האם אפשר להשיג הבנות חדשות בתורה באמצעות סיור לימודי בעבר הירדן? היכן התרחשו מלחמות ה', ומה קרה שם? היכן עברו בני ישראל את נחל ארנון? כיצד הוכה סיחון בבת אחת? מדוע השוו חז"ל את מעברות נחלי ארנון לקריעת ים סוף? מה ניסה בלק להשיג, ומה הייתה עצת בלעם? מדוע נהרג בלעם בחרב למרות שאמר, "מה טבו אהליך יעקב, משכנתיך ישראל"?

הפניות נוספות
במדבר, כב; במדבר, כג; דברים, ב
ימי עיון בתנך - תשסט