ד"ר מרדכי סבתו

נמצאו 116 תוצאות חיפוש

 1. עניינה של פרשת אשת יפת תואר

  ד"ר מרדכי סבתו

  פרשיית אשת יפת תואר חותמת את הפסקאות העוסקות בהלכות מלחמה. מהו פשרה של פרשייה זו?

 2. פרדתו של מנהיג

  ד"ר מרדכי סבתו

  פרשה זו משמשת כנאום הכנה למותו של משה. בנאום הוא משאיר אחריו 2 חלקים לתקופה שלאחר מותו: האחד הוא כתיבת התורה שנועדה להזהיר את עמ"י מהחטא- כפי שאכן קורה עם המלך יאשיהו ואילו השני הוא כתיבת השירה שתפקידה לאחר החטא לעודד את עמ"י לחזור בתשובה

 3. מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם

  ד"ר מרדכי סבתו

  בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם.

 4. פסוקי הפתיחה לספר דברים ומבנה הספר

  ד"ר מרדכי סבתו

  השיעור עוסק בפסוקי הפתיחה לספר דברים ומראה כיצד משקף המבנה המורכב שלהם בצורה מדויקת את המבנה המורכב של הספר כולו: הן את היחס המורכב שבין הנאום ההיסטורי לנאום המצוות, והן את האופי הכפול של נאום המצוות, המשמש בעת ובעונה אחת גם כתורה שבעל פה וגם כתורה שבכתב.

 5. מה בין דיברות ראשונות לדיברות אחרונות?

  ד"ר מרדכי סבתו

  בפתח נאום המצוות חוזר משה על עשרת הדיברות. בעיוננו נעמוד על מיקומם של הדיברות בנאומו של משה ונראה כי הם משמשים מבוא לו. אחר כך נסקור את השינויים שבין הדיברות בשמות לבין הדיברות בדברים וננסה לברר את משמעותם.

 6. באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ?

  למבנהו ולמשמעותו של פרק ט' בספר דברים

  ד"ר מרדכי סבתו

  פרשת עקב משמשת מעין אתנחתא בין שני חלקיו של נאום המצוות: פרשת ואתחנן מכאן, ופרשיות ראה עד כי-תבוא מכאן. אחד הנושאים שמשה דן בהם הוא באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ. חשיבותה של שאלה זו ניכרת במילות הפתיחה של הפרק - "שמע ישראל".

 7. איסורי האשרה והמצבה

  ד"ר מרדכי סבתו

  מהי משמעותם של איסורי הקמת האשרה והמצבה? מדוע המצבה הייתה מותרת בימי האבות, ונאסרה עם הכניסה לארץ?

 8. והשיבך ה' מצרים באוניות

  ד"ר מרדכי סבתו

  הפסוק החותם את רשימת הקללות הוא "והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תֹסיף עוד לראֹתהּ והתמכרתם שם לאֹיביך לעבדים ולשפחות ואין קֹנֶה" (כ"ח, סח). בעיון נעמוד על חריגותו וייחודו של פסוק זה ועל משמעותו.

 9. עונש היחיד ועונש האומה

  ד"ר מרדכי סבתו

  בפרשת כי תבוא תוארו הקללות מהזווית הלאומית. חידושה של פרשת נצבים הוא, שהאלות יכולות לחול גם על הפרט, ברמת האיש, ברמת המשפחה וברמת השבט. לכן מודגש שהברית נכרתת עם כולם, לרבות כל הפרטים מכל המעמדות ובכל הזמנים, הדגשה השוללת כל אפשרות מכל פרט שהוא בכל דור שהוא להימלט מן הברית ומן האלה.

 10. כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו

  ד"ר מרדכי סבתו

  מיוחדת שירת האזינו מכל פרשיותיה של תורה, שאותה בלבד נצטווה משה בפירוש לכתוב, ללמדה את בני ישראל ולשימה בפיהם. בכך תונצח השירה לדורות הן בכתב, הן בספר, והן על פה. הדבר מלמד על חשיבותה הרבה. בעיוננו נעסוק בתפקידה של השירה ובתכניה העיקריים, וננסה לבאר את חשיבותה המיוחדת ואת הרעיון היסודי שבה: הקשר הנצחי שבין ה' ועמו.

 11. פסוקי המסגרת של ברכת משה

  ד"ר מרדכי סבתו

  במרכז פרשתנו ניצבת ברכתו של משה איש האלוהים אשר בירך את בני ישראל לפני מותו. ברכה זו דומה לברכת יעקב לבניו לפני מותו. בפרטי הברכות יש מספר הבדלים. נעסוק באחד ההבדלים הבולטים: בעוד שברכתו של יעקב פונה לשבטים השונים, משה מקדים להתייחסותו לשבטים דברי מבוא וסיום כלליים. ברכתו של משה לשבטים נתונה בתוך מסגרת של התייחסות כללית לאומה.

 12. הכוהנים הלוויים ומעשה העגל

  ד"ר מרדכי סבתו

  מה היחס בין מעשה העגל ובחירת הכהנים והלווים לתפקידם, והאם המשכן נבנה בעקבות חטא העגל, או בלא קשר ישיר לחטא? נעיין בעיקר בשיטתם של רש"י ורמב"ן בנוגע לסדר האירועים, ונסביר לפי כל שיטה האם יש קשר בין מעשה העגל ובחירת הכהנים והלווים לשרת בבית ה' ומה טיבו?

 13. איגרת רחום

  ד"ר מרדכי סבתו

  אחת הבעיות הנוגעות בשאלת עריכת ספרי עזרא ונחמיה קשורה באיגרת רחום, שאינה מתאימה כלל למסגרת שבה היא נתונה - לא מצד תוכנה ולא מצד זמנה. נביא כמה אפשרויות לפתרון הבעיה, וננסה להעלות אפשרות נוספת, הנותנת משמעות למיקום האיגרת לפני איגרת תתני: מההשוואה ביניהן ניתן ללמוד שהבית נבנה מכוח ה' בניגוד לשיקוליו האישיים של מלך פרס

 14. סיפור השונמית

  תגובה למאמר "החיבוק בכפול"

  ד"ר מרדכי סבתו

  השאלה המרכזית בסיפור השונמית היא מדוע מת הילד. מ. סבתו חולק על א. סמט, וטוען שסיבת מות הילד איננה נעוצה בהוריו אלא באלישע. מתוך השוואת סיפור השונמית לסיפורים אחרים של פקידת עקרות, נראה כי בשעה שגזר אלישע "למועד הזה כעת חיה את חובקת בן", עבר את הגבול שבין משלח לשליח, ובין האדם לאלוקיו.

 15. יהוא צדיק גדול היה - האומנם? - הערה למאמרו של ישראל רוזנסון

  ד"ר מרדכי סבתו

  תאריך פרסום: תש"ס |

  במאמר זה בוחן המחבר את נוסח הגמרא בסנהדרין שם מופיע "יהוא צדיק גדול היה". הרב ד"ר מרדכי סבתו מראה כי נוסח זה בטעות יסודו, וכפי שכבר העיר בעל הדק"ס, ואינו מופיע באף אחד מכתבי היד של הגמרא. הרב סבתו מסביר את התהליך שהוביל לניסוח מוטעה זה בתלמוד הבבלי. 

 16. למשמעותם של קורבנות החובה

  ד"ר מרדכי סבתו

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 6 דקות

  בשיעור זה נדון בהבדל שבין קרבן החטאת לקרבן האשם, ונעמוד על משמעותם הסמלית של קרבנות אלו. כמו כן נעמוד על הקשר שבין סוג החטא לסוג הקרבן.

 17. חזון ההקדשה של ישעיהו ויחסו למראה מיכיהו ומראות יחזקאל

  ד"ר מרדכי סבתו

  תאריך פרסום: תשסט | |

  הניתוח הספרותי של חזון הקדשת ישעיהו יבקש מאתנו להשוות בין מראה ישעיהו למראות מיכיהו בן ימלה ויחזקאל. ננסה להסביר את ההבדלים ביניהם לאור מטרת שליחותם של נביאים אלו, וכיצד נבואה דומה יכולה לבוא לידי ביטוי בהקשרים שונים (השיעור מצטט פסוקים מהסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 18. מבנה ספר יהושע ומשמעותו

  ד"ר מרדכי סבתו

  תאריך פרסום: תשע | | שעה ו- 9 דקות

  בשיעור זה נבקש לחשוף את מבנה הספר ואת חלקיו, על פי שיקולים ספרותיים, לשוניים ותוכניים. לאחר חשיפת המבנה נבקש לעמוד על משמעותו הרעיונית של מבנה זה ועל מגמתו.

 19. עיון בדמותם של אחז וחזקיהו בספר מלכים ובנבואות ישעיהו

  ד"ר מרדכי סבתו

  תאריך פרסום: תשעא | |

  נבואת ישעיה בפרקים ז'-ט', נאמרה על רקע מלחמת ארם וישראל ביהודה. ישעיהו מבקר את אחז על יחסו למלך אשור, וניבא לו פורענות. אולם, נבואת הפורענות לא נתגשמה, אלא בימי חזקיהו. מדוע? הרי חזקיהו עשה שינוי, ולא המשיך את מעשי אביו!  מתוך עיון בסיפור חייו של חזקיהו נראה שאמנם הוא התחיל באופן חיובי, אך היתה לו גם טעות, דומה לטעות של אחז, שהביאה עליו את הפורענות.  גדולתו של חזקיהו היא בתהליך התיקון שהוא עובר, מתוך בטחון בה', ובאמונתו בכחה של התפילה.

 20. גזרה ובחירה בסיפור מותו של אחאב

  ד"ר מרדכי סבתו

  תאריך פרסום: תשס"א |

  מאמר זה מנתח את סיפור מותו של אחאב בספר מלכים א פרק כ"ב במלחמה מול ארם. מרבית הפסוקים בפרק אינם מוקדשים למלחמה עצמה אלא לדרישה בנביאים שקדמה למלחמה, טענתו העיקרית של הרב סבתו היא שנבואת מיכיהו, העומדת במרכז הפרק, מציגה לפנינו את התפיסה המקראית באשר לגזרה ובחירה. מצד אחד הנבואה גוזרת את מותו של אחאב אך מצד שני עצם חשיפתה לפניו פותחת פתח לאחאב לבחור שלא למות על ידי אי היציאה למלחמה. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 21. רצון אישי או תלות בה'?

  ד"ר מרדכי סבתו

 22. נאום בעל פה או תורה כתובה?

  ד"ר מרדכי סבתו

 23. בדיבור אחד

  ד"ר מרדכי סבתו

 24. להיזהר משביעות רצון עצמית

  ד"ר מרדכי סבתו

 25. למה לא להקים אשרה ומצבה?

  ד"ר מרדכי סבתו

 26. השיבה באניות למצרים

  ד"ר מרדכי סבתו

 27. בחזרה לגן עדן

  ד"ר מרדכי סבתו

 28. גדולת מרדכי

  ד"ר מרדכי סבתו

 29. בחירת הלויים ובחירת הכהנים

  ד"ר מרדכי סבתו

 30. עיון בפרשית פסח שני

  ד"ר מרדכי סבתו

  תאריך פרסום: תשס"ז | | שעה ו- 4 דקות

  בשיעור זה נעסוק במקומה של פרשת הפסח בספר במדבר, ובחשיבות הציווי המיוחד לקיומו. נראה כי מעמד קרבן הפסח מסמל את חידוש הברית בין עם ישראל לה', ולכן יש חשיבות מיוחדת לקיומו דוקא לפני היציאה למסע והכניסה לארץ. באופן זה מובן גם החשש של הטמאים, שמא יגרעו מברית ה' אם לא יקיימו את הפסח.

 31. מה בין דברות ראשונות לאחרונות?

  ד"ר מרדכי סבתו

  בעיוננו נעמוד על מיקומם של הדיברות בפתיחת נאומו של משה ונראה כי הם משמשים מבוא לו. אחר כך נסקור את השינויים שבין הדיברות בשמות לבין הדיברות בדברים וננסה לברר את משמעותם.

 32. שתי גדות לירדן - זו שלנו וזו גם כן

  ד"ר מרדכי סבתו | 35 דקות

  הכתוב מתאר את נחלתם של שנים וחצי השבטים שניתנה להם על ידי משה. זאת, לאחר שתוארו כיבושי יהושע בארץ כנען. כך מראה הנביא כי שתי הגדות של עם ישראל.

 33. מי שיוזם מרויח

  ד"ר מרדכי סבתו | 28 דקות

  הנביא מתאר כיצד כלב בחר ללכת בעצמו ולכבוש את חברון. זו הסיבה לכך שקיבל הבטחה לקבל את חברון למרות שלאף אחד מלבדו לא ניתנה נחלה מיוחדת.

 34. לסכסך מבפנים

  ד"ר מרדכי סבתו | 29 דקות

  שמשון משתמש בנישואין כתואנה כדי להכנס ולהתערות בתוך הפלשתים זאת על מנת להילחם בהם על ידי יצירת סכסוכים פנימיים. הבעיה בכך היא שלבסוף הוא אוהב את האשה הפלשתית ונופל בגללה. 

 35. אף אחד לא נקי

  ד"ר מרדכי סבתו | 28 דקות

  מקובל לחשוב שאנשי הגבעה היו האנשים המושחתים היחידים בסיפור. מהתבוננות בסיפור מגלים כי גם האיש הזקן, גם הבעל וגם האבא של הפילגש לא היו נקיים.

  עוד על אותו עניין ניתן לקרוא בפוסט מאת הרב יגאל אריאל 'מוסר כפול'

 36. ההכנה לחורבן

  ד"ר מרדכי סבתו | 35 דקות

  משכן שילה עומד להחרב וכדי למנוע שבר גדול בעם ישראל הופך ה' את שמואל לנביא במנותק מהמשכן כדי שיוכל לתפקד גם לאחר חורבנו.

 37. הנהגתו של שמואל

  ד"ר מרדכי סבתו | 34 דקות

  מכל פרקי הספר ניכרת מנהיגותו של שמואל דווקא בפרק זה. 

 38. יונתן צדק משאול

  ד"ר מרדכי סבתו | 58 דקות

  שאול הנהיג תענית במהלך הקרב כנגד פלשתים, אולם נראה כי בכך הביא את העם לחטא ולא השיג ישועה כמו יונתן בנו.

 39. ההסתבכות עם מירב

  ד"ר מרדכי סבתו | 52 דקות

  שאול מתנה תנאי מיוחד עם דוד בקשר לבתו מירב ובכך מאפשר את העברתה לעדריאל המחולתי.

 40. שאול הוא משיח ה'

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  מדוע דוד כל כך חושש מלפגוע בשאול והלוא המלוכה עברה משאול וניתנה לו? כנראה שדוד מבין שמלבד המשיחה יש גם צורך בקבלת הציבור וכל עוד שהוא לא נתקבל על הציבור שאול הוא המלך.

 41. אדם נבחן בשעות הקשות

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 דקות

  שאול נמצא בעת צרה. הוא מפחד מפלשתים ומשום כך פונה אל ה' וכביכול מכריח אותו לענות לו תשובה מעשית. ה' מלמד אותו כי האדם לא יכול להכריח את ה' לענות לו תשובה כבקשתו ובשעות קשות כאלו נדרשת אמונה.

 42. חכמה מלמעלה

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  ה' מתגלה לשלמה ומציע לו לבקש משאלה וזהו חידוש, מה פשר הדבר? הכתוב רוצה להדגיש שמדובר בחכמה אלוקית שאיננה אנושית. מלבד זאת היא ניתנה לצורך הנהגת העם ואי שימוש בה לשם כך עלול להיחשב כמעילה.

 43. להחזיר עטרה ליושנה

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  ירבעם נראה כמישהו שכופר בכל תורת ישראל. אולם, נראה שלדעתו שלמה הוא ששינה ממה שהיה נהוג בעבר. על כל שינוי, כמו העגלים בבית אל ובדן וחג הסוכות בחשוון, מביא ירבעם צידוק מהתורה.

 44. תהליך התיקון של אליהו

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 דקות

  בפרשנים ישנן התייחסויות שונות לאירועים שבפרקנו. רובם רואים בהם ביקורת לאליהו על גזירת הגשמים וחלקם - שבח. אנו נציע שמדובר בתהליך תיקון שעובר אליהו מהאמירה "כי אם לפי דברי" להבנה ש"דבר ה'" הוא. 

 45. חוסר האמונה של אחאב

  ד"ר מרדכי סבתו | שעה

  התנהלותו של אחאב בדו שיח עם בן הדד הייתה טובה, אך בהמשך הסיפור הוא מפגין חוסר אמונה וחוסר הכרה בהשגחת ה'.

 46. החטאים והחורבן

  ד"ר מרדכי סבתו | 46 דקות

  בשיעור נעיין בפרק שלפנינו. נעסוק, בין השאר, ברקע ההיסטורי של מאורעות הפרק על פי הידוע לנו ממקורות חיצוניים, במחלוקת על חזרת עשרת השבטים, בהסבר הרוחני לגלות, בסיפור השומרונים ובפסוקים שניתנים לקריאה הן על השומרונים והן על ישראל.

 47. ביעור העבודה זרה ומותו של יאשיהו

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  יאשיהו מבצע ביעור עבודה זרה נרחב ביהודה ובשומרון, שמתואר בלשון המזכירה את משה רבינו. לא היה מלך כמו יאשיהו ששב אל ה' - אם כן, למה יגיע החורבן? כיוון שהעם לא שב בתשובה יחד איתו. יאשיהו ניסה לעצור את פרעה נכה כי חשש שהוא יחזק את אשור אך נפל בקרב מולו. העם המליך את יהואחז שהמשיך את מדיניותו של אביו.

 48. הסרת הגאים

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  בשיעור נעיין בפרק שלפנינו ונבאר פסוקים קשים. נראה שפרק ג' הוא המשכו של פרק ב' - בפרק ב' נאמר שיום לה' על כל "גאה ורם" ופרק ג' מפרט מי הם הגאים שה' יסיר - השכבה השלטת והנשים הגאות. כך יבין העם שהאנשים שהם נשענים עליהם אינם יכולים לספק להם ביטחון והנשים אינן יכולות להיות בטוחות בתכשיטיהן, כי רק ה', בעל השגב והגדולה באמת, יכול לתת את הביטחון. 

 49. נגד מי ילחם מלך אשור?

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  ישעיהו אומר לאחז שאין צורך לפחד כי בקרוב מלך אשור ינצח את ארם ואת ישראל, ואז הנשארים ישובו אל ה'. אולם, אם יפנה לאשור, השחרור מארם ומישראל יביא גם לחורבן ממלכת יהודה. בסופו של דבר, ההתנהגות ההפוכה של חזקיהו, שהקשיב לדברי הנביא, הצילה את יהודה מחורבן מוחלט.

 50. ימות המשיח

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  הנבואה מציגה לנו חזון לפיו מלך המשיח יביא לשלום בין בעלי החיים - הרמב"ן מבין את הנבואה כפשוטה ואילו הרמב"ם מבין שמדובר במשל שנִמְשָלוֹ הוא שלום בין בני האדם. בהמשך הנבואה מבשרת על קיבוץ גלויות ועל אחדות שתהיה בין יהודה לישראל. 

 51. סוף העולם - התחלה חדשה

  ד"ר מרדכי סבתו | 44 דקות

  הנביא מנבא נבואת חורבן על היקום ועל האנושות כולה שבה יתערערו כל סדרי הטבע בגלל הפרת הברית שנכרתה עם האנושות. מגמת הנבואה היא להביא להכרת האדם בהתגלות ה'. ההופעה האלוקית תביא לכינון עולם חדש.

 52. ונהפוך הוא

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  השודד בנבואה שלפנינו הוא סנחריב שרצה לתקוף את ירושלים ועשה עליה מצור. בזכות ביטחונו של חזקיהו בה', הקב"ה הופך את הכל ובמקום שואה צומחת שם ישועה גדולה המביאה רפואה לכל היושבים בה.

 53. לשמוע אל התפילה

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  לאחר נאום רבשקה חזקיהו מבקש מישעיהו להתפלל, אך כשסנחריב חוזר ושולח אליו ישירות אגרות הוא מתפלל לה' בעצמו ובעקבות זאת הוא זוכה לישועה הגדולה. 

 54. צאו מבבל!

  ד"ר מרדכי סבתו | 46 דקות

  מטרת הנביא בנבואה שלפנינו היא לשכנע את העם לצאת מבבל ולעלות לארץ בעקבות הצהרת כורש. הוא מספר לעם על מפלת בבל כדי לשכנע את העם שניצחון כורש והצהרתו הם חלק מהתוכנית האלוקית.

 55. לעודד גיור

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  פרק נ"ו מכוון לתקופת שיבת ציון בה הייתה תופעה רחבה של גיור. ישעיהו ראה לנכון לייחד נבואה לקבוצה זאת של הגרים. הנביא מעודד את הגרים ומבקש לתת להם מעמד שווה ככל העם. ישעיהו מעמיד את היהדות על הצד הפנימי שלה ונותן חשיבות רבה לעצם היות האדם עובד ה'. 

 56. הזדרזו לקראת בוא הגאולה!

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  ישעיהו מבין שזהו זמן הגאולה ורואה את עצמו כשליח לזרז את העם לשוב לארצו. הגאולה בפרק מוצגת כדבר הכרחי וכביטוי לצדק האלוקי בעולם. מי אלו אבלי ציון? ומה יהיה היחס בין ישראל לעמים לעתיד לבוא? 

 57. בין אבלות החורבן לשמחת הגאולה

  ד"ר מרדכי סבתו | שעה

  בפרק שלפנינו הנביא מוכיח את העם כי הקרבנות שהם מקריבים אינם מתקבלים מכיוון שהם לא מקיימים את מצוות ה'. בהמשך הפרק מופיע תיאור של מעורבות הקב"ה במציאות ולאחר מכן תיאור בוא הגאולה. עוד מתוארת השמחה בשעת הגאולה וכיצד ישתתפו הגויים אף הם בשמחת הגאולה.

 58. למה נועדו נבואות הפורענות?

  ד"ר מרדכי סבתו | 44 דקות

  בשיעור נעיין בפרק שלפנינו. בפרק ישנו תיאור קשה של חורבן, האומה נחשבת למי שיושבת על משבר מרוב כאב וייסורים. מדוע הנביא מקצין את תיאור הפורענות? מהי המטרה של נבואות אלו? 

 59. מאחורי הקלעים של העבודה הזרה

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  בפרק שלפנינו שתי נבואות העוסקות בנושאים שונים. הנבואה הראשונה מדברת על העבודה הזרה. הנביא מזהיר את עם ישראל שלא להיגרר אחרי התרבות והפילוסופיה של העבודה הזרה. נלמד כיצד הרמב"ם מתאר את התפתחות העבודה הזרה בעולם. הנבואה השנייה מדברת על הפורענות שתגיע לעם ישראל. ננסה להבין מדוע נענשים הגויים על הפגיעה בעם ישראל והרי ה' ציווה אותם לעשות כן?

 60. להציל את מה שאפשר

  ד"ר מרדכי סבתו | 56 דקות

  חלקו הראשון של פרק ט"ו מתאר את גזירת החורבן הקשה, שנגזרה על העם בגלל חטאי מנשה, ואפילו תפילה כבר איננה יכולה להתקבל ולשנות את הגזירה. בחלקו השני של הפרק מקונן ירמיהו על גורלו האישי, כנביא הנרדף על ידי העם בגלל תוכן נבואותיו. ה' מחזק את ירמיהו באמירה שלא יצליחו לפגוע בו, ומחזק אותו להמשיך בנסיונותיו להציל את מה שעדיין אפשר להציל.

 61. מהפך בין הגולים לנשארים

  ד"ר מרדכי סבתו | 44 דקות

  בפרק זה נעסוק במראה הנבואי שמראה הקב"ה לירמיהו, שמשמעותו מהפך ביחס בין הגולים לנשארים בארץ: גולי בבל שמתוארים כתאנים הטובות יזכו לשוב לארץ ולהתבסס בה מחדש, בעוד הנותרים בארץ, שמתוארים כתאנים הרעות יכלו ויחרבו. עוד נלמד שהגלות והשבירה הן בעצמן תחילת הגאולה.

 62. עיני גאולה

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  בשיעור זה נחתום את חטיבת נבואות הנחמה. בעודו בתוך חצר המטרה מקבל ירמיהו נבואה על שיבת ישראל ויהודה זאת על אף החורבן העומד בפתח. בהמשך, כך נראה, מלמדנו הנביא להסתכל בעיניים אחרות על החורבן, מתוך מבט אמוני ומעמיק, ומדגיש בנוסף לכך כי הבסיס לגאולה הוא צדקה ומשפט. לבסוף, ננסה להבין מה הקשר בין הבריאה, הכהונה והמלוכה?

 63. ושבו הכשדים

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  בזמן מצור הבבלים, שולח צדקיהו שליחים לירמיהו על מנת לבקש ממנו שיתפלל למען הסרת המצור. במקביל, נראה שחיל פרעה עולה לעזרת יהודה והבבלים נסוגים. ירמיהו בדבר ה', מנבא פורענות וחורבן על ירושלים, למרות "הסרת המצור". ירמיהו עוזב לארץ בנימין, מכעיס את השרים ובעקבות כך מוכה ונכנס לכלא על נבואותיו.

 64. וידעו כי אני ה'

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 דקות

  בפרק ו' מובאות שתי נבואות פורענות: האחת להרי ישראל והשניה לדלת הארץ. הנבואה הראשונה פותחת בתיאור הענשת ההרים והגבעות בעקבות העבודה הזרה שנעשתה עליהם. באותו אופן, פונה הנבואה השניה לשארית הפליטה ומתארת כי יפלו בחרב, בדבר וברעב והארץ תשאר שוממה בגלל מעשיהם. במהלך הלימוד נראה כי מטרת כל הפורענות היא שידעו כי ה' מענישם על כל חטאותם ותועבותיהם.

 65. והנה שישה אנשים באים

  ד"ר מרדכי סבתו | 43 דקות

  יחזקאל רואה במראות אלוקים שישה מלאכים עם כלי משחית בידם שתפקידם להכות את כל החוטאים. הפעם הסיבה המתוארת לחורבן היא מילוי הארץ בדמים. נבואה זו היא, ככל הנראה, השלמה לנבואה בפרק ח' המדברת על תועבות העבודה זרה. ומכאן ניתן להסיק שהחטאים שהובילו לחורבן הם: עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות.

 66. גולי בבל כשארית ישראל

  ד"ר מרדכי סבתו | 44 דקות

  פרק י"א חותם את הסיור של יחזקאל בבית המקדש. במהלך הפרק יוצא יחזקאל נגד הגישה הרווחת בעם לפיה הם בטוחים בירושלים, סיר הבשר. כמו כן, העם שבירושלים משוכנעים שה' בחר בהם להמשיך את עם ישראל והרחיק מעליו את גולי בבל. יחזקאל מחדש שההיפך הוא הנכון, ה' בחר בגולי בבל להמשיך את שארית ישראל ויפרע מתושבי ירושלים על דרכם הרעה.

 67. כי לא לחינם עשיתי

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  בתחילת פרק י"ד, נראה את תגובת הקב"ה לדרישת זקני ישראל מיחזקאל, וכמו כן נלמד כיצד הקב"ה נוהג עם נביאי השקר. לאחר מכן, נעבור לנבואה חדשה המתארת את תורת הגמול האישי בעת החורבן, ונראה כי על אף שיהיו צדיקים בארץ הם יוכלו להציל רק את עצמם. לסיום, ננסה להבין מדוע בכל זאת לאחר החורבן הקב"ה משאיר פליטה מהעם ולאו דווקא מהצדיקים?

 68. חורבן תפארתם

  ד"ר מרדכי סבתו | 46 דקות

  בפרק כ"ד מתאר יחזקאל את חורבנה הצפוי של ירושלים דרך משל הסיר. במשל הוא מתאר סיר שהזדהם בעומקו כאשר הנמשל הוא לשפיכות הדמים שמילאה את ירושלים. בהמשך, יחזקאל מקבל את הבשורה המרה על מותה של אשתו ומצטווה שלא לנהוג באבלות. לאחר שהעם מופתע ממעשיו, מבשר להם יחזקאל שהמקדש ייחרב ואף להם יהיה אסור להתאבל באותה העת. לבסוף, אנו רואים כי תמה תקופת האלם של יחזקאל ברגע שבו מגיע הפליט לבשר על החורבן. הקב"ה פותח את פיו של יחזקאל ותפקידו מקבל תפנית.

 69. קרבנות הנשיאים

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  פרק מ"ו ביחזקאל מחולק לשלושה חלקים: בחלקו הראשון, מפרט יחזקאל את מספר הקורבנות שהנשיא מקריב בשבתות, ראשי חודשים וחגים, כמות שסותרת את הכתוב בתורה. במהלך השיעור, ננסה ליישב את הסתירה בעזרת רש"י, רד"ק ואברבנאל. בחלקו השני של הפרק, מתואר כיצד אמור לנהוג הנשיא בנוגע להעברת נחלות לבניו ולעבדיו. לבסוף, בחלקו האחרון של הפרק, נראה כיצד המלאך מוביל את יחזקאל לשער הצפוני ומראה לו היכן ניתן לבשל קודשי קודשים והיכן ניתן לבשל קודשים קלים.

   

 70. ההליכה למדבר כתחילת התיקון

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 דקות

  בתחילת פרק ב' מופיעים שלושה פסוקים של נחמה שמקבילים באופן ישיר לשלושת הפסוקים האחרונים של הפרק ובכך יוצרים מסגרת של נחמה. מפסוק ד' ואילך מתוארת פורענות קשה שתבוא על ישראל תוך שימוש במשל לאישה זונה שהולכת אחר מאהביה. בהמשך מתאר הנביא כי הקב"ה יפתה את ישראל לצאת למדבר, שמסמל מצד אחד את הפורענות והעונש אך מהצד השני הוא גם מהווה את התחלת התיקון של ישראל, בכך שהוא מרחיק את עמ"י מהע"ז ומחזיר אותם לאמונה בקב"ה.

 71. אפרים מוסיפים לחטוא

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  בפרק י"ג מתאר הושע כי גם כאשר הצליחו להסיר מישראל את עבודת הבעל, פנו עם ישראל לעבודת העגלים והמסכות ולא שבו אל ה'. בהמשך, משווה הנביא את מצבם הרוחני של ישראל במדבר אל מול מצבם בארץ. לאחר מכן, יוצא הושע כנגד מוסד המלוכה שמלכתחילה היה מאוס בעיני ה'. ולבסוף, מתאר כיצד תבוא הפורענות בדמוי רוח שתחריב את שומרון כי מרתה בא-להיה.

 72. רמז למסע סנחריב

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  בפרק א' אנו למדים שמיכה מנבא גם ליהודה וגם לשומרון עד לימי חורבן שומרון. הנבואה הראשונה, מופנית לממלכות ישראל ויהודה, והיא עוסקת במשפט לישראל על החטאים הלאומיים, שבעיקרם עבודה זרה. לאחר מכן, הנביא מקונן על ערי יהודה שבשפלה שהולכות להיחרב, ובכך רומז למסע סנחריב. לבסוף, הנביא דורש מירושלים לנהוג באבלות על אובדן הערים שיחרבו.

 73. מה ה' דורש ממך?

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  פרק ו' מחולק לשתי נבואות נפרדות שתוכנן תוכחה ופורענות. בנבואה הראשונה, מיכה מזכיר את חסדי ה' בהיסטוריה, ודורש מהעם עשיית משפט בצדק וחסד בצניעות. כמו כן, מבקר מיכה את העם על כך שמיקדו את עבודת ה' בקורבנות ולא במוסר חברתי. לאחר מכן, בנבואה השניה, מוכיח מיכה את עשירי העיר, אשר התעשרו מעשיית חמס ורשע, ומנבא כיצד בשל כך יביא ה' פורענות על מעשיהם בכל רבדי החיים.

 74. עליית בבל, הצלחת הרִשעה

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  בפרק א' פונה חבקוק לקב"ה בתלונה, על כך שהוא נותן לחמס ולרשע להמשיך ולהתקיים בארץ, ללא מפריע. והוא ממשיך ומתלונן ותוהה כיצד יתכן שהקב"ה נותן כוח לבבלים הרשעים לשלוט בעולם ולהחריב את ישראל. בהמשך, מתאר הנביא את כוחה האדיר של בבל, היוצאת לקראת מסע כיבושיה ללא כל מאמץ. לבסוף, טוען הנביא כלפי ה' כי אין משפט צדק והרשעה שולטת בעולם.

 75. למידת לקח מהגויים

  ד"ר מרדכי סבתו | 43 דקות

  בפרק ג' מתאר הנביא כיצד הקב"ה יפרע מהגויים, אשר בחרו ללכת בדרך הרעה. לאחר מכן, מוכיח הנביא את ישראל ואומר שחשב שאולי ילמדו לקח מהפורענות בגויים, אך הם ממשיכים להשחית ולא ללכת בדרך ה', ולכן ביום ה' יפרע ה' מהחוטאים. לבסוף, מסיים צפניה בנבואת נחמה, ומתאר כיצד ה' יקבץ את עמו לאחר החורבן ויגאל את שארית העם מתוך אהבה ושמחה של הקב"ה בעמו.

 76. נשיאת עוון להתחלה חדשה

  ד"ר מרדכי סבתו | 46 דקות

  בפרק ג' מתאר הנביא כיצד יהושע הכהן הגדול מקבל את תפקידו וכיצד מוחלים לו על כל עוונותיו ומלבישים אותו בבגדים חדשים. יתרה מזו, הקב"ה מוחל על עוון כל הארץ כדי להמשיך את בניית ירושלים והמקדש. עוד מתאר הנביא כיצד הקב"ה יביא את עבדו צמח, ויחד עם יהושע, ינהיגו את העם בתור מלך וכהן גדול, על מנת לשקם את העם ולהתחיל את הכל מחדש.

 77. מלחמת החשמונאים ביוונים

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  בתחילת פרק ט' מתאר זכריה את מפלתן של צור ופלישתים. לאחר מכן, מפרט הנביא כיצד הקב"ה יביא את המשיח רכוב על חמור ואנו נראה כי קיימות דעות שונות באשר לזהותו. בהמשך, מזכיר הנביא את הבטחת הקב"ה שישמור על הגולים שיעלו לירושלים. לבסוף, כך נראה, מנבא זכריה את מלחמת החשמונאים ביוונים לעתיד לבוא.

 78. הסוף לנביאי השקר

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 דקות

  בפרק י"ג מתאר זכריה כיצד יהיה ניתן להבחין בנביאי השקר, כך שיפחדו לנבא שקר, זאת מתוך כך שהנבואה תהיה נעלמת. כמו כן, יתכן לומר כי ביום ההוא ה' ישפוך את רוחו על כל העם ולכן לא יהיה צורך בנביאים ולא תהיה נבואה לבודדים ומתוך כך יהיה אפשר לראות מי נביא שקר.

 79. להוכיח את הרשעים

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  מזמור י' הינו המשכו הישיר של מזמור ט'. במהלך המזמור מבקש דוד את התערבותו של הקב"ה במציאות בה הרשעים טוענים כי אין אלוקים, על מנת להוכיח את הרשעים ולהעמיד אותם על טעותם וכן להשיב להם כגמולם. לבסוף, מתחנן דוד להקב"ה שישמע את תפילתו לעשות משפט צדק.

 80. מדרגות הצדיק

  ד"ר מרדכי סבתו | 46 דקות

  במזמור ט"ו מתאר דוד את המעלה הגבוהה שבמגורים ושכינה "באוהלך", "בהר קודשך". לאחר מכן מתוארת דמותו של הצדיק הדבק בה'. בשיעור ננסה להקביל ולהשוות את מזמור ט"ו למזמורים שונים בתהילים, ולגלות כיצד ניתן להגיע לדבקות אלוקית.

 81. הזיקה בין מלך ישראל לקב"ה

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  מזמור כ"א עוסק בזיקה שבין מלכו של עולם לבין מלך ישראל. המחבר מתאר כיצד רק הבטחון בה' וההבנה כי מלך ישראל הוא שליח של ריבונו של עולם וכל ברכתו היא מהקב"ה, יאפשרו לו, למלך, להמשיך ולמלוך על ישראל, וה' יצליח את דרכו במלחמתו אל מול האויבים.

 82. התמוטטות הרשעים ועליית הצדיקים

  ד"ר מרדכי סבתו | 43 דקות

  מזמור נ"ח עוסק בפנייה לרשעים: "זרו רשעים מרחם, תעו מבטן דוברי כזב" (ד) ובו מופיעה תפילה על מפלתם: "א-להים הרס שנימו בפימו" (ז). על אילו רשעים מדובר? ומתי נאמר המזמור?

 83. תפילת דוד במדבר

  ד"ר מרדכי סבתו | 44 דקות

  במזמור ס"ג אומר המשורר כי הוא מצוי: "בארץ ציה ועיף בלי מים" (ב). מה פשר התיאור? ומה הקשר לפסוק הבא - "כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך" (ג)? כיצד ניתן להבין את האמירה התמוהה "כי טוב חסדך מחיים" (ד)? מה מבטיח המשורר בעקבות אמירה זו? ומה בעצם פשרם של הפסוקים האחרונים שבמזמור?

 84. התנהלות המלך

  ד"ר מרדכי סבתו | 44 דקות

  מזמור ע"ב מסתיים בפסוקים המוכרים לכולנו - "ברוך ה' אלוקים אלוקי ישראל עשה נפלאות לבדו..." (יח). למה מזמור העוסק כולו בדמותו של המלך מסתיים בפסוקי הלל ושבח לה'? הפסוקים נועדו להבהיר שהצלחת המלך מגיעה מה'.

 85. בקשת הגאולה

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  באיזו תקופה עוסק מזמור פ"ה? מחד, יש בו הודאה על החזרה לארץ (ב), ומאידך יש בו בקשה לכפרת עוונות (ה-ו). האם מדובר בזמן הגלות או בזמן הגאולה?

 86. נצחיות הא-ל ואפסיות חיי האדם

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  הניגוד בין נצחיות הא-ל לאפסיות חיי האדם, מביא לתחושת תסכול על כך שהחיים חולפים מהר ועוברים כבלא כלום. במזמור יש בקשה להרגיש את תחושת הסופיות אשר מגיעה בסוף החיים כבר בתחילת החיים, בקשה לקרבת א-לוהים, לאחיזה בנצח ולחיים של משמעות. 

 87. חסד ה'

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  במזמור ק"ג המשורר מברך את ה' ומודה לו על חסדיו הטובים עימו. גם כאשר האדם סובל ייסורים, עליו להכיר בחסד ה' המתחשב בחולשת האדם ומפחית את עוצמת ייסוריו, מוחל על עוונותיו, מרפאו ומעניק לו הזדמנות לשינוי ולהתחדשות. הסתכלות זו על הייסורים הפוכה מהסתכלותו של איוב.

 88. וידוי לאומי

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  בפרק ק"ו המשורר מתוודה בשם כל עם ישראל לדורותיו על חטאי ישראל מיום היותם לעם. המזמור מבליט את חסדי ה', אשר ממשיך להיטיב גם כאשר העם חוטא. על בסיס חסד ה' המשורר מבקש ישועה, לא מתוך שהעם זכאי לכך אלא כדי שהעם יוכל להודות ולשבח לה'.

 89. דרך הצדיק כדרך ה'

  ד"ר מרדכי סבתו | 47 דקות

  מזמורים קי"א ו-קי"ב הם צמד מזמורים. שניהם בנויים באקרוסטיכון, במבנה זהה, עם תוכן דומה מאד, ואף פסוקים מקבילים. מזמור קי"א משבח את ה' ומזמור קי"ב משבח את הצדיק. כך המזמורים מקבילים בין הצדיק לה'. תכלית השבח לה' היא שמידותיו יקרינו על בני האדם, והאדם ידבק בבוראו.

 90. התמודדות רוחנית עם מצוקה

  ד"ר מרדכי סבתו | 54 דקות

  המשורר במזמור קי"ח מתאר התמודדות נפשית ורוחנית במצב מצוקה. הפניה אל ה' נוטעת בו תחושת בטחון בישועה, ולעתים הוא אף מגיע לתובנות עמוקות לגבי משמעות ייסוריו. לאחר הישועה, הוא מודה לה' (יתכן שבמזמור מתוארת הגעה למקדש לצורך ההודיה לה').

 91. שיר המעלות - איזו עליה?

  ד"ר מרדכי סבתו | 33 דקות

  מהי משמעות המושג "שיר המעלות"? נציע כמה אפשרויות, ולאחר שנבין את משמעות מזמור ק"כ, נציע ששירי המעלות עוסקים בעליה לארץ, בתקופת שיבת ציון. מזמור ק"כ מתאר את הקשיים, כפתיחה לסדרת מזמורים אלה.

 92. היחס בין חכמה, יראת ה' ומוסר

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 דקות

  בשיעור נעקוב אחר מבנה הפרק וממנו נלמד על היחס שבין יראת ה' לערכים ולמוסר ועל היחס שביניהם לבין החכמה. 

 93. דבר החכמה

  ד"ר מרדכי סבתו | 53 דקות

  בפרקים הקודמים נכתב על החכמה, ואילו בפרק הזה החכמה עצמה מדברת ומספרת על עצמה. נשמע ממנה מהי ומהם יתרונותיה, מה מקומה בבריאת העולם ומהן ציפיותיה מאיתנו.

 94. הצדיק לעומת הרשע

  ד"ר מרדכי סבתו | 56 דקות

  הפרק מביא פתגמים רבים העוסקים בנושא הצדיק לעומת הרשע. בשיעור ננסה להבין את הפתגמים השונים ואת הלקח שהם מבקשים ללמד.

 95. על קידוש השם והשפעתו

  ד"ר מרדכי סבתו | 43 דקות

  בשיעור נבאר את הפסוקים ונלמד מהם על אמונתם של חנניה, מישאל ועזריה, ועל תהליך ההכרה בה' שעובר נבוכדנצר. נדון בניסיון ששלושת הרעים עמדו בו, בקידוש השם שעשו, ובהשפעתו.

 96. פתגמים לחיים טובים

  ד"ר מרדכי סבתו | 46 דקות

  בשיעור נבאר את המשלים שבפסוקים, נבין את האמיתות שבהם, ונסיק מתוכם תובנות לגבי דרך החיים הנכונה. 

 97. השלב הבא במבחן

  ד"ר מרדכי סבתו | 56 דקות

  בשיעור נעמוד על ההבדלים שבין הניסיון שמתואר בפרק א' לניסיון שמתואר בפרק ב' ונסביר את משמעותם. נבאר גם את התוכנית האלוקית שבניסיונות, ונעקוב אחר התהליך שעובר איוב במהלכם.

 98. מי הוא נקי ואבד?!

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  בשיעור נלמד את תשובת אליפז התימני לטענת איוב שהובאה בפרק הקודם. נפתח בתמיהת אליפז על איוב ובהאשמה הטמונה בה, ונמשיך בבירור השקפתו האמונית לגבי מציאות הרע בעולם.

 99. אחי בגדו!

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  איוב אינו מקבל את דברי אליפז ואינו נענה להדרכתו. בשיעור נלמד את תשובתו לאליפז, נבין את אכזבתו מרעיו, את האשמתו כלפיהם ואת בקשתו מהם.

 100. תשובת בלדד לאיוב

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  נשמע מתוך הפרק את הביקורת שיש לבלדד על איוב, וננסה להבין איך הוא מתייחס לגורלו של איוב וכיצד הוא מסביר אותו.

 101. צדק שיהיה פה!

  ד"ר מרדכי סבתו | 52 דקות

  איוב עונה לבלדד ולאליפז תוך שהוא משתמש בדבריהם ומראה כיצד הם מוכיחים את טענותיו. בדבריו הוא קובל על אפסות האדם מול ה' שמונעת, לטענתו, משפט צדק. 

 102. דברי אליהוא - הקדמה

  ד"ר מרדכי סבתו | 41 דקות

  בפרק זה פותח אליהוא בן ברכאל את דבריו, ועושה מעין הקדמה לנאומו. בשיעור נפתח בבירור הכתוב "וירשיעו את איוב" (ג), ונמשיך ונברר מיהו אליהוא, מה הוא אומר בפתיחת דבריו, ומהי התפיסה המנחה אותו.

 103. המענה האחרון

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  נפתח את לימוד הפרק בבירור תשובת איוב לה', ונמשיך בפירוש המענה השני של ה'. נבאר את תיאור הבהמות והלויתן ונסביר איך תיאור זה עונה לאיוב על שאלת הרע בעולם ומה הוא נועד ללמד בעניין השגחת ה' בעולם.

 104. מירידה לגאולה

  ד"ר מרדכי סבתו | 54 דקות

  פרק א' פותח במצב של קושי ושל ירידה, ומסתיים בתקווה מרומזת לתיקון ולצמיחה. מלשון הכתוב וממדרשי חז"ל נלמד מה הביא לירידה, מה יש ללמוד מההשוואה בין ערפה לרות, ומה משמעות החסד שעשתה רות עם נעמי.

 105. מחשבות על דיבור ועל עושר

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  בפרק זה קהלת מלמד אותנו מוסר בעניין עבודת הא-ל הנכונה, והעמל שמיטיב עם האדם. בשיעור נסביר את דבריו, נלמד מהם על השקפתו לגבי היחס בין הא-ל לבני האדם, ונבין את הלקחים שהוא מבקש ללמד אותנו.

 106. קיבוץ הנערות ובחירת אסתר

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  בשיעור נעיין בחלקי הפרק השונים ונתוודע לדמויותיהם של מרדכי ואסתר. נגלה מה מלמד אותנו הפרק על מגבלותיו של אחשוורוש, וכיצד כותב המגילה מבקר את יחסם של אחשוורוש ואנשיו כלפי הנשים שהם אוספים. בנוסף, נברר מה מלמד אותנו הפרק על מרדכי ואסתר ועל היחס ביניהם. 

 107. ההצלה וחגיגתה

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  בשיעור נסביר מה גרם לגויים שלא להלחם ביהודים, כיצד התנהלות היהודים מדגישה שמדובר במלחמת הצלה ולא בהשמדה, ומה מיוחד בחג הפורים.

 108. בעיית ההתבוללות - משבר ופתרון?

  ד"ר מרדכי סבתו | 42 דקות

  בשיעור נעסוק בבעיית ההתבוללות בשיבת ציון, ובנסיונו של עזרא לעורר את העם לשינוי ולחזרה בתשובה בנושא זה. נברר מהי עמדתו של עזרא בעניין, נבחן את התייחסות העם, ונדון בתוצאות המהלך שעזרא מנסה לחולל.

 109. ביסוס עם ישראל בארץ ישראל

  ד"ר מרדכי סבתו | 52 דקות

  בשיעור נסביר את המגמות של הסיפור המופיע בפרק. נשווה בין המסופר כאן למסופר במקבילה בשמואל ונדון בהשמטת חטא דוד ובת שבע ובמה שהיא מלמדת. נבאר את פרטי הסיפורים ואת הקושיות שבהם.

 110. גדולת שלמה בתחילת מלכותו

  ד"ר מרדכי סבתו | 55 דקות

  נסקור את האירועים שמתאר הכתוב מראשית מלכות שלמה, נשווה למתואר בספר מלכים, ונדון בדמותו של שלמה כפי שהיא עולה מתוך התיאורים. מתוך ההשוואה למלכים והדקדוק בפסוקים נלמד כיצד מגמת ספר דברי הימים שונה ממגמת ספר מלכים בתיאור דמותו של שלמה, ונבין את האירועים המתוארים.

 111. תפקיד בית המקדש

  ד"ר מרדכי סבתו | 55 דקות

  בתפילת שלמה יש התייחסות למתח שמגלם בית המקדש, בקשה לעתיד, ופירוט של מקרים בהם המקדש יהווה צינור התפילה לה'. בשיעור נסביר מהו המתח הטמון בבניית מקדש לה', מה מבקש שלמה, ומה לומדים מהמקרים שהוא מזכיר ומהמקרים שאינו מזכיר.

 112. ההתדרדרות של אסא

  ד"ר מרדכי סבתו | 51 דקות

  בשיעור נעסוק במעשי אסא המתוארים בפרק, נדון בבעייתיות שבפניה למלך ארם תוך שנשווה למעשי אסא במלחמה עם זרח הכושי, ונשאל האם גם עצם הדרישה ברופאים הייתה חטא. 

 113. החטא ועונשו

  ד"ר מרדכי סבתו | 49 דקות

  בפרק מתוארים מעשים חמורים ביותר שמבצע יהורם בן יהושפט, והגמול שהוא מקבל בעקבותיהם. בשיעור נלמד על מעשיו ועל תוצאותיהם, ונדון במכתב שהוא מקבל מאליהו הנביא. נברר איך הוא מקבל את המכתב אם אליהו כבר לא פועל, ונבחן כיצד הוא נענש על מעשיו.

 114. חגיגות הפסח בימי חזקיהו

  ד"ר מרדכי סבתו | 42 דקות

  בשיעור נתאר את השלב השני במאמצי חזקיהו לתקן את חטאי אביו ולחדש את עבודת המקדש. נדון בחגיגת הפסח שמארגן חזקיהו, בהחלטתו לדחות את הפסח, ובניסיונו להביא גם אנשים ממלכת ישראל לחגיגות, ונשמע על השמחה הגדולה שהייתה בימי החג.

 115. סגירת מעגל

  ד"ר מרדכי סבתו | 54 דקות

  עם ישראל ביקשו מלך שיילחם בשבילם ויצילם מאויביהם. הסיפור מסתיים בכך שמלכם מת במלחמה וכל הערים שכבשו ערב הכתרתו נלקחו מידיהם.

 116. קורבנות מול מוסר

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  בפרק ה' עמוס מוכיח את ישראל על תפיסתם המעוותת, לפיה עבודת הקורבנות חשובה יותר מן המוסר הבסיסי, והוא דורש מהעם לדרוש את ה' בעצם מעשיהם ולא את בית אל, לדרוש בטוב ולא ברע. בהמשך מתאר עמוס כיצד הוא שנוא על ידי העם בשל תוכחותיו. עוד הוא מתאר כיצד אנשים מישראל מצפים ליום ה' ובטוחים שהם ינצלו, אך אינם מבינים שמעשיהם רעים בעיני ה'.