פורענות לגויים

Found 27 Search results

 1. הגיע הזמן לעשות צדק היסטורי

  הרב משה כהן

 2. חורבן נינווה

  הרב ד"ר שוקי רייס

 3. ירושלים סף רעל

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 4. ביאת גואל

  הרב דוד סבתו

 5. מלחמת העמים על יהודה וירושלים

  הרב דוד סבתו

 6. תקציר ישעיהו פרק ל"ד

  צוות אתר התנ"ך

 7. בנתיבי הנועם

  יהודה גליק

 8. אויבי העם הם אויבי האל

  דניאל שרשבסקי

 9. יום ה' הגדול

  ד"ר חגי בן ארצי | 41 minutes

  בפרקים ג'-ד' מתאר יואל הנביא כיצד הקב"ה ישפיע שפע חומרי ורוחני על ישראל, לקראת בוא יום ה'. בנוסף, על מנת להינצל מהמלחמה בגויים, דורש הנביא לקרוא בשם ה'. בהמשך, הוא מתאר את התכנסות הגויים למלחמה בירושלים, ואת המשפט שעורך ה' לגויים על כל מעלליהם בעם ישראל לאחר החורבן. לבסוף מנבא יואל כי הקב"ה יפרע מהגויים, ומאידך, יגלה שכינתו על עמו ועל ירושלים.

 10. משפט הגויים

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 minutes

  בפרק ד' הנביא מתאר את מלחמת גוג ומגוג, ומנבא כיצד הגויים יתקבצו להילחם בירושלים והקב"ה יוריד אותם אל עמק יהושפט וישפוט אותם שם על כל מעשיהם: פיזור היהודים בעמים, חילול קדושת הארץ, מכירת ילדי ישראל לזנות, ביזוי התורה, שמחה וסיוע בנפילת ישראל. ה' יעניש את הגויים על כל מעשיהם, יבטל את כוחות הטומאה וירומם את הקודש בירושלים.

 11. החרבת נינווה על ידי הבבלים

  ד"ר חגי בן ארצי | 42 minutes

  בפרק ג' מתאר נחום כיצד אשור כבשה באכזריות רבה עמים שעימם היתה בברית, וכיצד נהגה בדרכים שקריות ומשפילות. כתגובה לכך מנבא נחום כיצד נינווה תחרב באכזריות על ידי הבבלים כעונש על אכזריותה ועל כך שהלכה בדרכי זנות ושפיכות דמים. כל זאת במטרה לרומם את רוח ישראל, ולהוכיח כי הקב"ה משגיח ומתבונן, וכי העולם אינו הפקר.  

 12. מענה ה' לטענותיו של חבקוק

  ד"ר חגי בן ארצי | 48 minutes

  בפרק ב' הקב"ה עונה לחבקוק על טענותיו, ומראה לו בנבואה כי מפלתה של בבל קרובה לבוא, אבל עוד חזון למועד. והוא ממשיך ואומר כי מי שאין נפשו ישרה ומחפש את הקיצים עלול להתייאש, אבל צדיק, שמאמין בהשגחת ה' בעולם, באמונתו יחיה. לבסוף, מסביר הנביא ואומר שכגודל מפלתה של האימפריה הבבלית, כך תתגלה בעוצמה מלכותו של ה' בעולם.

 13. הנבואה על מפלת בבל

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 minutes

  בפרק ב' הקב"ה עונה לטענותיו של חבקוק ואומר לו שמפלת בבל קרובה, אבל לא תתרחש בזמנו. הקב"ה מוכיח את חבקוק בטענה שמי שאין לו נפש ישרה מחשב קיצים. האדם הישר ממתין בסבלנות, מאמין בהשגחה פרטית ולא מלין על מעשי ה'. בהמשך, הנביא מתאר כיצד בבל יפלו, יושפלו ויענשו על מעשיהם הרעים, שפיכות הדמים, הגזל, העושק וחילול כלי המקדש.

 14. ברוגז רחם תזכור

  הרב אברהם צרויה | 45 minutes

  בפרק ג' פונה חבקוק לקב"ה בבקשה כי ברגע שהוא רוגז על הבבלים, ירחם על עם ישראל שלא יכללו בפורענות שתבוא על בבל. בהמשך, מתאר הנביא כיצד ה' ילחם בגויים, יגלה את מלכותו בעולם וינכיח את השגחתו. לבסוף, מתאר הנביא כיצד הוא שמח בה' ובמעשיו ובטוח כי יעזור לישראל לנצח במלחמותיהם.

 15. פתח לתשובה גם בנבואת כליון

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 minutes

  בפרק א' מוכיח הנביא את העם על הליכתם אחרי העבודה זרה, הגזל והחמס, ומזהיר אותם מפני החורבן שקרב לבוא בשל כך, חורבן שילווה במעשי הרס ופורענות קשים, שגם הצדיקים יספו בהם בעוון הדור. הוא אף מתאר כיצד ביום צעקה, הכובש הבבלי יחריב ערים ויגזול ויבזוז באין מפריע. בפרק ב', למרות תיאורי החורבן הקשים, פותח הנביא פתח לתשובה שתעביר את הפורענות לעמים השכנים.

 16. תשובה תציל מפורענות

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 minutes

  הנביא צפניה מנבא על חורבן ירושלים, אבל משאיר פתח לצמצום האסון, דרך לתיקון, והיא לשוב בתשובה. לאחר מכן, מנבא צפניה נבואות פורענות לעמים שמסביב לישראל, כדי להוכיח את העמים שהציקו לישראל וביזו את שם ה', ובנוסף להבהיר שהישענות על הגויים כמוה כהישענות על משענת קנה רצוץ. לכן, דורש הנביא מהעם לחזור בתשובה ולהישען רק על הקב"ה.

 17. למידת לקח מהגויים

  ד"ר מרדכי סבתו | 43 minutes

  בפרק ג' מתאר הנביא כיצד הקב"ה יפרע מהגויים, אשר בחרו ללכת בדרך הרעה. לאחר מכן, מוכיח הנביא את ישראל ואומר שחשב שאולי ילמדו לקח מהפורענות בגויים, אך הם ממשיכים להשחית ולא ללכת בדרך ה', ולכן ביום ה' יפרע ה' מהחוטאים. לבסוף, מסיים צפניה בנבואת נחמה, ומתאר כיצד ה' יקבץ את עמו לאחר החורבן ויגאל את שארית העם מתוך אהבה ושמחה של הקב"ה בעמו.

 18. עידוד זכריה לבניית המקדש

  ד"ר חגי בן ארצי | 43 minutes

  בספר זכריה ניתן לראות הרבה נבואות עידוד ונחמה לעם השב לציון, שנקלע למצוקה כלכלית וספג הצקות שונות מהגויים. מטרתו של הנביא היא לעודד את העם להשתקם מהגלות, והוא מבקש מהעם לקבל את חוקיו והדרכותיו וללכת בדרך ה'. עוד מתאר זכריה כיצד ה' יפרע מהגויים אשר התעללו בגולי יהודה, ובמקביל, מנבא לשבים לציון נבואות נחמה על ימים טובים שעוד יגיעו.

 19. קריאת זכריה לצאת מהגלות

  ד"ר חגי בן ארצי | 44 minutes

  בפרק ב' רואה זכריה בנבואתו ארבע קרנות, שיתכן ומסמלות את הקרנות אשר פרצו בעזרתן את חומות ירושלים, ומנבא כתגובה כיצד ה' יפרע מהגויים. במראה השני הוא רואה מלאך שמודד את ירושלים, וכתגובה מנבא כי אין מה למדוד את ירושלים משום רוב גודלה. לאחר מכן, פונה זכריה ליהודי בבל וקורא להם לנוס מהגולה, ומבטיח שה' ישמור את מי שיעלה ארצה. לבסוף, הוא מתאר כיצד השכינה תחזור למקדש וכל האנושות תעמוד במשפט לפני הקב"ה.

 20. גורלם של הגויים המציקים

  ד"ר חגי בן ארצי | 35 minutes

  בפרק ה' אנו ממשיכים עם מראות זכריה, והפעם זכריה רואה מגילה עפה שמכילה קללות המיועדות לכל מי שיציק לעם ישראל להשתקם בארץ ולבנות את המקדש. לאחר מכן, במראה הבא, רומז הנביא למעשי הגויים שמשמיצים ומקטרגים על ישראל בפני הפרסים והוא מתאר כיצד עופרת תסתום את פיהם ודברי הבלע שלהם לא ישמעו. לבסוף רואה הנביא מראה נוסף החורץ את גורלם של הגויים המציקים לישראל ומסמל שסופם לחזור למקום מוצאם.

 21. התגלות המשיח

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 minutes

  פרק ט' עוסק בנבואה עתידית שמתארת את מלכות מלך המשיח בכל רחבי הארץ, וכיצד ניצחונותיו יהיו בדרכי שלום. האבן עזרא, בניגוד לדעה זו, מפרש שמדובר ביהודה החשמונאי שללא אמצעים רבים מצליח לנצח בכל מלחמותיו.

 22. מלחמת החשמונאים ביוונים

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 minutes

  בתחילת פרק ט' מתאר זכריה את מפלתן של צור ופלישתים. לאחר מכן, מפרט הנביא כיצד הקב"ה יביא את המשיח רכוב על חמור ואנו נראה כי קיימות דעות שונות באשר לזהותו. בהמשך, מזכיר הנביא את הבטחת הקב"ה שישמור על הגולים שיעלו לירושלים. לבסוף, כך נראה, מנבא זכריה את מלחמת החשמונאים ביוונים לעתיד לבוא.

 23. מלחמת גוג ומגוג

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 minutes

  בפרק י"ב מנבא זכריה נבואת גאולה לעתיד לבוא העוסקת במלחמת גוג ומגוג. כתוצאה מהמלחמה יהרגו רבים מישראל, והנביא מנבא כיצד הקב"ה יושיע את ישראל ויפרע מהגויים. לאחר מכן, מתואר כיצד יספדו להרוגים ויש שאומרים שיספדו למשיח בן יוסף שיהרג במהלך המלחמה.

 24. המלחמה הגדולה על ירושלים

  ד"ר חגי בן ארצי | 40 minutes

  בפרק י"ב הנביא מתאר את המלחמה הגדולה על ירושלים ומנבא כיצד כל העמים ינחלו תבוסה מוחצת ואילו ירושלים תזכה לתשועה גדולה, כל זאת בזכות ביטחונם של ישראל בה'. אין ספק כי משהו מתוך הנבואה הזו זכינו וראינו בעינינו במלחמת ששת הימים. עוד מתאר הנביא מספד גדול, וחכמים מפרשים שהמספד הוא על משיח בן יוסף שימות, כחלק מתהליך הגאולה.

 25. ביום ההוא

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 minutes

  בפרק י"ד מנבא זכריה נבואת גאולה שתתרחש "ביום ההוא", שבו לא יהיה יום ולא יהיה לילה, הקב"ה יאיר בעצמו באור סגולי שיבטא את השגחתו בעולם, לא יהיו יותר צרות בעם, הנהגת ה' תתגלה באופן ניסי וה' יהיה ידוע בקרב ישראל והעמים. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

 26. השכר והעונש לצדיקים ולרשעים

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 minutes

  בסוף פרק ב' מוכיח מלאכי את העם על כך שהם כביכול כופרים בהשגחתו של הקב"ה, בעצם כך שהם תוהים על הנהגת ה' בעולם ושואלים כיצד יתכן שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כתגובה לטענותיהם משיב ה' בפרקנו כי יביא את מלאכו לעשות משפט וצדקה בעם, אבל צריך להיות ראויים על מנת לעמוד בדין הנוקב ולחזור בתשובה, כי אפילו הצדיקים יצטרכו לעבור ניקיון, אז קל וחומר שפשוטי העם.

 27. הנבואה הגדולה נגד אשור

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 minutes

  בפרקים ב'-ג' מתאר נחום כיצד ממלכת אשור הולכת ליפול מעוצמתה, ולהיכבש על ידי בבל. הוא מתאר את הכישלון והכיליון הצפוי לממלכת אשור במלחמותיה, ואת תהליך נפילתה מאימפריה גדולה לחורבה שוממה. לבסוף, מסביר הנביא, כי הקב"ה מעניש את אשור על מעשיה הרעים - חוסר מוסריות, גזל ושפיכות דמים.


  לשיעור המשך על פרק ג'