חטא אדם הראשון

נמצאו 29 תוצאות חיפוש

 1. כל הנברא בשמי

  הרב יהודה שביב

  ההפטרה מוסיפה כמה נדבכים לפרשה על מהותה של הבריאה ועל מהותו של העולם.

 2. חטא דתי חטא מוסרי ועונש גלות

  פרופ' יונתן גרוסמן

  המאמר עוסק בחטא אדם הראשון כאב טיפוס לחטא הדתי, בחטא קין כאב טיפוס לחטא המוסרי ובהשוואה בין שניהם.

 3. מאכלי האדם והחיות

  פרשת בראשית

  הרב מאיר שפיגלמן

  עיון בפירוט המאכלים המותרים לאדם ולחיות מעלה שגם בשלב הראשון, לפני היתר אכילת הבשר, היה הבדל בין מאכלי האדם לבין מאכלי החיות. המאמר מתחקה אחר השלבים השונים בדרגתו של האדם על פי המאכלים העולים על שולחנו. על פי ההבחנה הזו, ניתן גם להסביר אירועים נוספים: חטאו של קין, חטא האדם הראשון ועוד.

 4. חטאו וענשו של הנחש

  פרשת בראשית

  הרב יעקב מדן

  במה חטא הנחש? חז"ל והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: אולי היה מסית, אולי סיפר לשון הרע, ואולי בא על חווה ("הטיל בה זוהמה"). מחטאו של הנחש לומדים הלכות רבות מדיני המסית: אין מהפכין בזכותו והוא נענש אף בלי התראה. נראה, שההבדל בין עונשו של הנחש לבין עונשו של האדם מלמדנו גם על מותר האדם - "צלם א-לוהים" - על פני חיות הטבע.

  לשמיעת הקראה של המאמר

 5. עץ הדעת ועץ החיים

  פרשת בראשית

  הרב זאב ויטמן

  נעיין בסיפור עץ הדעת. מדוע האדם לא נברא כיודע טוב ורע? ומדוע קניית הדעת כרוכה בחטא? ואם זהו חטא - מדוע לא נלקחה ממנו ידיעת הטוב והכרע? לשם מה ניטע עץ הדעת? האם האדם דומה לא-ל רק בעקבות האכילה מעץ הדעת? והאם צדק הנחש ש"לא מות תמתון"? נעסוק בשאלות אלה עפ"י פרושי הרמב"ן והאברבנאל

 6. החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה

  ושח גבהות אדם

  הרב אלחנן סמט

  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה.

 7. הודיעני נא את דרכיך

  הרב אופיר סעדון

  מדוע דרך רשעים צלחה? מדוע יש צדיק שרע לו, ורשעים שטוב להם? המאמר עוסק בתשובה שנתן הקב"ה למשה על שאלה זו, המבוססת על ההנחה שהעונש גלום כבר בתוך החטא.

 8. סייגים

  הרב יהודה שביב

  בפרשיית הבריאה, גם הנחש וגם חווה מוסיפים סייגים לאיסור של ה' לאכול מפרי עץ הדעת. מה ההבדל בין הסייגים והאם המספר מהסיפור הוא שהוספת סייגים למצוות היא שלילית? נראה כי יש סיבה חיצונית מדוע הסייג הוביל בסופו של דבר לחטא ולא להישמר מן האיסור

 9. שבת הארץ כביטוי לרצון ה' בבריאה

  הרב אליצור עמנואל

  מצוות השמיטה מופיעה בפרשת משפטים ובפרשת בהר. מהי הזווית היחודית של כל אחת מהפרשות על מצוות השמיטה? ומה הקשר בין שתי הפרשות? מה הקשר בין הברכות והקללות למצוות השמיטה והיובל? מהו הקשר המיוחד בין אי שמירת "שבת הארץ" לבין עונש הגלות שנגזר על העם בעקבות מעשה זה? ומה המשמעות של שכר או עונש הניתנים לארץ בעקבות מעשיו של האדם?

 10. מה היה עץ הדעת טוב ורע?

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשע | |

  בחז"ל ישנן דיעות שונות לזהותו של עץ הדעת טוב ורע. השאלה העולה מן הפסוקים היא כיצד יתכן שחטא יוביל לשיפור דעתו של האדם? מה היתה המהות של עץ הדעת טוב ורע? השיעור יעסוק במתן מענה לשאלות אלה תוך הסתכלות בהיבטים מדעיים של עץ הדעת טוב ורע.

 11. סוד עצי הגן (בראשית ב'-ג')

  הרב ד"ר יוסי אליצור

  תאריך פרסום: תשעא | |

  השיעור יעסוק בהבנת מהות העצים בגן עדן, וע"י כך יובן סיפור הנחש וחטאי אדם וחוה. הדרך להבנה תהיה בעיון בפרשנים על פרקים ב' ו-ג' ובפירושים שהמקרא עצמו נותן.

 12. 'זכר ונקבה ברא אותם'

  פרופ' אוריאל סימון

  תאריך פרסום: תשעא | |

  נדון בשיעור בעיקר בשלוש שאלות: כיצד ניתן להבין את המתח בין הבריאה הסימולטנית והשוויונית שבפרק א', לבין בריאת האישה מצלעו של האדם שבפרק ב'? האומנם פיתתה חוה את אדם, והישמעותו לה היא שורש כל תלאותינו? האם הגירוש מגן עדן הוא בגדר נפילה או עלייה?

 13. מה בין אדם לנחש?

  הרב יעקב מדן

 14. האיש והאישה - יצירה שוויונית?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 15. עולם של סיגים

  הרב יהושע ויצמן

 16. מהתורה שקדמה לעולם, הר סיני, עד הברית החדשה בנבואת ירמיהו

  הרב רא"ם הכהן

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 7 דקות

  מה היה אמור לקרות במעמד הר סיני ומה קרה בפועל? מה ההשלכות של זה על לימוד התורה לאורך הדורות? נראה כי הרצון בדורנו להתחבר באופן אישי ללימוד התורה הוא שלב חשוב בתהליך הגאולה, כפי שאמר הנביא ירמיהו: " כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה.."
   

 17. מה הקשר לסיפור גן עדן?

  הרב אורי שרקי

 18. ערומים או מחוכמים?

  נתנאל שפיגל

 19. זהירות, סייג

  הרב יהודה שביב

 20. הדעת - טוב או רע?

  הרב זאב ויטמן

 21. היזהרו מ'על אדם'

  הרב ד"ר יואל בן נון

 22. סיפור גן עדן

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 16 דקות

  בשיעור ננסה לעמוד על משמעותו של סיפור גן עדן. נצעד בדרכם של רוב הפרשנים הטוענים שסיפור גן עדן הוא משל ולא בהכרח סיפור באופי ריאליסטי. ננסה לחשוף את הנמשל של הסיפור על ידי מבנהו. נבחין בשתי מחציות הסיפור, שהן למעשה הפכים: המחצית הראשונה מציגה אידיליה ואילו המחצית השנייה מציגה שבר. נראה כי הסיפור מתרכז במשמעות האדם בעולם והתבגרות האדם במהלך הסיפור.

 23. הקושי בשאלת אייכה ותשובות הפרשנים

  הרב נחמיה רענן

  פניית הקב"ה לאדם "אייכה" לאחר אכילתו מעץ הדעת מעוררת תמיהה - וכי ה' לא ידע את מיקומו של האדם? עיון בדבריהם של הפרשנים ובעלי המחשבה מגלה קריאה נוקבת של ה' כלפי האדם אשר התרחק ממהותו העצמית.    

 24. מדוע נמנעה מהאדם אכילת עץ הדעת

  הרב גד אלדד

  השוואה בין האכילה מעץ הדעת לאכילת המן(במדבר) חושפת שתי גישות אל הדעת, הפרת צו איסור האכילה מעץ הדעת הביאה לבלבול מושגי הטוב והרע עד כדי סיכון המשך קיום המין האנושי, ואילו האיסורים וההגבלות שסבבו סביב אכילת המן הביאו אל הכרה וידיעת ה'. דעת בצורתה המתוקנת תלווה תמיד באתיקה ומוסר.

 25. חטאו וענשו של הנחש

  הרב יעקב מדן | 25 דקות

  במה חטא הנחש? חז"ל והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: אולי היה מסית, אולי סיפר לשון הרע, ואולי בא על חווה ("הטיל בה זוהמה"). מחטאו של הנחש לומדים הלכות רבות מדיני המסית: אין מהפכין בזכותו והוא נענש אף בלי התראה. נראה, שההבדל בין עונשו של הנחש לבין עונשו של האדם מלמדנו גם על מותר האדם - "צלם א-לוהים" - על פני חיות הטבע.

  שיעור זה הוא הקראה של מאמר. לחץ כאן לקריאת המאמר

 26. המהפך שחל בעקבות חטא אדם הראשון

  הרב רא"ם הכהן

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 4 דקות

  תכלית הבריאה השניה המתוארת של האדם, היתה ליצור עולם של חול ובתוכו גן עדן כפלטין של מלך, ביניהם ינוע האדם. לאחר החטא נתהפך הרעיון, ובמקום מעבר בין גן העדן לעולם, על האדם לעבור מן העולם אל מקדש ה' המקביל אך שונה מן המציאות של גן העדן.

 27. אהרן הכהן - החלופה היהודית לתקינות פוליטית

  הרב חיים נבון

  תאריך פרסום: תשעט | | 59 דקות

  התקינות הפוליטית היא גישה שמתבססת על ההנחה כי העולם בנוי על יחסי כוחות בין בני אדם, וכי הדרך לשליטה ולכוח היא באמצעות השפה. התורה לעומת זאת רואה את הכוחניות לא כנקודת מוצא וגם לא כנקודת סיום. המוסדות החברתיים, וביניהם השפה, יכולים למנוע את הכוחניות והרוע ולבנות חברה שמבוססת על תקשורת ואהבה ולא על כוח. אהרון הוא דוגמא למנהיגות חיובית, של שימוש בשפה ככלי לתקשורת ולקרבה ולא לכוחניות.

   

   

 28. הגירוש מגן עדן - על מה ולמה?

  הרב איתמר אלדר | שעה

  מה יקרה לאדם אם יאכל מעץ הדעת? לכאורה ה' אומר כי האדם מות ימות אך הדבר לא קורה במובן הפשוט. לעומת זאת הנחש אומר כי האכילה תהפוך את האדם ואשתו להיות כא-להים יודעי טוב ורע, ובסיום הסיפור הקב"ה מאשר את דברי הנחש. אז מהם הטוב והרע? כיצד דווקא דברי הנחש מתקיימים ולא דברי א-להים? ומה תפקידו של הגירוש מגן-עדן?

 29. האדם - בין האדמה לשמים

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  בגן עדן לפני החטא, המציאות הרמונית וכך הקשר בין אדם לאדמה. בהמשך, כשהאדם חוטא ,הקשר הזה משתבש ומשפיע גם על הקשר בין האדם לקב"ה. בשיעור נבקש לבחון את הקשר ההדדי בין האדם לאדמה מראשית הבריאה ועד אחרית הימים, נתייחס גם אל ההיבטים הקיומיים של הקשר אז והיום.