בית המקדש

נמצאו 53 תוצאות חיפוש

 1. גן עדן והעולם הזה

  הרב מנחם ליבטאג

  האם לאחר החטא הקדמון, גן עדן אבד ממנו בעולם הזה? מעיון בפרשות כי תבוא וניצבים, עולה שיש דמיון בין החיים בארץ ישראל, מבחינה רוחנית, לבין החיים בגן העדן.

 2. ענייני משכן

  הרב יעקב מדן

  למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה"מקדש" הוא שמו של ארון העדות, ה"משכן" הוא יריעות המשכן, ו"האוהל" הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב"ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן.

 3. ירושלים

  הרב מנחם ליבטאג

  מדוע לא נזכרה ירושלים בתורה? על העיר ירושלים - תפקידה, משמעותה ומשמעות אי-הזכרתה בתורה.

 4. חזון נתן: מדוע לא בנה דוד את בית המקדש

  הרב אמנון בזק

  פרק זה הוא מן החשובים בפרקי הנביאים, ועיוננו יעסוק באחד מנושאיו המרכזיים: מדוע לא בנה דוד את בית המקדש? ומה היחס בין חזון נתן לבין דברי דוד בספר דברי הימים כי הקב"ה מנעו מבניין המקדש מפני ששפך דמים רבים והיה איש מלחמות?

 5. ותחזינה עיננו בשובך לציון – הערגה למקדש והחשש מבניינו במהלך הדורות

  ד"ר ברכי אליצור

  בעיונינו זה ננסה לעקוב אחר עדויות שמהן ניתן ללמוד על היחס לבניין המשכן והמקדש ולעבודתם. נבדוק את יחסם של דורות שהיו צריכים להכריע אם לבנות משכן או מקדש בימיהם, נבחן את מידת מרכזיותו של המשכן/מקדש בקרב דורות שזכו לליווי משכן או מקדש בתקופתם ונדון בעדויות המתארות תגובות של העם למציאות של חורבן.

 6. מתי נאמרה פרשת בהר?

  הרב זאב ויטמן

  מתי בדיוק נאמרה פרשת בהר למשה - בעלייתו הראשונה או השניה להר סיני ? ומתי בדיוק נכרתה הברית הכתובה בפרשתנו?- נעסוק במחלוקת א"ע והרמב"ן בנושא זה, בהמשך לשיטת הרמב"ן, נציע לראות בפרשות בהר בחוקותי חטיבה עצמאית המסכמת את המצוות שנאמרו למשה בהר סיני ומעמידה אותן על ארבע מצוות יסוד (שבת הארץ, עבודה זרה, שבת ומקדש), ונבין מדוע דווקא שבת הארץ מפורטת כאן בהרחבה.

 7. זווית הראייה הייחודית של פרשת בהר

  הרב אמנון בזק

  מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בשיעור נעסוק בזווית הראייה הייחודית של פרשת בהר, הניכרת בדרך שהיא מבארת כמה וכמה מצוות, השונה מתפיסתן של מצוות אלו במקומות אחרים בתורה.

 8. החצוצרות

  פרשת בהעלותך

  הרב אלחנן סמט

  השימוש בחצוצרות נעשה בארבעה אירועים שונים, חלקם במדבר וחלקם לדורות, ויש סוגי קולות שונים (תרועה ותקיעה) אך כולם נועדו למטרה אחת: החצוצרות הן כלים שנועדו להשמעת קולות מסוגים שונים לשם מתן כבוד מלכות לה', הן בעת הופעתו בקרב עמו במקדשו והן בעת עזבו את מקדשו בקרב עמו.

 9. שמיטה ומקדש

  פרשות בהר, בחוקותי

  הרב זאב ויטמן

  פרשת בהר עוסקת כולה בנושא השמיטה והיובל. הפסוקים האחרונים של הפרשה מזכירים את איסור ע"ז, ואת השבת והמקדש. מה הקשר שלהם לפרשה? נראה כי פרשת בהר כולה מהווה הקדמה לפרשת הברכות והקללות שבפרשת בחוקותי, ומעמידה ארבע מצוות יסוד שעליהן נכרתת הברית.

 10. עיונים בלקסיקון כינויי המקדש ותחומו בתורה ובנבואה

  הרב אביה הכהן

  במאמר זה נעמוד על דרכה המיוחדת של התורה בהתייחסותה למקדש. התורה איננה דנה במפורש במהות המקדש וקדושתו. עמדתהּ מובעת בלשונהּ הצרופה והמזוככת. נעקוב אחר הכינויים בהם מכנה התורה את המקדש והמשכן, את תפקידי הכהנים והלווים, ואת הארון, תוך השוואה לדברי הנביאים בנושאים אלה, ונראה כי בעזרתם מבהירה התורה את מעמדם הרוחני הנכון

 11. מקדש - בית אבנים או יעד רוחני

  הרב ד"ר חנוך גמליאל

  תאריך פרסום: תשסח | |

  בית המקדש מלווה את כל תקופת ספר מלכים, וחורבנו חותם את הספר. בשיעור נעסוק בשאלה, למה התכוונה התורה במושג 'מקדש', כשציוותה על ישראל "ועשו לי מקדש" - האם דווקא לבית אבנים או למשהו אחר? כיצד נקרא בית המקדש בספר מלכים? וכיצד הוא נקרא בספר יחזקאל? ומה יש ללמוד מכך על הייעוד של המקדש? השיעור ישלב עיקרון מתודי: כיצד לבדוק טיבו של מושג מחשבתי במקרא.

 12. פרשיות השוללות את רעיון המקדש ומשמעותן

  הרב ד"ר אברהם שמאע

  תאריך פרסום: תשסח | |

  בתורה ובנביאים (ראשונים ואחרונים) מצויות פרשיות, השוללות, לכאורה, את רעיון המקדש, כגון: סוף פרשת יתרו, שמואל ב ז', ועוד. זאת, כמובן, לצד פרשות רבות, המחייבות רעיון זה. במהלך השיעור נדון במשמעות הרעיונית של פרשות אלה ובמשמעות הסתירה שביניהן, ונעמוד גם על כמה פרשות המעמידות על רעיונות ממצעים שבין הפרשות הסותרות, כגון: תפילת שלמה ופרקים בישעיהו. (השיעור עוסק בשמואל ב פרק ז'. אך מתאים גם לדברי הימים א פרק י"ז)

 13. שבת אחים גם יחד

  פרופ' אליהו עסיס

  תאריך פרסום: תשסח | | 2 שעות ו- 1 דקות

  בשני המזמורים קכ"ז ו-קל"ג, אין אזכור או רמז לרקעם ההיסטורי. בשיעור נציע לקרוא את שני הפרקים על בסיס ימי שיבת ציון, ונבחין כיצד קריאה זו מבהירה את מהות המזמורים ומאירה בהם אור חדש

 14. סוד השעיר המשתלח ביום הכיפורים

  הרב משה ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 6 דקות

  הבנת ההבדל בין המושגים "קדושה" ו"טהרה" שופכת אור על כל עולם המקדש בכלל, ועל סוד השעיר המשתלח בפרט. דיני שעיר המשתלח מובנים יותר ע"י ההשוואה לדיני פרה אדומה. עולם הטבע בניגוד לעולם שיוצר האדם הוא המפתח להבנת מושגים אלה.

 15. המזבח וקודש הקדשים לאור המשכן בית ראשון ושני ונבואת יחזקאל

  הרב רא"ם הכהן

  תאריך פרסום: תשע | |

   מעמד הר סיני יצר מהפכה בעולם הפולחני. ממעמד הר סיני יש יכולת של האדם להתקרב למציאות השכינה, ולכן עיקרו של המקדש הוא נוכחות שכינה, בקודש הקודשים. תפקידו של המזבח החיצון במקדש הוא לאפשר התקרבות לה', ולכן העבודה עליו נקראת "קרבן" מלשון התקרבות. מהו מקומו של קרבן החטאת בתהליך ההתקרבות לשכינה? ומה המשמעות של העובדה שבהקמת המקדש הראשון אין התקשרות על המזבח החיצון ואין קרבן חטאת? ולאיזה מקדש אנו מצפים לעתיד לבא?

 16. 'בשוב ה' את שיבת ציון' - מזמור קכ"ו

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעא | | שעה ו- 11 דקות

  בשיעור תיערך השוואה בין מזמור קכ"ו ומזמור קל"ז. שניהם הפכו לפרקים מקדימים לברכת המזון. מדוע? השיעור יעסוק בניתוח הפרק לעומק תוך הבנת רקעו ההסטורי של ימי כורש.

 17. 'שיר חנוכת הבית' - עיון במזמור ל'

  ד"ר יושי פרג'ון

  תאריך פרסום: תשעא | | שעה ו- 6 דקות

  מזמור ל' הוא מן המזמורים המוכרים ביותר בספר תהלים. הוא נאמר כל יום בתחילת תפילת שחרית, ובחג החנוכה – כ"שיר של יום", וכמזמור המלווה בחלק מעדות ישראל את הדלקת הנרות. עם זאת, עיון במזמור עצמו מעלה קשיים רבים: על חנוכתו של איזה בית מדובר? מדוע מתמקד המזמור בתיאורי מחלה ותפילה? ומה הקשר בין המזמור לבין חג החנוכה? במהלך השיעור נבקש להציע קריאה רציפה למזמור, אשר תסביר את המזמור גופו, את הנסיבות לשמן חובר, ואת הפשר הדתי הגלום בקריאתו בחג החנוכה.

 18. הבית העתידי ויחסו למשכן ולבניין שלמה

  הרב רא"ם הכהן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מהי מהות המקדש אשר חסרה לנו היום? מהו שורש הבעיה בבית המקדש הראשון אשר הוביל לחורבנו? האם נבואות ישעיהו ויחזקאל על המקדש התממשו בבית המקדש השני? והאם נבואות חגי וזכריה נאמרו על הבית השני או לעתיד לבא? מה היה חלון ההזדמנויות בבית השני וכיצד הוא התפספס? מהו חזון המקדש העתידי, באחרית הימים?

 19. תהלים כד - מתן על הפרק

  פנינה סייברי

  מזמור כד בנוי משלושה חלקים: האל כבורא עולם; מי ראוי לעלות אל הר ה'; פתיחת השערים וביאתו של מלך הכבוד. המזמור בכללותו עוסק בעלייה אל המקדש.

 20. תפילת היחיד במקדש

  הרב ישעיהו הדרי

 21. מלכות על תנאי

  מכילתא דרבי ישמעאל

 22. מתגעגע!

  נתנאל שפיגל

 23. כי תישא: להשאיר את הדלת פתוחה

  הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

  האפשרות להשאיר את הדלת פתוחה ולא לנעול, גם כשעוזבים את הבית, היא חלום שהיכולת לממשו תלויה בשלטון חזק ויציב בארץ, המצליח לבער את הרע או לחילופין בעושר ורווחה של האוכלוסיה כולה

 24. שיר חדש ישן

  נתנאל שפיגל

 25. מלכות ה' לעתיד לבוא

  ד"ר חגי בן ארצי

 26. המושב בחיים של המזמור

  עמוס חכם

 27. מבנה ומשמעות במזמור קל"ב

  נתנאל שפיגל

 28. ברכת ה'

  הרב אורי שרקי

 29. מגמת ספר דברי הימים באזכור יציאת מצרים

  ד"ר יואב ברזלי

  תאריך פרסום: תשסו | | שעה ו- 13 דקות

  יציאת מצרים מוזכרת כיסוד תיאולוגי מרכזי לאורך התנ"ך. על רקע זה בולטת העובדה שדווקא ספר דברי הימים, המספר את ההיסטוריה של עם ישראל, ממעט להזכיר את יציאת מצרים. בשיעור נתבונן במקומות הבודדים שבהם נרמזת יציאת מצרים בספר. נשווה בין הניסוח בדברי הימים לניסוח בספרים המקבילים ונעמוד על הדגשים השונים. מתוך כך ננסה לדלות את מגמות בעל ספר דברי הימים ולהבין את פשר ההשתקה של סיפור יציאת מצרים. 

 30. למה מודגש המזבח?

  הרב מנשה וינר

 31. המקדש יכול להיפגע

  פרופ' אברהם גרוסמן

 32. דמותו של יהוידע

  יהודה קיל

 33. לעבדו בלבב שלם

  יהודה קיל

 34. במות, מצבות ומקדשים במקרא ובמזרח הקדום

  ד"ר חגי משגב

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 2 דקות

  מקדשים ואתרי פולחן מלווים את האדם משחר צעדיו בהיסטוריה. נסקור את תולדות המוסד הזה ואת טיפוסיו השונים, תוך רצון לעמוד על השווה והשונה, ועל החידוש והמסר שיש לתורה בתוך הקשר העולם העתיק; כמו בכל עיון מסוג זה, כך גם מתבהר המסר של רעיון המקדש בכלל, מתוך העמדתו על רקע המקובל באותה תקופה ולפניה.

 35. גרים בבית המקדש לאור היחס אל הגר במקרא

  הרב ד"ר בניהו ברונר

  תאריך פרסום: תשע"ח | |

  נעסוק בנושא הגרים במקרא. נראה מקומות שונים בהם התורה מתייחסת לגר ונתמקד בעיקר בגרים בספר ויקרא. נראה כי ישנו קשר מיוחד בין הגרים ובין המקדש. מהו הקשר הזה? מדוע המקדש הוא המקום הטוב ביותר לכך? לסיום נדבר על ההשלכות המעשיות לתקופה שלנו בעניין הגיור.

 36. בית שלישי לא יחרב

  מדרש אגדה (בובר)

 37. מבוא - המקדש: מגמת השיעור ותכניתו

  הרב יצחק לוי

  מבוא לסדרת 'המקדש במקרא'

 38. חסרון המקדש (ב) - תורה, עבודה וגמילות חסדים

  הרב יצחק לוי

  בשיעור השני נתייחס למקדש כמקום תורה, עבודה וגמילות חסדים וננסה להסביר את זיקת הסנהדרין ועולם המשפט אליו.

 39. חסרון המקדש (ג) - עלייה לרגל, פסח ויום הכיפורים

  הרב יצחק לוי

  השיעור השלישי ידון במצוות העלייה לרגל ובחוויות הפסח ויום הכיפורים במקדש.

 40. תולדות השראת שכינה (יא) - שירת הים: האזכור המפורש הראשון של המקדש בתורה

  הרב יצחק לוי

  בשיעורינו עד כה ראינו כי בספר בראשית רומזת התורה למקדש במקומות שונים. בשיעור זה נבחן את האזכור המפורש הראשון של מקדש בתורה – בשירת הים. התייחסות זו למקדש משתלבת בביטוי רב-העצמה שבקריעת ים סוף ושבשירת הים להכרה במלכותו יתברך ובשלטונו המוחלט על הבריאה כולה. כניסת העם לארצו והקמת המקדש בה יהוו, על פי השירה, גילוי של מלכות זו.

 41. המקדש הוא המרכז!

  יהודה גליק

 42. עיון בפרשת "המקום אשר יבחר ה' "

  הרב יהודה טרופר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 5 דקות

  פרשת 'ראה' בספר דברים, מכונה על ידי רבים כפרשת "המקום אשר יבחר ה' " על שם הנושא המרכזי שבו. אולם חלקים גדולים מפרשה זו עוסקים בנושאים אחרים לחלוטין. עיון בתוכן ובמבנה של הפרשה יוביל אותנו לתובנת עומק על המשמעות הקיומית עבורנו של שכינת ה' במקום בו הוא בחר.

   

 43. מות עוזה, שחוק דוד ועקרות מיכל

  הרב שמעון קליין

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 7 דקות

  בשיעור נעיין בפרשיית העלאת הארון לירושלים בשמואל ובדברי הימים ובבקשתו של דוד לבנות את המקדש. נענה על השאלות העולות בפסוקים, ביניהן: מדוע נענש עוזא? מה הבעייתיות בנשיאה בעגלה ולא בכתף? מדוע דוד אינו בונה את המקדש? מדוע כרכר דוד לפני ארון ה' ומדוע צחקה מיכל? מתוך העיון, נעמוד על מקומו של המקדש במפגש בין שמיים לארץ ועל דמותו של דוד.

   

 44. בית ה' - מקום השכינה או מקום עבודה? בין דויד לשלמה בספר דברי הימים

  ד"ר נריה קליין

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 3 דקות

  בית המקדש הוא מקום משכן ה' בארץ, אך גם המקום שבו ישראל עובדים את ה'. ספר דברי הימים מציג את דויד ושלמה כמבטאים שתי תפיסות שונות ביחס למהות המקדש ומטרתו המרכזית: דויד רואה בו את מקום השכינה, ושלמה - את מקום העבודה. בשיעור נבחן כיצד התפיסות השונות עולות מתוך הכתובים, וננסה להציע הסבר להתמקדותו הרבה של שלמה דווקא בפן של עבודת הקרבנות.

   

 45. המקדש הוא בית

  תלמוד בבלי

 46. מדוע מקדש ולא משכן? הבית השלישי אל מול קודמיו

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשפ"א | | שעה ו- 6 דקות

  התורה ניתנה לדורות עולם - מדוע נבנה בית לה' במקום המשכן? מדוע בית שני היה שונה מהראשון? איך ייראה בית שלישי? נראה את הקשיים ברמב"ם, את דעת הראב"ד ובסוף את ההברקה של חת"ם סופר בפירוש התורה - ה' אמר למשה מראש שאי אפשר לבנות בית לה' בלי נבואה ספציפית על השראת השכינה באותו דור שבו נבנה בית חדש.

 47. ייעודו של בית המקדש

  צוות אתר התנ"ך

  נעיין בתיאור בניית בית המקדש הראשון בדברי הימים בהשוואה לתיאור במלכים, ומתוך כך נמצא את הייעודים השונים של בית המקדש, ונעמוד על משמעותם ועל היחס ביניהם. 

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'

  לחץ כאן לדף המקורות הנלווה לשיעור

 48. המקדש והתורה

  הרב יצחק לוי | 30 דקות

  חז"ל דורשים כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון הברית בקודש הקודשים. בעיונינו זה ננסה לבחון את היחס שבין תורת ה' לבין מקום שכינתו של הקב"ה - המקדש. בהקשרים רבים אנו מוצאים קשר הדוק בין הדברים: המשכן מהווה המשך של מעמד הר סיני, מעמד הקהל שנעשה במקדש, קריאת התורה ביום הכיפורים במקדש, וכן מקום מושב הסנהדרין הוא בבית המקדש. כך נוצר חיבור ישיר בין מקום שכינת הקב"ה לבין הספר שבו הוא מגלה את רצונו בעולם.

 49. האוניברסליות של ישראל

  ד"ר חגי בן ארצי | 51 דקות

  לראשונה מתגלה הייעוד הסופי של עם ישראל כגוי קדוש המלמד את כל העמים שסביבו את עבודת ה'. זהו התפקיד שמייעד שלמה לבית המקדש.

 50. תפקיד בית המקדש

  ד"ר מרדכי סבתו | 55 דקות

  בתפילת שלמה יש התייחסות למתח שמגלם בית המקדש, בקשה לעתיד, ופירוט של מקרים בהם המקדש יהווה צינור התפילה לה'. בשיעור נסביר מהו המתח הטמון בבניית מקדש לה', מה מבקש שלמה, ומה לומדים מהמקרים שהוא מזכיר ומהמקרים שאינו מזכיר.

 51. חגיגה ואזהרה

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 דקות

  הפרק פותח בתיאור חגיגות חנוכת המקדש, וממשיך בדברי ה' אל שלמה. בשיעור נעסוק בהתגלות השכינה שבחנוכת המקדש, נסביר את אופי חגיגת חנוכת המקדש, ונלמד את דברי ה' לשלמה ואת ההדגשות והאזהרות שהוא נותן.

 52. מיהם 'הנביאים הראשנים' הנזכרים בנבואת זכריה ז' ומה הקשר לאסתר?

  הרב מנחם ליבטאג |

  בתשובתו לשאלה המפורסמת: "האם יש צורך להמשיך לצום בחודש אב" - הנביא זכריה מזכיר את "דברי הנביאים הראשונים". בשיעור נעיין בדברי אותם נביאים. בעזרתם נבין את דברי זכריה, שקיום הבית איננו מובטח ללא התנהגות ראויה כדברי הנביאים הראשונים. נתבונן במגילת אסתר וניווכח בהתרחשות הפוכה. שאין בית אבל ההתנהגות ראויה.

 53. משכן-מקדש: מה שונה? מה חדש?

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  על פניו, ישנו דמיון רב בין משכן למקדש במבנה, בכלים ובעבודות המתבצעות בהם. בנוסף המקור לציווי בתורה לבניין המקדש הוא בציווי לבנות משכן. יחד עם זאת, ישנם הרבה שינויים וחידושים במקדש שלמה. לאחר בחינת הדמיון והחידושים בין משכן ומקדש, ננסה להבין מה המשמעות הרוחנית של המקדש בשונה מן המשכן.