פרשת התוכחה

נמצאו 12 תוצאות חיפוש

 1. לפשרן של הברכה והקללה

  הרב אמנון בזק |

  פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה.

 2. הארץ והברית

  הרב ד"ר חנוך גמליאל

  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה.

 3. סיומו של ספר ויקרא

  הרב מנחם ליבטאג

  מדוע לא סיימה התורה את ספר ויקרא בפרשת התוכחה, ובמקום זאת הוסיפה את פרשת הערכים? איזו יחידה חותם הפסוק: "אלה החוקים והמשפטים והתורות"?

 4. הברכה והקללה ורשימת ה"ארורים"

  הרב אמנון בזק

  מה היו ה"ברכה" וה"קללה" שניתנו על הר גריזים? האם היו אלה רשימת ה'ארורים' שבתחילת הפרשה, או השכר והתוכחה שבסופה? מהו היחס בין שתי הפרשיות הדומות הללו? האם המחוייבות לקיום המצוות נובעת רק מהשכר המובטח לנו אם נקיימן ומהעונש המאיים עלינו אם נעבור עליהן?

 5. השבת והמשכן

  הרב חנוך וקסמן

  פרשת בהר מאירה באור חדש את מצוות שנת השמיטה, בקשרה אותה באמצעים ספרותיים מובהקים למצוַת השבת. מה משמעות הקשר הזה, ומדוע הוא מוצג לראשונה דווקא בספר ויקרא? השיעור ממשיך את רעיונות קדושת המקום וקדושת הזמן שנידונו בשיעור הקודם, עומד על על משמעותו של יסוד קדושת הזמן בחלקו האחרון של הספר ועל שילובם של שני סוגי הקדושה במצוות השמיטה ובתוכחה שבפרשת בחוקותי.

 6. הגלות, שממת הארץ ושביתתה

  הרבנית שרון רימון

  בקללות שבפרשת בחוקותי, תאור הגלות מדגיש את שממת הארץ. יתכן ששממת הארץ היא חלק מהעונש לעם, אך יתכן ששממת הארץ מכילה בתוכה גם הבטחה לעם, שארץ ישראל נענית רק לו. בנוסף לכך, נראה כי יש קשר הדוק בין שממת הארץ בזמן הגלות לבין שביתת הארץ בשנת השמיטה.

 7. "נספח אחרון" למעמד הר סיני

  פרופ' יונתן גרוסמן

  ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה באוזני העם במהלך ברית האגנות שנכרתה בהר סיני. פרשת בחוקותי, אם כן, מכילה את הסנקציות המובנות בברית סיני, במקביל לתפקיד פרשת התוכחה שבכי-תבוא בברית ערבות מואב.

 8. סיום מרומם לספר ויקרא

  הרב אלחנן סמט

  האם פרשיות בהר ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות והקללות לבין מצוות השמיטה והיובל?

 9. ושכנתי בתוכם - חלק ב

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  נראה כי הברית המוזכרת בסוף פרשת בחוקותי, איננה במקומה. על איזו ברית מדובר? נראה שכל הפרשה מדברת על השלב של הר סיני ולא של ההליכה במדבר. מהו הקשר בין פרק כ"ה העוסק בדיני שמיטה ויובל, ופרק כ"ו העוסק בהבטחת שכר ועונש לקיום הברית?

 10. שני הדיבורים בפרשות בהר-בחוקותי

  הרב יהודה ראק

  בפרשות בהר-בחוקותי מופיעים שני דיבורים של ה' ("וידבר ה' אל משה לאמר"), ובשיעור נעסוק בשאלת זמן ומקום אמירתם. נראה כי פרשייתנו נדחתה ממקומה הכרונולוגי בתורה, ולאחר מכן נסביר מדוע היא נדחתה ממקומה, ומדוע היא נאמרה כעת.

 11. הברכות והקללות - המבנה ומשמעותו

  הרב אלחנן סמט

  מהו המבנה הספרותי של נאום הברכות והקללות בפרשת בחוקותי, וכיצד יכולה חשיפת המבנה לתרום להעמקה בהבנתה של היחידה הספרותית הזאת? מדוע הברכות תופסות רבע מן היחידה הספרותית, והקללות – שלושה רבעים?

 12. תפקידה של פרשת נצבים

  הרב מאיר שפיגלמן

  המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה.