חטא המרגלים

Found 73 Search results

 1. הנאום ההסטורי

  פרשת דברים

  עמרם (רמי) ינאי |

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 2. רד"צ הופמן

  ד"ר אביגיל ראק

  שיעור זה יעסוק בר' דוד צבי הופמן (רד"צ הופמן). נפתח בתיאור של תולדות חייו, ולאחר מכן נעבור לראות את המניעים לכתיבת הפירוש, אשר היו בעיקר דחיית ביקורת המקרא והגנה על המסורת של תורה שבעל פה. בהמשך נראה את התייחסותו לכמה נושאים שהעלו אנשי ביקורת המקרא, ובהם שינויי הסגנון בתורה, כפילויות וסתירות בסיפורי התורה, וראיות לקדמות התורה.

 3. ברית י"ג מידות

  פרופ' יונתן גרוסמן

  מעמד י"ג מידות מבקש ליצור מחדש את ברית בין הבתרים ולהמשיכה למרות הפרתה הבוטה על ידי העם בחטא העגל.

 4. ויהיו בני ישראל במדבר

  ד"ר מוטי ספראי

  פרשת שלח-לך מכילה סיפורים רבים, שהקשר ביניהם אינו ברור. מהו הקשר בין פרשיות המרגלים, הנסכים, החלה, חטאת עבודה זרה, המקושש והציצית?

 5. חוסר בטחון, חוסר אמונה

  הרב יאיר קאהן

  בשיעור הקודם עקבנו אחר תהליך הנפילה של עם ישראל עם תחילת המסע במדבר. בפרשת המרגלים מחמירה הידרדרות זו עד כדי פגיעה חמורה בתשתית של מחנה ישראל. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי לחטא המרגלים שני היבטים שונים מאוד זה מזה: האחד - חוסר אמונה בקב"ה; והשני - חוסר בגרות של בני ישראל, פגם באופיים שבגללו אין הם בשלים עדיין להיכנס לארץ.

 6. האם נענש משה בשל חטא המרגלים ומדוע?

  הרב יעקב מדן

  מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם?

 7. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם

  הרב אמנון בזק

  מה הקשר בין מצוַת הציצית לבין פרשת המרגלים שלפניה? מה הקשר בין פרשיות אלו לבין הפרשיות שבסוף פרשת בהעלותך - מסע המחנה, משה וחובב והתלונות על המן? נראה, שמטרתה של מצוַת הציצית היא להזכיר לבני ישראל שעליהם להתבונן על המציאות במבט אמוני. חטא המרגלים היה שהם פירשו את מה שראו עיניהם בצורה חילונית, ובכך זנו מאחרי ה' ותרו אחרי לבם. ייתכן ששורש חטאם נעוץ עוד בבקשתו של משה מחובב, "אל נא תעזוב אותנו... והיית לנו לעיניים".

 8. ביכורים

  הרב אלחנן סמט

  מצד אחד, נראה שמצוַת הביכורים היא אחת ממצוות ה'ראשית': תרומה, ראשית הגז וכו'. מצד שני, יש במצווה זו הרבה הלכות המייחדות אותה: מקרא ביכורים, החובה להביאה דווקא משבעת המינים, ועוד. מהו טעמה המיוחד של מצוַת הביכורים?

 9. הפטרת במדבר - השבר והנחמה

  הרב משה ליכטנשטיין

  הושע הוא הנביא הראשון המנבא על הגלות. בעקבות זאת, נדרשת נבואת נחמה שתעיד על הקשר הנצחי שבין ישראל לאביהם שבשמים. כך גם בספר במדבר: ישנם חטאים חמורים אך יש מצוות המעידות על האפשרות לכפרה ועל כך שעם ישראל יגיע לארץ ישראל. ספוק היצרים והרצון לחיים ללא מאמץ עומדים בשורש חטא המרגלים. המדבר הוא הפניית עורף לדברים אלו והתחלה מחדש.

 10. 'ממרים הייתם' או 'חסד נעוריך'

  ד"ר ברכי אליצור

  האם הליכת ישראל במדבר הייתה "חסד נעוריך אהבת כלולותיך" או רצף של תלונות ומרידות? מבט מחודש על סיפורי התלונות וההשוואה ביניהם, מסייע לנו להבחין בין תלונות אמת לתלונות שווא, בין זעקה לבין המרדה, בין בקשת סיוע לבין הבעת טרוניה בלבד.

 11. ריגול צבאי וריגול מדיני

  פרופ' יונתן גרוסמן

  השוואה מדוקדקת בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע, מלמדת אותנו על תפקידם של המרגלים ששלח משה: ריגול מדיני ולא ריגול צבאי.

 12. חטא התרים את הארץ

  הרב אלחנן סמט

  במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של "לתור את הארץ"?

 13. חטא המרגלים

  הרב מנחם ליבטאג

  מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם.

 14. המעפילים

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים.

 15. עם ישראל וארץ ישראל

  הרב מאיר שפיגלמן

  המאמר עוסק בקשר בין שלוש המצוות שבסוף הפרשה - נסכים, חלה וקרבן חטאת - לבין חטא המרגלים. הקשר נובע מהקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, בהקשר של עבודת ה'.

 16. המצוות הסמוכות לחטא המרגלים

  הרב פרופ' יצחק ברנד

  פרשיות המצוות שבאות אחרי חטא המרגלים מציעות תיקון לקילקולי החטא. פרשיות נסכים וחלה הן תיקון לדיבת הארץ ופרשת קרבנות החטאת באה לתקן את הכפירה ביכולת ה'.

 17. בין כלב ליהושע בפרשת המרגלים

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  מדוע יהושע שתק בתגובה לדברי המרגלים - בעוד כלב התנגד להם במלא העוצמה - והצטרף רק לאחר מכן לכלב בדבריו כנגד המרגלים? בשיעור זה נראה כי ליהושע ולכלב היו שתי תפיסות שונות בנוגע למנהיגות ולבטחון בה', ותפיסות אלו באו לידי ביטוי בהתנגדות למרגלים.

 18. פרשת המרגלים כקו פרשת המים של התורה

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  מהי מחלוקת התנאים לגבי חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מה משמעותה של פרשת "ויהי בנסוע"? מהי משמעותו של חטא המרגלים?

 19. בין סיפור התרים את הארץ לבין סיפור המרגלים ביריחו

  פרשת שלח והפטרתה

  הרב אלחנן סמט

  סיפור המרגלים בספר יהושע נקרא כהפטרה לסיפור התרים את הארץ בפרשת שלח, יש הבדלים גדולים בין שני הסיפורים, וניתן לראות שבסיפור המאוחר ישנו תיקון לקלקול שבסיפור המוקדם: חריגתם החיובית של מרגלי יהושע מתפקידם הצבאי המקצועי, אל המסקנה האמונית החיובית שלהם ביחס לירושת הארץ, יש בה תיקון לחריגתם ההפוכה של התרים את הארץ

 20. עליה

  הרב עזרא ביק

  בסיפור המרגלים והמעפילים מופיע פעמים רבות הפועל "עלה". מתוך עיון במשמעות הפועל בתנ"ך, מתברר שאין הכוונה לעליה גיאוגרפית אלא למאמץ נחוש ומכוון. הויכוח בין משה יהושע וכלב לבין המרגלים והמעפילים, נסב סביב ה"עליה". המסר הוא כי בכדי להצליח לבצע את מצוותו של הקב"ה, עליך לעלות - לאזור את כל כוחך ונחישותך.

 21. חטא המרגלים

  סיפור התרים את הארץ בפרשת שלח והחזרה עליו בנאומו של משה בפרשת דברים

  הרב אלחנן סמט

  מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים.

 22. חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה

  פרשת דברים מול פרשת שלח

  הרב אמנון בזק

  מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה.

 23. מעשי בנים - תיקון לחטאי אבותם

  הרב גלעד שטראוס

  נעקוב אחר שלושה סיפורים מקראיים (שמעון ולוי בשכם; חטא המרגלים; מעשה יהודה ותמר) בהם כשלונותיהם של האבות נתקנים על -ידי הבנים כשהללו נקלעים לאירוע דומה ואף קשה יותר ופועלים בדרך דתית ומוסרית אמיצה וראויה. לאחר התיקון נפתחת בפניהם הדרך שנסגרה עקב קלקול האבות

 24. מרגלים ששלח משה מול מרגלים ששלח יהושע

  הרב ד"ר שוקי רייס

  תאריך פרסום: תשסט | |

  הקורא את פרשת שלח ואת הפטרתה, המנוגדת לה, שואל את עצמו, מדוע נסתיימה פרשת מרגלי משה ברע, ומרגלי יהושע משדרים לנו הצלחה ועשיית רצון ה'. האם שליחת המרגלים על ידי משה הייתה חטא, או שמא, הם בבחירתם הקדיחו את תבשילם? האם שליחת המרגלים על ידי יהושע הייתה מעשה נכון? האם עמדו אלו בשליחותם? האם יש לעשות השתדלות כה רבה לפני המלחמה, או שמא לסמוך על "ה' איש מלחמה"? ומדוע כשלה שליחת המרגלים לעי?

 25. הזיקה בין חטא המרגלים למצוות ציצית ומשמעותה

  הרב מאיר ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשע | | Hour and 3 minutes

  בשיעור נבסס את הטענה, שמצוות ציצית היא תיקון לחטא המרגלים, ונתחקה אחרי משמעות האמירה, שמצווה לדורות נועדה לתקן חטא של קבוצת אנשים, שחטאו בזמן ובמקום מסוימים. מתוך זה 'נתגלגל' להתבונן בהשקפת התורה על יכולת האדם לעצב את הזיכרון.

 26. עונש הכרת

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | | Hour and 10 minutes

  הכרת בהלכה כרוך באובדן הבנים, בקיצור שנות החיים ובכריתת חלקו של האדם לעולם הבא. התורה משתמשת במושג שונה מעט - כריתת הנפש מקרב עמה. מה משמעות ביטוי זה? הניתן להוכיחו ממקרי כרת במקרא? מה משמעותו המעשית, והאם תהיה בהבנת פשוטו של מקרא גם נפקא מינה הלכתית? איך נחבר בין הכרת בהלכה לבין הכרת במקרא?

 27. בין יהושע בן נון לכלב בן יפונה

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  תאריך פרסום: תשעב | |

  יהושע וכלב זכורים כמי שעמדו יחד כנגד המרגלים והעם בחטא המרגלים. אולם, לכל אחד מהם ביוגרפיה שונה, אישיות שונה, וגם ייעוד שונה, אשר מתגלה בהמשך חייהם וחיי צאצאיהם. עיון מעמיק מגלה, שהבדלים אלה באו לידי ביטוי כבר בסיפור המרגלים, ושהצגת יהושע בן נון וכלב כגוף אחד, איננה הולמת את פשטי הפסוקים. בשיעור ננסה לתאר דרך דמויותיהם שתי טיפולוגיות של מנהיגות, כפי שהן עולות מהפסוקים. 

 28. שליחת מרגלים - חטא או מצווה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | | Hour and 5 minutes

  לית מאן דפליג על חטאם של מרגלי משה ועל חטאו של העם בעקבותיהם. אך התורה מתייחסת פעמיים, ובאופן שונה בכל אחת, לשאלה האם מקור החטא הוא בשליחתם של המרגלים, או שזו הייתה מצווה, והמרגלים הם שהקדיחו את תבשילה. מהנחה שהחטא היה בעצם שליחתם - האם חטא גם יהושע בשליחת מרגליו, או שמא יש לחלק בין המקרים. בלמודנו לא נימנע מביקורת גם על מרגלי יהושע בהשוואתם למרגלי משה.

 29. עיון בחטא המרגלים

  הרב איתמר אלדר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  האם המרגלים דיברו שקר? האם מתחילת דבריהם הם נתכוונו להוציא את דיבת הארץ רעה? האם יחסה של התורה כלפי המרגלים הוא חד משמעי, או שמא הוא מורכב? בשיעור ננסה לעקוב מבחינה ספרותית אחר התפתחות הסיפור, כפי שהוא כתוב, ומתוך כך לנסות לגלות בסיפור צדדים חדשים ומורכבים יותר.

 30. זלזול בה' ולא בארץ

  הרב חיים נבון

 31. הציצית וחטא המרגלים

  הרב אמנון בזק

 32. הרצפה עקומה

  חנן פורת

 33. לדבר בשבחה של ארץ ישראל

  הרב אליעזר מלמד

 34. חטא המרגלים היה צפוי

  הרב יאיר קאהן

 35. הקושי בלקחת אחריות

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

 36. קצת ציונות בבקשה

  הרב דוד סתיו

 37. קטנות אמונה ואזלת יד

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 38. הכל עניין של פרשנות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 39. ריגול מדיני

  פרופ' יונתן גרוסמן

 40. ריגול צבאי

  הרב אלחנן סמט

 41. איזון הרוחניות והטבעיות

  הרב אורי שרקי

 42. מי המנהיג?

  הרבנית שני טרגין

 43. תיקון לחטאים

  הרב פרופ' יצחק ברנד

 44. לבחור את מידות הרחמים בקפידה

  הרב משה כהן

 45. לבחון כל דבר מחדש

  הרב יהושע ויצמן

 46. מנהיגות משה וארון ברית ה'

  הרבנית שני טרגין

 47. בכיה לדורות

  הרב ד"ר שוקי רייס

 48. כלים לתיקון החטא

  הרבנית שני טרגין

 49. למה להתעלם מחטא המרגלים?

  הרבנית שרון רימון

 50. איך הגענו לכאן ומדוע רק עכשיו?

  הרב משה כהן

 51. משמעות המפקדים בספר במדבר

  הרב יאיר קאהן | Hour and 4 minutes

  האם מפקד הוא דבר חיובי או שלילי? בספר שמואל דוד נענש על כך שמנה את העם - מדוע בספר במדבר העניין שונה?

  בחומש במדבר, הנקרא גם ספר הפקודים, ישנם שני מפקדים אשר להם משמעות רבה שמלמדת את היחס בין דור המדבר ודור הנכנס לארץ. 

 52. איפה חטא המרגלים?

  נתנאל שפיגל

 53. פרשת ציצית - פרשת השליחות

  הרב יוסף צבי רימון

  תאריך פרסום: תשע"ח | | Hour

  פרשת ציצית איננה רק "מצווה". פרשת ציצית היא מצווה הקוראת לנו להיות שליחים! עיון מעמיק במצווה מגלה רבדים עמוקים ההופכים מצווה זו למרגשת במיוחד והגורם לנו לחוש בשליחות הגדולה שנכונה לנו, להיות שליחי ה'. נעמוד על מבנה פרשת שלח, על משמעות הציצית במבנה הפרשה ועל המבנה הפנימי של פרשת ציצית. בתוך כל אלו ננסה להבין מה משמח כל כך במצוות הציצית, וכיצד מצווה זו נותנת לנו כוחות מיוחדים ורעננים לקיום מצוות ה'.

 54. חטא העגל וחטא המרגלים

  הרב מנשה וינר |

  מה היחס בין הסליחה בחטא העגל לסליחה בחטא המרגלים? הסליחה בחטא המרגלים איננה מלאה: אין סליחה לדור המדבר, אשר נגזר עליו למות במדבר, אלא רק מחילה לדור הבא. יתכן שהסליחה בחטא העגל הותנתה בכניסה לארץ ישראל וכשחטאו בחטא המרגלים התעורר למפרע גם עוון העגל.

 55. בלי חילול השם

  רש"י

 56. המקושש

  הרבנית שרון רימון

  סיפורו של המקושש מופיע באמצע מצוות שונות הבאות בעקבות חטא המרגלים. בהשוואה לסיפור הדומה לו בויקרא - פרשת המקלל - נראה כי הדגש אצלנו דוקא אינו על האדם החוטא, אלא על האחריות שלקחו כל העדה בביעור הרע מן המחנה. כך מסמל הסיפור תיקון לחטא המרגלים בו טעו כל העדה בעקבות עשרה יחידים.

 57. תקציר במדבר פרק י"ג

  צוות אתר התנ"ך

 58. תקציר במדבר פרק י"ד

  צוות אתר התנ"ך

 59. "אַךְ בַּֽ-ה' אַל־תִּמְרֹדוּ": חטא המרגלים בראי שאר תלונות העם

  הרב גד אלדד

  מדוע חטא המרגלים יצר שבר כה גדול שלא ניתן היה לתקנו?
  בהשוואה לתלונות העם עד כה, ניתן לראות כי לרוב תפישתו המוטעית של העם הביאה אותו להתלונן על משה כמנהיג המסע ולא על ה' ישירות. כעת, בעמדם לפני הארץ, הם כבר מטילים ספק בעצם תוכניתו של ה', ושוברים את הקשר הבסיסי המאפשר כפרה.

 60. בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים)

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: שבט תש"ן |

  האזכורים הסותרים לכאורה של חטא המרגלים, מביאים למסקנה שלמעשה היתה שם שליחות כפולה - מצד אחד שליחות הקודש של הכרת טוב הארץ וחלוקתה לשבטים, ומן הצד השני שליחות חולין להכנת דרכי הכיבוש. תגובת העם ועונשם התחלקו במקביל לשתי השליחויות האלה, ובתגובות השונות התבטאו גם איכויותיהם השונות של כלב ויהושע.

 61. משמעותה של מצוות ציצית לאור הפרשיות הקודמות לה

  הרב אמנון בזק | 28 minutes

  מיקומה של פרשיית ציצית מרמז על התיקון שיש בה לטעויות העם בפרשות הקודמות. מטרתה המפורשת של הציצית - 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', מתכתב עם מבט עיניהם ה'חילוני' של המרגלים בפחדם מיושבי הארץ, עם בקשת משה מחובב שיהיה לעיניים במדבר, ועם תלונת העם על הבשר.

 62. סיפור המרגלים כמוצא אחרון

  הרב חנוך וקסמן

  על מנת להבין את משמעות סיפור המרגלים כפי שמופיע בספר במדבר, יש לראות את הקשרו בסיפורים הקודמים לו במדבר פארן. מן הסיפורים האלה נראה כי בעם התחיל לחלחל חטא של תלונת הדיבור וראית הרע על פני הטוב. שליחת התרים לארץ בציווי א-להי נעשתה כמוצא אחרון וכנסיון לחדש את ההכרה בטוב המחכה להם עם הכניסה אליה.

 63. הנאומים הגדולים בתנ"ך

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשע"ה | | Hour and 4 minutes

  התנ"ך מכיל עשרות נאומים מסוגים שונים. בשיעור זה נעסוק בהגדרה של תורת הנאום המקראי ובמספר נאומים בתנ"ך ששינו את פני ההיסטוריה, בעיקר כאלו שהייתה להם השפעה מיידית על המציאות, ונבחן את מקור כוחם וסוד השפעתם.

 64. תקציר דברים פרק א'

  צוות אתר התנ"ך

 65. מנהיגות יהושע וכלב בחטא המרגלים

  צוות אתר התנ"ך

  תפקידו של המנהיג המכניס את העם לארץ ישראל מורכב ממנהיגות מעשית צבאית ומנהיגות רוחנית, להמשך הנחלת התורה לעם. ה' בוחר ביהושע לתפקיד מורכב זה, דווקא מפני שהוא איש רוח, מפני שההובלה של עם ישראל צריכה להיות ממקום רוחני משמעותי, וההנהגה המעשית צריכה לבא מתוך ההנהגה הרוחנית.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות

 66. התרים לעומת המרגלים

  הרב יהודה שביב

  מה ראה יהושע, שהיה אחד מהתרים את הארץ, לחזור על טעות זו ולשלוח מרגלים ליריחו? ההבדל בין מרגלי משה לבין מרגלי יהושע טמון במטרה: מרגלי המדבר נשלחו לתור את הארץ, ואילו יהושע שלח מרגלים לרגל אותה.

 67. מדוע עונש כל כך חמור?

  הרב ד"ר שוקי רייס והרב יעקב מדן

 68. מינוי השופטים - איך הוא קשור?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 69. לשון הרע ומחלוקת מרחיקים את הגאולה

  הרב יהושע ויצמן | 22 minutes

  בעקבות חטא המרגלים הוחלט כי דור יוצאי מצרים לא יגיע לארץ ישראל אלא ימות במדבר. הסיבה היא כי לשון הרע ומחלוקת מטמאים את הארץ ואין הקב"ה חפץ בכך בארץ ישראל.

 70. "וימאסו בארץ חמדה" - חטא המרגלים ועיצובו בספרות חז"ל

  ד"ר ברכי אליצור | Hour and 5 minutes

  סיפור המרגלים  נזכר בתורה פעמיים- בספר במדבר, כחלק מהתיאור הסינכרוני של קורות עם ישראל במדבר, ושוב בנאום משנה תורה של ספר דברים. חז"ל דנו בהבדלים שבין תיאורי שליחות המרגלים וחטאם בשני הסיפורים, ונחלקו על המשמעות ועל הדרך שבה בחר משה לספר את הסיפור

 71. פרשת המקושש - לימוד זכות על עם ישראל

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 72. פרשת מנחת נסכים?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 73. על מיקומה של פרשת ציצית

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק