עצות לעריכה

Text Formats

Filtered HTML

 • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
 • תגיות HTML מותרות: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  תיאור התגיתאתה מקישאתה מקבל
  Anchors are used to make links to other pages.<a href="https://www.hatanakh.com">התנך</a>התנך
  מודגש<em>מודגש</em>מודגש
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  מצוטט<cite>מצוטט</cite>מצוטט
  ציטוט<blockquote>ציטוט</blockquote>
  ציטוט
  טקסט מקודד המשמש כדי להציג קוד תכנות מקור<code>מקודד</code>מקודד
  רשימה לא ממויינת - השתמש ב-<li> בתחילת כל פריט רשימה<ul> <li>פריט ראשון</li> <li>פריט שני</li> </ul>
  • פריט ראשון
  • פריט שני
  רשימה ממוספרת - משתמשים ב- <li> כדי להתחיל כל פריט ברשימה.<ol> <li>פריט ראשון</li> <li>פריט שני</li> </ol>
  1. פריט ראשון
  2. פריט שני
  אין עזרה עבור תווית li.
  רשימות הגדרה דומות לרשימות HTML אחרות. <dl> מתחיל את רשימת ההגדרה, <dt> מתחיל את מונח ההגדרה ו-<dd> מתחיל את תיאור ההגדרה.<dl> <dt>נושא ראשון</dt> <dd>הגדרה ראשונה</dd> <dt>מושג שני</dt> <dd>הגדרה שנייה</dd> </dl>
  נושא ראשון
  הגדרה ראשונה
  מושג שני
  הגדרה שנייה
  אין עזרה עבור תווית dt.
  אין עזרה עבור תווית dd.

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  תאור התואתה מקישאתה מקבל
  אמפרסנד&amp;&
  גדול מ&gt;>
  פחות מ-&lt;<
  גרש&quot;"
 • שורות ופיסקאות מזוהות אוטומטית. תגיות <br /> שבירת שורה, <p> פיסקה </p> וסגור פיסקה מוכנסות אוטומטית. אם פיסקאות אינן מזוהות, פשוט הכנס מספר שורות רווח.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
 • שורות ופיסקאות מזוהות אוטומטית. תגיות <br /> שבירת שורה, <p> פיסקה </p> וסגור פיסקה מוכנסות אוטומטית. אם פיסקאות אינן מזוהות, פשוט הכנס מספר שורות רווח.