למשל כבשת הרש, לאשה החכמה מאבל בית מעכה, ולאביגיל, ונבחן האם אכן האשה התקועית היתה "אשה חכמה"? האם הצעד של השבת אבשלום לירושלים היה צעד חכם וחיובי?

 211. כוחה של אהבה

  הרב אמנון בזק

 212. באר מים חיים

  הרב אמנון בזק

 213. קרן האור בחשכת הגלות של יעקב

  הרב אמנון בזק

 214. חזרת יעקב לארץ ישראל

  הרב אמנון בזק

 215. הליכת עשו לשעיר

  הרב אמנון בזק

 216. בנה הגדול ובנה הקטן

  הרב אמנון בזק

 217. רבקה והעבד

  הרב אמנון בזק

 218. ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם

  הרב אמנון בזק

 219. "אשר אומר אליך"- מתי?

  הרב אמנון בזק

 220. תשובתו של יהודה

  הרב אמנון בזק

 221. ירידות בעלייה

  הרב אמנון בזק

 222. יש מחיר לשלטון

  הרב אמנון בזק

 223. צחוקה של שרה

  הרב אמנון בזק

 224. ברית מילה וברית הקשת

  הרב אמנון בזק

 225. הגר - השכר והעונש

  הרב אמנון בזק

 226. במה התקשו החרטומים?

  הרב אמנון בזק

 227. בין סדום לירושלים

  הרב אמנון בזק

 228. בין הגר למשפחתו של משה

  הרב אמנון בזק

 229. מדוע שחרר יוסף את אחיו ממאסר?

  הרב אמנון בזק

 230. הסכמת יעקב לירידת בנימין

  הרב אמנון בזק

 231. בדרך אל האמונה

  הרב אמנון בזק

 232. מה ריגש את יוסף?

  הרב אמנון בזק

 233. נסיון עקידת יוסף

  הרב אמנון בזק

 234. מיהם בני יעקב?

  הרב אמנון בזק

 235. מדוע בכה יוסף?

  הרב אמנון בזק

 236. יד ה'

  הרב אמנון בזק

 237. עקשן בודד במערכה

  הרב אמנון בזק

 238. אני - ולא שליח

  הרב אמנון בזק

 239. אכן, שירת הים

  הרב אמנון בזק

 240. שתי משמעויות למכת דם

  הרב אמנון בזק

 241. הידרדרות בתלונות בני ישראל

  הרב אמנון בזק

 242. שתי משמעויות למכת צפרדע

  הרב אמנון בזק

 243. לחדול או לעזוב?

  הרב אמנון בזק

 244. מדוע נפסלה המזוזה?

  הרב אמנון בזק

 245. קריעת ים סוף

  הרב אמנון בזק

 246. בדי הארון

  הרב אמנון בזק

 247. חטא העגל ומעשה המרכבה

  הרב אמנון בזק

 248. הארון - מקום ליצירה האנושית

  הרב אמנון בזק

 249. ייחודה של נדבת הזהב

  הרב אמנון בזק

 250. משה ויתרו - הכרה והתגלות

  הרב אמנון בזק

 251. נצחיות התורה

  הרב אמנון בזק

 252. שלמים - לא מן העוף

  הרב אמנון בזק

 253. שני סוגי שומרים

  הרב אמנון בזק

 254. יראה קודמת לאהבה

  הרב אמנון בזק

 255. אשם - הקרבן המחליף את האדם

  הרב אמנון בזק

 256. עדות והתוועדות

  הרב אמנון בזק

 257. ומפתח אוהל מועד לא תצאו

  הרב אמנון בזק

 258. משה איש האלוקים

  הרב אמנון בזק

 259. עולה ושלמים כבסיס להתגלות

  הרב אמנון בזק

 260. שני טעמים למאכלות אסורים

  הרב אמנון בזק

 261. תמיד - הבסיס להשראת שכינה

  הרב אמנון בזק

 262. מזבח הקטורת - נציג ישראל במשכן

  הרב אמנון בזק

 263. האדם ובגדיו

  הרב אמנון בזק

 264. הדם כאמצעי כפרה

  הרב אמנון בזק

 265. פרוכת הקודש ופרוכת המסך

  הרב אמנון בזק

 266. קדושת הכהנים וקדושת ישראל

  הרב אמנון בזק

 267. אופיים הכפול של דיני עריות

  הרב אמנון בזק

 268. פיגול - יחס בין דרש לפשט

  הרב אמנון בזק

 269. מתי בדיוק חל שבועות?

  הרב אמנון בזק

 270. פרשת המקלל ותופעת ההתבוללות

  הרב אמנון בזק

 271. הארץ והעם

  הרב אמנון בזק

 272. הזכות הכפולה

  הרב אמנון בזק

 273. בסוד היחיד והיחד

  הרב אמנון בזק

 274. בין "למה נגרע" ל"למה יגרע"

  הרב אמנון בזק

 275. בין 'למה נגרע' ל'למה יגרע'

  הרב אמנון בזק

 276. ערך האדם

  הרב אמנון בזק

 277. הציצית וחטא המרגלים

  הרב אמנון בזק

 278. שלוש תלונות שונות

  הרב אמנון בזק

 279. הייעוד החדש של מתנות ישראל

  הרב אמנון בזק

 280. התלונה האחרונה

  הרב אמנון בזק

 281. בין זקני מדין לזקני מואב

  הרב אמנון בזק

 282. בנות צלפחד ובני קורח

  הרב אמנון בזק

 283. יחודו של ראש חודש

  הרב אמנון בזק

 284. אדם יכול להחיל קדושה

  הרב אמנון בזק

 285. שיא השפלות ושיא הקדושה

  הרב אמנון בזק

 286. זכויות הפרט וצרכי הכלל

  הרב אמנון בזק

 287. אנשי המלחמה

  הרב אמנון בזק

 288. ניתוק שלאחריו תיקון

  הרב אמנון בזק

 289. מדוע חייבים בקיום המצוות?

  הרב אמנון בזק

 290. משמעותה של תקופת המדבר

  הרב אמנון בזק

 291. עול מלכות שמים ועול מצוות

  הרב אמנון בזק

 292. סכנת המסיתים

  הרב אמנון בזק

 293. שמיטת כספים ושמיטת קרקעות

  הרב אמנון בזק

 294. אכזבה מהדור החדש

  הרב אמנון בזק

 295. בחירת הלויים - זכות כפולה

  הרב אמנון בזק

 296. את מי מייצגת העגלה?

  הרב אמנון בזק

 297. בחוץ תעמוד

  הרב אמנון בזק

 298. שתי המצוות האחרונות

  הרב אמנון בזק

 299. והשיבך ה' מצרים

  הרב אמנון בזק

 300. משה האיש ומשה המנהיג

  הרב אמנון בזק

 301. צור ישראל

  הרב אמנון בזק

 302. תנאי כפול ומכופל

  הרב אמנון בזק

 303. למי מגיע הקרדיט על מינוי השופטים?

  הרב אמנון בזק

 304. קול אלוקים מדבר מתוך האש

  הרב אמנון בזק

 305. מתי התפלל משה על ישראל?

  הרב אמנון בזק

 306. ספר הקדושה של העם

  הרב אמנון בזק

 307. הגבלת כוחו של המלך

  הרב אמנון בזק

 308. שני ייעודים לעיר מקלט

  הרב אמנון בזק

 309. בן האהובה ובן השנואה

  הרב אמנון בזק

 310. במקום אשר יבחר

  הרב אמנון בזק

 311. מי מצווה למחות את עמלק?

  הרב אמנון בזק

 312. קיום מצוות לשמה

  הרב אמנון בזק

 313. תיקון הפרט למען הכלל

  הרב אמנון בזק

 314. אהבת ה' בארץ ישראל

  הרב אמנון בזק

 315. בין משה ליוסף

  הרב אמנון בזק

 316. מי דומה לגדעון - שאול או יהונתן?

  הרב אמנון בזק

 317. יפתח מול השופטים הקטנים

  הרב אמנון בזק

 318. מנוח ואשתו - חולשה לאומית ורוחנית

  הרב אמנון בזק

 319. חולשתו של שמשון

  הרב אמנון בזק

 320. מרמת לחי לעין הקורא

  הרב אמנון בזק

 321. המעיל והאפוד של שמואל

  הרב אמנון בזק

 322. משה ושמואל

  הרב אמנון בזק

 323. הבאת הארון במקום פניה לה'

  הרב אמנון בזק

 324. הכבדת המכות

  הרב אמנון בזק

 325. הזדמנות שהתפספסה

  הרב אמנון בזק

 326. הבגידה הגדולה

  הרב אמנון בזק

 327. הזה נכדו של משה?

  הרב אמנון בזק

 328. הנפילה בעקבות השארת הגויים בארץ

  הרב אמנון בזק

 329. אין צדיקים בסיפור הזה

  הרב אמנון בזק

 330. איך צריך להתייחס לארון ה'?

  הרב אמנון בזק

 331. קריית יערים

  הרב אמנון בזק

 332. מלך "להם" או "עליהם"?

  הרב אמנון בזק

 333. מקריות או השגחה אלוקית?

  הרב אמנון בזק

 334. לכידת שאול בגורל

  הרב אמנון בזק

 335. הפילוג בין יהודה לישראל

  הרב אמנון בזק

 336. נאום נרגש

  הרב אמנון בזק

 337. מעטים מול רבים

  הרב אמנון בזק

 338. השבועה - יכולת הנהגה או כישלון מנהיגותי?

  הרב אמנון בזק

 339. מי קרע את מעילו של מי?

  הרב אמנון בזק

 340. האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב

  הרב אמנון בזק

 341. מדיו של שאול

  הרב אמנון בזק

 342. מהרגשת נחיתות לשנאה

  הרב אמנון בזק

 343. עליית מדרגה

  הרב אמנון בזק

 344. יונתן קרוע בין דוד לשאול

  הרב אמנון בזק

 345. חוסר אחריות

  הרב אמנון בזק

 346. מבחן מנהיגות

  הרב אמנון בזק

 347. מי מושיע את ישראל?

  הרב אמנון בזק

 348. מה הבעיה בקריעת המעיל?

  הרב אמנון בזק

 349. מות נבל

  הרב אמנון בזק

 350. כמעט אותו מקרה, אבל שונה מאד

  הרב אמנון בזק

 351. מי אשם ברצח?

  הרב אמנון בזק

 352. הפשיטוֹת של דוד - מוצדקות או אכזריות?

  הרב אמנון בזק

 353. לשמוע לנביא ה'

  הרב אמנון בזק

 354. נאמנות כפולה

  הרב אמנון בזק

 355. השכנת שלום

  הרב אמנון בזק

 356. גבורת שאול

  הרב אמנון בזק

 357. לא כל כך תמים

  הרב אמנון בזק

 358. תודה, ובקשה מרומזת

  הרב אמנון בזק

 359. מי שולט פה?

  הרב אמנון בזק

 360. מדוע נרצח בן שאול?

  הרב אמנון בזק

 361. ירושלים - העיר המאחדת

  הרב אמנון בזק

 362. קודם יראת ה'. אחר כך אהבה.

  הרב אמנון בזק

 363. מלכות נצחית אך לא תמידית

  הרב אמנון בזק

 364. אכזריות כנגד אכזריות

  הרב אמנון בזק

 365. להפסיק את הניצול

  הרב אמנון בזק

 366. חסד מול אינטרס לאומי

  הרב אמנון בזק

 367. בין דוד לאוריה

  הרב אמנון בזק

 368. מעידה חד פעמית

  הרב אמנון בזק

 369. שיא האכזריות

  הרב אמנון בזק

 370. שקר היופי

  הרב אמנון בזק

 371. אנשי חברון - ממקורבי דוד או ממתנגדיו?

  הרב אמנון בזק

 372. נקודת התורפה של אבשלום

  הרב אמנון בזק

 373. מי הפר את עצת אחיתופל?

  הרב אמנון בזק

 374. גבולות אהבת האב לבנו

  הרב אמנון בזק

 375. המקורבים למלך

  הרב אמנון בזק

 376. מי נכשל כאן?

  הרב אמנון בזק

 377. לא מפרים שבועה

  הרב אמנון בזק

 378. מלחמה אקטיבית או ישועה פסיבית?

  הרב אמנון בזק

 379. סיכון מיותר

  הרב אמנון בזק

 380. היתכן שה' יגרום לחטא?

  הרב אמנון בזק

 381. ציווי מכשיל

  הרב אמנון בזק

 382. גרעין הפירוד

  הרב אמנון בזק

 383. נוכחות קבועה של השכינה

  הרב אמנון בזק

 384. מדיבור לשמיעה

  הרב אמנון בזק

 385. העוצמה הפכה למכשול

  הרב אמנון בזק

 386. בחירה לא הגיונית

  הרב אמנון בזק

 387. העקשנות אינה משתלמת

  הרב אמנון בזק

 388. מורכבות מלכי בית עמרי

  הרב אמנון בזק

 389. אחאב הפוסח על שתי הסעיפים

  הרב אמנון בזק

 390. שומע לנביא או לא שומע?

  הרב אמנון בזק

 391. סיכום דמותו המורכבת של אחאב

  הרב אמנון בזק

 392. בני אדם ובני אנוש - סיפורם של קין, הבל ושת

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעו | |

  סיפורם של קין והבל הוא מן הידועים ביותר במקרא, ויחד עם זאת הוא טומן בחובו שאלות רבות: מדוע שעה ה' אל הבל ולא אל קין? מה גרם לקין להרוג את הבל? מדוע בסופו של דבר הוקמה האנושות דווקא מבני שת? על שאלות אלו ננסה לעמוד תוך כדי ניתוח ספרותי של אחד הפרקים המרתקים ביותר בתורה.

 393. האם אכן החל שמשון להושיע את ישראל?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעו | |

  תפקידו של שמשון, השופט האחרון בספר שופטים, היה שונה מלכתחילה משל אלו שקדמו לו. הוא לא היה אמור להושיע את ישראל, אלא רק "והוא יחל להושיע את ישראל". מה הייתה משמעותו של תפקיד ייחודי זה, והאם שמשון הצליח במשימתו?

 394. המבחן האחרון של דוד המלך

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעו | |

  בשעת זקנותו של דוד המלך, אדוניה בנו מתנשא למלוך, ודוד איננו מגיב, למרות הבטחתו לבת שבע ששלמה בנה ימלוך אחריו. מדוע התמהמה דוד ולא מיהר להמליך את שלמה? בשיעור נעמוד על הגורמים לכך, ונראה כיצד מהווה פרשה זו את המבחן האחרון בחייו של המלך דוד, למוד הניסיונות והתלאות.

 395. דוד, יונתן ומפיבשת - הטרגדיה מאחורי אהבה שאינה תלויה בדבר

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעו | |

  אהבת דוד ויונתן הפכה להיות סמל לאהבה שאינה תלויה בדבר. עם זאת, סיומה של מערכת היחסים בין דוד ליונתן היה טראגי, ויונתן מצא את מותו בקרב עם אביו, ולא זכה להגשים את חלומו להיות משנה לדוד. מה היו הסיבות שגרמו לכך שאהבת דוד ויונתן הסתיימה בטרגדיה? בשיעור ננסה לנתח את המורכבות ביחסיהם של דוד ויונתן, שהשפיעה גם על מערכת היחסים של דוד עם מפיבושת, בנו הפיסח של יונתן

 396. המרכבה בספר יחזקאל

  הרב אמנון בזק

 397. עונש קשה לעברות קשות

  הרב אמנון בזק

 398. ליצור אמון

  הרב אמנון בזק

 399. מתוק או מר?

  הרב אמנון בזק

 400. משמעות מספר הימים שיחזקאל שכב

  הרב אמנון בזק

 401. התועבה הגדולה מכולן

  הרב אמנון בזק

 402. היש צדיקים בעיר?

  הרב אמנון בזק

 403. הכרובים נושאי השכינה

  הרב אמנון בזק

 404. שכינה בגלות

  הרב אמנון בזק

 405. עיניים להם ולא יראו

  הרב אמנון בזק

 406. רחל - החטא והתיקון

  הרב אמנון בזק | 35 דקות

  רחל אמנו היא האם המזוהה ביותר עם עם ישראל לדורותיו. מעיון בפרשה נדמה כי ייחודה של רחל הוא ביכולת לשנות ולתקן את דרכיה. כך עולה מפרשיית עקרותה של רחל, שם מנסה רחל לפתור את בעיית העקרות בדרכים שונות - כעס על יעקב, נתינת בלהה ליעקב, סיפור הדודאים, ורק לבסוף מתקנת רחל את דרכיה ומתפללת אל ה', ורק אז נפקדת בבן.

 407. מעשה שמעון ולוי בשכם

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעג | | 58 דקות

  האם אונס דינה הצדיק את כל מעשיהם של שמעון ולוי בשכם? במי תומכת התורה: ביעקב, המוכיח את בניו, או בבניו, הטוענים כנגדו "הכזונה יעשה את אחותנו?". ננסה למצוא מתוך פשוטי הכתובים את עמדת התורה, ודרך זאת לעמוד על שאלות עקרוניות על מוסר המלחמה על פי התנ"ך
   

 408. זמן חיבורה של תפילת חנה

  הרב אמנון בזק

  בתפילת חנה יש כמה וכמה קושיות לגבי אופי המזמור שאותו נושאת חנה. במאמר נסקור את הקושיות, נעמוד על כמה מעקרונות ניתוח מזמורי תהילים כפתח לתשובה, ולאחר מכן נשוב לתפילת חנה ונבהיר מה מקומה של התפילה בספר שמואל ומדוע אין להפקיע את התפילה מחנה

 409. דמותו של יפתח הגלעדי

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע"ז | | שעה ו- 6 דקות

  התנ"ך מתאר לנו את המורכבות בדמותו של יפתח. יפתח מתואר כגיבור חיל, אך כבן של אישה זונה. הוא יושב בארץ טוב, אך מצטרפים אליו אנשים ריקים. איזה מן הצדדים של יפתח יגבור? נעיין בסיפורי יפתח, בגירושו מן הבית, במלחמה נגד עמון, בנדר שהוא נודר והסיפור הכואב עם ביתו. נראה איזה מנהיג היה יפתח ומה אפשר ללמוד מכך על תכונות הראויות למנהיג. 

 410. מלחמות דוד על פי ה'

  הרב אמנון בזק

 411. האם דוד היה מעורב בבניית המקדש?

  הרב אמנון בזק

 412. מי הרג את גלית?

  הרב אמנון בזק

 413. שפיכות דמים מונעת את בניית המקדש

  הרב אמנון בזק

 414. שותפות רוחנית

  הרב אמנון בזק

 415. אל מי פונים הכרובים?

  הרב אמנון בזק

 416. בית תפילה לכל העמים

  הרב אמנון בזק

 417. מהלך אלוקי וטעות אנושית

  הרב אמנון בזק

 418. זהות המלאכים

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  במשך הדורות נתקשו הפרשנים בהבנת פשטה של פרשיית פגישת המלאכים עם אברהם: מדוע מוזכרים שלושה מלאכים בתחילה, ולאחר מכן מוזכרים שני מלאכים בלבד; מה פשר פניית אברהם: "אדוני, אל נא תעבור מעל עבדך". בשיעור זה ננסה לצעוד בעקבות שיטתו המחודשת של הרשב"ם, המסבירה כי אחד המלאכים מייצג כביכול את הקב"ה בעצמו. עיקרון זה יכול להסביר את קשיי הפשט הקיימים בפרשה.

 419. האם אסא היה צדיק?

  הרב אמנון בזק

 420. הקשר בין יהושפט לאחאב - חיובי או שלילי?

  הרב אמנון בזק

 421. מדוע נשברו האוניות?

  הרב אמנון בזק

 422. פרשת יהודה ותמר

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה

  נדון בשיעור על סיפור יהודה ותמר תוך הדגשת הקשר והרקע של סיפור מכירת יוסף לסיפור זה. נשים לב להונאה העצמית והשקרים הלבנים של יהודה והאחים בסיפור מכירת יוסף, בסיפור יהודה ותמר, ולתהליך ההתפכחות של יהודה.

 423. תעלומת משפחתו של משה

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעח | | 55 דקות

  צפורה ושני בניו של משה, גרשום ואליעזר, מופיעים בתורה רק בתחילת היציאה ממצרים, ומאז אנו לא שומעים עליהם דבר. לאן נעלמו בני משפחתו של משה? מה היה הרקע לשילוחיה של ציפורה אשת משה, ומה היו ההשלכות של צעד זה? בשיעור ננסה לפענח את התעלומה.

 424. חטא המפקד - האם בחר דוד באפשרות הנכונה?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 2 דקות

  סיפור חטאו של דוד במפקד מסיים את ספר שמואל. כיצד הגיע דוד לחטא זה? האם בחר דוד באפשרות הנכונה מבין שלושת העונשים שהוצע לו לבחור ביניהם? מה הלקח מפרשה זו ומדוע דווקא סיפור זה נבחר לסיים את ספר שמואל?

 425. קין, הבל ושת

  הרב אמנון בזק

  ההשוואה בין קין והבל חושפת את ייחסם השונה אל הקב"ה, בעוד הבל מכיר בבעלות הקב"ה, קין מתייחס אל הקב"ה כשותף. קין ממשיך בדרכו אף לאחר העונש שהוטל עליו, ואף שושלתו ממשיכה בדרך זו. שושלת שת דומה בשמותיה לשושלת קין, אך שוני עמוק עומד בבסיסה, היא קוראת בשם ה' ומכירה בגודלתו ועוצמתו של הקב"ה.

 426. צרעת נעמן וצרעת גיחזי

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 2 דקות

  סיפור ריפויו של נעמן מצרעתו כרוך בשינוי החד שחל באישיותו של נעמן, אך גם במעשהו החמור של גיחזי, שעליו נענש באותו עונש. האם יש קשר בין שני המצורעים? האם קללת אלישע את גיחזי אכן הייתה מוצדקת והתקיימה כלשונה? בשיעור נעמוד על שאלות אלו ואחרות, העומדות מאחורי סיפור מופלא זה.
   

 427. מטר של הרס

  הרב אמנון בזק

 428. שרה בקרית ארבע

  הרב אמנון בזק

 429. עבד אברהם

  הרב אמנון בזק

 430. בין יצחק אבינו לאברהם אבינו

  הרב אמנון בזק |

   בשיעור זה ננסה להראות כיצד יצחק אבינו מתקן ומשפר, לאורך כל חייו, את הטעון תיקון במעשיו של אברהם אבינו. לאורך כל פרשת תולדות ניתן להראות כיצד דווקא באירועים דומים מתנהג יצחק אבינו באופן שונה מאביו, ומשכלל את המפעל האמוני הגדול של האב.

 431. הברכה הרוחנית והברכה הגשמית

  הרב אמנון בזק

 432. תפילת רחל

  הרב אמנון בזק

 433. מורכבותו של עשו

  הרב אמנון בזק

 434. עקידת יצחק: הנסיון הכפול

  הרב אמנון בזק

  הסתכלות מדוקדקת על פרשת העקידה, לכל חלקיה, חושפת בפנינו את האופי הכפול של ההתרחשות: מצד אחד, אברהם נכון לקיים את צו ה' ללא פקפוקים. מצד שני, הוא פועל עם אמונה פנימית בכך שיצחק ישרוד להתקיימות הבטחתו של ה'. בהקבלה לגירוש ישמעאל נראה את יחודה של כפילות זו לעומת התמודדותה של הגר.

 435. ביזה אסורה

  הרב אמנון בזק

 436. חומרת המעשה של יהודה

  הרב אמנון בזק

 437. מה פשר הצעת ראובן?

  הרב אמנון בזק

 438. המסרים הספרותיים ברשימת בני יעקב

  הרב אמנון בזק

  מתוך עיון ברשימת צאצאי יעקב היורדים מצרימה, נראה כי היא אינה מתארת בדיוק את כל צאצאיו, אלא בוחרת את החשובים בהם באופן שיסכום למספר שבעים וישרת מסרים סמליים על משפחת יעקב. על ידי הספירות השונות בתוך הרשימה מחברת התורה את יעקב גם עם בני לאה וגם עם בני רחל, ובכך מרמזת על תיקון ביחסו של יעקב לבניו השונים, והתחלתו של איחוד משפחתי.

 439. אישיותו הדתית של משה

  הרב אמנון בזק

 440. בין יצחק ליעקב

  הרב אמנון בזק

  מרגע לידתם של עשו ויעקב, קיבלו השנים יחס שונה מהוריהם: בעוד שיצחק אהב את עשו, רבקה אהבה את יעקב. כפי שנראה, תופעה זו חורזת את כל פרשת תולדות, ובאה לידי ביטוי בין השאר בשימוש של יצחק ורבקה בלשון "בני". יחד עם זאת, נראה שיצחק לא התעלם מחסרונותיו של עשו.

 441. בין יעקב לרחל

  הרב אמנון בזק

  סיפור האהבה של יעקב ורחל ממלא את פרשת ויצא, וממנו ניתן ללמוד על הסביבה החברתית בחרן, בה גדלה והתחנכה רחל. מתוך השוואה בין רחל לבין רבקה, נבחן את ספיחי החינוך של לבן, ואת תהליך השחרור ממנו שעוברת רחל במאמצים רבים.

 442. בין המקרא להלכה בפרשיות העבד

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  מעיון בפרשת רציעת עבד עברי בספר שמות, נראה כי ישנם פערים בין הפשט להלכה. נבחן את נושא הזמן אליו מתחייב העבד דרך היחס בין הפרשיות השונות של עבד עברי, ואת החידוש של חז"ל בדבר רציעת אזנו אל המזוזה.

 443. שני פנים במצוות השמיטה

  הרב אמנון בזק

 444. שתי בחינות בפרוכת

  הרב אמנון בזק | 29 דקות

  הציווי על הכנת הפרוכת בפרשת תרומה, שונה מן התיאור שלה בפרשת פקודי. נראה כי בעצם היו לפרוכת שני תפקידים - להבדיל בין חדרי המשכן, ולכסות את הארון.
  בשיעור נעלה אפשרות שזוהי הסבה לכך שבבית שני נתלו שתי פרוכות, על מנת ליישם בנפרד את שתי הבחינות השונות.

   

  לקריאת מאמר בנושא באדיבות אתר VBM של ישיבת הר עציון

 445. אהרן כמיצגו של עם ישראל לפני ה'

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  הופעתו המרכזית והייחודית של אהרן לאורך פרשת תצוה, מצביעה על תפקידו המיוחד כמיצג של עם ישראל בפני שכינת ה' שבתוכם. ייצוג זה בא לידי ביטוי באופן מרוכז באפוד ובחושן, המיצגים את בני ישראל על אחדותם ועל ייחודם.

 446. עניינו של חטא העגל

  הרב אמנון בזק |

  מתוך השוואה בין מעשה הכרובים למעשה מרכבה בספר יחזקאל, נראה כי הכרובים על הכפורת היו בעצם שוורים. כאשר בנה אהרן את העגל, הוא התכוון לסמל את שכינתו של ה' יושב הכרובים - כשוכן על העגל. במידה דומה עשה ירבעם, כאשר בנה שני עגלים בשני צדי הארץ, וכך סימל את שכינתו של ה' השורה על כל העם.

 447. מעלותיו של בצלאל בן אורי

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  שתי מעלות היו בבצלאל, והן מתבטאות בתיאור הקמת המשכן ובהקבלתו לבנית המקדש: מעלה אחת היא רוח הא-להים שבקרבו, המאפשרת לו להתעסק בקדש הקדשים - הארון; והשניה היא יכולתו המיוחדת 'להורות' וללמד אחרים בעבודת הקדש.

 448. יוסף: מבית פוטיפר לבית האסורים

  הרב אמנון בזק

  על שני דברים בעייתים מספרת התורה בנוגע ליוסף: הוצאת דיבת אחיו, וסיפור החלומות ופתרונם. כפי שנראה, שתי סיטואציות קשות שעוברות על יוסף במצרים - הנסיון בבית פוטיפר ושהותו בבית הסוהר - מהוות תיקון של חטאים אלו.

 449. דין פיגול במקרא ובחז"ל

  הרב אמנון בזק |

  דין הפיגול בפשט המקרא מתיחס למצב בו אדם עבר ואכל את בשר הזבח לאחר זמנו. אצל חז"ל הפך הדין לתלוי במחשבתו של האדם בזמן ההקרבה בלבד, באופן שניתק לכאורה את פשט הפסוקים. נסביר בהתאם לשד"ל ולרמב"ן, שחידוש זה של חז"ל נעשה בכחם המיוחד לעקור מצוה על מנת לשמור על עולם התורה. מטרת החידוש היא להדגיש, בעקבות הנביאים, את הכוונה ותהליכי הנפש שמאחורי הקרבת הקרבן.

 450. בחירתו של אברהם

  הרב אמנון בזק | 29 דקות

  האם בחירת אברהם אבינו על ידי הקב"ה נעשתה לאור זכויותיו של אברהם? המדרש טוען שכן, ועל רקע זה עולה השאלה האם קביעה זו מעוגנת בפשוטו של מקרא. בשיעור זה ננסה לנתח מדרש חז`ל, אשר מאחוריו עומדת הקבלה בין אברהם לבין גדעון. כמו כן, ננסה לבחון האם אכן יש אחיזה בפשוטו של מקרא להבנה שצדקתו של אברהם קדמה לבחירתו על ידי הקב"ה.

 451. קניין קרקעות בארץ ישראל

  הרב אמנון בזק | 26 דקות

  בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון?

 452. תשובתו של יוסף

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו.

 453. נאום יהודה - המבט הסובייקטיבי

  הרב אמנון בזק | 27 דקות

  השוואה מדוקדקת בין דברי יהודה בנאומו ליוסף ובין הארועים כפי שתוארו בפרשה הקודמת מעלה כמה סתירות. כך למשל טוען יהודה כי יוסף שאל את האחים על מצבם המשפחתי, בעוד שבמציאות האחים הם אלו שהעלו ענין זה. נדמה כי הפתרון לקשיים אלו מצוי בהבנה שיהודה מציג את הדברים כפי שנתפסו אצלו, ואין הוא משקר במזיד. דווקא הבנה זו מובילה את יוסף להבנה שיהודה והאחים חזרו בתשובה שלימה, וכי כעת דאגתם לבנימין וליעקב אמיתית היא.

 454. צרעת - בין אדם ללבושו

  הרב אמנון בזק |

  מדוע דיני צרעת הבגד מופיעים בין דיני צרעת האדם לדיני טהרתו? נציע שני הסברים שהם אחד: ראשית, הבאת נגעי הלבוש ביחד עם נגעי האדם מבהירה את הקשר בין האדם ללבושו, המתחבר אליו ומושפע ממנו; שנית, נראה כי השוואה זו גם באה להדגיש את ההבדל הגדול בין עור האדם לכלי העור - האדם יכול להטהר ושנגעו ירפא, לעומת נגע הבגד שנחתך ונשרף גם כאשר אינו ממאיר.

 455. על מה באה צרעת?

  הרב אמנון בזק

 456. מהיכן נובעת בחירת הלויים?

  הרב אמנון בזק |

  בחירת שבט הלוי מתבטאת בשני מסלולים נפרדים: האחד הוא סגולי, המתבטא ביחודיות הכהנים בעיקר והלויים כמשרתיהם; והשני בזכות מעשיהם בחטא העגל, דרכו זכו כל שבט הלוי בתפקיד העמידה לפני ה'.

 457. משמעותן של פרשיות נזיר וסוטה

  הרב אמנון בזק |

  פרשיות הנזיר והסוטה באות המרכז הפשיות המפרידות בין מפקדי הלויים לבין מעמד טהרתם. הנזיר מדגיש את יכולתו של אדם מעם ישראל להתקדש גם הוא בדומה לכהנים והלויים, ואילו הסוטה מציגה את האפשרות ההפוכה - למעול בקדושה הבסיסית של האיש הישראלי.

 458. משמעותה של מצוות ציצית לאור הפרשיות הקודמות לה

  הרב אמנון בזק | 28 דקות

  מיקומה של פרשיית ציצית מרמז על התיקון שיש בה לטעויות העם בפרשות הקודמות. מטרתה המפורשת של הציצית - 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', מתכתב עם מבט עיניהם ה'חילוני' של המרגלים בפחדם מיושבי הארץ, עם בקשת משה מחובב שיהיה לעיניים במדבר, ועם תלונת העם על הבשר.

 459. שתי בחינות בפרשת בלק

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  על מנת לפתור את הקשיים ברציפות דעתו של ה' ובתנהגותו של בלעם, יש לקרא את הפרשה כשני סיפורים בשתי בחינות שונות - האחת מציגה את בלעם כצדיק השומר על דבר ה', אל מול בלק המתעקש לנסות ולשחדו לקלל את העם, והשניה מציגה את מורכבותו של בלעם, המתעקש ומנסה להשפיע על דעת ה' ולשנותה כרצונו.

 460. נחלת עבר הירדן המזרחי

  הרב אמנון בזק | 28 דקות

  מדוע חצי שבט המנשה אינו מוזכר כחלק מן הבקשה לנחול בעבר הירדן, אבל נוחל שם בכל זאת?
  נחלות בית אברהם - עמון ומואב ואדום, כולן מתוארות כבר במלחמת ארבעת המלכים, שם כבש אותם אברהם. נראה כי נחלת חצי המנשה גם היא זכויה ועומדת מימי אברהם, ואילו ממלכת סיחון - נחלת גד וראובן - זקוקה להסכמה מיוחדת כדי להחשב על נחלת ישראל.

 461. אהוד בן גרא - ההצדקה לתקופת השופטים

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה

  תקופת השופטים נראית כנסיון הנהגה שכשל. אהוד בן גרא משקף את מודל המנהיגות הרצוי בתקופה זו - מנהיג עצמאי ואחראי שדואג לתכנן את מעשיו עד הפרט האחרון, אך יודע תמיד להכיר במקומו של ה' כמכוון ושולט באירועים.

 462. עקדת יצחק - הניסיון הכפול

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 9 דקות

  נראה שעקידת יצחק באה בעקבות גירוש הגר, והיא כוללת בתוכה ניסיון כפול: ניסיון רגשי להקריב את בנו, וניסיון תיאולוגי לעמוד בצו ה' למרות היותו נגד הבטחת ה' לו. אברהם עומד במבחן האמונה - מתחילת הסיפור ועד השנייה האחרונה הוא נותן אפשרות לכך שתהיה הצלה ועומד לימינו של יצחק, ובסופו של דבר אינו נמנע מלקחת את המאכלת.על כך הוא מקבל גמול - שבועה על ריבוי הזרע. כעת יודע אברהם שעקידת יצחק לא תקרה שוב. 

 463. מעמדם של שבת וראש חודש בין המועדות

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  בשיעור זה נבחן את הופעתם של השבת וראש החודש בפרשות המועדים והמוספים, וננסה לנתח את אופים הייחודי אל מול שאר מועדות השנה.

 464. בין דור יוצאי מצרים לדור הכניסה לארץ

  הרב אמנון בזק | 28 דקות

  בתחילת נאומו בספר דברים, משוה משה  בין מעשי הדור היוצא ממצרים ובין מעשיו של הדור הנכנס לארץ. מתוך ההשוואה מגיע משה ללקח הפותח את ספר דברים - יש לשמוע בקול ה' ולשמור מצוותיו בכל מצב. 

 465. דמותו של גדעון

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 3 דקות

  בשיעור נראה כי יש דמיון רב בין גדעון לאחאב. השוואה זו מצביעה על נקודת החולשה של גדעון שקורא בצאתו למלחמה "לה' ולגדעון". נדבר על הסכנה בגאווה בנצחון במלחמה וכיצד עלולים להגיע אליה. איזה תנאי צריך לדעת כל מנהיג בישראל שיוצא למלחמה? 

 466. מרד אבשלום (שמ"ב ט"ו)

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 4 דקות

  בשיעור נעמוד על הגורמים לפרוץ מרד אבשלום. באמצעות קריאה צמודה, נראה את הסיבתיות הכפולה בפרוץ המרד, במהלכו ובנצחונו של דוד - מחד גורמים אנושיים פסיכולוגיים הקשורים לדוד ולאבשלום ומאידך מהלך אלוקי לפיו דוד נענש על חטא דוד ובת שבע ומנצח בזכות קבלת הדין. בנוסף, נראה את דמותם של דוד, אבשלום ויואב.

 467. יהושע והגבעונים - מי צדק?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה

  הברית שכרת יהושע עם הגבעונים מצטיירת בדרך כלל כחטא וככשלון לאומי. האמנם כך?
  נבחן את כריתת הברית לאור ציווי התורה על כריתת ברית וקריאה לשלום במלחמה, ונראה כיצד רצונם של הגבעונים לכרות ברית בא דוקא ממניע חיובי, ואף השפיע לטובה על מהלך הכיבושים של יהושע וישראל.

 468. המאורע המכונן שבזכותו נכנסו בני הדור השני לארץ

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע"ט | |

  בפרשת מסעי, משה מפרט בצורה נרחבת על מותו של אהרון. מדוע בעיני משה זהו האירוע החשוב ביותר ומדוע מת אהרון דווקא בהר ההר? נלמד על הנהגתם של משה ואהרון ונראה מהי הסיבה שבגללה משה ואהרון לא יכלו להכנס לארץ. מה הייתה מעלתו של הדור השני שזכה להכנס לארץ על פני הדור הראשון? ומה מסמלת הפסקת השימוש במטה משה? 

 469. דרכי פרשנותו של ר' אברהם בן עזרא

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשס"א | | שעה ו- 4 דקות

  האבן עזרא הינו מיוחד מבין פרשני המקרא - הן מבחינת התייחסותו הפנימית לדרכם הפרשנית של חז"ל במקרא, שאותה חילק לשלוש קטגוריות שונות.  והן מבחינת התייחסותו החיצונית, למבקרי המקרא השונים.  בשיעור נבחן היבטים והתייחסויות שונות של האבן עזרא, ונראה את דרכו המקורית בהתמודדותו מול בעיות פרשניות לא פשוטות וביישובם.  

 470. חורבן שילה ומות עלי ובניו

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"א | | שעה ו- 5 דקות

  אחת הטרגדיות הקשות המתוארות בתנ"ך היא סיפור נפילת שילה בידי הפלשתים, ומותם של עלי ובניו באותו יום. המקרא איננו מסביר מפורשות מה גרם למותם של רבבות מישראל באותו יום.
  בשיעור ננסה לעמוד על החטא שמאחורי הכישלון, ועל מי מוטלת האחריות לחטא זה.

  -
  Dedicated in memory of Rabbi Dr. Akiva and Byrdie Predmesky by their children Rabbi Joel and Shulamith Cohn and family

  השיעור הוקדש לעילוי נשמת הרב ד"ר עקיבא ובריינא פרדמסקי על ידי ילדיהם הרב יואל ושולמית כהן ומשפחתם.

   

 471. אלישע והאשה השונמית

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפא | | שעה ו- 5 דקות

  פרשת אלישע והאישה השונמית מעוררת שאלות קשות. מדוע מת בנה של השונמית? מדוע ה' העלים את המידע מאלישע? בשיעור נעסוק במגבלות על כוחו של הנביא, ועל הדרך שבה סיפור זה המחיש אותן לאלישע.

 472. משמעותו של מעשה המרכבה

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"א | | שעה ו- 5 דקות

  מעשה המרכבה המלווה את ספר יחזקאל מתחילתו לסופו מרתיע את לומדי הפשט. בשיעור נעסוק בהבנת משמעות המרכבה על דרך הפשט, ונראה כיצד כרוך סודה של המרכבה בכמה נבואות מרכזיות בתנ"ך כולו. השיעור יועבר במיוחד לרגל יציאת ספרו החדש של הרב אמנון בזק: "יחזקאל - הנביא שהיה בן אדם".

 473. מות רחל

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  מדוע נגזר על רחל למות בדרך ולא להיקבר במערת המכפלה? נדמה כי חטאה של רחל טמון בפרשת גניבת התרפים, ועל כן נגזר עליה למות בדרך. בפרשתנו מתגלה צד נוסף לסיפור, שכן רחל קוראת לבנה "בן אוני", ומשמעות הדבר שהיא מכירה בחטאה ועושה עליו תשובה.

 474. חלוקת עשרת הדברות

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  כיצד יש לספור את עשרת הדברות? האם 'אנכי' נספר כדיבור ומה פשר חלוקת איסור 'לא תחמוד'? נראה כי יש לחלק אחרת בספר שמות ובספר דברים, ולשנות את הדגש של הדברות בהתאם.

 475. מה בין חטאת לאשם?

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  בשיעור ננסה להבין מהו ההבדל בין קרבן חטאת רגיל, לקרבן עולה ויורד בו התורה מתחשבת במצבו הכלכלי של החוטא וקובעת את חיובו על פיו. ננסה להבין, על פי פשוטו של מקרא, באילו מצבים הקלה התורה על עני להביא קרבן קטן יותר? נעסוק גם בהבדל בין חטאת לאשם, ונראה באילו מקרים על האדם להביא קרבן אשם.

 476. שורש חטאם של נדב ואביהוא

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  ביטויים ותהליכים שונים בחטאם של נדב ואביהוא מקבילים לחטא קורח ועדתו. נראה כי שורש חטאם בחוסר היכולת לקבל את המרות של נבחרי ה', בכך שראו עצמם ראויים להחליף את משה ואהרן ולזכות בכבוד אישי.

 477. פרשת העריות - טהרה וקדושה

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  פרשת העריות נשנית פעמיים: הן בפרשת אחרי מות והן בפרשת קדושים. מהו הצורך בכפילות זו? נראה שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהבדל היסודי שבין שתי הפרשות: פרשת העריות שבאחרי מות מתמקדת בטומאה הנגרמת לארץ בעקבות גילוי העריות, ואילו פרשת קדושים עוסקת בקידושה של הארץ על ידי פרישה מעריות. 

  לקריאת הפוסט של הרב בזק 'אופיים הכפול של דיני העריות'

 478. דמותו של חנוך

  הרב אמנון בזק | 23 דקות

  בפרשות הפתיחה של ספר בראשית מתוארות ארבע דמויות משמעותיות: אדם, חנוך, נח ואברהם. כיצד משתלבת דמותו של חנוך ברביעיה זו? האם חנוך היה צדיק גמור או שמא דמותו אינה מושלמת? בשיעור זה ננסה לבנות מהלך מסודר באשר להדרגתיות שיש בין ארבע הדמויות הללו, בעיקר ביחס שבין עבודת ה' לבין המעורבות של הצדיק בעולם.

  לקריאת מאמר בנושא זה

 479. הבריאה השנייה

  הרב אמנון בזק | 28 דקות

  עיון בפרשתנו מגלה השוואה די מדויקת בין תיאור בריאת העולם שבפתיחת פרשת בראשית לבין תיאור היציאה מן התיבה. כך עולה שביציאת נח מן התיבה נברא בעצם העולם כולו בפעם השנייה. ברם, ניתן להצביע על הבדל משמעותי בין הסיפורים, והוא היחס לעולם הטבע: הבריאה הראשונה מתאפיינת ביחס חיובי לכל מה שטבעי, ואילו בריאת העולם בפרשת נח מתאפיינת ביחס שונה כלפי הטבע כולו, בבחינת "כבדהו וחשדהו".

 480. חטא מרים ואהרן

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  חטאם של מרים ואהרן מתואר כשתי תלונות נפרדות לכאורה - על האשה הכושית, ועל הנהגתו הבלעדית של משה. בשיעור נעקוב אחרי מהותן של שתי התלונות, היחס ביניהן והיחס של ה' אליהן.

 481. העקשנות לא משתלמת

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  התכונה המשותפת לבלק ולבלעם היא עקשנות. סיפור בלק ובלעם מתמודד עם העקשנות הזו הן בסיפור האתון והן בסיפור הפיכת הקללה לברכה. המסר של הסיפור הוא שעל האדם לקרא את המציאות נכוחה, ולא לעמוד בעקשנות מול דבר ה'.

 482. עיר מקלט - בית סוהר או מחסה?

  הרב אמנון בזק | 35 דקות

  עיר המקלט יכולה להתפס כעונש על רצח שנעשה אך גם ניתן לומר כי אינה אלא הענקת חסות לאותו אדם שנזדמנה לו אותה התקלה. במה תלויה ההבחנה בין שתי ההסתכלויות? דומה שהכל תלוי בסוג השגגה שעל ידה נרצח האדם - האם מדובר ברשלנות או במעין אונס.

 483. הקמת שם במצוות יבום

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 484. ייחודה של שירת האזינו

  הרב אמנון בזק | 29 דקות

  כמה תמיהות עולות בקריאת שירת האזינו: היא אינה מזכירה כלל את האבות ואת יציאת מצרים ומתחילה את ההיסטוריה היהודית מתקופת המדבר; הגלות אינה מוזכרת בה וגם אפשרות התשובה אינה חלק מן השירה. נדמה כי שירת האזינו מייצגת את יחסו של הקב"ה לעם ישראל כאשר יחס זה אינו תלוי כלל במעשיהם או בזכות אבותם. יחס שכזה, המקביל ליחס שבין אב לבנו, מבאר את תוכנה של שירת האזינו ומאזן את מערכות היחסים הדו-צדדיות שבין כנסת ישראל לקב"ה.

 485. אחזיה

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  אחזיה, בנו של אחאב, הוא דמות פחות דומיננטית ומורכבת מאביו. אחזיה דורש בבעל זבוב ועקב כך אליהו מנבא לו את מותו, דבר שגורם לאחזיה לנסות ולפגוע באליהו. נבחן את תגובתו של אליהו לשליחים ששולח לו אחזיה, ונשווה זאת לתגובת שמואל הנביא כלפי המשלחת ששולח שאול לתפוס את דוד.

 486. עליית אליהו בסערה השמימה

  הרב אמנון בזק | 29 דקות

  המסלול אותו עובר אליהו בטרם עלייתו השמימה כולל מספר אתרים בעלי משמעות סימלית, והוא אף מקביל בחלקו למסלול שעברו בני ישראל בעת הכניסה לארץ. בשיעור זה ננתח את הדרך שעובר אליהו עד עלייתו השמימה ואת הדינמיקה המתנהלת בינו ובין אלישע במאורע זה. בסוף השיעור נסכם בקצרה את שלמדנו על דמותו של אליהו, ונשווה זאת לדמותו כפי שהיא נתפסת במדרשי חז"ל ובימינו.

 487. דמותה של חנה

  הרב אמנון בזק | 58 דקות

  ספר שמואל נפתח בתיאור ארוך ומפורט של חנה אימו של שמואל, ארוך אפילו יותר מהתיאור של בנה כנביא ושופט. בשיעור נלמד את פרק א' ונגלה מה מיוחד בדמותה של חנה, מה חידשה בתפילתה ובנדרה, כיצד ההשוואה בין חנה לרחל מעצימה את דמותה של חנה ומהן התכונות שזיכו אותה לפתוח את ספר שמואל.

 488. פרשת רחב והמרגלים

  הרב אמנון בזק | 49 דקות

  ספר יהושע מספר בעיקר סיפורים על עמים, מלחמות וכיבושים, ובכל זאת הוא נפתח בסיפור מאוד פרטי על שני המרגלים ורחב הזונה. נלמד את הסיפור ונבין את המסר הגדול והחשוב שלימדה רחב את המרגלים ואת יהושע.

 489. פרשת דוד ובת שבע

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | שעה ו- 5 דקות

  פרשת דוד ובת שבע היא מן המורכבות והדרמטיות ביותר במקרא. בשיעור ננתח את הפרשה מתוך עיון בפשוטי המקראות, נחשוף את שורשי הפרשה ואת מגמותיו של התנ"ך בסיפור זה, ואת דרכו של המקרא להביע דרך סיפור זה מסרים הנותרים רלוונטיים בכל הדורות.

   

  Sponsored by David Cohen in honor of his mother, Mrs. Bava Cohen, a master teacher of Tanach

 490. פרשת אברהם והמלאכים

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | שעה ו- 5 דקות

  פרשת אברהם והמלאכים מעוררת קושיות רבות, וביניהן: מדוע היה צורך לחזור על הבטחת הזרע לאברהם, לאחר שהדבר כבר הובטח לו בסוף פרשת לך לך? כיצד ידעה שרה מה אומר ה' לאברהם? מה היחס שבין בשורת הזרע לבין פרשת סדום? מה היחס שבין הכנסת האורחים של אברהם וזו של לוט? בשיעור נעמוד על משמעותה של פרשה זו תוך כדי התמודדות עם השאלות, על מנת להבהיר את התמונה כולה.

 491. דמותו של אהוד בן גרא

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  סיפורו של אהוד בן גרא חריג מסיפורם של השופטים האחרים בכמה היבטים , והבולטים שבהם הם חוסר המעורבות הישירה של הקב"ה בניצחון, והשקט שנשאר אחרי תקופתו במשך שמונים שנה. בשיעור נעמוד על דמותו המיוחדת של אהוד בן גרא ועל מעמדו בין השופטים האחרים בספר.

 492. מערכת היחסים שבין אליהו לאלישע

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | שעה ו- 5 דקות

  התנ"ך מתאר את הפגישה הראשונה שבין אליהו ואלישע ואת היום האחרון שלהם ביחד, אך פרט לכך איננו מתאר דבר על יחסים אלו. בשיעור נעמוד על פשר חידת מערכת היחסים שבין אליהו לאלישע, ואת ההבדל שבין שני הנביאים, שיכול להסביר את העומד מאחורי היחסים שביניהם.

   

  לזכר יואל אפרים בן אברהם עוזיאל זלצמן ז"ל

 493. 'שמע' לפני 'והיה אם שמוע'

  הרב אמנון בזק

 494. השגחה על תנאי

  הרב אמנון בזק

 495. מי הרג את הפילגש בגבעה?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפא | | 43 דקות

  פרשת הפילגש בגבעה היא מן הסיפורים המזעזעים ביותר במקרא כולו. בשיעור נעמוד על השאלה מי אשם במותה של הפילגש: האם רק אנשי הגבעה האשמים במות הפילגש? מה מידת המוערבות של שאר האנשים בסיפור? ושמא הסיפור כולו מצביע על בעיות רחבות יותר בעם ישראל בימים ההם, כשאין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה?

 496. טעם מאכלות אסורים

  הרב אמנון בזק

 497. מלחמת אחים על הברכה בגבעון

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 1 דקות

  בשיעור נעסוק בטרגדיה שאירעה בזמן פיצול הממלכה הראשון בהיסטוריה, לאחר מות שאול. הקרב על הברכה בגבעון הפך להיות מרחץ דמים, בכיכובם של יואב בן צרויה שר צבא דוד, ואבנר בן נר שר הצבא של שאול בעבר, ושל איש בושת בהווה. נבחן את המסרים העולים מן הפרק, שחלקם רלוונטיים גם לימים אלו.

 498. התגלות המלאך לאשת מנוח

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 1 דקות

  באופן חריג, המקרא מקדיש פרק שלם להתגלות ה' לאמו של השופט, ובכך שונה שמשון באופן מהותי מן השופטים האחרים, שנבחרו רק בשלב שבו כבר יכלו לעמוד על דעתם ולצאת להושיע את ישראל. שיעור זה ינתח את סיפורה של אשת מנוח, ויבחן את שאלת טיבו של סיפור זה וכיצד הוא תורם להבנת סיפור שמשון בפרט, וספר שופטים בכלל.

   

  שיעור זה מוקדש לזכר יחזקאל שרגא בן דוד יצחק ברכפלד

 499. עם ישראל חי

  הרב אמנון בזק

 500. שלבי האבל

  הרב אמנון בזק