הברכה והקללה

נמצאו 47 תוצאות חיפוש

 1. גן עדן והעולם הזה

  הרב מנחם ליבטאג

  האם לאחר החטא הקדמון, גן עדן אבד ממנו בעולם הזה? מעיון בפרשות כי תבוא וניצבים, עולה שיש דמיון בין החיים בארץ ישראל, מבחינה רוחנית, לבין החיים בגן העדן.

 2. לפשרן של הברכה והקללה

  הרב אמנון בזק |

  פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה.

 3. מרובה מידה טובה על מידת פורענות

  הרבנית שרון רימון

  בפרשת התוכחה בולט חוסר האיזון בין כמות הברכות לבין כמות הקללות. מדוע יש קללות רבות יותר? האם אין זה סותר את דברי חז"ל ש"מרובה מידה טובה על מידת פורענות? נבחן את מבנה פרשת התוכחה, ומתוך כך ננסה להבין את היחס בין הברכות לקללות.

 4. הברכה והקללה ורשימת ה"ארורים"

  הרב אמנון בזק

  מה היו ה"ברכה" וה"קללה" שניתנו על הר גריזים? האם היו אלה רשימת ה'ארורים' שבתחילת הפרשה, או השכר והתוכחה שבסופה? מהו היחס בין שתי הפרשיות הדומות הללו? האם המחוייבות לקיום המצוות נובעת רק מהשכר המובטח לנו אם נקיימן ומהעונש המאיים עלינו אם נעבור עליהן?

 5. השבת והמשכן

  הרב חנוך וקסמן

  פרשת בהר מאירה באור חדש את מצוות שנת השמיטה, בקשרה אותה באמצעים ספרותיים מובהקים למצוַת השבת. מה משמעות הקשר הזה, ומדוע הוא מוצג לראשונה דווקא בספר ויקרא? השיעור ממשיך את רעיונות קדושת המקום וקדושת הזמן שנידונו בשיעור הקודם, עומד על על משמעותו של יסוד קדושת הזמן בחלקו האחרון של הספר ועל שילובם של שני סוגי הקדושה במצוות השמיטה ובתוכחה שבפרשת בחוקותי.

 6. הגלות, שממת הארץ ושביתתה

  הרבנית שרון רימון

  בקללות שבפרשת בחוקותי, תאור הגלות מדגיש את שממת הארץ. יתכן ששממת הארץ היא חלק מהעונש לעם, אך יתכן ששממת הארץ מכילה בתוכה גם הבטחה לעם, שארץ ישראל נענית רק לו. בנוסף לכך, נראה כי יש קשר הדוק בין שממת הארץ בזמן הגלות לבין שביתת הארץ בשנת השמיטה.

 7. "נספח אחרון" למעמד הר סיני

  פרופ' יונתן גרוסמן

  ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה באוזני העם במהלך ברית האגנות שנכרתה בהר סיני. פרשת בחוקותי, אם כן, מכילה את הסנקציות המובנות בברית סיני, במקביל לתפקיד פרשת התוכחה שבכי-תבוא בברית ערבות מואב.

 8. סיום מרומם לספר ויקרא

  הרב אלחנן סמט

  האם פרשיות בהר ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות והקללות לבין מצוות השמיטה והיובל?

 9. ושכנתי בתוכם - חלק ב

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  נראה כי הברית המוזכרת בסוף פרשת בחוקותי, איננה במקומה. על איזו ברית מדובר? נראה שכל הפרשה מדברת על השלב של הר סיני ולא של ההליכה במדבר. מהו הקשר בין פרק כ"ה העוסק בדיני שמיטה ויובל, ופרק כ"ו העוסק בהבטחת שכר ועונש לקיום הברית?

 10. שני הדיבורים בפרשות בהר-בחוקותי

  הרב יהודה ראק

  בפרשות בהר-בחוקותי מופיעים שני דיבורים של ה' ("וידבר ה' אל משה לאמר"), ובשיעור נעסוק בשאלת זמן ומקום אמירתם. נראה כי פרשייתנו נדחתה ממקומה הכרונולוגי בתורה, ולאחר מכן נסביר מדוע היא נדחתה ממקומה, ומדוע היא נאמרה כעת.

 11. הברכות והקללות - המבנה ומשמעותו

  הרב אלחנן סמט

  מהו המבנה הספרותי של נאום הברכות והקללות בפרשת בחוקותי, וכיצד יכולה חשיפת המבנה לתרום להעמקה בהבנתה של היחידה הספרותית הזאת? מדוע הברכות תופסות רבע מן היחידה הספרותית, והקללות – שלושה רבעים?

 12. ברית ערבות מואב

  פרשת כי תבוא

  פרופ' יונתן גרוסמן

  מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ?

 13. הברית משני צדי הירדן

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך.

 14. מעמד הברכה והקללה

  הרב מאיר שפיגלמן

  מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד?

 15. הברכות והקללות על פי השקפת רמב"ן

  פרשות כי תבוא ובחוקותי

  הרבנית שרון רימון

  נעסוק בפירוש הרמב"ן לפרשיית הברכות והקללות. הרואה בפרשייה זו רמז נבואי להיסטוריה של עם ישראל. בנוסף לכך, נעסוק בשאלת הגמול כפי שהיא משתקפת בפרשנות הרמב"ן: האם השכר והעונש הם בבחינת נס גלוי או נס נסתר? ומה ההבדל בין שכר ועונש פרטיים לשכר וענוש לאומיים?

 16. תפקידה של פרשת נצבים

  הרב מאיר שפיגלמן

  המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה.

 17. קללה ללא גאולה?!

  פרשות כי תבוא ונצבים

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  השיעור משווה בין פסוקי הקללה בברית חורב ופסוקי הקללה בברית ערבות מואב. האם לפי ספר דברים אין גאולה לאחר העונש? נאום משה בפרשת ניצבים משלים את ברית ערבות מואב ומוסיף את ענין התשובה והגאולה. אך מדוע פרשת התשובה היא רק נספח, ולא חלק אינטגרלי מהברית של ערבות מואב?

 18. שמיטה ומקדש

  פרשות בהר, בחוקותי

  הרב זאב ויטמן

  פרשת בהר עוסקת כולה בנושא השמיטה והיובל. הפסוקים האחרונים של הפרשה מזכירים את איסור ע"ז, ואת השבת והמקדש. מה הקשר שלהם לפרשה? נראה כי פרשת בהר כולה מהווה הקדמה לפרשת הברכות והקללות שבפרשת בחוקותי, ומעמידה ארבע מצוות יסוד שעליהן נכרתת הברית.

 19. שבת הארץ כביטוי לרצון ה' בבריאה

  הרב אליצור עמנואל

  מצוות השמיטה מופיעה בפרשת משפטים ובפרשת בהר. מהי הזווית היחודית של כל אחת מהפרשות על מצוות השמיטה? ומה הקשר בין שתי הפרשות? מה הקשר בין הברכות והקללות למצוות השמיטה והיובל? מהו הקשר המיוחד בין אי שמירת "שבת הארץ" לבין עונש הגלות שנגזר על העם בעקבות מעשה זה? ומה המשמעות של שכר או עונש הניתנים לארץ בעקבות מעשיו של האדם?

 20. מגילת רות מן התורה - מניין?

  הרב אוריאל עיטם

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה

  מגילת רות נעה מחורבן משפחה אל קימתה לתחייה, וממות אלימלך אל לידת המלך. מה סוד המוות והחיים שבמגילה? בשיעורנו נראה, כי כדי לפענח את התרחשויות המגילה, יש להבין את ההנהגה האלקית המכוונת אותם. לשם כך עלינו לחשוף את פרשיות ההנהגה בתורה, עליהן היא נשענת.

 21. הברכות והקללות - בעקבות השמיטה והיובל

  פרופ' יונתן גרוסמן

 22. ההדרגתיות שבחטא

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 23. מרובה מידה טובה על מידת פורענות

  הרבנית שרון רימון

 24. הכתובה שבינינו ובין ריבונו של עולם

  הרב יובל שרלו

 25. והשיבך ה' מצרים

  הרב אמנון בזק

 26. הקללה טבעית למציאות

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

 27. תכלה שנה וקללותיה

  הרב דוד סתיו

 28. קללות ללא תקנה - האמנם?

  הרב משה כהן

 29. בין ארור לברוך

  הרב שי פירון

 30. ברית סיני וברית ערבות מואב

  הרב ד"ר תמיר גרנות

 31. השיבה באניות למצרים

  ד"ר מרדכי סבתו

 32. הר עיבל

  הרב ד"ר יואל בן נון

 33. הנשר הרומי

  הרב ד"ר יואל בן נון

 34. שכם - עיר של קטבים

  הרב יגאל אריאל

 35. הקללות והבטחת הברית

  ד"ר טובה גנזל

 36. קוממיות בארץ

  הרב מנשה וינר | 40 דקות

  לפי רש"י, פירוש הברכה "והרביתי אתכם" הוא: עם ישראל ילכו בקומה זקופה בארץ. הליכה זו חייבת לבוא עם ענווה והתבטלות כלפי ה' ועם עמל תורה. בעקבות זאת, ה' ישרה את משכנו בתוך ישראל. 

   

 37. תקציר ויקרא פרק כ"ו

  צוות אתר התנ"ך

 38. לבחור בין ברכה לקללה

  רש"ר הירש

 39. הקללות שהתגשמו

  רמב"ן

 40. תקציר דברים פרק כ"ח

  צוות אתר התנ"ך

 41. ברכות, קללות, ומה שביניהן

  אורי ארליך

 42. ה' עוזי ומעוזי - הברכה והקללה

  הרב יהודה שביב

  מהו היחס בין הברכות והקללות בפרשה ובהפטרה?

 43. הנסים הגלויים והנסתרים

  הרב דוד דודקביץ' | 43 דקות

  הקללות והברכות מופיעות כגמול טבעי למעשינו הן לטוב והן למוטב. אולם, לא מדובר בגמול שמתקבל דרך הטבע אלא אלו ניסים שבאים לידי ביטוי הן לטוב כשה' איתנו, והן למוטב כשמסתיר פנים מאיתנו.

 44. לפשר הקללות

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 45. ברכה וקללה על ההרים

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 46. עוד קללות?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 47. ברכות גשמיות?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק